دانلود مقاله پهنه بندی خطر زمین لغزش در محدوده حوضه آبریز سد بالایی سیاه بیشه

word قابل ویرایش
11 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه

در اکثـر فعالیتهـای عمرانـی و بخصـوص در امـور سـد سـازی یکـی از مشـکلات عمـده در هنگـام اجـرا و بهـره بـرداری پدیـده لغـزش زمـین مـی باشـد. بـا توجـه بـه حساسـیت سـازه هـایی ماننـد سدها ، بررسی امکـان وقـوع لغزشـها یکـی از مراحـل اصـلی در انتخـاب موقعیـت سـاختگاه سـد و مراحل اجرا و بهره بـرداری اسـت. در سـد سـازی پدیـده هـای لغـزش بـا توجـه بـه موقعیـت قـرار گیری نسبت به موقعیت سازه قابلیت کاهش عمـر مفیـد سـد و یـا عـدم موفقیـت سـد بـا توجـه بـه پر شدن مخزن و یا حتی تخریب سازه سد را دارا می باشند.

با توجه به اهمیت طـرح سـیاه بیشـه کـه بعنـوان اولـین سـد ونیروگـاه تلمبـه– ذخیـره ای ایـران در حـال احـداث مـی باشـد ، بررسـی دامنـه هـای ناپایـدار و تـوده هـای لغزشـی از مراحـل اصـلی مطالعات طرح میباشد.

پهنه بندی خطر زمین لغزش در محدوده حوضه آبریز سد بالایی سیاه بیشه

بـا اسـتفاده از پهنـه بنـدی خطـر زمـین لغـزش و بـا در نظـر گـرفتن عوامـل مـوثر در لغـزش امکـان شناسـایی قسـمتهای مسـتعد لغـزش حاصـل مـی شـود، کـه در نتیجـه کنتـرل و اسـتفاده از روشـهای پایدارسـازی بـا توجـه بـه خصوصـیات تـوده هـای لغزشـی را میسـر مـی سـازد.] پـدرام ، حمیـد ،
[ ۱۳۷۳

پایداری دامنه ها و پدیده های لغـزش بـه عوامـل متعـددی بسـتگی دارنـد کـه مـی تـوان بـه عوامـل درونـی و عوامــل بیرونــی اشــاره نمـود. بــا مطالعــات انجــام شـده دو عامــل لیتولــوژی و فاصــله از گســل مهمتــرین فاکتورهــای کنتــرل کننــده زمــین لغــزش در ناحیــه مــورد مطالعــه تشــخیص داده شدند و شیب دامنه هـا ، فاصـله از محـور جـاده و همچنـین فاصـله از آبراهـه هـا بـه عنـوان عوامـل مـؤثر در لغـزش نیـز در نظرقـرار گرفتنـد. در ایـن تحقیـق بـا توجـه بـه داده هـای زمـین شناسـی، ساختار شیب دامنـه هـا ، کـاربری زمـین و شـرایط اقلیمـی ، نقشـه پهنـه بنـدی خطـر زمـین لغـزش تهیه گردید و ارزیـابی پایـداری دامنـه هـا در محـدوده حوضـه آبریـز سـد بـالایی سـیاه بیشـه انجـام پذیرفت.

بررسی ویژگیهای گستره مطالعاتی

-۱ موقعیت جغرافیایی

محل اجـرای طـرح سـد و نیروگـاه تلمبـه – ذخیـره ای سـیاه بیشـه در اسـتان مازنـدران در نزدیکـی روستای سیاه بیشه در ۱۲۵ کیلومتری شمال تهران قرار دارد.
سد بـالایی سـیاه بیشـه در ۱۰ کیلـومتری شـمال تونـل کنـدوان بـر روی رودخانـه چـالوس در حـال احداث می باشد و محدوده حوضـه آبریـز سـد بـالایی سـیاه بیشـه بـه وسـعت ۱۹ کیلـومتر مربـع در نقشـه هـای زمـین شناسـی]سـازمان زمـین شناسـی کشـور ، نقشـه هـای زمـین شناسـی ۱:۱۰۰۰۰۰

مــرزن آبــاد و ۱:۲۵۰۰۰۰ آمــل[ و نقشــه توپــوگرافی] ســازمان نقشــه بــرداری ، نقشــه توپــوگرافی

۱:۵۰۰۰۰ گــاجره[ قــرار گرفتــه اســت. ارتفــاع ســاختگاه طــرح بــین ۱۹۰۰ – ۲۴۰۰ متــر از ســطح

دریا و بلندترین نقطه حوزه آبریز ۳۴۱۲ متر از سطح دریا ارتفاع دارد.

موقعیت جغرافیـایی حوضـه آبریـز سـد بـالایی سـیاه بیشـه َ’۳۶ o 9 تـاَ’۳۶ o 13 عـرض شـمالی

وَ’۵۱ o 16 تــا َ’۵۱ o 21 طــول شــرقی مــی باشــد ، منطقــه مــورد مطالعــه در شــکل شــماره ۱

ارائه شـده اسـت. اصـلی تـرین راه دسترسـی بـه ناحیـه مـورد مطالعـه جـاده تهـران – چـالوس مـی باشد. ناحیه سیاه بیشـه کـه منطقـه ای مرتفـع مـی باشـد ۴ مـاه از سـال کـه شـامل ماههـای بهمـن ، اســفند ، اردیبهشــت و خــرداد اســت ، دارای بیشــترین بارنــدگی بــوده و طبــق آمارهــای ســازمان هواشناســی کشــور بــه ترتیــب مــرداد و دی گرمتــرین ( ( +۳۴, ۵ و ســردترین ( ( – ۲۷ ماههــای منطقـه مـی باشـند. میـانگین دمـای منطقـه بـه ۷ درجـه سـانتیگراد مـی رسـد و میـانگین بارنـدگی
۱۶۰۰ میلی متر در سال می باشد.
گونه های گیـاهی بـه علـت ارتفـاع زیـاد محـدود بـوده و پراکنـدگی کمـی دارنـد.] شـرکت سـهامی خدمات مهندسی برق – مشانیر ، [۱۳۸۱

۱۲۶

مجموعه مقالات نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم تهران، ۱۳۸۴

شکل -۱ نقشه موقعیت حوضه آبریز سد بالایی سیاه بیشه

۱۲۷

پهنه بندی خطر زمین لغزش در محدوده حوضه آبریز سد بالایی سیاه بیشه

-۲ زمین شناسی:

در ناحیه طرح سیاه بیشـه از نظـر چینـه شناسـی سـازند هـای بـا سـن کربـونیفر تـا ژوراسـیک قابـل مشــاهده اســت و نهشــته هــای کــواترنری شــامل مــواد آبرفــت رودخانــه ای و مــواد واریــزه ای در سطح پراکندگی دارند . قـدیمیترین سـنگها بـا توجـه بـه نقشـه هـای سـازمان زمـین شناسـی مربـوط به پرمین پایینی است.

با توجه به لیتولـوژی منطقـه مـورد بررسـی از نظـر اسـتعداد لغـزش ، سـنگهای آذریـن مقـاوم تـرین سپس سنگهای کربناتـه ، توفهـای کـرج ، سـازند شمشـک و در نهایـت مـارن هـا و گـچ هـا مسـتعد ترین لیتولوژی را برای حرکات لغزشی دارا می باشند.

از نقطــه نظــر تکتــونیکی بــارز تــرین مشخصــه ایــن ناحیــه بریــده شــدن ســریهای زمــین شناســی بوسیله گسلهای بسیار تنـد بـا رونـد شـرقی – غربـی اسـت کـه نسـبت بـه یکـدیگر بـالا آمـده و یـا
فرو رفته اند.

غالــب حرکــات تکتــونیکی در ایــن زون ســاختمانی بســیار جــوان اســت و از نــواحی فعــال زمــین سـاختی محسـوب مـی گـردد. بطوریکـه لیتولـوژی بهـم ریختـه و خـرد شـده موجـود در ناحیـه و چـین خوردگیهـای نـامنظم شـاهد بـر ایـن واقعیـت اسـت. گسـلهای موجـود در منطقـه دارای رونـد شرقی – غربی است که نسـبت بـه یکـدیگر بـالا آمـده یـا فرورفتـه انـد. گسـلهای موجـود در ناحیـه شـامل: رانـدگی سـیاه بیشـه ، گسـل دونـا سـیاه بیشـه ، رانـدگی کنـدوان و گسـل وارنگـه رود مـی باشد ولی بـارزترین گسـل موجـود در منطقـه کـه در تقسـیم بنـدی محـدوده سـاختگاه اثـر مسـتقیم

دارد گســل اصــلی مرکــزی اســت ( ( Centeral Main Thrust Fault کــه بــا توجــه بــه آن

محدوده ساختگاه به دو منطقه تقسیم شده است.

-۱ منطقه با روند غرب- جنوب -۲ منطقه با روند شمال- شرق
گسل مزبـور ناحیـه مـورد مطالعـه را در بخـش شـمال غربـی قطـع مـی نمایـد . امتـداد آن N65W

و شـیب آن ۷۰ Nمـی باشـد. یـک بخـش خـرد شـده بـه ضـخامت ۱۰-۱۵ متـر در رابطـه بـا ایـن گســل در محــدوده ســاختگاه قابــل تشــخیص اســت. دو دســته درزه ، همــراه بــا لایــه بنــدی ناپیوســتگیهای موجــود در ناحیــه را تشــکیل میدهــد. درزه هــای طــولی ، شــیب تنــد بــه ســمت جنـوب و درزه هـای عرضـی دارای شـیب بـه سـمت شـرق یـا غـرب بـا پراکنـدگی تـا ۲۰ْ هسـتند.

گسترش درزه ها بـه ضـخامت لایـه هـا بسـتگی دارد. فواصـل درزه شـدگی هـا بـین ۰/۲ تـا ۱۰ متـر میباشـد.] گزارشـهای زمـین شناسـی و حفاریهـای انجـام شـده در مخـزن سـد بـالایی سـیاه بیشـه ،

[۱۳۶۷

زمین شناسی منطقـه مـورد مطالعـه از دیـدگاه چینـه شناسـی و سـاختارهای زمـین شناسـی در شـکل شماره ۲ ارائه شده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 11 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد