بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

1- گیاهانی علفی یا چوبی هستند .

2- از نظر مورفولوژیک دارای ناهمگنی اند.

3- اعضاء این زیررده دارای برچه های متصل بهم اند ( به جز راسته دیلنیالس)

4- پرچم ها زیاد و دور از مرکز گل شکل گرفته اند.

اسلاید 2 :

5- دانه های گرده دو هسته اند.

6- تمکن جداری دارند ( به جز راسته پریمولالس)

7- دانه ها به ندرت دارای پریسپرم هستند.

8- ترکیب بتالانین در آنها دیده نمی شود.

9- ابتدائی ترین راسته این زیررده راسته دیلنیالس است که غالبا دارای برچه های جدا از هم است.

اسلاید 3 :

زیررده دیلنیده از 13 راسته و 77 خانواده تشکیل شده که مجموعا حدود 25000 گونه را شامل می شوند.

اسلاید 4 :

1- راسته تئالسTheales خانواده کلوزیاسهclusiaceae( گوتیفر Guttiferae)

2- راسته مالوالسMalvales خانوداه مالواسهMalvaceae

3- راسته ویولالسViolales خانواده ویولاسهViolaceae 

                

                                          خانواده کوکوربیتاسه Cucurbitaceae

4- راسته سالیکالسSalicales خانواده سالیکاسهSalicaceae

5- راسته کاپارالسCapparales خانواده براسیکاسه   Brassicaceae

                                                ( کروسیفرCruciferae)  

6- راسته اریکالسEricales  خانواده اریکاسهEricaceae

7-راسته پریمولالس Primulales خانواده پریمولاسه Primulaceae

اسلاید 5 :

راسته تئالس Theales

 • متشکل از 18 خانواده و حدود 3500 گونه
 • نیمی از گونه ها به دو خانواده کلوزیاسه و تئاسه تعلق دارند

اسلاید 6 :

الف ) مشخصات

 • گیاهانی علفی یا درختچه و درخت هستند .
 • دارای غدد شفاف محتوی چربی اند و گاهی اوقات غدد سرخ یاسیاهرنگ محتوی هیپرسین در روی برگها دیده می شود.
 • برگها ساده و درست ، متقابل یا به ندرت فراهم و فاقد گوشوارک

اسلاید 7 :

 • گل آذین گرزن یا چتر مانند
 • گلها منظم و اکتینومورف و دوجنسی یا تک جنسی هستند و در این صورت روی پایه های مجزا قرار گرفته اند
 • کاسبرگها به تعداد 2 تا10 عدد جدا یا متصل به یکدیگر و در داخل جوانه مطبق و نظیر فلس های ماهی روی هم قرار دارند

اسلاید 8 :

 • جام گل از 3 تا 12 گلبرگ جدا از هم تشکیل یافته است و درداخل غنچه تاب خورده به هم هستند
 • پرچم ها معمولا چند دسته ای ( در جنس Hypericum 3 یا 5 دسته و متشکل از 30 الی 125 پرچم ) و به تعداد زیاد می باشند.
 • تخمدان زبرین و معمولا از 3 یا 5 برچه متصل به هم تشکیل شده است و چند خانه یا تک خانه ای هستند.

اسلاید 9 :

 • چندین تخمک با تمکن محوری یا جداری قرار گرفته اند.
 • میوه کپسول یا گاهی سته یا شفت است.
 • دانه ها فاقد آندوسپرم می باشند

اسلاید 10 :

ج) پراکندگی در ایران

 • در ایران فقط جنس Hypericum انتشار دارد و حدود 16 گونه از آن در غالب نقاط ایران به جز مناطق کویری یافت می شوند.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید