دانلود مقاله کلرامفنیکل

word قابل ویرایش
28 صفحه
18700 تومان


كلرامفنيكل

كلرامفنيكل :
توجه : براي اطمينان از كار از محلول استاندارد مي توان استفاده كرد .
طرز تهيه محلول استاندارد :
مقدار 50 ميلي گرم از پودر كلرامفنيكل استاندارد را دقيقاً وزن كرده به يك بالن ژوژ 100 ميلي ليتر منتقل كنيد ، در 80 ميلي ليتر آب مقطر به كمك حرارت روي بن ماري و با بهم زدن حل كنيد و پس از خنك كردن با آب مقطر به حجم برسانيد و خوب مخلوط كنيد ، مقدار 2 ميلي ليتر اين محلول را با پيپت به يك بالن ژوژه 50 ميلي ليتري منتقل كرده و با آب مقطر به حجم برسانيد و خوب مخلوط كنيد .
روش كار :


اسپكتروم uv محلول نمونه و محلول استاندارد را در طول موج 278 ميلي ميكرون در سل يك سانتيمتري با استفاده از دستگاه اسپكتروفتو متر مناسب اندازه گيري كنيد . از آب مقطر به عنوان بلانك استفاده نمائيد .
محاسبات :
mgكلرامفنيكل موجود در هر كپسول =

و يا
كد در آن :
Au : جذب محلول آزمايشي
As : جذب محلول استاندارد
s : وزن برداشتي استاندارد بر حسب ميلي گرم ( 50mg )
sw : وزن برداشتي از نمونه آزمايشي بر حسب ميلي گرم ( 252mg )
(Limits :237.5 to 262.5)


روش اندازه گيري كلرامفنيكل در كپسول 250 mg
طرز تهيه محلول آزمايشي :
پودر داخل 20 كپسول كلرامفنيكل را در داخل هاون خوب بسائيد تا كاملاً يكنواخت گردد از اين پودر مقداري معادل 200 ميلي گرم از كلرامفنيكل ( 252 ) را دقيقاً وزن كرده و به يك بالن ژوژه 1000 ميلي ليتري منتقل كنيد
و پس از خنك كردن با آب مقطر به حجم برسانيد و خوب مخلوط كنيد.


روش كار :
اسپكتروم uv اين محلول را در طول موج 278 ميلي ميكرون در سل يك سانتيمتري با استفاده از دستگاه اسپكترو فتو متر مناسب اندازه گيري كنيد . از آب مقطر به عنوان بلانك استفاده نمائيد .
ميزان ( % 1 A ) براي كلرامفنيكل در اين طول موج برابر با 297 مي باشد.
محاسبات :
mg كلرامفنيكل موجود
در هر كپسول


(limits:237.5 to 262.5)
Ref:BP , 1998 ,P : 1554
روش اندازه گيري : 2 – Amno – 1 – ( Antrophenyl ) propane –1,3 dio 1
كپسول كلرامفنيكل :
معرفهاي لازم :


محلول هيدرو كلريك اسيد نرمال ( يك مولار )
اتر ، 80 ميلي ليتر ( قبلا ً با 20 ميلي ليتر هيدروكلر يك اسيد نرمال شستشو دهيد . )
روش تهيه محلول آزمايشي


پودر داخل 10 كپسول كلرامفنيكل را در داخل هاون خالي كرده و خوب نرم و يكنواخت نمائيد . از اين پودر مقداري معادل با 750 /0 گرم از كلرامفنيكل خالص را دقيقاً توزين كرده (945 ميلي گرم ) و به همراه 10 ميلي ليتر از هيدروكلريك اسيد نرمال به يك دكانتور ( قيف جدا كننده ) منتقل كنيد چهار بار به ترتيب با 30 ، 10 / 10و 10 ميلي ليتر اتر (شسته شده با اسيد ) استخراج نمائيد .(لايه بالائي اتر مي باشد ) لايه اتري را دور بريزيد و محلول هاي باقيمانده را با هيدروكلريك اسيد نرمال رقيق كرده و به حجم 100 ميلي ليتر برسانيد و خوب مخلوط كرده و از روي كاغذ صافي عبور دهيد مقدار 10 ميلي ليتر از محلول صاف شده را در بالن ژوژه 100 ميلي ليتري ديگري با محلول هيدروكلريك اسيد نرمال رقيق كرده و به حجم برسانيد و خوب مخلوط نمائيد جذب محلول حاصل را در طول موج 272 nm بوسيله يك دستگاه اسپكترو متر مناسب در سل يك سانتيمتري اندازه گيري نمائيد . دستگاه را با محلول بلانك هيدروكلريك اسيد نرمال صفر نمائيد.
محاسبه :


و يا
و يا به طور ساده
كد در آن Au جذب محلول آزمايشي و A 1 % = 474 مي باشد توجه شود ميزان 2 –Amino – 1 (4 – nitrophyl 1 ) موجود در كلرامفنيكل نبايد بيشتر از 1 % باشد .
ساخت پودر استاندارد كلرامفنيكل (250 mg )
محيط : هيدروكلريك اسيد ( 0.1 N ) 900 ميلي ليتر
100 دور در دقيقه
مدت : 30 دقيقه


روش كار :
تعداد يك عدد كپسول كلرامفنيكل را در زنبيل استوانه اي شكل فلزي با سوراخهاي 40 مش قرار داده و ظرف محتوي 900 ميلي ليتر هيدروكلريك اسيد ( N 1/0 ) قرار داده حل و زنبيل در انتهاي يك ميله اي با حركت دوراني است . دوران زنبيل را روي 100 دور در دقيقه تنظيم كرده و درجه حرارت را روي 5/0 37 درجه سانتيگراد تنظيم نمائيد پس از مدت 30 دقيقه مقداري از محلول را برداشته پس از صاف كردن با كاغذ فيلتر واتمن شماره 1 صاف كرده و جذب آن را با دستگاه اسپكتروفتومتر مناسب در طول موج nm 278 ( در مقابل استاندارد با غلظت مشابه و مشخص و در همان محيط تهيه مي شود ) بخوانيد .
از محلول هيدروكلر يك اسيد ( 0.1 N ) به عنوان بلانك استفاده كنيد.


درصد ماده آزاد شده =
كد در آن : As و Au به تربيت جذب محلولهاي استاندارد و نمونه مي باشد .
Cu و Cs غلظت محلولهاي استاندارد و نمونه مي باشد.
تلورانس :


بعد از 30 دقيقه نبايد كمتر از 85 % از مقدار كلرامفنيكلC11H12cl2N205 ذكر شده برروي اتيكت باشد.
روش اندازه گيري مفناميك اسيد در كپسول 250 mg (تيتر يمتري):


تعداد 40 عدد كپسول را خالي كرده پودر داخل آنها را كاملاً مخلوط كنيد تا يكنواخت گردد ، از اين پودر مقداري معادل با 5/0 گرم مفناميك اسيد (4/0 گرم ) را دقيقاً توزين كرده و در 100 ميلي ليتر اتانول گرم ( كه نسبت به محلول فنل رد خنثي شده باشد ) حل كنيد ، محلول حاصل را در مقابل انديكاتور محلول فنل رد با محلول Naoh ( 1/0 مولار ) تيتر نمائيد . هر ميلي ليتر از محلول Naoh ( 1/0 مولار ) مصرفي معادل با 13/24 ميلي گرم از مفناميك اسد مي باشد .
مقدار ميلي گرم مفناميك اسيد موجود در هر كپسول از فرمول زير محاسبه مي شود.


ميلي گرم مفناميك اسيد موجود در هر × 13/24
كپسول كه در آن و حجم مصرفي از محلول Naoh (1/0 مولار ) بر حسب ميلي ليتر مي باشد .
Limits : (237.5 to 262.5 ) mg/cap
Ref : B.p (1998) , p:1793
روش اندازه گيري 2 ، 3 ـ دي متيل آنيلين در كپسول مفناميك اسيد:
روش T.L.C روي صفحه سيليكاژل G . G 60


فاز متحرك : (حلال بالابر داخل تانك ) مخلوطي از 80 حجم اتيل استات 10 حجم متانول خالص و 5 حجم محلول آمونياك غليظ ( 25 % ) و 100 حجم تولوئن مي باشد.
الف : تهيه محلول آزمايشي : (محلول شماره 1 )
پودر داخل بيست عدد كپسول مفناميك اسيد را كاملاً خالي كرده و در هاون بكوبيد از اين پودر مقداري معادل 300 ميلي گرم از مفناميك اسيد خالص را در مخلوطي از 750 ميلي ليتر از كلروفرم و 250 ميلي ليتر از متانول مخلوط نمائيد سپس بگذاريد تا مواد نا محلول ته نشين شود از محلول روئي استفاده كنيد.
در اندازه گيري ميزان ( Related substances ) كپسول مفناميك اسيد نيز استفاده خواهد شد .
ب ـ تهيه محلولهاي استاندارد محلول شماره 2 :


محلولي كه حاوي % 00025/0 ( w/v ) از 2 ، 3 ـ دي متيل آنيلين در مخلوطي از 3 حجم كلروفرم و يك حجم از متانول تهيه نمائيد به ترتيب زير :
500 ميلي گرم از اين ماده را در بالن ژوژه 100 ميلي ليتري در مخلوطي از 3 حجم كلروفرم و يك حجم از متانول حل و به حجم برسانيد سپس يك ميلي ليتر از اين محلول را با مخلوطي از 3 حجم كلروفرم و يك حجم از متانول رقيق و به حجم 100 برسانيد سپس يك ميلي ليتر از آن را در بالن ژوژه 20 ميلي ليتري به حجم برسانيد .
روش كار :


صفحه ( 20 × 20 ) TLC را به سه قسمت تقسيم كنيد قسمت وسط تقريباً به اندازه 2 باشد و به طور جداگانه مقدار 5/0 ميلي ليتر از ( محلول شماره 1 ) و محلول شماره 2 ) را در قسمت اول و سوم و در قسمت وسط با لوله موئين از محلول رقت اول استاندارد يك كله كوچك TLC نمائيد . بعد از پيشرفت حلال تا 4/3 ارتفاع صفحه ، آن را از تانك بيرون آورده و در جريان هواي گرم خشك كنيد بعد به مدت 5 دقيقه تحت بخار يد قرار دهيد بعد از بيرون آوردن از تانك بخار يد لكه مربوط به 2 ، 3 ـ دي متيل آنيلين از محلول شماره يك و لكه بدست آمده از محلول شماره 2 را تراشيده و هر كدام را در مقدار 10 ميلي ليتر محلول هيدروكلريك

اسيد 1/0 نرمال حل كنيد و صاف نمائيد . از اين محلولها مقدار يك ميلي ليتر را به بالن ژوژه 50 ميلي ليتري منتقل و با محلول هيدروكلريك اسيد 1/0 نرمال به حجم برسانيد سپس مقدار يك ميلي ليتر از هر كدام را به بالن ژوژه 50 ميلي ليتري ديگري منتقل كرده و به هر كدام حدود 30 ميلي محلول هيدروكلريك اسيد 1/0 نرمال افزوده و بعد مقدار 2/0 ميلي ليتر از محلول B.N.S.N اضافه كنيد و با محلول هيدروكلريك اسيد 1//0 نرمال به حجم برسانيد. ده دقيقه صبر كنيد و جذب محلولهاي رنگي حاصل را در طول موج nm 550 در سل يك سانتيمتري در مقابل بلانك محلول هيدروكلديك اسيد 1/0 نرمال با دستگاه اسپكترو فتومتري مناسب به طور همزمان اندازه گيري كنيد . جذب محلول نمونه نبايد بيشتر از جذب محلول استاندارد باشد. ( ppm 100 ) .


روش اندازه گيريRelated substances در كپسول مفناميك اسيد
250 mg
روش T.L.C روي صفحه سيليكاژل GF 254 .
فاز متحرك : (حلال بالايي داخل تانك ) مخلوطي از 90 حجم تولوئن و 25 حجم 1و4 ـ دي اكسان و يك حجم اسيد استيك گلاسيال مي باشد.
الف ـ تهيه محلول آزمايشي : (محلول شماره 1 )


پودر داخل بيست عدد كپسول مفناميك اسيد را كاملاُ خالي كرده و در هاون بكوبيد از اين پودر مقداري معادل 300 ميلي گرم از مفناميك اسيد خالص را در مخلوطي از 5/7 ميلي ليتر از كلروفرم و 5/2 ميلي ليتر از متانول مخلوط نمائيد . سپس بگذاريد تا مواد تا محلول ته نشين شود از محلول روئي استفاده كنيد . در اندازه گيري ميزان ( 2و 3 ـ دي متيل آنيلين ) كپسول مفناميك اسيد نيز استفاده خواهد شد.
ب ـ تهيه ( محلول شماره 2 ) :


مقدار يك حجم از ( محلول شماره 1 ) را با مخلوطي از 3 حجم كلروفرم و يك حجم متانول تا 500 حجم رقيق نمائيد.


روش كار :
به طور جداگانه مقدار 20 ميكروليتر (از محلول شماره 1 ) و ( محلول شماره 2 ) را T.L.C نمائيد. بعد از بيرون آوردن و خشك كردن در هوا ، صفحه را به مدت 5 دقيقه در تانك بخار يد قرار دهيد و سپس در زير لامپ uv در طول موج 254 nm امتحان كنيد . شدت رنگ هر لكه ديگري از محلول شماره يك نبايد از شدت رنگ لكه بدست آمده از محلول شماره 2 بيشتر باشد .2/0 % )
Ref : B.P. (1998 ) , P : 1793


طرز تهيه محلول B.N.S.N
1 ـ مقدار 100 ميلي گرم بتا نفتول ( 2 ـ نفتول ) را در 20 ميلي ليتر از محلول سديم هيدروكسايد يكدهم نرمال حل كنيد . در صورت لزوم صاف نمائيد. (محلول A )
2 ـ مقدار 200 ميلي گرم از پودر سديم نيتريت ( NaNo2 ) را در مقدار 20 ميلي ليتر آب مقطر حل كنيد ( محلول B )
3 ـ براي تهيه محلول B.N.S.N در محلول A و B را مخلوط نمائيد و در صورت لزوم صاف كنيد .
روش اندازه گيري مفناميك اسيد در كپسول 250 mg به طريقه HPLC :
تهيه محلول آزمايشي :
تعداد ده عدد كپسول مفناميك اسيد را خالي كرده و پودر داخل آن را در هاون خوب سائيده و يكنواخت كنيد ، از اين پودر مقدار 42 ميلي گرم را دقيقاً توزين كرده و به بالن ژوژه 50 ميلي ليتري منتقل كنيد در متانول حل و با آن به حجم برسانيد . سپس به كمك مگنت مدت 5 دقيقه در حمام 50 ـ 40 به هم بزنيد . تا عمل انحلال كامل گردد. محلول حاصل را صاف كرده و مقدار 10 ميكروليتر از آن را به دستگاه تزريق نمائيد.
تهيه محلول استاندارد:
مقدار 35 ميلي گرم از پودر مفناميك اسيد استاندارد را دقيقاً توزين كرده و به بالن ژوژه 50 ميلي ليتري منتقل كنيد در متانول حل و با آن به حجم برسانيد. سپس به كمك مگنت مدت 5 دقيقه در حمام oc 50 ـ 40 بهم بزنيد . تا عمل انحلال كامل گردد. محلول حاصل را صاف كرده و مقدار 10 ميكروليتر از آن را به دستگاه تزريق نمائيد.
شرايط دستگاه : HPLC واترز مدل Lc.Mdule 1
فاز متحرك : آب مقطر دو بار تقطير شده ، استو نيتريل و استيك اسيد گلاسيال (60 :30 : 10 )
دتكتو ر : دستگاه uv با طول موج 254 ميلي ميكرون ( 486 )
ستول : LIO : ( Bandapak cN ) ( 3.9 mm 15 cm )
1 ml/min : Flow Rate
محاسبات بوسيله كامپيوتر NEC انجام مي گيرد .
مدت كل تزريق 6 دقيقه و RT براي مفناميك اسيد حدود 5 ـ 4 دقيقه خواهد بود
Limits (237.5 to 262.5 mg/cap )
Ref : Journal pf pharmaceutical sciences (1980), p:95

روش اندازه گيري مفناميك اسيد در كپسول 250 mg (اسپكتروسكپي ):
تهيه محلول آزمايش :


تعداد 20 عدد كپسول را خالي كرده و پودر داخل آنها را كاملاً مخلوط كنيد تا يكنواخت گردد . از اين پودر مقداري معادل با 250 ميلي گرم مفناميك اسيد (300 ميلي گرم ) را دقيقاً توزين كرده و به بالن ژوژه 250 ميلي ليتري منتقل كنيد و در محلول سديم هيدروكسايد 1/0 نرمال حل كنيد و به حجم برسانيد . (ده دقيقه بهم بزنيد ) در صورت لزوم صاف كنيد ، 10 ميلي ليتر از اول صافي را دور بريزيد و از محلول صاف شده مقدار يك ميلي ليتر را به بالن ژوژه 100 ميلي ليتري منتقل كنيد و با محلول سديم هيدروكسيد (1/0 نرمال ) رقيق و به حجم برسانيد تا محلولي با غلظت 10 ميكروگرم در ميلي ليتر حاصل شود.
تهيه محلول استاندارد:


مقدار 100 ميلي گرم از مفناميك اسيد استاندارد را دقيقاً توزين كنيد و به بالن ژوژه 100 ميلي ليتري منتقل كنيد و در محلول سديم هيدروكسيد (يكدهم نرمال ) حل و به حجم برسانيد از اين محلول مقداريك ميلي ليتر را به بالن ژوژه 100 ميلي ليتري ديگري منتقل كنيد و با محلول سديم هيدروكسايد (يكدهم نرمال ) رقيق و به حجم برسانيد تا محلولي با غلظت 10 ميكروگرم در ميلي ليتر حاصل شود.


روش كار : جذب محلول آزمايشي در محلول استاندارد را در طول موج 248 nm در مقابل بلانك محلول سديم هيدروكسيد (1/0 نرمال ) با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر مناسب در سل يك سانتي متري كوارتز اندازه گيري كنيد .
مقدار ميلي گرم مفناميك اسيد در هر كپسول از فرمول زير محاسبه
مي شود :

كد در آن : MW وزن متوسط پودر داخل كپسول ( 300mg )
M وزن پودر برداشتي ( 300 mg )
S وزن پودر استاندارد برداشتي ( 100 mg )
و بطور خلاصه :

Limits (237.5 –262.5 ) mg /capsule
لازم به ذكر است كه در هر كپسول مقدار 250 ميلي گرم مفناميك اسيد موجود مي باشد :
Ref : Quantitative Analysis of Drugs in pharmaceutical Formulations , P : 95 , (1993) روش اندازه گيري سيپروپپتادين هيدروكلرايد در قرص :
تعداد بيست عدد قرص را وزن كرده بعد از محاسبه وزن متوسط ، آنها را در هاون بكوبيد تا پودر كاملاً يكنواختي حاصل شود. مقداري از اين پودر را ( 4.mg ) كه معادل با 5/1 ميلي گرم از سيپروهپتادين هيدروكلرايد خشك مي باشد دقيقاً توزين كرده و به بالن ژوژه 100 ميلي ليتري منتقل كنيد. و در مقدار كافي اتانل 96 % حل كرده و به حجم برسانيد و در صورت لزوم صاف كنيد . جذب ( u.v ) محلول حاصل را در طول موج 286 nm در مقابل بلانك ( اتانول 96 % ) بوسيله دستگاه اسپكتروفتومتر مناسب در سل يك سانتي متري اندازه گيري كنيد.


جذب ويژه ( % A 1 ) را در طول موج 286 nm معادل با 355 در نظر بگيريد مقدار ميلي گرم سيپرو هپتادين هيدروكلرايد در هر قرص از فرمول زير محاسبه مي شود.

كه در آن :
Au = جذب محلول آزمايشي
M = وزن متوسط قرصها بر حسب ميلي گرم
sw = مقدار ميلي گرم وزن پودر برداشتي
Limits : ( 3.6 to 4.4 ) mg / Tablet
B.p , (1999 ) , P : 1763
روش اندازه گيري آلومينيم هيدروكسايد در قرص آلومينيم ـ ام .جي . اس.:
مقدار ميلي گرم آلومينيم هيدروكسايد (به صورت خشك ) ( 220 ـ 180 ميلي گرم در هر قرص . ( 90 % تا 110 % تئوري 200 ميلي گرم )
معرفها :


محلول 05/0 مولار استاندارد شده Na2 EDTA
محلول 05/ 0 مولار استاندارد شده سولفات روي znso4 استيك اسيد آمونيم بافر الكل
محلول تيزون ‏Ts


طرز تهيه محلول نمونه (محلول نمو نه A ) :
تعداد 20 قرص را دقيقاً وزن كرده و آن را در هاون بدون هدر دادن (تا حد امكان ) تبديل به پودر نرم كنيد . سپس مقداري معادل با 800 ميلي گرم آلومينيم هيدروكسايد را دقيقاً وزن كرده ( 320/2 گرم ) به بشر 250 ميلي ليتري منتقل كنيد . مقدار 20 ميلي ليتر آب مقطر اضافه كرده ضمن بهم زدن و به آرامي مقدار 30 ميلي ليتر از محلول هبدروكلريك اسيد 3 نرمال افزوده و روي بن ماري حرارت بدهيد تا مواد قابل حل آن حل شود .محلول را سرد كنيد و به داخل يك بالن ژوژه 200 ميلي ليتري صاف كرده و صافي را با آب بشوئيد و سپس با آب به حجم رسانده مخلوط كنيد.


توجه : محلول نمونه ( A ) را براي آزمايش منيزيم هيدروكسايد نيز نگهداريد .
روش كار :
مقدار 10 ميلي ليتر از محلول نمونه ( A ) را به يك ارلن ماير 250 ميلي ليتري منتقل كرده و به آن مقدار 20 ميلي ليتر آب مقطر بيافزا ئيد و به ترتيب در حال يخ زدن مقدار 25 ميلي ليتر محلول 05/0 مولار Na2EDTA و 20 ميلي ليتر استيك آ‎مونيم استات بافر Ts اضافه كنيد و تا نزديك نقطه جوش به مدت ف دقيقه حرارت دهيد . سپس سرد كنيد و به آن مقدار 50 ميلي ليتر الكل و 2 ميلي ليتر محلول دي تيزون Ts اضافه كرده و مخلوط نمائيد محلول حاصل را با محلول سولفات

روي 05/0 مولار تيتر كنيد . از محلول بلانك براي تصحيح عمل تيتراسيون استفاده كنيد بطوريكه در آن به جاي 10 ميلي ليتر محلول نمونه ( A ) از 10 ميلي ليتر آب مقطر استفاده كنيد. هر يك ميلي ليتر Na2EDTA 05/0 مولار مصرفي معادل 9/3 ميلي گرم آلومينيم هيدروكسايد مي باشد.
روش اندازه گيري منيزيم هيدروكسايد در قرص آلومينيم ـ ام .جي . اس .
مقدار ميلي گرم منيزيم هيدروكسايد (180 ميلي گرم تا 230 ميلي گرم ) در هر قرص ( 90 % تا 115 % تئوري 200 ميلي گرم )

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 28 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله کلرامفنیکل

word قابل ویرایش
28 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
كلرامفنيكلكلرامفنيكل : توجه : براي اطمينان از كار از محلول استاندارد مي توان استفاده كرد . طرز تهيه محلول استاندارد : مقدار 50 ميلي گرم از پودر كلرامفنيكل استاندارد را دقيقاً وزن كرده به يك بالن ژوژ 100 ميلي ليتر منتقل كنيد ، در 80 ميلي ليتر آب مقطر به كمك حرارت روي بن ماري و با بهم زدن حل كنيد و پس از خنك كر ...