مقاله بازرسی کنترل کیفی قطعات متالورژی پودر

word قابل ویرایش
17 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
کیفیت و قابل اطمینان بودن قطعات متالورژی پودر مثل قطعات دیگر مهندسی باید یکی از ویژگی اصلی محصولات باشد. تغییر در کیفیت قطعات ساخته شده امری غیر قابل اجتناب است . بنابراین باید تصمیمات لازم در مورد استاندارد کیفیت و قابل اعتماد بودن قطعه نهایی و همچنین هزینه هایی که در این راه پرداخت خواهد شد گرفته شود.
بازرسی و کنترل کیفیت مواد می تواند در سه مرحله انجام شود. اولین مرحله تائید مواد خام مطابق با استانداردهای مربوطه است . دومین مرحله چک کردن قطعات ساخت در قسمت تولید خود کارخانه می باشد. در آخر محصولات نهایی در یک محیط اجرایی تست می شوند تا مطمئن شوند که می توانند برای هدف مربوطه به خوبی عمل کنند. در این مقاله سعی شده است که به انواع روش های بازرسی به جهت تائید کیفیت محصولات متالورژی پودر و تاکید بر اهمیت این مسئله در صنعت متالورژی پودر اشاره شود. این روش ها شامل نمونه گیری از قطعات ، تعیین چگالی ، بررسی خواص مکانیکی که خود شامل تست سختی ، استحکام کششی ، استحکام شکست عرضی ، تافنس و خواص خستگی محصول می باشد. بررسی رفتار شکست ماده ، زبری آن ، نحوه ی انجام آزمایش های متالوگرافی و نهایتا بررسی رفتار خوردگی قطعات می باشد.
مقدمه
کیفیت و قابل اطمینان بودن قطعات متالورژی پودر مثل قطعات دیگر مهندسی باید یکی از ویژگی اصلی محصولات باشد. تغییر در کیفیت قطعات ساخته شده امری غیر قابل اجتناب است . بنابراین باید تصمیمات لازم در مورد استاندارد کیفیت و قابل اعتماد بودن قطعه نهایی و همچنین هزینه هایی که در این راه پرداخت خواهد شد گرفته شود. بعضی از جوانب مهم در کیفیت نقشه ساخت و تولید شامل موارد زیر خواهد بود :
– انتخاب دستگاه ها، فرایند و ابزاری که قادر به حفظ تلرانس باشد
– انتخاب وسایل و آلاتی که برای کنترل فرایند دقت کافی داشته باشند
– برنامه ریزی برای اطلاعات ساخت و معیارهای بازرسی
– برنامه ریزی برای کنترل کیفیت فرایندها
از این رو برنامه ریزی برای کنترل کیفیت محصولات بخش بسیار مهمی در هر صنعت می باشد. در واقع کنترل کیفیت می تواند در سه مرحله انجام شود. اولین مرحله تأیید مواد خام مطابق با استانداردهای مربوطه است . دومین مرحله چک کردن قطعات ساخت در قسمت تولید خود کارخانه می باشد. در آخر محصولات نهایی در یک محیط اجرایی تست می – شوند تا مطمئن شوند که می توانند برای هدف مربوطه به خوبی عمل کنند.
١. نمونه گیری
نمونه گیری از محصولات تف جوشی شده باید مانند نمونه گیری محصولات در صنایع دیگر انجام شود. احتیاط های لازم در انتخاب روند نمونه گیری و سطوح قابل قبول کیفیت ، باید با در نظرگیری هزینه های مربوطه صورت گیرد. زمانی که بین دستورالعمل های مختلف برای انجام تست ، هیچ گونه تقابلی وجود نداشته باشد ممکن است بیشتر از یک نوع تست بر یک نمونه انجام گیرد. مثلا آزمایش متالوگرافی ، سختی ، چگالی و ….
٢. چگالی
بطور کلی چگالی حاصل در قطعات تف جوشی شده بین ٧۵ تا ٩۵ درصد چگالی محصولات کارشده است . که این امر به

تکنولوژی تولید و نوع کاربرد محصول نهایی بستگی خواهد داشت . تعیین چگالی قطعات تف جوش شده با استفاده از دستورالعمل های ٢٧٣٨ استاندارد ایزو (ISO ) صورت می گیرد. این دستورالعمل برای قطعات خشک و قطعاتی که با روغن
شکل ١. چگالی حقیقی قطعات اشباع شده با رزین
اشباع شده اند معتبر است . در مورد قطعاتی هم که با پلیمرهای ترموستی اشباع شده باشند، چگالی حقیقی از روی نمودار بدست می آید.(شکل ١) با این کار محاسبه ی چگالی نامعلوم ، از طریق تعیین چگالی قطعه ی آزمایش شده و با فرض درجه ی اشباع برابر با ٨ انجام می شود. از آن جاییکه بیشتر رزین های اشباع سازی چگالی بین ١ و ١/٣ دارند، دو خط راست رسم شده در دیاگرام ، مشخص کننده ی دو محدوده باند می باشند.
نقاط متوسط نیز از طریق اینترپولاسیون بدست می آیند. چگالی ممکن است از روش رخنه دادن ( اشباع سازی با روغن )بدست آید با فرمول :
(۱)
که در آن A جرم قطعه ی اشباع نشده در هوا می باشد (بر حسب گرم )، B جرم قطعه پس از اشباع شدن با روغن است
(بر حسب گرم )، C جرم قطعه ی اشباع شده با روغن در آب (بر حسب گرم ) می باشد.
میزان حفرات بهم پیوسته نیز از روش زیر محاسبه می گردند :
(۲)
که در آن A جرم نمونه بدون روان کار است (بر حسب گرم )، B جرم نمونه ی اشباع شده با روغن (بر حسب گرم )، C جرم چگالی ماده خشک (g/cc)نمونه ی اشباع شده با روغن در آب است (بر حسب گرم )، S وزن مخصوص قطعه ی اشباع شده در دمای آزمایش می باشد.
٣ . خواص مکانیکی
فدراسیون صنایع متالورژی پودر آمریکا (MPIF) مینیمم استحکام مواد متالورژی پودر را که برای کاربردهای سازه ایی استفاده می شود پذیرفته است . باید در نظر داشت که فرایند متالورژی پودر برای محدوده ی وسیعی از مواد، مینیمم استحکام کششی یکسانی ارائه می دهد. این به عنوان یک مزیت فرایند به حساب می آید که بر اساس آن استحکام های برابر از طریق تغییر در ترکیب شیمیایی ، ویژگی های ذره ، چگالی و یا نوع تکنیک های فرایند افزایش یابند. مواد ممکن است بر پایه ی خواص بدست آمده در نمونه های آزمایش ، تحت شرایط مشابه ، تعیین شوند. اما مشاهده شده است که خواص بخش های تف جوشی شده به دلیل اثرات شکل و ظاهرشان ، ممکن است مشابه نمونه های آزمایش نباشد. روش – های آزمایش و وسایل بکار رفته ، مشابه موارد استفاده شده برای محصولات کارشده است . استانداردهای ملی و بین المللی مختلف برای طبقه بندی انواع نمونه های آزمایش تعیین شده اند . توضیح کوتاهی در مورد خواص مکانیکی مختلف و رایج در زیر آورده شده است :
٣.١ سختی
سختی نیز مانند چگالی اهمیت بالایی داشته و تعیین کننده ی خواص مکانیکی ماده ی تف جوشی شده است . فرورفتگی سختی در قطعات تف جوش شده به شدت تحت تأثیر چگالی خواهد بود. فرورفتگی مواد متخلخل باید در تعیین سختی ظاهری در نظر گرفته شود. استاندارد ISO برای سختی ظاهری ، ویسکرز را به عنوان روش مرجع پیشنهاد می کند. اما روش های برینل و راکول را نیز به عنوان روش های انتخابی دیگر مجاز می داند. استاندارد، تبدیل مستقیم سختی از یک مقیاس به مقیاسی دیگر را قدغن می کند. در تست های برینل و ویسکرز آماده سازی سطح خیلی مهم و بحرانی است .
تست ها به آهستگی انجام شده و به بازرسی چشمی و استفاده از جدول تبدیل نیاز دارد. علاوه بر آن کنترل آن به کمک دستگاه خودکار عملی نمی باشد. از طرف دیگر تست راکول از بارهای سنگین kg١۵٠-۶٠ استفاده می کند که در برابر ساختار متالورژیکی ماده در مقایسه با تغییرات چگالی ، کمتر واکنش نشان می دهد. جدا از دستورالعمل های تست ، مشکلاتی در محاسبه ی سختی حقیقی در سیستم های چند جزئی وجود دارد. جهت رفع این مشکل بهترین راه ، تعیین سختی حقیقی برای ” یک عنصر سازنده ی مشخص ” است . این کار از طریق دستگاه های تست میکروسختی با استفاده از دندانه های سختی هرم الماسی انجام می شود. از این راه ، سختی حقیقی سازه با حذف تأثیر تخلخل تعیین می شود. هنگام تغییر میزان سختی راکول ، احتیاط های لازم باید انجام شود. زیرا جدول تبدیل معمولا ، بر پایه ی بار ۵٠٠ گرمی می – باشد. در حالیکه بار توصیه شده برای مواد متالورژی پودر ١٠٠ گرم است . در حالتی که ایندنتور به سطح ضربه می زند، هرم الماسی حفره ایی با لبه های منحنی شکل به وجود می آورد و خواندن مقادیر در این جا متوقف می شود. از آن جاییکه دیتاها در مقایسه با ماده ی چگالی تمام به پراکندگی متمایل می شوند، توصیه می شود ۵ تا ١٠ ضربه زده شود. مقادیر

غیر عادی رد شده و میانگین مقادیر باقی مانده گرفته می شود.
٣.٢ استحکام کششی
خواص کششی قطعات تف جوش شده بطور مستقیم تحت تأثیر حفرات می باشد. به دلیل حضور همین حفرات استحکام کششی مواد متالورژی پودر تا حدودی پایین تر از مواد کارشده با ساختار و ترکیب شیمیایی مشابه است . در مورد مواد تف جوش شده ، نمونه های آزمایش تقریبا هیچ گاه ماشین کاری نمی شوند. بلکه از طریق عملیات پرس و تف جوشی بدست می آیند.
شکل ٢یک نمونه ی تست MPIF را برای محاسبه ی خواص کششی نشان می دهد. تخلخل اثر بیشتری بر داکتیلیته نسبت به استحکام خواهد داشت . حضور درصد کمی از تخلخل می تواند برای داکتیلیته مضر باشد. اگرچه متغیرهای تولید، بخصوص در عملیات تف جوشی نیز تأثیرات قابل توجهی بر داکتیلیته خواهند گذاشت

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 17 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد