whatsapp call admin

دانلود مقاله کنترل موتورهای DC با یکسو کننده‌های قابل کنترل

word قابل ویرایش
25 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

کنترل موتورهای DC با یکسو کننده‌های قابل کنترل

محرکه‌های dc که با یکسو کننده‌های قابل کنترل تغذیه می‌شوند، بطور گسترده در کاربردهایی که به یک محدوده وسیع کنترل سرعت و یا راه‌اندازی‌های مکرر، ترمز، وتعویض جهت چرخش نیاز دارند بکار برده می‌شوند. از جمله می‌توان به کاربردهایی نظیر غلطکهای نورد در صنایع فلزی، غلطکهای صنایع کاغذ، صنایع چاپ، ماشینهای حفاری معادن وماشینهای ابزار اشاره نمود.

نمودار خطی یک محرکه موتور dc تحریک جداگانه تغذیه شده با یک یکسو کننده قابل کنترل در شکل ۲-۱ نشان داده شده است. حداکثر ولتاژ خروجی یکسو کننده در شرایط جریان پیوسته بایستی برابر با ولتاژ نامی آرمیچر موتور باشد. اگر مقدار ولتاژ منبع بقدری باشد که این شرط برقرار شود، یکسو کننده‌ بطور مستقیم به منبع متصل می‌شود، در غیر اینصورت استفاده از ترانسفورمر با نسبت تبدیل مناسب بین منبع ac و یکسو کننده الزامی است.

گاهی اوقات بمنظور کاهش اعوجاج در جریان موتور از یک فیلتر اندوکتانسی بین یکسو کننده و آرمیچر موتور استفاده می‌شود. این امر باعث بهبود عملکرد موتور می‌شود. معمولاٌ سیم‌پیچی تحریک توسط یک ترانسفورمر و یک پل دیودی به همان منبع تغذیه کننده موتور متصل می‌شود. نسبت تبدیل ترانسفورمر به نحوی انتخاب می‌شود تا ولتاژ

کل ۲-۱ نمودار خطی یک محرکه موتور dc تغذیه شده با یکسو قابل کنترل
تحریک برابر با مقدار نامی ولتاژ آن باشد. در مواردی که کنترل جریان تحریک ضروری باشد پل دیودی با یک پل یکسو کننده قابل کنترل جایگزین می‌شود.

۲-۱ مدارهای یکسوکننده قابل کنترل
مدارهای یکسو کننده متنوعی وجود دارند، که برخی از منبع تکفاز و برخی از منبع سه فاز تغذیه می‌شوند. برای کنترل موتور، مدارهای یکسو کننده قابل کنترل به دو دسته یکسو کننده‌های تمام کنترل شده و نیمه کنترل شده تقسیم می‌شوند. برخی از یکسو کننده‌های تمام کنترل شده در شکل ۲-۲ و برخی از یکسو کننده‌های نیمه کنترل شده در شکل ۲-۳ نشان داده شده‌اند. از یکسو کننده‌های قابل کنترل تکفاز تا قدرت ۱۰ کیلووات و در حالات خاص تا ۵۰ کیلووات استفاده می‌شود. برای قدرتهای بالاتر، از یکسو کننده‌های قابل کنترل سه فاز استفاده می‌شود

. در برخی کاربردها که فقط منبع تکفاز در دسترس باشد، همچون خطوط تغذیه قطارهای الکتریکی، از یکسو کننده‌های تکفاز قابل کنترل تا قدرتهای چند هزار کیلووات نیز استفاده می‌شود. برای دیگر مدارها، در صورتیکه مقدار ولتاژ نامی موتور با ولتاژ منبع ac سازگار نباشد استفاده از یک ترانسفورمر ضروری می‌باشد. این مزایا موجب برتری یکسوکننده شکل۲-۲ الف بر یکسو کننده شکل ۲-۲ ب در موتورهای ولتاژ پائین شده است. اما در مقابل این مدار عیب مهمی هم دارد و آن استفاده از ترانسفورمر حجیم‌تر است زیرا در هر لحظه فقط از نصف سیم‌پیچی ثانویه جریان عبور می‌کند. برای ولتاژهای نامی عادی، و بخصوص هنگامیکه ولتاژ نامی موتور و ولتاژ منبع ac سازگار هستند مدار شکل ۲-۲ ب ترجیح داده می‌شود.

در بخشهای بعدی این فصل نشان داده خواهد شد که افزایش تعداد پالس مدار یکسوکننده باعث بهبود مشخصه‌های محرکه می‌شود. عملکرد شش پالسه با بکارگیری یکسو کننده پل سه فازتمام کنترل شده شکل ۲-۲ ج تحقق می‌یابد. در مواردی که جهت تطبیق ولتاژ موتور وولتاژ خروجی یکسو کننده استفاده از ترانسفورمر ضروری باشد، سیم‌پیچی‌های اولیه و ثانویه ترانسورمر بصورت مثلث بسته می‌شوند بنحویکه‌ هارمونیکهای مضرب ۳ جریان مغناطیسی می‌توانند وجود داشته باشند. در شکل ۲-۲د آرایش دیگری از یک یکسو کننده کنترل شده شش پالسه نشان داده شده است.

این مدار از اتصال موازی دو یکسو کننده کنترل شده سه پالسه همراه با یک راکتور بین فاز بدست آمده است. عملکرد بصورت دوازه پالسی از اتصال موازی دو یکسو کننده شش پالسه شکل ۲-۲د از طریق یک راکتور بین فاز بدست می‌آید. این دو یکسو کننده توسط دومجموعه ترانسفورمر سه فاز که اولیه‌های آنها بترتیب بصورت ستاره و مثلث بسته شده‌اند، تغذیه می‌شوند. با اتصال سری دو یکسو کننده کنترل شده شش پالسه شکل ۲-۲ج نیز می‌توان به عملکرد دوازده پالسه دست یافت. برای این منظور لازمست که ترانسفورمر تغذیه کننده یکسو کننده دارای دو مجموعه ثانویه- یکی با اتصال ستاره و دیگری با اتصال مثلث باشد. در تمام این یکسو کننده‌های کنترل شده سه فاز، هر تریستور برای ۱۲۰ درجه از هر سیکل هدایت می‌کند.

نماد مداری برای یکسو کننده‌های تمام کنترل شده در شکل ۲-۳ الف نشان داده شده است. و به ترتیب بیانگر مقادیر متوسط ولتاژ و جریان خروجی مبدل هستند. در شکل ۲-۳ب تغییرات بر حسب زاویه آتش a ، با فرض حالت هدایت پیوسته نشان داده شده است. حالت هدایت پیوسته کار موتور dc به حالتی اطلاق می‌شود که جریان آرمیچر بطور دائمی برقرار باشد- یعنی اینکه، حتی برای یک مدت زمان محدود صفر نمی‌شود.

شکل ۲-۲ یکسو کننده‌های تمام کنترل شده
ولتاژ خروجی از حداکثر مقدار مثبت تا حداکثر مقدار منفی با کنترل زاویه آتش از o تا o18 درجه کنترل می‌شود. درعمل حداکثر مقدار a به ۱۷۰ درجه محدود می‌شود تا از ایجاد خطای کموتاسیون تریستورها جلوگیری شود. چون ولتاژ خروجی درهر دو جهت قابل کنترل می‌باشد یکسو کننده‌های تمام کنترل شده از نوع مبدل‌های دوربعی هستند، که عملکرد در ربع اول و ربع چهارم صفحه مطابق شکل ۲-۳ج، را میسر می‌سازند.

شکل ۲-۳ مشخصه‌های یکسو کننده‌های تمام کنترل شده
جریان نامی یکسو کننده است. در یک ولتاژ خروجی منفی، یکسو کننده همانند یک اینورتر با کموتاسیون خط کار می‌کند و در اینحالت قدرت از بار به منبع ac انتقال می‌یابد.

برای کنترل موتورهای با قدرت کسری از اسب بخار، ممکن است که یک یکسوکننده یک پالسه، با یا بدون دیود هرزه گرد، مشابه شکل ۲-۴ الف بکار گرفته شود. هزینه چنین محرکه‌ای بدلیل تعداد کم قطعات یکسو کننده آن پائین است. عیب اصلی این یکسو کننده حضور یک مولفه dc و همچنین هارمونیکهای زوج در جریان منبع ناشی از عدم تقارن در شکل موج آن می‌باشد. با اضافه کردن یک دیود هرزه گرد به یکسو کننده‌های تمام کنترل شده شکل‌های ۲-۲ الف و ب، یکسو کننده‌های نیمه کنترل شده دو پالسه تکفاز بدست می‌آیند.

شکل ۲-۴ یکسو کننده‌های نیمه کنترل شده
گاهی اوقات برای کاهش هزینه محرکه ممکن است که از مدار شکل ۲-۴ ج استفاده شود.در این مدار فقط از یک تریستور و یک مدار تریستور و یک پل یکسو کننده مشترک برای تغذیه آرمیچر و تحریک استفاده شده است. در مواردیکه اندوکتانس مدار آرمیچر کم است و موتور در سرعتهای پائین بکار گرفته نمی‌شود، می‌توان دیود هرزه گرد را حذف نمود. در مواردیکه اندوکتانس آرمیچر بزرگ است و یا بهره‌برداری در سرعتهای پائین الزامی باشد، از ولتاژ هدایت دیود هرزه‌گرد، برای سدکردن هدایت تریستور استفاده می‌شود. در مقایسه با یکسو کننده‌های تمام کنترل شده دو پالسه، یکسوکننده نیمه کنترل شده دو پالسه، قدرت راکتیو کمتری را مصرف می‌کند، و بنابراین در ضریب قدرت بالاتر کار می‌کند و اعوجاج کمتری در جریان موتور ایجاد می‌نماید.

یک یکسو کننده سه فاز نیمه کنترل شده با کار بصورت سه پالسه در شکل ۲-۴ نشان داده شده است. یکسو کننده نیمه کنترل شده شش پالسه شکل ۲-۴ هـ با اضافه کردن یک دیود هرزه‌گر به یکسو کننده سه فاز تمام کنترل شده شکل ۲-۲ ج بدست می‌آید. دیود در زوایای آتش بالاتر از ۶۰ درجه وارد عمل می‌شود. کار دیود هرزه گر باعث کاهش مؤلفه راکتیو جریان خط و اعوجاج در جریان موتور می‌شود. برای این مدار محدوده تغییرات لازم زاویه آتش برای کنترل ولتاژ خروجی از حداکثر تا صفر، از صفر تا ۱۲۰ درجه است.

درمدار شکل ۲-۴ و، عمل هرزه گردی برای زوایای آتش بزرگتر از ۳۰ درجه شروع می‌شود. از دیودهای و برای این منظور استفاده می‌شود. محدوده لازم برای تغییرات زاویه آتش ۱۵۰ درجه است. این مدار بدلیل استفاده از یک ترانسفورمر سه فاز با اتصال نقطه نول ویک دیود اضافی، پرهزینه است.

۲-۲ یکسو کننده‌های با روش کنترلی مدولاسیون پهنای پالس PWM
با امکان استفاده از کلیدهای نیمه هادی با کموتاسیون خودی (نظیر ترانزیستورهای قدرت، GTO ها، و ماسفت‌ها) در یکسو کننده‌های کنترل شده می‌توان روشهای مدولاسیون پهنای پالس PWM رابکار گرفت . یکسو کننده‌های پل تمام کنترل شده تکفاز و سه فاز pwm در شکل ۲-۵ نشان داده شده‌اند. کلیدهای نیمه‌هادی و با کموتاسیون خودی بایستی قابلیت سدکردن ولتاژ معکوس را داشته باشند. هر کدام ازکلیدها ممکن است با استفاده از یک ماسفت یا یک ترانزیستور قدرت که با یک دیود سریع سری شده است، یک GTO با قابلیت سد کردن ولتاژ معکوس، یک GTO سری شده با یک دیود زمانیکه GTO قابلیت سد کردن ولتاژ معکوس را ندارد، با یک تریستور از نوع اینورتری همراه با مدار کموتاسیون اجباری، تحقیق یابند.

روشهای مرسوم مدولاسیون پهنای پالس در یکسو کننده‌ها، مدولاسیون با پهنای پالس مساوی و مدولاسیون پهنای پالس سینوسی هستند.

شکل ۲-۵ یکسو کننده های تنترل
۲-۲-۱ مدولاسیون با پهنای پالس مساوی
اصول این روش برای یکسو کننده‌های تمام کنترل شده تکفاز شکل ۲-۵ الف درشکل‌های ۲-۶ و ۲-۷ نمایش داده شده است. یک سیگنال dc مدوله کننده با دامنه متغیر A و یک موج حامل مثلثی با دامنه ثابت در یک مقایسه کننده با یکدیگر مقایسه می‌شوند. موج حامل با ولتاژ منبع ac ، ، سنکرون شده است و فرکانس آن مضرب صحیحی از نصف فرکانس است.

کار در حالت یکسوکنندگی درشکل ۲-۶ نشان داده شده است. تریستورهای و ، با کموتاسیون خط، به ترتیب از تا و از تا هدایت می‌کنند. طی دوره کلید زمانی هدایت می‌کند که در غیر اینصورت، کلید هدایت می‌کند.طی دوره زمانی هدایت می‌کند که در غیر اینصورت، هدایت می‌کند. انتقال جریان از به توسط عمل کموتاسیون خط فقط زمانی میسر است است که ولتاژ منبع منفی باشد. بنابراین ، پالس گیت برای تریستور باندازه یک زاویه از جلو برده می‌شود. بهمین علت پالس گیت برای باندازه یک زاویه از صفر درجه به جلو برده می‌شود.

این الگوی کلید زنی قطعات، منبع را برای فواصل زمانی که از بزرگتر است به موتور وصل می‌کند و جریان منبع جاری می‌شود. برای فواصل زمانی که کمتر از است، جریان موتور از یک از دو مسیر هرزه گرد تشکیل شده توسط جفت و عبور می‌کند، نتیجتاً جریان منبع و ولتاژ خروجی یکسو کننده صفر هستند. شکل‌موجهای جریان و ولتاژ خروجی یکسوکننده، با فرض آنکه جریان موتور بدون اعوجاج باشد در شکل ۲-۶ نشان داده شده است.

کار در حالت اینورتری درشکل ۲-۷ نشان داده شده است. تریستورهای و مجدداً برای یک دوره برابر با هدایت می‌کنند. برای کموتاسیون و بتوسط کموتاسیون خط، این تریستورها پالسهای گیتی دریافت می‌کنند که به ترتیب از و آغاز می‌شوند. در دوره زمانی زمانی هدایت می‌کند که ، در غیر اینصورت هدایت می‌کند، و در فاصله زمانی هدایت می‌کند که ، در غیر اینصورت هدایت می‌کند. شکل موج جریان منبع و ولتاژ خروجی یکسو کننده نیز در شکل نشان داده شده‌اند. در اینجا نیز منبع در زمانی به موتور وصل می‌شود و جریان آن جاری می‌شود که .
در طی دوره‌ای که ، جریان بار به یکی از دو مسیر هرزه گرد هدایت می‌شود و جریان منبع صفر است. متوسط ولتاژ خروجی اینک منفی است ومولفه‌ اصلی جریان منبع نسبت به ولتاژ منبع اختلاف فاز دارد، که نتیجتاً ضریب قدرت اصلی برابر یک می‌شود. مجدداً در اینجا هم اعوجاج جریان موتور و ناحیه هدایت غیر پیوسته کوچک خواهند بود.

شاخص مدولاسیون M به صورت “نسبت دامنه‌های سیگنال مدوله کننده به سیگنال موج حامل” تعریف می‌شود. پس
(۲-۱)
دامنه ولتاژ خروجی، در هر دو دوره یکسوکنندگی و اینورتری، با کنترل مقدار شاخص مدولاسیون می‌تواند تغییر داده شود. در تئوری، مقدار ولتاژ خروجی با تغییر m از ۱ تا ۰ می‌تواند از مقدار حداکثرش تا ۰ تغییر کند. در عمل بدلیل محدود بودن زمانهای کلیدزنی و ، پهنای پالسها مقادیر حداکثر و حداقل معینی دارند، نتیجتاً ولتاژ خروجی یک مقدار حداقل، و مقدار حداکثر کوچکتر از دارد.
محدودیت بر روی مقادیر حداقل ولتاژ خروجی، یک جریان لحظه‌ای بزرگ را در زمان معکوس شدن موتور موجب می‌شود. در طی دوره معکوس شدن در ابتدا یکسو کننده در حالت اینورتری کار خواهد کرد و موتور تحت شرایط ترمز ژنراتوری سرعتش کم خواهد شد. با افت سرعت،

شاخص مدولاسیون کم می‌شود. در یک سرعت خاص بدلیل محدودیت روی حداقل ولتاژ خروجی یکسوکننده در حالت اینورتری، حالت ترمزی متوقف می‌شود. حال در این سرعت خاص، کار یکسو کننده از حالت اینورتری به یکسوکنندگی تغییر می‌کند تا موتور در جهت عکس به چرخش در‌آید. چون در این شرایط ولتاژ خروجی یکسو کننده از حداقل مقدار منفی خود به حداقل مقدار مثبت جهش می‌کند، یک جریان لحظه‌ای بزرگ ایجاد می‌شود، و یک ضربه به محرکه وارد میشود که ممکن است به یکسو کننده آسیب برساند. بر این مشکل بصورت زیر می‌توان فائق آمد.
در جریان کار، برای بدست آوردن یک ضریب قدرت اصلی برابر با یک، در زمانی که حالت کار از اینورتری به یکسوکنندگی عوض می‌شود، فازپالسهای کنترل باندازه پرش می‌کنند.

شکل ۲-۶) شکل موجهای مربوط به حالت یکسو کنندگی یک سوکننده پل تک فاز با مدولاسیون پهنای پالس مساوی
اگر فاز پالسهای کنترلی بتدریج عوض شود، آنگاه ولتاژ خروجی یکسو کننده نیز بتدریج از حداقل مقدار منفی آن تا مقادیر مثبت آن تغییر خواهد کرد، ولتاژ خروجی صفر زمانی بدست می‌آید که زاویه فاز ۹۰ درجه باشد. ضریب قدرت یکسوکننده در طول زمان انتقال پائین خواهد بود.

شکل ۲-۷) شکل موجهای مربوط به حالت اینورتری یکسوکننده پل تمام کنترل شده با روش مدولاسیون پهنای پالس برابر
در اینجا بدلیل آنکه تمام پالسها برای یک m معین پهنای یکسان دارند، آنرا مدولاسیون پهنای پالس مساوی می‌نامند.

۲-۲-۲ مدولاسیون با پهنای پالس سینوسی
سیگنال dc مدوله کننده اینک با یک سیگنال سینوسی یکسو شده جایگزین شده، که با منبع سنکرون شده است و یک دامنه متغیر A دارد. موج حامل نیز با ولتاژ منبع سنکرون شده است و فرکانس آن مضرب صحیحی از نصف فرکانس است. پالسهای کنترل، و شکل موج‌های جریان منبع و ولتاژ خروجی یکسو کننده برای حالت یکسو کنندگی در شکل نشان داده شده‌اند. عملکرد این مدار مشابه آن چیزی است که در بخش قبل تشریح شد، بجز آنکه پهنای پالسها در اینجا یک تابع سینوسی از موقعیت پالس است، و بنابراین، آن را مدولاسیون پهنای پالس سینوسی می‌نامند. عملکرد مدار در حالت اینورتری زمانی حاصل می‌شود که سیگنالها به اندازه جابجا شوند.

در مقایسه با مدولاسیون پهنای پالس مساوی، مدولاسیون پهنای پالس سینوسی، ضریب قدرت بالاتر و محتویات هارمونیکی پائین‌تر در جریان منبع دارد اما اعوجاج جریان موتور در آن بیشتر است. در زمانیکه m=1 بشود مدولاسیون از حالت مدولاسیون پهنای پالس سینوسی خارج می شود. برای m=1 ، ولتاژ خروجی اساساً کمتر از مقدار حداکثر آن است. لذا، اگر کار به m=1 محدود شود، یکسو کننده بطور قابل ملاحظه‌ای افت ظرفیت خواهد داشت. از طرف دیگر، کار برا یm>1 محتویات هارمونیکی را افزایش می‌دهد.

با زیاد بودن تعداد پالس در ولتاژ خروجی در هر سیکل منبع، اعوجاج در جریان موتور می‌تواند بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد و هدایت غیرپیوسته بدون استفاده از هیچ سلفی بطور کامل حذف شود. پس، تعداد پالس بیشتر عملکرد و راندمان موتور را بهبود می‌دهد. همچنین هارمونیکهای فرکانس پائین جریان منبع را کم یا حذف می‌کند. اما تلفات کلیدزنی مبدل با افزایش تعداد پالس افزایش می‌یابد.

یک یکسوکننده نیمه کنترل شده با مدولاسیون پهنای پالس با جایگزینی تریستورها توسط دیود بدست‌ می‌آید. در اینحالت فقط عمل یکسوکنندگی امکان دارد، و عملکرد مدار مشابه یکسوکننده تمام کنترل شده خواهد بود.

۲-۳ کنترل جریان
در شرایط گذرا همچون راه‌اندازی، ترمز، معکوس نمودن چرخش، تغییرات ناگهانی در سرعت، و تحت اضافه بارهای حالت دائمی، جریان یکسو کننده ممکن است از مقادیر مجاز بدون خطر فراتر رود. هدف از کنترل جریان نگهداشتن عمدی جریان در حد مجاز ماکزیمم آن در طی شرایط گذرا است. این کار اجازه می‌دهد که از کل ظرفیت گشتاور محرکه استفاده شود و لذا پاسخ بسیار سریعتری حاصل شود.

کنترل موثر جریان امکانپذیر است زیرا مبدل های نیمه‌هادی پاسخ سریع دارند و کنترل زاویه آتش ساده و بدون تغییرات پله‌ای است که نتیجه آن کنترل ساده و بدون پرش ولتاژ خروجی است برای کنترل جریان روشهای زیربکار گرفته می‌شوند:
۱-حلقه کنترل جریان داخلی :
این روش از سیستم‌های کنترل حلقه بسته سرعت و کنترل موقعیت استفاده می‌کند که در شکل ۲-۸ الف نشان داده شده است. سیگنال خطا در یک کنترل کننده ( که نشان داده نشده است) پردازش می‌شود. خروجی کنترل کننده به یک محدود کننده که جریان مرجع را برای حلقه کنترل جریان داخلی معین می‌کند، اعمال میشود. جریان متوسط موتور مجبور به دنبال کردن جریان مرجع است. در طی دوره‌های گذرا، سیگنال خطا مقدار بزرگی دارد. نتیجتاً خروجی محدود کننده به اشباع می‌رود، و جریان مرجع در حداکثر مقدار مجاز آن مستقر می‌شود. پس، به جریان اجازه داده نمی‌شود که از حد مجاز فراتر رود.
حلقه داخلی کنترل جریان در قسمت اعظم دوره گذرا ، با نگهداشتن جریان در حداکثر مقدار مجاز پاسخ محرکه را سریعتر می‌کند.

گاهی اوقات محرکه‌های حلقه باز در طی دوره‌های راه‌اندازی، ترمزی، و تغییر جهت چرخش بصورت کنترل حلقه بسته جریان متصل می‌شوند. بلوک دیاگرام این محرکه شبیه به بلوک دیاگرام نشان داده شده در شکل ۲-۸ الف خواهد بود با این تفاوت که در آن بلوک محدود کننده و حذف شده باشد. جریان مرجع در مقدار حداکثر مجاز مستقر خواهد شد. محرکه در حداکثر جریان مجاز کار خواهد بود.
۲- کنترل حد جریان :
بلوک دیاگرام این روش در شکل ۲-۸ ب نشان داده شده است. اگر کمتر از مقدار حداکثر باشد، خروجی مدار آستانه صفر باقی می‌ماند. مادامیکه ، کار موتور مستقل از مدار آستانه است. با اینحال،اگر از فراتر رود، حتی با مقدار بسیار کوچک، سیگنال بزرگی توسط مدار آستانه ایجاد می‌شود، و زاویه آتش یکسو کننده به مقدار بزرگی تغییر خواهدکرد بنحویکه جریان را مجبور به کاهش تا زیر مقدار می‌کند. بلافاصله پس از آنکه به زیر افت نمود، مدار آستانه غیرفعال می‌شود و زاویه آتش یکسوکننده به مقدار اولیه خود باز می‌گردد. اگر مجدداً از فراتر رفت، همان مراحل قبلی تکرار می‌شود تا جریان به زیر آورده شود. پس روند حالت گذار بدون آنکه از بیشتر شود به اتمام می‌رسد.

شکل ۲-۸) طرحهای کنترل جریان

۲-۴ کار چندربعی محرکه‌های دارای یکسو کننده تمام کنترل شده
تا اینجا کار چند ربعی محرکه‌های دارای یکسو کننده شامل ترمز ژنراتوری تشریح شده است. همانگونه که در بخش قبل تشریح شد، کنترل جریان قسمتی از سیستم کنترل چنین محرکه‌هایی است. در طی دوره‌های گذار، این کنترل، جریان را در بین مقادیر مجاز نگه می‌دارد و گاهی اوقات نیز در قسمت اعظم دوره‌های گذرا جریان را در مقدار حداکثر مجاز آن مستقر می‌سازد تا پاسخ سریع حاصل شود. همانگونه که قبلاً نیزتوضیح داده شد،

کار دو ربعی شامل موتوری مستقیم و ترمزی معکوس با استفاده از یک یکسوکننده تمام کنترل شده بدست می‌آید. برای کار دوربعی بصورت موتوری مستقیم و ترمزی معکوس یا کار چهار ربعی بصورت موتوری و ترمزی در هردو جهت می توان روشهای زیر را بکار گرفت.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 25 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد