بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

چکیده

}فلات ایران از نظر لرزه خیزی بسیار پیچیده بوده و هر 5 سال یک زلزله مخرب در کشورمان رخ می دهد . لذا برای دستیابی به لرزه خیزی یک گستره، سه دسته داده های دیرینه زلزله شناسی، تاریخی و دستگاهی باید مورد استفاده قرار گیرند.

اسلاید 2 :

}قبل از طراحی و ارزیابی لرزه ای سازه ها لازم است که عواملی از قبیل لرزه زمین ساخت گستره طرح Seismotectonic)) انتخاب زمین لرزه برای سطوح مختلف طراحی، برآورد صحیح پارامترهای لرزه ای و انتخاب پارامترهای لرزه ای مد نظر قرار گیرند.

}

اسلاید 3 :

مقدمه:

}زمین لرزه ها معمولاً بر اثر عبور امواج لرزه ای از محدوده ای در پوسته زمین که حرکت گسل ها از آنجا سرچشمه می گیرد ایجاد م یگردند و به دنبال هر زمین لرزه متوسط تا بزرگ خسارات عمد های به روستاها، شهرها و دیگر سازه های مهم وارد شده و هزاران نفر نیز جان خود را از دست میدهند.

اسلاید 4 :

}مسأله گسلش در محدوده سدها، همواره از جنبه های مختلف مد نظر مهندسین طراح بوده و بررسی های متعددی در این زمینه صورت گرفته است . صدها سد کوچک و بزرگ در نقاط مختلف جهان در معرض تکانهای

}شدید زمین و احیانا جابجایی مستقیم در امتداد گسلها در محدوده ساختگاه قرار گرفته و طیف وسیعی از پاسخ ها، از شکست کامل تا رفتار بسیا رمقاوم از آنها مشاهده شده است.

}

اسلاید 5 :

}در آنالیز خطر زمین لرزه باید کلیه منابع لرزه ای از جمله گسلها ( نقطه ای، خطی، ناحیه ای، صفحات شیب دار لرزه ای و منابع ناحیه زمینه) را مدل نمود و در محاسبات مد نظر قرار داد.

}منابع نقطه ای، خطی، و ناحیه ای کمابیش در اکثر نقاط ایران یافت می شوند ولی منابع صفحات شیب دار در بعضی ا زمنابع مثل مکران و منابع ناحیه زمینه در منطقه زاگرس یافت میشوند.

اسلاید 6 :

عوامل مؤثر در انتخاب پارامترهای لرزه ای در سدهای بتونی:

}بررسی های لرزه خیزی و زمین شناسی سیمای کلی منطقه را ترسیم می نماید که پس از آن باید بر روی شرایط محل متمرکز شد . از آغاز ثبت دستگاهی زمین لرزه ها کمتر از صد سال می گذرد و از سوی دیگر برخی زمین لرزه های بزرگ دارای دوره بازگ شت طولانی می باشند. لذا به منظور شناخت لرزه خیزی گستره یک محل و برآورد خطر زمین لرزه نیاز بیشتری به داده های مرغوب لرزه ای است.

اسلاید 7 :

با استفاده از شواهد روی گسل و جنبش آن می توان سن رویداد زمین لرزه را تعیین نمود و همچنین به کمک داده های زمین لرزه و کاربرد روشه ای آماری که عدم قطعیت داده ها را دارد محاسبات خطر زمین لرز ه می نماید، می توان بهبود نسبی را در برآورد خطر و خطرپذیری زمین لرزه برای ساختگاههای مختلف بدست آورد و دوره زمانی مطالعه را به ویژه در مورد رخدادهای بزرگ، به چندین سده تعمیم داد.

اسلاید 8 :

}تشریح سنگها و گسلها، تفسیر ساز و کار زمین لرزه ها و گسلهای موجود در گستره طرح در برآورد توان فعالیت هر یک از گسلها در یک چارچوب واحد ، امکان پذیر است ولی به دلیل نقصان داده های لرزه خیزی، از نظر لرزه زمین ساختی، آگاهی ا زویژگیهای لرز هخیزی، بخشهای گسترد های از پوسته ایران چندان مطلوب نیست و این به سبب ایجاد دیدگاههای متفاوت درباره پهنه بندی لرزه زمین ساختی ایران شده است . لذا برای تفکیک آنها از یکدیگر عواملی از قبیل توزیع سطحی رو مرک ز زمین لرز هها بر روی نقشه، ضرایب لرز هخیزی، ساز و کار کانونی زمین لرزه ها، بزرگی، عمق کانونی، تاریخچه زمین ساختی ،میدان تنش و ویژگیهای زمین ساختی ناحیه باید در نظر گرفته شوند.

اسلاید 9 :

}عواملی از قبیل بزرگی زمین لرزه طراحی، فاصله ساختگاه تا کانون زلزله، نزدیکی به گسل فعال، خواص فیزیکی و ضخامت روباره در ساختگاه، شرایط زمین شناسی محل، جهت انتشار شکست گسل، نوع گسلش و توپوگرافی منطقه در برآورد پارامترهای جنبش نیرومند زمین ( شتاب، سرعت، مقدار جابجایی، طیف پاسخ شتاب و ...) در ساختگاه یک سد مهم می باشند. این اطلاعات که به صورت ناقص و غیرهمگن نسبت به زمان جمع آوری میگردند فیلتر نشده اند و لذا برای افزایش قابلیت اعتم اد و سازگاری اطلاعات، فیلتر کردن داد ه ها بسیار حایز اهمیت است و نهایتاً میزان خطر زمین لرزه را می توان بر اساس مقادیر شتاب، سرعت و ... مرتبط با حضور گسل در نزدیکی محل سازه بیان نمود.

اسلاید 10 :

}بر اساس نقشه پهنه بندی مقدماتی در آیین نامه 2800 ایران، ساز ههای آبی به سه منطقه خطر نسبی پایین و خطر نسبی متوسط و خطر نسبی بالا تقسیم بندی می گردند. لذا به منظور انتخاب پارامترهای لرزه ای باید نوع سد ( خطرپذیری آن از نظر ساختاری ( حجم مخزن، ارتفاع سد ) و اجتماعی  اقتصادی ( خسارات وارد بر مردم و اقتصاد جامعه) و حالات احتمالی شکست آن ) همراه با میزان خطرپذیری سازه و خطر ساختگاه مدنظر قرار گیرد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید