بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تاريخچه

جوشكاري زير آب اولين بار در جنگ جهاني دوم و توسط نيروي درياي بريتانيا اجرا شد.

زيرا امكان از آب بيرون آوردن كشتي هاي خسارت ديده وجود نداشت و بايد آن ها را درون آب تعمير مي كرد.

در سال 1946 الكترود هاي ضد آب توسط واندرويليجن ساخته شد.

اسلاید 2 :

سازه هاي ساحلي از قبيل دكل ها در حال افزايشند.

شايد بسياري از مردم جوشكاري زير آب را بسيار عجيب مي پندارند . چون ماهيت آن را آتش ميدانند. ولي جوش كاري ماهيت قوس الكتريكي دارد و روشن شدن آن زير آب كار عجيبي نيست.

اسلاید 3 :

جوشكاري زير آب به دو صورت اجرا مي شود

.1جوشكاري خشك

.2جوشكاري مرطوب

اسلاید 4 :

معايب جوشكاري مرطوب عبارتند از:

.1ترك خوردگي هيدروژني

.2افت شديد دما كه باعث تغييرات ساختاري و متالوژيكي مي شود .

.3توليد اكسيد آلياژ مورد جوشكاري قرار گرفته كه اين اكسيد ها در آب حل مي شوند .

مزايا ي جوشكاري مرطوب عبارتند از:

.1داشتن هزينه ي كم

.2بر خورداري از سرعت مناسب هنگام اجرا

.3صرفه جويي در وقت

.4آزادي عمل

اسلاید 5 :

خطر شك الكتريكي براي غواص

راه هاي پيش گيري:

  1. 1. عايق بندي مناسب تعبيه ي كليد اضطراري براي جوشكار
  2. بسته شدن منبع بعد از به پايان رسيدن قوس

اسلاید 6 :

در اين روش يك اتاق خشك در نزديكي محلي كه مي بايستي جوشكاري شود ايجاد شده و جوشكار ، كار خود را با قرار گرفتن در داخل اتاقك انجام مي دهد.

اسلاید 7 :

معايب جوشكاري خشك عبارتند از:

.1اتاقك جوشكاري تجهيزات پيچيده اي احتياج دارد.

.2هزينه ي زيادي در بر دارد.

.3هر اتاقك براي عمق خاصي طراحي مي شود.

مزايا ي جوشكاري خشك عبارتند از:

.1ايمني غواص

.2كيفيت خوب جوش

.3كنترل سطح

اسلاید 8 :

  • ميل به سوي اتوماسيون
  • استفاده از ربات تحت كنترل مدار بيش فشار

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید