بخشی از مقاله

چکیده

این مقاله نتایج تحلیل اگزرژی ، انرژی و اگزرژواکونومیک را برای سیکل تبرید جذبی تراکمی ارایه می دهد. تحلیل بروش ریاضی و شبیه سازی کامپوتری بکمک نرم افزار EES و بهینه سازی از نرم افزار مطلب استفاده شده است . کارآیی اگزرژی سیکل و کارآیی قانون دوم سیکل مورد بررسی قرارگرفته شده و هزینه های تخصیص داده شده ، تخریب اگزرژی ، هزینه متوسط هر واحد اگزرژی و فاکتور اگزرژی شبیه سازی گردیدو نتایج تحلیل با مقالات مشابه صحت سنجی شد این مطالعه خاطرنشان می سازد که تحلیل اگزرژواکونومیک اطلاعات واقعی تری نسبت به تحلیل اگزرژی و تحلیل انرژی محض ارایه می دهد..

واژههای کلیدی: تحلیل اگزرژواکونومیک ، سیکل تبرید جذبی ، سیکل تبرید تراکمی ، فاکتور اگزرژواکونومیک

-1 مقدمه

سیستمهای سرمایشی نیازمند سیکلهای تبرید با ذخیره انرژی می باشند بخصوص سیستمهای تبرید جذبی تراکمی را می توان بعنوان یک آلترناتیوی برای سیستم های تبرید تراکمی بخار دانست.چون این سیکلها سرمایش را بکمک منابع انرژی حرارتی تامین می کنند،انرژی الکتریکی لازم برای سیکل کسکد کمتر از سیکل تبرید تراکمی بخار می باشد همچنین در این سیکها از مبردهای سازگار با محیط زیست استفاده می شود درضمن این سیکلها منجر به سوراخ شدن لایه ازن نشده و نیاز به انرژی الکتریکی کمتری دارند مطالعات زیادی در خصوص کاهش انرژی الکتریکی در سیکل تبرید انجام شده است

-2 تحلیل ترمودینامیکی اجزای کل سیستم طبق قوانین اول و دوم ترمودینامیک

سیکل تبرید جذبی تراکمی cascade لیتیوم بروماید آب - R134a جریان کلی سیکل جذبی تراکمی cascade در شکل 1 نشان داده شده است.دو زیر مجموعه یکی بخش جذبی و دیگری بخش تراکمی بخار در سیکل cascade مشاهده می شود.در این سیکل cascade لیتیوم بروماید آب در بخش جذبی و R134a در بخش تراکمی بخار استفاده می شود.شکل - 1 نمودار جریان سیکل تبرید تراکمی - جذبی کسکد تک اثره در سیکل پمپ محلول ضعیف لیتیوم بروماید آب را از ابزوربر خارج کرده و آنرا مجبور به عبور از مبدل حرارتی نموده ووارد ژنراتور می کند.بعدازاینکه گرمای جذب شده به ژنراتور اعمال شد، آب از محلول خارج شده و محلول قوی لیتیوم بروماید ژنراتور را با گذشتن از شیر انبساط آنرا ترک می کند و این محلول با عبور از شیر انبساط افت فشار پیدا کرده و وارد ابزوربر می شود.

جهت بهبود عملکرد سیکل با افزایش دما در وضعیت 6 و کاهش دما در وضعیت 9 گرمای داخل مبدل حرارتی برای بازیافت انرژی از محلول قوی به محلول ضعیف بکار برده می شود.بعد از خروج گرما به محیط چگالیده می شود سیال سرد - آب - کندانسور را در حالت مایع اشباع ترک می کند.سپس فشار جریان با گذشتن از شیرانبساط کم شده و به سمت اواپراتور هدایت می شود و در آنجا گرمای دفع شده در کندانسور بخش تراکمی بخار توسط این محلول جذب و اشباع می شود.سپس جریان از ابزوربر عبور کرده و توسط محلول داغ جذب می شود از طرف دیگر فشار مبرد توسط کمپرسور در بخش تراکمی بخار افزایش می یابد و مبرد به سمت کندانسور فرستاده می شود بعد از اینکه کندانس شد ، فشار مبرد افت پیدا می کند در هنگام عبور از شیرانبساطی سپس مبرد به سمت اواپراتور فرستاده می شود.
-3 تحلیل ترمواکونومیک سیکل cascade جذبی تراکمی

تکنیک ترمو اکونومیک در این تحلیل معرفی می شود این تحلیل شامل تحلیل اگزرژی جزبه جز سیکل cascade و مولفه های مربوط به آن می باشد.هزینه های سرمایه گذاری شده اجزا سیستم محاسبه می شود تحلیل های ترمواکونومیک برپایه اگزرژی به صورت جز به جز و تخمین ترمواکونومیک با متغیرهای اگزرژواکونومی و بهینه سازی برای سیکل تبرید cascade انجام می شود.

-1-3تحلیل ترمودینامیکی لیتیوم بروماید آب R134a سیکل cascade تبرید جذبی تراکمی :

برای تحلیل های ترمودینامیکی روش اگزرژی مورد استفاده قرارمی گیرد که براساس قانون دوم ترمودینامیک می باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید