بخشی از مقاله

اولتيما 8 يك نمونه پردوام از سسترون 8 (celestron8) پايه دار شاخه اي مي باشد. اولتيما 8 از يك موتور راه انداز Byers دنده حلزوني منفرد استفاده مي كند و يك شفت قطبي كاهش يافته 2-5/8'' دارد
به منظور حمل و نقل آسان، اولتيما دو دستگيره حمل كننده دارد كه هر بروي كدام يك شاخه پايه قرار دارند. بعلاوه اولتيما با روكش هاي Starbright مورد قبول واقع شده است كه يك روكش بهبود يافته چند لايه آلومينيومي بر روي آينه هاي اوليه و ثانويه است كه انعكاس پذيري را افزايش مي دهد.
روكش Star bright همچنين شامل روكش ضد انعكاس مي باشد كه بر روي هر دو بخش سطح اصلاح كننده كشيده شده كه باعث انتقال حداكثر نور مي شود.
اولتيما در سه جعبه عرضه مي شود. يك جعبه شامل تلسكوپ با كليه لوازم استاندارد مربوط به آن است كه عبارتند از:
• سر عدسي 30mm ميل متري 1-1/4'' Plossl


• 1-1/4'' Visual Back
• 1-1/4'' Star Diagonal
• راه انداز PEC
• ردياب Polaris 50 80 زاويه قائمه / صاف (180o) با؟ متري
• تنظيم كننده عرضي (DLA) Deuxe
• باتري آلكالاين 9 ولت
• در پوش
• بسته پيچ
• آچار شش سو


جعبه هاي دوم و سوم شامل Wedge (گوه) و tripod (سر پايه) كه آنها نيز لوازم استاندارد هستند مي باشد تنظيم كننده عرضي Deluxe نيز بر روي wedge (گوه) نصب شده است.
باز كردن جعبه Ultma 8
Wedge (گوه)، سه پايه و تلسكوپ را از جعبه ها يشان خارج كنيد. به همين ترتيب كليه لوازم را كه در جعبه تلسكوپ قرار دارند بيرون بياوريد- جعبه ها را دور نريزيد زيرا ممكن است در آينده بخواهيد تلسكوپتان را با وسايل نقليه معمولي جابجا كنيد.
از شكل صفحه بعد (شكل 5-1) براي آشنايي با قطعات مختلف تلسكوپ اولتيماي 8 خود استفاده كنيد.


اتصال سر پايه
سه پايه انواع تلسكوپهاي Celestron به منظور انعطاف پذيري حداكثر يك بازوي نگهدارنده دارد. اين بازوي نگهدارنده بصورت محكم در جهت مخالف پايه هاي سه پايه قرار مي گيرد كه با كاهش لرزش و خميدگي، باعث افزايش استحكام مي شود.
سه پايه با بازوي نگهدارنده كه به مركز ستون سر پايه متصل شده، عرضه مي شود. در عين حال هر يك از شاخه هاي بازوي نگهدارنده در بين دو پايه قرار گرفته كه به اين ترتيب مي توان پايه هاي سه پايه را براي حمل و نقل آسانتر تا نمود.


براي اتصال و تنظيم سر پايه:
1- سر پايه را در وضعيتي نگه داريد كه سر آن روبه بالا و پايه هاي آن به طرف زمين باشند.
2- پايه ها را از ستون وسط دور كنيد تا جايي كه بيشتر از آن ممكن نباشد. يك گيره كوچك در بالاي هر پايه سه پايه قرار دارد كه به سر سه پايه فشار مي آورد تا حداكثر فاصله را نشان دهد.


3- پيچ (tention) (كه در قسمت تحتاني بازوي نگهدارنده روي پايه وسط قرار گرفته) را در جهت عقربه هاي ساعت بپيچد تا جايي كه در نزديكي زير پايه وسط قرار بگيرد.
4- بازوي نگهدارنده را بچرخانيد تا جايي كه بر آمدگي سر هر بازو مستقيما زير هر پايه قرار بگيرد.
5- پيچ (tention) را بر خلاف عقربه هاي ساعت پپيچانيد تا زماني كه بازو بر روي پايه هاي محكم شود. پيچ را بيش از حد سفت نكنيد! اكنون سه پايه مي تواند به تنهايي بايستيد. وقتي كه wedge (گوه) و تلسكوپ را به سه پايه متصل مي كنيد، پيچ (tention) را مجددا تنظيم كنيد تا مطمئن شويد كه بازوي نگهدارنده محكم شده است. دوباره! آنرا بيش از حد سفت نكنيد!


سه پايه داراي يك زير پايه لاستيكي مي باشد كه براي سطوح صاف مثل آسفالت و بتون مناسب است. براي سطوح ناصاف مثل چمن وخاك پايه لاستيكي را همچنين پايه هاي آلومينيومي را پوشانده، خارج كنيد.
شكل 5-2
سه پايه مورد نظر به صورت كامل متصل شده است. براي تنظيم ارتفاع، دستگيره ضميمه را شل كنيد و سر پايه را به وضعيت دلخواه قرار دهيد.
صفحه 47


تنظيم ارتفاعي سر پايه
براي تنظيم ارتفاعي كه سه پايه در آن قرار گيرد.
1- دستگيره ضميمه روي يكي از پايه هاي سه پايه را باز كنيد.
2- پايه را تا ارتفاع مورد نظر باز كنيد وسپس دستگيره را محكم كنيد.
3- اين مرحله را براي پايه هاي ديگر تكرار كنيد.


به ياد داشته باشيد كه هر چقدر پايه هاي بيشتر باز شوند، ثبات آنها كمتر مي شود. براي نظاره معمولي اين مسئله اشكالي ايجاد نمي كند هر چند اگر بخواهيد عكسبرداري كنيد سه پايه بايد در ارتفاع كم تنظيم شود تا استحكام آنرا ضمانت كنيد.
ارتفاع پيشنهادي، تنظيم سر پايه در حالتي است كه شما بتوانيد مستقيما به داخل چشمي (در تلسكوپي با زاويه 45o در حالت نشسته نگاه كنيد.
اخطار: هرگز سر پايه را وقتي پايه ها كاملا باز شده اند بدون توجه رها نكنيد.
شكل 5-3:
براي تنظيم ارتفاع، گيره ضميمه را شامل كنيد و پايه سر پايه را به وضعيت دلخواه قرار دهيد. بهتر است كه پايه ها را قبل از متصل كردن تلسكوپ باز كنيد و بعد تنظيمات فرعي را بعد از اتصال تلسكوپ انجام دهيد.
صفحه 48
اتصال wedge (گوه) به سه پايه


بعد از تنظيم سه پايه، شما آماده ايد كه wedge (گره) را وصل كنيد. Wedge (گوه) مثل سه پايه بصورت كامل به يكديگر وصل شده است. و فقط لازم است كه به سر پايه وصل شود. Wedge (گوه) به شما اجازه مي دهد كه محور چرخش تلسكوپ را طوري تنظيم كنيد كه به موازات محور چرخش زمين قرار گيرد. در حالت موازي، تلسكوپ ستاره ها را در حالي كه آنها در آسمان حركت مي كنند، رديابي خواهد كرد. (مراحل موازي كردن محور تلسكوپ با محور زمين كه به نام تنظيم قطب ناميده مي شود، بعدا در اين منو بحث مي شود.)
براي اتصال wedge (گوه) به سه پايه:


1- سر شكاف wedge (گوه) را روي شكافهاي سر سه پايه قرار دهيد.
شكافها 120 درجه فاصله دارند و بايد به همين صورت با سه شكاف تنظيم شوند. مجموعا 6 شكاف در سر سه پايه وجود دارند ولي شما فقط از سه تاي آنها استفاده خواهيد كرد. شكافها به صورت تخميني در جايي كه چشمي به سه پايه مربوط شده انتخاب مي شوند. انتخاب يك مجموعه سه تايي از شكافها چشمي را روي پايه سه پايه قرار مي دهد در حالي كه مجموعه ديگر چشمي را بين دو پاپه قرار مي دهد كه اين وضعيت اخير در صورتي كه شما در هنگام نظاره از صندلي استفاده مي كنيد، ترجيح دارد.
2- سه عدد پيچ 1'' 5116-18 شش سورا داخل سوراخها قرار دهيد و آنقدر پيچيده تا سفت شوند.


3- پيچها را آنقدر سفت كنيد كه wedge (گوه) نتواند از طرفي ديگر حركت كند. اين پيچها بعدا براي تنظيم قطب شل خواهد شد.
تنظيم كننده عرض (DLA) Delux بر روي wedge (گوه) نصب شده است. با اين حال، پيچ تنظيم عرض لازم است مقابل صفحه اريب قرار بگيرد. به اين منظور پيچ تنظيم عرض را جهت عقربه هاي ساعت آنقدر بپيچانيد تا نوك آن روي لبه زيرين پشت شيب صفحه كج قرار بگيرد. اين پيچ در جريان تنظيم قطب تلسكوپ را حمل خواهد كرد.
صفحه 66
اتصال اولتيما 8 wedge (گوه)


با نصب wedge (گوه) روي سه پايه، حالا آماده ايد كه تلسكوپ را روي wedge (گوه) سوار كنيد. پايه تلسكوپ دقيقا با صفحه اريب wedge (گوه) متناسب است. براي سوار كردن تلسكوپ روي wedge (گوه)
1- تلسكوپ را بر پهلو بگذاريد و سه سوراخ پيچ دار را در زير پايه گردان قرار دهيد.
2- به آرامي يكي از سه پيچ با دست محكم شونده1 3/8-16 را داخل سوراخي كه در مقابل قسمت مربعي شكل پايه گردان است. قرار دهيد (پيچها در دسته پيچ موجود مي باشند). قسمت مربعي شكل پايه بين صفحات كناري روي wedge (گوه) مي لغزد و نزديك قسمت بالايي سر پايه قرار مي گيرد.
3- تلسكوپ را بوسيله Fork tine (شاخه) بلند كنيد و آنرا روي سه پايه قرار دهيد. اين مرحله را بايد به گونه اي تنظيم كنيد كه تلسكوپ طوري روي سه پايه قرار گيرد كه پايه آن به طرف صفحه اريب باشد. (شكل 5-5 را ببينيد)


4- پيچ را داخل شكاف بالاي صفحه صاف بلغزانيد.
5- پيچ را به آرامي محكم كنيد تا جايي كه زير پايه گردان هم سطح صفحه خم شود. پيچ را كاملا نپيچيد. اگر آنرا كاملا بپيچانيد ديگر نمي توانيد پايه را براي اضافه كردن دو پيچ ديگر، به اندازه كافي حركت دهيد. اگر هم پيچ را اصلا نپيچيد، پايه گردان ممكن است كه كمي كج شود و ديگر نتوانيد دو پيچ ديگر را به صورت صاف بپيچيد)
6- پايه تلسكوپ را پهلو به پهلو حركت دهيد تا دو سوراخ باقيمانده روي پايه گردان با سوراخهاي داخل صفحه اريب روي wedge در يك خط قرار گيرند.
7- پيچهاي ديگر را قرار داده و هر سه پيچ را كاملا بپيچانيد.
بعد از اين لازم نيست اين پيچها را شل كنيد مگر زماني كه بخواهيد تلسكوپ را از wedge (گوه) جدا كنيد.
صفحه 50


نصب كرده ردياب
ردياب پلاريس 50 8 كه يك ميدان ديد 2o.5 دارد، دو هدف اصلي را محقق مي سازد. اول اينكه اين ردياب مثل يك ردياب معمولي كار مي كند و به شما كمك مي كند كه اشياء را در ميدان اصلي تلسكوپ خود قرار داده و بر روي آن تمركز كنيد. دوم اينكه براي تنظيم قطب تلسكوپ شما استفاده مي شود. به اين منظور، ردياب يك ريز شبكه خود ساخته دارد كه فاصله بين ستاره شمالي، پلاريس و قطب كيهاني واقعي يعني نقطه اي كه همه ستارگان در نيمكره شمالي به نظر مي رسد حول آن گردش مي كنند را نشان مي دهد. يك صفحه راهنما، براي نشان دادن موقعيت دقيق پلاريس روي ريز شبكيه در تاريخ و زمان نظار شما نيز، وجود دارد.
علاوه بر اين اهداف دو گانه، ردياب پلاريس 50mm 8، دو وضعيت مشاهده دارد. مي توانيد آنرا در زاويه 90o و يا مستقيم 180o استفاده كنيد. و تعيير اين وضعيت آسان است زيرا به هيچ ابزاري نياز ندارد.


براي حصول اطمينان از اينكه ردياب و بست محافظ (bracket) در هنگام حمل و نقل آسيبي نبينيد، آنها را به تلسكوپ متصل نكرده اند با خارج كردن ردياب وسخت افزار از محفظه پلاستيكي آغاز كنيد. ساير لوازم به شرح زير است:


ردياب 50mm 8
Diagonal 90o
استوانه باز كننده
محفظه ريز شبكه با چشمي
محفظه توليد روشنايي
دو عدد باتري 2.77 (LR44)


حلقه دايره اي شكل لاستيكي
صفحه راهنماي پلاريس
سه عدد پيچ پلاستيكي (Thumbscrews)


دو پيچ 6 سو 5/8'') 10-24)
سوار كردن ردياب يك پروسه دو مرحله اي است. اول سوار كردن بست فلزي روي تلسكوپ، سپس سوار كردن ردياب روي بست فلزي.
اتصال بست فلزي ردياب به تلسكوپ


1- دو سوراخي را كه reaecell در پشت حفره تلسكوپ قرار دارند در سمت چپ مركز (وقتي كه از پشت به لوله تلسكوپ نگاه مي كنيد) قرار دهيد
2- نواري را كه دو سوراخ را پوشانده است، باز كنيد. اين نوار از ورود گرد و غبار وآلودگي به لوله ي نوري قبل از اتصال ردياب جلوگيري مي كند.
3- (bracket) بست فلزي ردياب را روي سوارخ قرار دهيد. بست فلزي را طوري تنظيم كنيد كه حلقه هايي كه ردياب را نگه مي دارند روي لوله تلسكوپ باشند نه در پشت حفره rear cell (شكل 5-6 را ببينيد)
4- پيچها را با دست در سوراخها قرار داده و بعد از با يكي از آچارهاي شش سوي موجود آنها را محكم كنيد


صفحه 51.
اتصال ردياب به بست فنري
بعد از اتصال محكم بست فلزي به تلسكوپ، شما آماده ايد كه ردياب را به بست فلزي متصل كنيد.
1- سه پيچ پلاستيكي را داخل حلقه جلويي بست فنري ردياب قرار دهيد. پيچها را محكم كنيد تا جايي كه سر هاي آنها با سطح حقله بست فنري هم تراز شود. آنها را به طور كامل نپيچانيد و گرنه ممكن است آنها را مكان ردياب تداخل پيدا كنند.


2- چشمي و diagonal را از ردياب جدا كنيد. براي انجام اين كار، پيچ بلندي كه را كه در پشت بدنه ردياب در جايي كه diagonal به آن متصل شده است پيچيده شده را از آْن جدا كنيد. سپس اجزاي كامل Diagonal (چشمي، ريز شبكه و diagonal ) را در خلاف جهت حركت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا زماني كه از لوله ردياب جدا شوند.
3- حقله دايره اي شكل را روي پشت ردياب بيفزاييد- ممكن است لازم باشد آنرا كمي بكشيد.
4- حقله دايره اي شكل را روي بدنه اصلي ردياب قرار دهيد به طوري كه به سمت سر جلويي ردياب قرار گيرد.


5- انتهاي ردياب را در جايي كه چشمي در داخل قسمت جلويي بست فنري قرار مي گيرد بيفزاييد. آنرا به عقب فشار دهيد تا انتهاي ردياب، جايي كه چشمي به آن وصل است، از پشت حلقه بست فنري بگذارد، اما نه آنقدر زياد كه حلقه دايره اي داخل حقله پشت جمع شود.
6- اجزاء diagonal را با چرخاندن ردياب در خلاف جهت عقربه هاي ساعت به ردياب برگردانيد. اجزاء diagonal نمي توانند بچرخند چون ممكن است به rear cell آسيب بزنند.)
7- ردياب را به عقب فشار دهيد تا جايي كه حقله دايره اي در داخل حلقه پشتي بست فنري جمع شود.
8- سه پيچ پلاستيكي را با دست محكم كنيد تا جمع شوند.
شكل 5-6
براي نصب ردياب پلاريس 50 8، diagonal بايد جدا شود. در طي اين مرحله، ردياب مي تواند به حالت مستقيم 180o تغيير وضعيت دهد. براي اطلاعات بيشتر به بخش بعدي مراجعه كنيد.
52
قائمه كردن
دوربين ردياب پلاريس كه براي مشاهده با زاويه 90o تنظيم مي شود، همچنين توانايي استفاده در وضعيت (افقي strnaight- through) را داراست. اگر شما برنامه ريزي كرديد براي استفاده از ردياب محور قطبي، بايد آگاه باشيد كه جهت تصوير تغيير مي كند و تصوير مشاهده شده از ردياب تا مدت طولاني منطبق بر صفحه راهنماي قطبي باقي نمي ماند.
توضيح بيشتر در اين مورد در قسمت (هم محوري قطبي) آمده است.
براي عوض كردن وضعيت تصوير:


1- پيچ پروانه اي كه روي پايه محفظه ريز شبكيه مي باشد را شل كنيد.
2- محفظه ريز شبكيه از محل Diagonol جابجايي كنيد. (به همراه عدسي چشمي)
3- پيچ پروانه اي بلند را كه در پشت دوربين در محل اتصال Diahonal قرار دارد، شل كنيد.
4- Diagonal را از بدنه ي اصلي دوربين با چرخاندن آن در خلاف جهت عقربه هاي ساعت سفت كنيد.
5- استوانه بعد دهنده قرار گرفته بر روي بدنه دوربين را بپيچانيد و آن را با چرخاندن در جهت عقربه هاي ساعت سفت كنيد. پيچ پروانه اي دراز را نيز سفت كنيد.
6- محفظه ي (ريز شبكيه) را بكشيد (به همراه عدسي چشمي) به سمت انتهاي ديگر استوانه اي بعد دهنده
7- پيچ تنظيم را سفت كنيد كه به روي استوانه اي بعد دهنده وجود دارد براي قرار دادن محفظه ي شبكيه (همراه عدسي چشمي) در آن مكان شما اكنون آماده ايد تا از ردياب Polavis خود به صورت افقي.
يادداشت :


تبديل كردن دوربين ردياب به حالت افقي مي تواند هنگامي كه بر روي تلسكوپ سوار مي شود، انجام شود
صفحه 53
نصب كردن باطري ها
همان طوريكه قبلا از ذكر شد، شبكيه اي كه در دوربين ردياب وجود دارد براي هم محور شدن با محور قطبي استفاده مي شود.
براي كمك به شما براي ديدن در شب نو افكني با يك نور گسيل نور قرمز استفاده مي شود. اين نور افكن همراه 2 باتري دوربين به كار مي رود. براي سوار كردن باطري ها:
1) بالاي محفظه ي نور افكن را برداريد با چرخاندن آن در جهت (off)
2) باطري ها را در حاليكه قطب منفي در ابتدا است قرار دهيد.
3) قسمت بالاي پشت نور افكن را باز كنيد.
4) پيچ زانويي (مفصلي) در انتهاي نور افكن را در جهت (on) بپيچانيد تا مطمئن شويد كه باطري ها درست قرار گرفته اند. اگر LED تابش دارد، پيچ مفصلي را در جهت (off) براي ذخيره كردن برق بپيچانيد. چنانچه LED تابش نمي كند.، در پوش را برداشته و باطري ها را 180o برگردانيد.
براي عمل جايگزيني، باطري مناسب Toshiba LR44 يا مشابه آن مي باشد.


اطلاعات عملكردي
• درخشندگي شبكيه مي تواند متنوع باشد با چرخاندن پيچ oN/off كه در انتهاي محفظه اي نور افكن قرار دارد هنگامي كه پيچ جا مي افتد، LED روشن است. براي افزايش روشنايي، گرداندن پيچ را در جهت on ادامه دهيد.
• براي قرار دادن نور افكن داخل محفظه اي شبكيه، پيچ پروانه اي روي حلقه ي شبيكه را بپيچانيد تا زمانيكه از آن به بعد قطر داخلي حلقه را مسدود نكند. LED را در انتهاي نور افكن قرار داده و با پيچ پروانه اي حلقه ي شبيكه آن را محكم كنيد تا در مكان مورد نظر نگه داريد. (تصوير 5-7 را مشاهده كنيد)
• براي تنظيم فاصله كانوني شبكيه قسمت بالايي عدسي چشمي (كه بر روي محفظه ي شبيكه است) را تا زمان آشكار شدن (واضح شدن تصوير) بپيچانيد. جهت چرخش ممكن است با توجه به جهت ديد شما متفاوت باشد.


• براي تنظيم فاصله كانوني دوربين ردياب، حلقه ي قفل كننده ي شيار دار بر روي قسمت جلوي دوربين را شل كنيد و محفظه لنز عدسي شيء را بپيچانيد تا هنگامي كه تصوير واضح شود. حلقه ي قفل را براي اطمينان از اينكه دوربين ردياب در حالت زوم باقي مي ماند سفت كنيد.
دوربين ردياب از پيش براي حالت كانون در بينهايت تنظيم مي شود.
شيوه ي صحيح استفاده از شبيكه در قسمت '' هم محور كردن با قطب Polar "Allighment' توضيح داده شده است.
برداشتن سر پوش لنز


لنز Ultima 8 مكانيسم قفل مدل سر نيزه ها را براي نگهداشتن آن در مكان مورد نظر به كار گرفته است براي برداشتن در پوش لنز، در پوش را محكم بلند كنيد ولبه ي بيروني آن ار "2/1 در خلاف عقب جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد و آن را در آوريد.
صفحه 54
گرداندن تلسكوپ در جهت R.A و DEC
جهت گيري تلسكوپ با حركت دادن (گرداندن) آن در جهت صعودي (R.A به عنودن مخفف كليد( (right ascention به كار مي رود) يا نزولي DEC به جاي Declination انجام مي شود. حركت صعودي مطابق حركت شرق و غرب مي باشد در حاليكه حركت نزولي منطبق به حركت شمال به جنوب است. براي به وجود آوردن تغييرات قابل توجه در جهت:
1) گيره (ضامن) DEC,R.A. را شل كنيد.
2) تلسكوپ را حركت دهيد تا هنگامي كه در جهت مورد نظر جهت گيري شود.
3) ضامن DEC,R.A را ببنديد براي حفظ تلسكوپ در مكان خودش.


براي تنظيم مناسب در حالت DEC، پيچ حركت كند DEC را بچرخانيد. ضامن DEC نياز به باز كردن نخواهد داشت زماني كه شما هدف مورد نظر را محل يابي كرديد. پيچاندن پيچ حركت كند DEC را متوقف كنيد. چنانچه پيچ حركت كند نچرخد، بازوي محرك Dee احتمالا به انتهاي ميله ي پيچشي رسيده است براي اصلاح اين امر پيچ DEC را در جهت مخالف بپيچانيد تا هنگامي كه بازوي حركتي در مركز شاخه ها قرار گيرد. (تصوير 5-8 را مشاهده كنيد).


ضامن DEC را شل كنيد. و شيء را كه در آن نگاه مي كنيد را در مركز قرار دهيد. ضامن DEC را سفت كنيد و پيچ حركت كند DEC بار ديگر اجازه ي تنظيم شدن در هر دو جهت را مي دهد با براي تنظيم صحيح R.A (حركت شرق و غرب) ضامن R.A را شل كنيد تا هنگامي كه پيچ حركت كند. R.A به را حتي بچرخد پيچ حركت كند R-A را بچرخانيد تا هنگامي كه شيء مورد نظر در مركز قرار گيرد. در اين هنگام كه در مركز واقع شد ضامن R.A را محكم كنيد. ضامن بايد به طور كافي براي موتورهاي گرداننده قفل و محكم شده باشد. براي وحركت دادن تلسكوپ توجه: هرگز پيچ R.A را هنگامي كه ضامن R.A در حالت كاملا قفل است نچرخانيد.


هرگز به چارچوب (پايه) هنگامي كه ضامن R.A كاملا جا افتاده است، براي چرخيدن نيرو وارد نكنيد تلسكوپ مجهز مي شود با دواير تنظيمات براي كمك به شما براي محل يابي اشياء در آسمان شب. دواير تنظيمات DEC چندين درجه افزايش مي يابد هنگامي كه دواير تنظيم R.A حدود 5 دقيقه افزايش يافته است. اعداد روي دايره داخلي مربوط به نيمكره شمالي است در حاليكه اعداد روي دايره خارجي مربوط به نيمكره جنوبي است.
صفحه 55


تنظيم كردن wedge
به جهت گردش ساعتگرد براي مسيريابي دقيق وعاري از اشتباه، محور چرخش تلسكوپ بايد هم راستا با محور چرخش زمين باشد مراحل همراستا كردن اين 2 محور، هم محور شدن با قطب (محور قطب) گفته مي شود. هم محوري بامحور قطبي با حركت wedge حاصل مي شود نه با حركت كردن تلسكوپ در جهات R.A و يا DEC براي رسيدن به هدف هم محور شدن با محور قطبي wedge مي تواند در دو جهت تنظيم شود و به صورت عمودي كه زاويه بندي ستاره نسبت به افق (به صورت ارتفاعي يا فرازا گفته مي شود و افقي كه آزيموت (زاويه سمت) ناميده مي شود.


براي هم محور كردن، wedge نبايد حركت كند. تغيير جهت در مورد جايي كه تلسكوپ نشانه روي مي كند به وسيله حركات R.A و DEC حاصل مي شود. اين قسمت حركات صحيح تلسكوپ را در طول مراحل هم محور شدن پوشش مي دهد.
روند عملي هم محور كردن بعدا توضيح داده خواهد شد در اين منو در قسمت Polar Alighment هم محور كردن با محور قطبي)
قبل از تنظيم كردن عمودي، مطمئن شويد كه پيچ تنظيم عمودي كاملا نصب شده است. دسته تنظيم عمودي را بچرخانيد تا هنگامي كه پيچ 20 لبه ي زيرين صفحه خميده قرار نگيرد. اين پيچ تلسكوپ را هنگامي كه پيچ هاي كنار ورق خميده شل شوند. حمايت مي كند هنگامي كه اين كار انجام شد با دست پيچ هايي را كه ابزار احتياج ندارند را سفت كنيد كه در كنار wedge قرار دارند و ميله مربوط به پيچ تنظيم عمودي را در جاي خود حفظ مي كند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید