دانلود مقاله محاسبات طراحی و جزئیات اجرایی نوعی دیوار جداکننده کامپوزیتی جدید

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

۱ مقدمه

هرچند انواع دیوارهای غیر باربر و جدا کننده در تقریباً تمامی ساختمانها وجود دارد ولی متأسفانه برای اجرای درست این دیوارها تقریباً محاسبات منسجمی وجود ندارد و همچنین جزئیات اجرایی مناسب برای اتصال انواع دیوارها به سقف یا نحوه جدا کردن آنها از ستون ها وجود ندارد. در این مقاله برای نوعی دیوار جدید که در امتداد ارتفاع بصورت یکپارچه اجرا می شود بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ محاسبات مربوط به تحمل نیروهای خارج از صفحه برای بارهای باد و زلزله انجام شده و اتصال مناسبی برای ایجاد تکیه گاه مناسب در بالا و پایین دیوار پیشنهاد شده است. در شکل ۱شکست خارج از صفحه یک دیوار نشان داده شده است. معمولاً در زلزله های شدید دیوارها در شکست خارج از صفحه فرو ریخته و تبدیل به آوار می شوند. وقوع این مود شکست به دو دلیل

زیر است: ریز بودن قطعات آجر و عدم اتصال دیوار به سقف و کناره ها و فقط تکیه کردن به کنش قوسی

در صورت عدم وجود اتصال مناسب بین دیوار و سقف، ممکن است دیوار به صورت طرهای عمل کند و در خمش خارج از صفحه شکسته شود. در شکل ۲ نحوه شکست و فروریزش یک دیوار طره مشاهده می شود. اگر دیوار به سقف اتصال مناسبی نداشته باشد و امکان کنش قوسی نیز فراهم نباشد آنگاه چنین شکستی رخ می دهد. در شکلهای ۳ و ۴ نمونه هایی از شکست خارج از صفحه دیوار مشاهده می شود.

۱

شکل ۱ فروریزش جزئی دیوار پرکننده آجری غیرمسلح در خمش خارج از صفحه

شکل ۲ ریزش دیوار در خمش خارج از صفحه

شکل ۳ شکست خارج از صفحهی دیوار و چرخش آن شکل ۴ شکست خارج از صفحهی دیوار باربر و
مانند یک جسم صلب اتصال نامناسب آن به سقف خرپایی

در شکل ۵ مدل دیوار طرهای تحت بار جانبی، نشان داده شده است. اگر قسمت فوقانی دیوار، مهار شود (توسط اتصال مناسب به سقف) آنگاه ممان خمشی در دیوار شدیداً کاهش مییابد (مقدار ممان در حالت طرهای ۴ برابر ممان در حالت وجود اتصال فوقانی دیوار است). در شکل ۶ جزئیات اجرائی اتصال دیوار مجزا از قاب مشاهده می شود.

۲

پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه ۳ و ۴ اردیبهشت ماه۱۳۹۳ ، جهاد دانشگاهی استان کرمان

(الف) (ب) شکل ۵ مقایسهی دیاگرام ممان در دو حالت دیوار، الف: بدون اتصال به سقف، ب: وجود اتصال با سقف

شکل ۶ جزئیات اجرائی اتصال دیوار مجزا از قاب

.۲ محاسبات طراحی نوعی دیوار کامپوزیت مسلح

شکل ۷ پانل کامپوزیت مسلح (با اسم تجاری ایزیوال)

-۱-۲ خواص مقطع پانل در شکل زیر مقطع پانل نشان داده شده است.

ممان اینرسی مقطع برابر است با:

I  ۱۵۱۲۳  ۱۴ ۹۳  ۱۳۱۰ cm 4 12 12

A ۱۵۱۲  ۱۴ ۹  ۵۴ cm2

۳

پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه ۳ و ۴ اردیبهشت ماه۱۳۹۳ ، جهاد دانشگاهی استان کرمان

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 10 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد