بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

پمپ هاي هيدروليكي:

 • با توجه به نفوذ روز افزون سيستم هاي هيدروليکي در صنايع مختلف وجود پمپ هايي با توان و فشار هاي مختلف بيش از پيش مورد نياز است . پمپ به عنوان قلب سيستم هيدروليک انرژي مکانيکي را که توسط موتورهاي الکتريکي، احتراق داخلي و ... تامين مي گردد به انرژي هيدروليکي تبديل مي کند. در واقع پمپ در يک سيکل هيدروليکي يا نيوماتيکي انرژي سيال را افزايش مي دهد تا در مکان مورد نياز اين انرژي افزوده به کار مطلوب تبديل گردد.

  پمپ ها در صنعت هيدروليک به دو دسته کلي تقسيم مي شوند :

  • پمپ ها با جابه جايي مثبت از نظر ساختمان :
  • پمپ ها با جابه جايي مثبت از نظر ميزان جابه جايي :

اسلاید 2 :

 • پمپ هاي دنده اي Gear Pump
 • دنده خارجي External Gear Pumps
 • دنده داخلي Internal Gear Pumps
 • پمپ هاي گوشواره اي  Lobe Pumps
 • پمپ هاي پيچي Screw Pumps
 • پمپ هاي ژيروتور Gerotor Pumps
 • پمپ هاي پره اي
 • پمپ هاي پيستوني محوري با محور خميده (Axial piston pumps(bent-axis type)) :
 • پمپ هاي پيستوني محوري با صفحه زاويه گير  (Axial piston pumps(Swash plate)) :
 • پمپ هاي پيستوني شعاعي  (Radial piston pumps)
 • پمپ هاي پلانچر (Plunger pumps)

اسلاید 3 :

پمپ ها: Pump

 • به طوركلي پمپ به دستگاهي گفته مي شود كه انرژي مكانيكي رااز يك منبع خارجي اخذ و به سيالي كه از آن عبور مي نمايد انتقال دهد. درنتيجه انرژي سيال بعدازخروج از ماشين افزايش مي يابد .پمپ ها را برمبناي نحوه انتقال انرژي به سيال به دو دسته تقسيم بندي مي كنند:
  1ـ پمپ هاي ديناميكي:كه انتقال انرژي ازآنها به سيال به طوردائمي است .
 • 2ـ پمپ هاي جابجايي:كه انتقال انرژي ازآنها به سيال به صورت متناوب يا پريوديك است.
  مي توان پمپ هارابراساس نحوة عملكردشان بگونه اي ديگر نيز دسته بندي كرد:

اسلاید 4 :

 • 1ـ پمپ هاي سانتريفوژ (جريان شعاعي) : عملكرداين پمپ به اين صورت است كه درآن سيال موازي محور واردچرخ پمپ شده وعمود برآن ازچرخ خارج مي گردد.اين پمپ ها معمولاً براي ايجاد فشارهاي بالا دردبي هاي كم به كار مي روند .بنابراين اغلب پمپ هاي سانتريفوژ توانايي خوبي درايجادفشارهاي بالادارند.پمپ هاي سانتريفوژ شايع ترين نمونه ازپمپ هاهستند .
  2ـ پمپ هاي محوري : سيال موازي محور وارد پمپ مي گردد و به طور موازي نسبت به محور ازچرخ خارج مي گردد .اين پمپ ها براي ايجادفشارها و دبي هاي متوسط به كار مي روند.

اسلاید 5 :

 • 3ـ پمپ هاي نيمه سانتريفوژ(يا باجريان مختلط) : سيال موازي محور وارد چرخ پمپ مي گردد و به طورمايل نسبت به محورازچرخ خارج مي گردد.اين پمپ ها براي ايجادفشارها و دبي هاي متوسط به كارمي روند .اين پمپ هانسبت به پمپ هاي سانتريفوژتوانايي بيشتري دراستفاده وبه كارگيري دبي هاي يالا رادارند .
 • مباني وكاربردپمپهاي گريز از مركزcentrifugal pump)) :
  اصول كار كليه اين پمپ هابراساس استفاده ازنيروي "گريزاز مركز" پايه گذاري شده است . هرحجمي كه دريك مسيردايره اي يامنحني الشكل حركت كند ، تحت تاثيرنيروي گريزازمركز واقع مي شود .

اسلاید 6 :

 • جهت نيروي مذكور طوري است كه همواره تمايل داردكه جسم را ازمحوريامركز دوران دورسازد .
 • دیدکلی در این این نوع پمپ مایع به مرکز پمپ و پای پره‌ها وارد شده و اثر نیروی گریز از مرکز که ناشی از گردش سریع پمپ می‌باشد، انرژی جنشی زیادی پیدا کرده و به طرف خارج پرتاب می‌شود و پوسته را پر از سیال می‌کند. انرژی جنبشی در قسمت خروجی پمپ اجبارا به انرژی فشار تبدیل می‌گردد. جهت حرکت پروانه: جهتی است عمود بر فرو رفتگی پره ها در پمپها.

اسلاید 7 :

 • پمپهای گریز از مرکز از پرمصرف‌ترین پمپهائی می‌باشند که در صنعت بطور فراوان بکار می‌روند. حسن این پمپها در آنست که گذر حجمی سیال در آنها یکنواخت می‌باشد و همچنین چنانچه لوله تخلیه مسدود و یا تنگ شود، فشار زیادی که به پمپ آسیب رساند ایجاد نخواهد کرد و در نتیجه بار آن بحدی نخواهد رسید که موتور محرک خود را از کار بیندازد. دو نوع افت فشار داریم: افت اصطکاکی و افت اتصالات.
  عملکرد موفق یک پمپ تا حدود زیادی بستگی به انتخاب و نصب صحیح آن دارد. جهت حصول اطمینان از حداکثر کارایی پمپ و حداقل نیاز به تعمیر و نگهداری ، انتخاب پمپ باید با عرضه اطلاعات صحیح به کاتولوگ صورت گیرد.

اسلاید 8 :

 • بیشتر سازندگان پمپ دانستنیهای لازم در خصوص پمپ تولیدی خود را در کاتولوگ و کتابچه راهنما ذکر می‌کنند: اطلاعاتی از قبیل نصب ، عملکرد و تعمیر و نگهداری. در این مبحث منتخبی از این گونه دانستنیها درباره پمپهای سانتریفوژ و همچنینی عیوب متصوره ، علت و چگونگی رفع این عیوب ذکر می‌گردد.

اسلاید 9 :

پمپهای سانتریفوژ از نظر مکش

 • پمپهای سانتریفوژ ممکن است با یک مکش یا با دو مکش باشند. پمپهای سانتریفوژ با دو مکش جریان سیال را از طریق دو لوله و به مقدار یکسان از دو طرف پروانه وارد پمپ می‌کنند.
  عوامل موثر بر ظرفیت پمپهای سانتریفوژ
 • ظرفیت یک پمپ سانتریفوژ بستگی به چگونگی طراحی پمپ ، سرعت گردش پروانه پمپ ، فشار مطلق قسمت مکش پمپ ، فشار قسمت تخلیه پمپ و خواص فیزیکی سیال عبوری از پمپ دارد.

اسلاید 10 :

اجزای یک پمپ سانتریفوژ

 • موتور ، که باعث حرکت دورانی محور می گردد.
 • روتور ، (که خود شامل محور و پره‌ها است).
 • پوسته جداره
 • لوله مکش
 • لوله رانش
 • محفظه بین پوسته و پروانه
 • پروانه پمپ شامل پره‌هایی می‌باشد که به نحوی ساخته شده‌اند تا جریان داخل پمپ حتی المقدور یکنواخت باشد.
  انواع پروانه‌های پمپهای سانتریفوژ
 • چند نوع از پروانه‌های پمپهای سانتریفوژ را نشان می‌دهد هر چه تعداد پره‌های پروانه بیشتر باشد کنترل در جهت حرکت سیال بیشتر بوده و تلفات ناشی از جریانهای گردشی بین پره‌ها کمتر خواهد بود.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید