بخشی از مقاله

كودها و كاربردشان
كودهاي جامد
اكثر كودهاي به كاربرد شده در نيوزلند به شكل جامد هستند. جدول زير راهنماي كلي براي كاربرد كاربرد كودهاي n وp وk وs كه بيشتر استفاده مي گردد مي باشد.محصولات گنجانده شده، محصولات قليايي هستند.
این محصولات در زمانی که به تنهایی یا به صورت یک ترکیب (ترکیب با دیگر محصولات) استفاده می شوند نیاز های مواد مغزی را برای اثر حالت ها بر آورده می کنند. برای سهولت, ترکیبات استاندارد و ترکیبات این محصولات قلیایی تهیه و به عنوان طرح استاندارد کود فروخته می شود. مثال ها شامل اسید فسفریک ÷تاسیم و مقداری از محصولاتsuperplus و magphos می باشد.
افزودننی ها مانند عناصر کم اهمیت می توانند به عنوان ترکیبات خاص و مورد نیاز و ترکیبات محصولات قلیایی گنجانده شوند که طرح های غیر استاندارد کود هستند و می تونند برای بر آورد نیاز های خاص تولید شوند.
محصولات از سوپر (خوب) حل شدنی و سوپر سه گانه تا مکحصولات آزاد دیر اثر که تنها اگرph کمتر 6 و میزان بارندگی بیشتر از 800mm باشد و در حالت حفظ و نگهداری استفاده شوند, طبقه بندی می گردند. سوپر فسفات نیز شامل s است و خمل کننده ایداآلی برای افزودنی ها و عناصر ناچیز است . PوS مواد مغذی اصلی مورد نیاز خاک های چوپانی هستند.

پتاس می تواند به بیشتر محصولات قلیایی مانند سوپر برای دادن مقداری از نسبت های K و P افزودنه شود. فرمول استاندارد در برگیرنده پتاس در بسیاری از جاها استفاده نی شئد. 15 در صد پتاس شامل 8 درصد K باضریب یک Pو 12 می باشد. 3 درصد پتاس شامل 15 درصد K با ضریب تقریبا 2 می باشد. این محصولات در مزارع لبنیاتی و مزارعی که از آن لبنیات تهیه می شود . چراگاه های علوفه خشک و علوفه سیلو شده و محصولاتی که دوستدار K زیاد هستند (مانند کیوی)زیاد استفاده پتاس بیشتر موباتتاس استفاده شود.

اين محصولات ، s بنيادين را در بر مي گيرند و براي اينكه با محصولات ديگر استفاده شوند فرمول بندي مي شوند. آنها معمولا به ويژ در خا ك هايي كه s زياد، را تصفيه كردند(مانند خاك هاي مرو، و كودهاي گياهي براي كاربرد در پاييز استفاده مي شوند. سوپر سولفار 30 شامل 1% سولفاتS (از سوپر) و 2%S بينادي ، از افزودن S حل شده به سوپر ، مي باشد. آن فرمول ايده آلي است كه شامل S آزاد دير اثر زود اثر مي باشد.S بنيادين، سايز ذرات كوچك را دارد و كاملا در 12 ماه در وسط اوضاع جزيره شمالي اكسيد خواهد شد. افزودن S بنيادين حداكثر تا 40% مي تواند انجام شود اما سايز ذره بزرگتر است كه ضريب اكسيد اسيون را كاهش مي دهد.

كودهاي در بر گيرندهMG ، در بريدگي نواحي به طور مداوم براي علوفه خشك و علوفه سيلو شده براي اكثر محصولات باغباني، ضروري هستند كريسوليت سوپر با افزودن سنگ كرسيوليت به سوپر در زمان توليد ساخته مي شوددهانه MAGPHAS شامل E-MOG ، (54% MOG) مي باشد و براي فراهم كردنMG و P در جايي كه نياز مي شود ، فرمول بندي مي گردد .
دهانهMOGPHOS ، شامل غلظت هاي بالاتري از P و MG نسبت به اينكه با كرسيوليت سوپر به نتيجه برسند، مي باشند.
DAP محصول آناليز زياد كه شامل غلظت هاي مشابه N و Pاست مي باشد. آن براي چراگههاي و محصولات به ويژه در جايي كه داده هاي بالاتري از N مورد نياز مي شود استفاده شوند، آنها جداي از بذر ها جاي داده مي شوند.

سولفات آمونياك شامل غلظت هاي مشابهي از N و S است و مناسبترين محصول N براي تركيب با ديگر كودهاي را استاندارد مي باشد. اوره اي كه N زياد دارد كودي است كه بيشترين غلظت N را دارا است و براي تركيب با ديگر كود ها سفارش مي شود. نيترات آمونياك كلسيم (AN ) محصول ويژه N هست كه حاوي K وn (در شغل هاي نيترات و آمونيوم) مي باشد و در نواحي محصولات باغباني استفاده مي شود..
اینها به طور خاصی فرول یندی می شوند اساسا کودهای ترکیبی و آمیخته شده در تولید سبزیجات , باغبانی و به بار درآمدن محصول و حتی در چراگاه ها هم استفاده می شوند. این محصولات پر بار کود ابده آلی برای شروع هستند و برای جانشینی محصولات استفاده می شوند. HgDRO GREEN ضریب کمی از P:N با %20K به عنوان سولفات پتاسیم دارد .آن همچنین شامل %MG1 و بعضی از عناصر کم اهمیت می باشد.
محددیت های استفاده کودبه خاطر ویژگی های متفاوت فیزیکی و شیمیایی شان و به خاطر سلامتی حیوان و دیگر ملاحظات, محدودیت هایی در استفاده برخی از کودهایی که باید در نضر گرفته شوند وجود دارد

کودهای فسفات
در هیچ کود دهی بیشتر از LOOKGPLHO فسفات حل شدنی به کار نمی رود RRRS می توانند به نسبت های بالاتری استفاده شوند اما آنها ویژگی های بالیستیک ضعیف دارند که ممکن به کار گیری تکنیک های خاص کار برد , نیاز شود.

کودهای پتاس: اگر کوددهی زمین فقط یک بار انجام شود باید به LOOKG و KوH محدود شود
کود های میزیم: محدودیتی ندارد.
کودهای سولفاز: محدودیتی ندارد.
کودهای نیتروژن : در زمان استفاده این محصولات به خاطر دلایل محیطی و زراعتی باید محصول تحت مراقبت باشد.
عناصر کم اهمیت : نقطه میزان توصعه شده ، به کار برید. استفاده زیاد ممکن است منجر به مشکلات مسمومیت در حیوانات شود (به ویژهMO وb)

به طور کل
1- برای کاهش خطر بلعیدن کود- توسط حیوانات، اجازه ندهید احشام در چراگاه هایی که اخیرا کود پاشی شده اند تا زمانی که کود از شاخ و برگ پاک نشده بچرند. حداقل 10 روز بین استفاده و چریدن فاصله بیندازید. به طور ایده آل ریزش باران (بالای25mm) مطلوب است .

2- در مواقع خاص در سال ، سطوح بالای نیترات می توانند در چراگاه های که برای احشام سمی می باشند پدیدار شوند. این به طور کل بعداز موقعیت های خشک که پس از موفقیت های بارانی و موقعیت های خوبی رشد کننده پدید ار می گردد به کا برده می شود. این می تواند در بهار و به ویژه در پاییز و در زمان تلخه (خوراک دام) و محصولاتچرخه کوتاه چریدن در زمستن رخ دهد. در این موقع،کاربردهای کود نیتروزن می تواند سطوح نیترات را بیشتر افزایش دهد به همین دلیل در مجموع، توصیه می شود که کاربرد های n زیره 50KG NIHA در چراگاه حفظ شود.
3- ترکیب محصولات حاوی نیتروزن به طور جداگانه استفاده شوند.
4- باید از ترکیب محصولات با اندازه های مختلف ذرات اجتناب شود. دانه دار هایی که به طور مختلف سایز بندی شده اند می توانند باعث جدا سازی ترکیب ها شوند.

کودهای مایع

کودهای مایع کودهای مایع نسبت به کاربرشان در خارج از مرزها به ویژه دار اروپا و USA ، نقش نسبتا فرعی در کشاورزی نیوزلند دارند. دو دلیل برای این مسئله وجود دارد.
پر کشاورزی شان، حاصل دادن زیاد با حجم بالا در مقابل سیستم ضعیف شد یدا روستایی حکفرما می باشد . به همین خاطر معمولا کار برد منظم حشره کش ها و گیاه کش ها در زمان چرخه رشد محصول می باشد. بنابراین، کار برد مقدار های کم مواد مغذی به ویژهN در مرحله مناسب رشد می باشد. معمولا این به تغذیه برگ مانند اشاره دارد.

همچنين تغذيه برگ مانند در باغباني به عنوان ابزاري براي كاهش دادن كمبود مواد مغذي
،به ويژه كمبود عناصر كم اهميت كه ممكن است در زمان مراحل خاص رشد محصول پديدار شود يا اينكه به عنوان نتيجه فشار گياه به خاطر اوضاع آب و هوايي استفاده شود. يا دادشت كردن مقدارهاي مواد مغذي اي كه گياه هان مي توانند در اين حالت جذب كنند مهم است ، جذب مواد مغذي در هر كار برد كود محدود مي شود و معمولا خيلي كمتر از مجموع نياز هاي مواد مغذي محصول مي باشد . بنابراين تغذيه برگ مانند تنها به عنوان مكمل استفاده مي شود نه به عنوان جانشين براي افزودن مواد مغذي به خاك .

از اين رو، كودهاي مايع و تعليق سيار نيز مي تونند براي ذخيره كردن يا نگهداري اندوخته هاي مواد مغذي خاك در همان حالتي كه در آن كودهاي جامد استفاده مي شود، به كار گرفته شود.
تنها تفاوت، شكل استفاده است. معمولا، آنها در محصولاتي با حجم بالا كه نيازهاي زيادي به مواد مغذي دارند(مانند سيب زميني)استفاده مي شوند.
بعضياز مواقع كودهاي مايع، به ويژه N ، براي تسريع تفكيك ساقعه در زمين مانده استفاده مي شود، اگر چه كه آن ، عمل را در نيوزلند نيست. نيتروژن فعل و انفعال ميكربي را كه براي تجزيه ساقه در زمين مانده نياز مي شود فعال مي كند و آن به عنوان مايع به طور همواره نيز مي تواند استفاده شود.(تخمين كلي) اين است استفاده كه براي فروپاشي پس مانده ها بايد در هر تن پس مانده مقدار LOKGN به كار برد.
محلول هاي مايع كود نيز كار برد خاصي در سيستم هاي آبياري قطره اي دارند. اين متر خيلي رقيقي از جا دادن كود است . اقدامات احتياطي براي ممانعت از ،
دست دادن املاح در طرح آبياري قطره ، ممكن است استفاده ضعيفي از فسفات به كار برده شده، موجود باشد.

توليدات اساسي و نماهاي توليد
محلول هاي نيتروژن
كودهاي مايعN ، مي توانند از اوره ، نيترات آمونياك تهيه شوند. محلول هاي رسوبي آمئنياك تراكم زيادي از بخار را دارا است.(آنها گاز آمونياك بيرون مي دهند) ووبه محلول هاي فشار در مقابل محلول هاي بدون تراكم كه با ديگر محصولات شكل گرفته اند اشاره دارد.
ممكن است مقدار زيادي از محتويات N به درجه رقيق شدن وابسته باشد. از اين رو ، يك محدوديت بالا وجود دارد كه توسط دما و حل پذيري كود تعيين شده است . در حدود 10C ، محلول هاي حاوي حداكثر تا 30%N مي توانند به نتيجه برسند. بالاي اين غلظت، كود شروع به متبلور شدن مي كند جرياني كه به از دست دادن املاح اشاره دارد. اگر دما زياد و در همان حالت نگه داشته شود ، غلظت هاي بالا مي توانند گرفته شوند.

مايع هاي NP وnpk
مقداري از كودهاي مايع np و npk شامل محلول هاي رلال اسيد فسفريك با درجه بالا تا محصولات بر اساس پس مانده ماهي، گياه و حيوان است. در دسترس مي باشد. اگر تجهيزات مناسب تركيب كردن در دسترس باشد. اغلب با تجزيه و تحليل زيادتر، مي تواند محصولات مايع از نوع دوغاب ساخته شود.

عناصر كم اهميت
به ويژه كاربرد، عناصر كم اهميت به عنوان كودهاي مايع مفيد واقع شده كه فقط مقدارهاي كمي مورد نياز مي گردد حتي اگر عناصر كم اهميت با كودهاي جامد تركيب شوند آنها نيز به طور يكنواخت تري از case استفاده مي شوند. مقدار از اين محصولات براي اين هدف دردسترس است.
محدوديت هاي استفاده اگر محلول هاي كود، غلظت خيلي زياد داشته باشند سوختگي برگ رخ مي دهد. مجموع محيط برگ محصول ، فاكتور اصلي تععين كننده مقدار ماده مغذي است كه مي تواند براي شاخ و برگ استفاده شود. از اين ، سوختگي برگ براي عناصر كم اهميت بر استثنا براي مواد مغذي اصلي در زماني كه مقدارهاي مورد نياز خيلي كمتر استفاده مي شوند نبايد يك يك مشكل باشد.
از دست دادن املاح مشكل ديگري است كه بر كار برد كودهاي مايع تاثير مي گذارد.
بايد مواظب بود كه از رسوب كود در محلول جلوگيري شود.

به خاطر اينكه مواد مغذي كه به صورت برگ استفاده مي شوند توسط گياهان خيلي سريع جذب مي شوند. مراقبت زياد، در زمان به كار گيري عناصر كم اهميت مانند بورون و موليبدن نرم كه مي توانند در غلظت هاي بالا سمي باشند يا به دگير مشكلات متابوليك در حيوان غالب آيند ضروري مي باشد.
خاصيت آب هم ، يك محدوديت است . اگر آب مقدار زيادي املاح مانند نمك يا آهك داشته باشد ، اين ، ممكن است مقدارهاي كودي را كه مي اوتند حل يا باعث رسوب كود حل شده ، شود محدود كنهع براي مثال، اگر مقدار مجموع نمك هاي حل شده درآب زياد باشد، ممكن است n آمونيوم در لوله هاي امونيوم، يك لاير رسوب شود.
ممكن است به طور مشابه ، رسوب هاي نمك باعث مسدود شدن لوله كوچك در سيستم هاي آبياري قطره اي شوند. توسعه در سيستم هاي آبياري قطره اي احتمال اين اتفاق را كاهش مي دهد، در جايي كه چنين تكنولوژي اي در دسترس نيست آن ، ممكن است براي اطمينان از اينكه تمات كودهاي با قيمانده قبل از توقف هاي آبياري از طرح پاك شوند لازم باشد . همچنين افزايش فيلتر ها مي تواند اين مشكل را كاهش دهد. هر دو فعاليت هاي كامل و مستحكمي در هر رويداد هستند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید