بخشی از مقاله

چکیده:
سیستم انتقال AC قابل تغییر و یک فناوری fact است که بر قدرت وسایل الکترونیکی مبتنی است و برای افزایش ظرفیت های موجود انتقال به منظور ایجاد سیستم انتقالی منعطف و عملیات مستقل استفاده می شود. این مقاله تلاش می کند تا کنترل منطق فازی از زاویه اشتعال (SVC) به منظور تحقق بهتر و کنترل متعادلی و سازگاری از قدرت واکنشی را طراحی و شبیه سازی کند. طراحی، مدل سازی و شبیه سازی برای خط انتقال (8/Y) انجام می شود و ساکن در پایان بارگذاری قرار گیرد.فناوری (facts) یک فناوری می باشد که تا آزادسازی کامل سیستم قدرتی مثل تولید، انتقال و توزیع را به عنوان واحدهای شخصی کامل تحقق دهد. ظرفیت بارگذاری سیستم انتقالی همچنین می تواند اندازه های گرمایی را بدون تاثیر بر ثبات افزایش دهد . توان راکتیو کنترل متعادل حلقه مسال ود کامل همایی تواند با استفاده از ارتباطات موازی وسایل factS تحقق یابد. توان ساکن واریکی از نقاط موازی دستگاهfactS است که می تواند به منظور توان راکتیو ساکن مورد استفاده قرار گیرد و دستگاه باهوش factS آنها را سازگار می سازد و از این رو آن می تواند موجب بیان کنونی هوش گردد.
کلمات کلیدی: توان راکتیو، خط انتقال، منطق فازی، وسایل facts

۱- مقدمه:
تولید و جذب توان راکتیو در سیستم قدرت درست از زمانی که توان راکتیو در نگهداری ولتاژ ثابت سیستم قدرت خیلی فوق العاده است، ضروری می باشد. عناصر اصلی برای تولید و جذب توان راکتیو خط انتقالی، ترانسفورماتورها و دینام های جریان متناوب می باشد. پارامترهای خط انتقال در سرتاسر خط، توزیع می شود یعنی در بارگذاری های سبک یا در جایی که هیچ نوع بارگذاری نباشد مسلط می گردد و در نتیجه تدارکات خط VAR (توان راکتیو تولید می کند) راشارژ می کند. به منظور تقویت ولتاژ نهایی در بارگذاری مناسب گذرگاه ذخیره سازی واکنشی نیاز می شود. دستگاههای factS مثل SVC می توانند توان راکتیو را فراهم با جذب کنند و این درست به هنگام دریافت گذر پایین یا گذر پایان بارگذاری در سیستم انتقال جایی که به تحقق بهتر اقتصاد در منتقل کننده قدرت کمک می کند، می باشد. در این مقاله خط انتقالی (8/Y) با استفاده از حلقه های چهارلاینی و به وسیله نگهداری ولتاژ ارسالی نهایی به صورت ثابت شبیه سازی می گردد نوسانات ولتاژ نهایی دریافت برای بارگذاری های متفاوت مشاهده شد. به منظور تقویت ثبات ولتاژ پایانی دریافتی، عنصر القایی موازی و خازن برای شرایط متفاوت بارگذاری کردن اضافه می شوند. بنابراین تمام نتایجی که کسب شده در چهارچوب قانون پایه فازی و به منظور تحقق بهتر توان راکتیو ساکن برای خط ارسال (8/Y) متفاوت می گردد و سپس مورد استفاده قرار می گیرند. نتایج مشاهده شده برای متغیرهای ولتاژ بارگذاری و برای ارزش های متفاوتی از استحکام بارگذاری، خودالقایی و توان کنترل کننده فازی طراحی می شوند که زاویه اشتعال SVC را به منظور تقویت اتوماتیک ثبات ولتاژ پایانی دریافت، کنترل می کند.

۲- اصول عملیات و مدل سازی SVC

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید