دانلود مقاله کارگردانی

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

کارگردانی

کارهای مقدماتی
هنگامی که این پایه مهم شروع، یعنی فیلم با صدای همزمان، با ۲۴ تصویر در ثانیه،‌با فیلم سیاه و سفید یا رنگی مشخص شد، کارگردان خود را در مقابل مشکل عادی سینماگر غیر حرفه ای می یابد که شامل موارد زیر می شود:

• انتخاب موضوع،
• چکیده فیلم،
• پیش برشنامه،
• کارگردانی…

زیرا نقاشی متحرک به مراتب بیشتر از فیلم فیلمنامه دار، قبل از این که در معرض هر نوع کار مادی کارگردانی قرار بگیرد، باید به طور کامل روی کاغذ بررسی شود. نتیجه غیرقابل اجتناب عدم ملاحظه این قاعده، صرف بیهوده ساعتها کار ترسیمی است.

انتخاب موضوع
دو سرچشمه ممکن را یددیم که با واحد زمانی که قبلاً عرضه شد همساز هستند:
• به تصویر کشیدن ترانه یا قطعه موسیقیایی،
• ارتباط از حکایت یا روایت بسیار کوتاه.
هر دوی اینها آماده سازی اولین سند کتبی، موسوم به چکیده را لازم دارند.

چکیده
چکیده، روایت در چند سطر است و حداکثر یک صفحه ماشین نویسی شده از داستانی است که سینماگر قصد دارد آن را نقل کند. در مورد انتخاب یک ترانه، این سند به گفتارها و موسیقیی که به طور عادی به وسله مؤسسات خاص منتشر می شود تقلیل می یابد.

پیش برنامه
اجرای این سند اولین کار مؤثر کارگردانی را تشکیل می دهد و به طور بسیار دقیق شبیه کاری است که برای تدارک بینی هر نوع دیگر فیلم اعم از فیلمنامه دار، مستند، گزارشی لازم می گردد. در سطور بزرگ آن تصویرهایی که باید در نظر گرفته شوند، حرکت آنها برای هر نما، تعداد نماها و مدت تقریبی شان معین می شوند.
سینماگران حرفه ای در این مرحله از بررسی نقاش یمتحرک از شگردی با تأثیر زیاد استفاده می کنند که در نامگذاری از مبداء آمریکاییش «Story-board» خوانده می شود و ما آن را به سادگی «لوحه تصویرها» می نامیم. لوحه تصویرها تشکیل می شود از سلسله کامل نقاشیها که مسلماً ساده شده اند!… و پیوستگی نماهای فیلم راذ شکل می دهند. کارگردان آنها را به ترتیب توالی به کمک پونز به دیوار نصب می کنمد تا طرح نقاشی شده اثر آینده اش را زیر نظر داشته باشد.

مناسب است که در این دوره مشخص از بررسی، چند شخص صلاحیت داد از قبیل سینماگران غیر حرفه ای یا یدگران را دعوت کنیم تا از فیلم در مقابل این لوجه تصویرها بحث شود، نظرهای معتبر آنها جمع آوری گردد و اصلاحهای سازنده پیشنهاد شده با طرح زدن بلافاصله افکار نو یا با دست بردن در نظم نقاشیها اعمال گردند.

کارگردانی
کارگردانی در خصوص نقاشی متحرک عبارت است از مشخص ساختن دقیق تمامی حرکتهای شخصیتها، دکور، حتی دوربین که باید در چهارچوب میدان فیلمبرداری مورد نظر قرار بگیرند، برای این که:

• اولاً به نقاش امکان این را بدهد که سندهای لازم برای تحقیق این برنامه را پیش بینی کند،
• سپس به فیلمبردار امکان عکسبرداری از آنها را بدهد…
تا ثبت شدن آنها برروی فیلم، در هنگام نمایش بتواند حرکتهای بازیگران را در دکورهای تصویر شده برای نقل کردن داستان مورد نظر سینماگر برروی پرده بازسازی کند.
در نقاشی متحرک غیر حرفه ای، پیش برشنامه و کارگردانی دو بخش بسیار نزدیک تدارک بینی فیلم هستند، زیرا افزارمندان تصویر عموماً قلیل می باشند. در هر صورت موضوع عبارت است از:

• مشخص کردن نکته اصلی نقاشی یا نقاشیهای سازنده هر نما (نقاشیها در ابتدا و انتهای نما می توانند مختلف باشند) (مثال صفحه های ۱۱۰ و ۱۱۱ را ملاحظه کنید) به منظور ساختن تصویری که برای تصویرپردازی اندیشه اختصاص می یابد.
• مشخص کردن نکته اصلی آنچه را که می خواهیم در هر نقاشی نمایش دهیم، با تفصیل زیاد و برروی کاغذ…
… تسلسل منطقی نمایشها به تماشاگر امکان فهمیدن داستان نقل شده رتا بدون هیچگونه کوشش فکری می دهد.
بسیار بدیهی است که برای تصویرپردازی یک ترانه یا به تصویر کشیدن یک جکایت هزار صورت وجود دارد. تعیین دقیق شیوه ای که با آن سینماگر قصد دارد ترانه یا روایتی را تبدیل به تصاویر کند، کارگردانی نقاشی متحرک را تشکیل می دهد.

«لطیفه»
نقاشی متحرک که مسلماً فیلم ترکیبی است، تقریباً همواره برای سینماگر غیرحرفه ای فیلمی تخیلی می باشد. بنابراین قلمرو و کاربرد ممتاز و غیرقابل احتراز عنصر سینمایی ویژه ای است که «لطیفه» خوانده می شود. لطیفه در زبان حرفه ای سینما اثری خنده آور یا «مطایبه ای» بصوری یا صوتی است. این یک اثر غیرمنتظره است که اختصاص به غافلگیر کردن تماشاگر و به راه انداختن خنده ناگهانی وی دارد. بنابراین لطیفه به طور بسیار طبیعی عنصر اولیه جاذبه نقاشی متحرک تخیلی را تشکیل یم دهد که به ویژه اثرهای غیرمتاظره ای را ممکن می سازد… هرچند که کاربرد آن در نقاشی متحرک فنی صریحاً مورد عدم توجه توصیه نمی باشد.

نقاشی متحرک را بدون لطیفه ها چندان در نظر نمی گیرند. درنتیجه کارگردان باید در فکر باشد که این عناصر لازم را در تصویرپردازی فیلمش پیش بینی کند. وی باید میانگین سه لطیفه را در نظر بگیرد که برای فیلمی کوتاه از نمونه ای که برای مثال اختیار می شود، حداقل دوازده تا پانزده لطیفه می شود. لطیفه اثر خنده آور خود را اغلب از یک وضعیت غیر معقول یا مرتبط سازی غیر منتظره دو وضعیت حاصل می کند. لطیفه می تواند واحد، تکراری یا پیاپی باشد: یک لطیفه به صورت خودکار لطیفه دیگری را به همراه می آورد. حتی گاهی نبود لطیفه منتظره یا عدم اختتام یک وضعیت نیز لطیفه ای را شکل می دهد.

از آنجا که نقاشی متحرک تحقق غیرمعقولترین وضعیتها را ممکن می سازد، کارگردان و اعضاء گروهش نباید هیچگاه در این خصوص دچار کمبود فکر شوند. در هر صورت اگر کارگردانیشان را سرشار از لطیفه ها نسازند غیرقابل بخشش خواهند بود. زیرا نقاشی متحرک بدون لطیفه ها سخت شبیه آشپزی بدون چاشنی، یعنی بی طعم و مزه است.

گروه کارگردانی
هنگامی که پیش برشنامه به اتمام رسید و کارگردانی به اندازه کافی مورد تعمق قرار گرفت، سینماگر «گروه کارگردانی» خود را شکل می دهد، عیناً همانگونه که برای فیلمنامه چنین کاری را می کند. تجربه ثابت مب کند که فیلم موفق بر عکس تولید ادبی یا موسقیایی، عملاً هیچگاه اثر یک شخص تنها نیست، بلکه حاصل کار گروهی است که صلاحیت هرکدام از افراد از قبیل سینماگر، فیلمبردار، بازیگران، برقکار و غیره را به کار می گیرد.

ترکیب گروه برای تولید آسان نقاشی متحرک غیر حرفه ای می تواند اساسً تغییرپذیر باشد و از یک تا هرچند نفر را در بر بگیرد… اما نقشهای متعددی در یک شخص تنها قابل جمع شدن هستند، ما آنها را یک به یک معرفی خواهیم کرد.

کارگردان
در اساس تولید مسلماً کارگردان قرار دارد، یعنی کسی که فعالیت اعضاء گروهش را در نظر گرفته، آن را هدایت و سازماندهی می کند. کارگردان که قوه ابتکار فیلم را در دست دارد، در صورتی که از همه خصوصیات مقتضی برخوردار باشد، همه نقشها را به صورت یکجا می تواند در اختیار بگیرد. اما عمل به این کار نادر است! بنابراین کارگردان با حفظ کردن وظایف فیلمنامه پرداز و فیلمبردار، نتیجتاً بخش کاریی را تأمین خواهد کرد که معادل با بخش کاری هر نوع دیگر فیلم غیرحرفه ای می باشد.

آفرینشگر نقاشیها
دومین افزارمند اساسی فیلم آفرینشگر نقاشیها است، صلاحیت هنر وی باید بسار بالا باشد، زیرا کیفیت اولیه فیلم به ساختار تصویرهای وی بستگی دارد. سینماگر غیرحرفه ای پیشاپیش دارای این موهبت نیست! از اینرو به صورت احتناب ناپذیری به یک شخص ثانوی رجوع خواهد کرد که نقاش آفرینشگر خوانده می شود. کارگردان یا حقیقتاً به هدف به دست آوردن تصویرهایی مطابق با خواسته هایش با وی تماس می گیرد، یا برای این که اجازه استفاده از تصویرهایی موجود از قبیل مثلاً نوارهای نقاشی شده مجلات مصور را به دست آورد تا بتواند آنها را تبدیل نماید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 10 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد