بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

فهرست موضوعات:

1- مقدمه اي برپيشرانش؛

2- انواع موتورجت بهمراه توضيحات اجمالي؛

3- تحليل موتورهاي رم جت واسكرم جت؛

4- تشريح برخي ازبخشهاي موتورجت شامل :

   (نمودار بازده پيشرانش - كشش برگردان - پس سوزها - ديوارصوتي) 

اسلاید 2 :

:(propulsion)مقدمه اي برپيشرانش

1-مفهوم جلوبرندگي يا پيشرانش؛

2-قانون دوم نيوتن

 F = Q.( V2 – V1 )                             F = m . a

دبی جرمی هوا : Q

:سرعت ورودي و خروجي سيال V1،V2   

3- قانون سوم نيوتن؛

اسلاید 3 :

( PDE ) 6- موتورهاي پالس ديتونيشن

Pulse  detonation engine

 

 

7- رم جت :

         رم جت ها چگونه بوجود آمدند؟

 عدم كارائي توربو جت ها در سرعت هاي بالاي سه ماخ؛

اسلاید 4 :

پديده رم افكت
(ram effect)

 تعريف رم افكت؛

1- چگونگي ايجاد پديده رم افكت ؛

2- كمپرسوروتوربين عوامل مزاحم براي شتابگيري؛

اسلاید 5 :

) Ram jet3-علت انتخاب كلمه (

(sub sonic)4-انجام احتراق درسرعتهاي زير صوت

5-اهميت بالاي طراحي ديفيوزر؛

اسلاید 6 :

(Scramjet)  8- اسکرم جت :

اسکرم جت يعني موتور رم جت با احتراق ما فوق صوت است. )Supersonic Combustion ramjet           (

اسلاید 7 :

کشش برگردان

: مختصری از کشش برگردان

به وسیله ی دریچه هایی نیروی تراست بر عکس می شود که خلبان در هنگام فرود نیروی برگردان را فعال ساخته و از آن به عنوان ترمز استفاده می کند .

اسلاید 8 :

پس سوزها
(
After Burner)

- پس سوزچیست و در  چه موقع ای استفاده می شود ؟

               . شكست ديوار صوتي ,-هنگام برخواست و صعود با زاويه تند ،

اسلاید 9 :

 شکست ديوارصوتی

هاله سفيد رنگ ؛ بخارآب هوا در اثر امواج ضربه اي فشرده شده است

.                    كه در مناطق مرطوب اتفاق مي افتد

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید