مقاله در مورد بررسی پایداری ( دوام ) در کنترل کننده ها

word قابل ویرایش
27 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی پایداری ( دوام ) در کنترل کننده ها

اکثر FLC پیشنهاد شده در متنها هیچ نوع مدرک یا استدلال پایداری ندارند زیرا بررسی آنها مشکل است . با این وجود ،‌برای اینکه FLC بعنوان یک حریف جدی در طرح کنترل صنعتی محسوب شود ،‌یک مقیاس دوام یا درجه خاصی از امنیت باید ایجاد شود.
با توجه به اینکه FLC می تواند بعنوان یک کنترل کننده غیر خطی متفاوت از لحاظ زمانی بررسی شود ،‌موضوع دوام و ثبات در زیر لحاظ شده است.

یک سیستم کنترل استدلالی نامشخص SISO را در نظر بگیرید ، در اینجا قانون کنترل FLC بصورت cp(e) نمایش داده شده است و cp(e) یک حافظه کمتر از نقش غیر طولی e است . FLC توسعه یافته در بالا می تواند بعنوان یک کنترل کننده انتگرال غیر طولی با یک یافته متغیر بررسی شود. ما جذب توسعه محدوده ها روی cp(e) می شویم مثل سیستم حلقه بسته که بطور کلی ثابت است . برای جستجوی راحت یا سادگی سیستم FLC در زمان مداوم که در تصویر ۷ نشان داده شده است . برای این تحلیل بکار می رود.

یک کاربرد صنعتی :

فهرست کنترل دمای استدلالی نامشخص بیشتر در یک کاربرد صنعتی که چندین مکمل در یک ماشین باید دما را تنظیم می کردند مورد آزمایش قرار گرفت . این اجزاء از جرم گرمایی یا توده گرمایی مختلف تشکیل شده اند و ممکن است در دماهای مختلف تنظیم شوند .
دقیقاً یک کنترل کننده PID جداگانه برای هر جزء در هر نقطه دمایی تنظیم می شود که کاملاً مشکل است علاوه بر این ،‌شاخص ها یا پارامترهای PID نیاز به تنظیم و کنترل مکرر از طریق تغییرات در شرایط عملیات دارند . هدف از کنترل نامشخص این است که این مجموعه از کنترل کننده های PID را با یک کنترل کننده نامشخص خود پردار تعویض کنیم و نیازها برای تنظیم قبلی را در زمان کار ماشین حذف یا برطرف کنیم .

A . وضعیت سخت افزار :

یک نمودار معمولی از فرآیندی که برای تمام اجزاء ماشین ( دستگاه ) بکار می رود در زیر نشان داده شده است .

تصویر ۸ یک کارکرد کنترل دمای صنعتی .

این تجهیزات گرمایی با مایعاتی که دمای بالا دارند یک صفحه فلزی ضخیم و بزرگ روی قسمت زیرین مخزن یعنی بخش تحتانی و داخلی آن همانطور که در تصویر ۸ نشان داده شده است قرار دارد و می تواند نشانگر آن باشد که این سیستم منظم دوم با دو مقدار ثابت زمانی گرمایی است . مورد اول وابسته به مقاومت گرمایی از گرما ساز به صفحه و قابلیت گرمایی صفحه است . [۱] . مورد دوم ناشی از مقاومت گرمایی صفحه به مواد و قابلیت گرمایی مواد است. بسیاری از متغیرها در دینامیکهای سیستم وجود دارند . قابلیت گرمایی به تناسب اندازه مخزن است که کاملاً ‌از یک جزء به دیگری متفاوت است . زمان تاخیر در سیستم کاملاً‌ برای جایگزینی RTD ادراکی است. گرما ساز می تواند دارای اندازه های بزرگ یا کوچک باشد .
گرما ساز روشن و خاموش با یک ضربان الکتریکی ۲۴V وسعت سیگنال (PW/M) برای SSR به کار می رود ساخته شده است.

همانطور که در تصویر ۹ نشان داده شده است

B‌ نقش اجرای کنترل :

سیستم کنترل دیجیتال شامل یک میکروپردازشگر محلی ( موضعی ) است که به اندازه یک سیستم پردازنده میزبان در یک ترکیب یا ساختار شناخته شده بعنوان کنترل توزیع شده عمل می کند . در اینجا پردازشگر میزبان یک کامپیوتر پنتیوم است که الگوریتم کنترل دمای منطقی نامشخص را اجرا می کند و پردازشگر محلی ند کنترل دما است ( TCN ) . پردازشگر میزبان و TCN از دو

متغیر عبور می کنند : فرآیندها و گرما ساز برحسب زمان ( تصویر ۱۰ ) TNC با شبکه ارتباطات برای پردازشگر میزبان با استفاده از یک تعویض یا مبادله داده های دینامیک ( DDE ) ارتباط برقرار می کند . رابطه DDE یک روش استاندارد برای کاربردهای میکروسافت ویندو مشخص می کند .

که این کاربردها در برخی اطلاعات با یکدیگر شریکند . کل کنترل حلقه بسته در نتیجه دو میکرو پردازشگر است که کاربردهای نرم افزاری دلخواه خود را ، اجرا کرده و با یکدیگر در یک زمان مشخص ارتباط برقرار می کنند . پردازشگر میزبان دماهای فرآیند را دریافت می کند در حالیکه ذخیره کافی گرما ساز در طول زمان با ند کنترل دما هماهنگ است. میکروپردازشگر محلی در TCN کد کاربرد را به انجام رسانده که زمان بندی محلی برای خواندن دماهای قبلی و تبدیل رله های حالت جامد را مشخص می کند .

طرح یک کنترل دما در ابتدا با دو معیار بررسی می شود
۱ ) با چه سرعتی کنترل کننده نیاز به محاسبه دما دارد .
۲ ) چه درجه ای از دقت و صحت برای نشان داده شدن یک دما نیاز است ؟
کسب داده های دما بر اساس جوابهایی با معیار بالا طرح شده است . مقدار ثابت زمان ،‌برای مثال ، از فرآیندهای گرمایی با دمای بالا بزرگ است . به این ترتیب دما نیاز به بررسی شدن سریع ندارد ،‌این امر کل ساختار سخت افزار را برای آنچه که عموماً‌ بعنوان یک سیستم کسب داده های مرکزی شناخته شده است ، ساده می کند( CDAS ) ساختار CDAS تعداد کاهش یافته ای از مدارهای انتگرال را به کار می برد ( IC’S ) که باعث پایین آمدن کل هزینه تولید می شود . دمای CDAS یک سیستم داده های نمونه برداری شده است ( بررسی شده ) که شامل منابع آنالوگ RTD و نحوه ورود آنان است . یک آنالوگ مجزا برای مبدل دیجیتال (ADC) ، و یک میکروپردازشگر محاسبه کننده سریال (تصویر ۱۲) . در مدت کوتاهی ند کنترل دما یک CDAS را به کار می برد که پیش زمینه دما را خوانده و یک عمل کنترل خروجی مناسب را به کار می برد.

C : تنظیم کنترل کننده استدلالی نامشخص :

به دلیل اینکه فرآیند دمای صنعتی کاملاً متفاوت از مطالعه و بررسی قبلی ما است که در بخش ۲ و ۳ نشان داده شد ،‌ کنترل کننده استدلالی نامشخص باید بطور دقیق تنظیم شود. بویژه اعمال و کارهای اعضای آن در جدول ۳ بر پایه درجه بندی های جدول ۴ نشان داده شده است

علاوه بر این ،‌درجه های اضافی برای ایجاد تنظیم اتوماتیک کنترل کننده با دینامیکهای مختلف فرآیندها به آن افزوده شده اند . این دربر دارنده مکانیزم است که کل وجود را بر اساس شیب اولیه منحنی دما تنظیم می کند ،‌که شاخص مقدار ثابت زمان سیستم است . همچنین خط کشی هایی هستند که بطور اتوماتیک بر اساس ارزشهای درجه اصلی مجموعه تنظیم می شوند . جزئیات بیشتر در [۲] یافته می شود.

D: نتایج بررسی سخت افزار :

الگوریتم کنترل نامشخص پیشنهاد شده بطور تجربی یا آزمایشی با وجود کنترل PID بکار رفته در صنعت مقایسه می شود. در این عملکرد ، خیلی مهم است که از نقطه بالاتر از هدف جلوگیری کنیم که بطور جدی کیفیت محصول را تحت تاثیر قرار می دهد . همچنین مطلوب است که سیگنال کنترل ثابت که نیاز به عملکردهای روشن و خاموش در گرما ساز ندارد باید باشد .

نتایج نشان داده شده در تصویر ۱۵-۱۲ . بخش فوقانی هر نمودار یک مقایسه از PIDVS است .
واکنش دمایی نامشخص ، در حالیکه بخش انتهایی گرماساز مطلوب آنان است ، ند کنترل دما برای کنترل فرآیندی بکار برده می شود که کنترل کنندگان تحت همان شرایط انجام می دهند . نتایج بطور واقعی با کنترل فرآیند در مجموعه یا دستگاههای صنعتی به دست می آید.

مقایسه نحوه اجرای کنترل کنندگان PID,FLC تحت شرایط اجرایی نکته اصلی مجموعه به تحقق می رسد. توده گرمایی مختلف و تاخیرات زمانی متفاوت نیز در آن نقش دارند . در هر حال ، FLC قادر به موفقیت برخورد تمام مشخصه های طرح بدون تنظیم اپراتور است . از سوی دیگر ، این استاندارد است که برای هر یک از این شرایط آزمایشی مختلف ، کنترل کننده PID نیاز به تنظیم غیر اتوماتیک دارد. علیرغم آن ناشی از واکنشی است که بوسیله کنترل کننده PID بطرزی نامطلوب ایجاد خواهد شد همانطور که ما در تصویر ۱۵-۱۲ می بینیم .

 

تصویر ۱۳ : PID و مقایسه نامشخص در دمای پایین .

تصویر ۱۴ : PID و مقایسه نامشخص با تاخیر زمانی
(‌ فوت وقت )

تصویر ۱۵ : ( نمودار ۱۵ ) PID و مقایسه نامشخص با توده گرمایی بزرگ

نتیجه گیری:

یک FLC عملی توسعه یافته است با مزایایی که روی کنترل کننده PID مشخص شده است . FLC قصد دارد در نهایت مکانیزمهایی را برای دسترسی موثر به موضوعاتی که در کنترل کننده PID پیشنهاد نشده اند را بطور خود- تنظیم گر مشخص کند . مکانیزمهای خود تنظیم گر FLC همه به هم مربوط نیستند اما برای موضوعات بررسی شده در این فصل جبران می شوند . تغییر پذیری با FLC همراه است ، با این وجود ، به آسانی به کنترل کننده اجازه خواهد داد در یک ردیف کنترل خود تنظیم گر توسعه داده شود که وجود آن ضروری است.

یک نظریه در مورد امکان نامشخص برای اعتبار سیستم :

نوشته جیمز دانیاک ایهاب ، ساعد و دونالو وانش IEEE

خلاصه مطالب :

درختهای نامخشص دچار نقص و تکنیک موثر و کارآمد به طور محاسباتی برای توسعه احتمالات (امکانات) نامشخص براساس ورودیهای مستقل فراهم می شود . احتمال هر حادثه هست که در عبارات یک اتحاد مستقل مرتب بخشهای میانی و متمم ها ممکن است با یک درخت ناقص و نامشخص محاسبه شود . متاسفانه قالبهای ناقص نامشخص یک نظریه کامل را ارائه نمی دهند بسیاری وقایع دارای جاذبه عمل ذاتی نمی توانند تنها با عملیات مستقل تعریف شوند . به این

ترتیب ، گسترش نامشخص استاندارد کامل نمی شود (براساس قالبهای نامشخص و ناقص ) از این رو تمام وقایع یک احتمال نامشخص را نشان می دهند . محدوده های توسعه یافته کامل دیگر پیشنهاد شده اند ، اما این محدوده ها با محاسبات مربوط به قالبهای ناقص نامشخص اجرا نمی شوند . در این مقاله ، ما یک محدوده جدید در مورد نظریه احتمال جدید را نشان می دهیم . مدل ما براساس n ورودیهای مستقل هر کدام با یک احتمال نامشخص است . عوامل یا عناصر مکان

نمونه آزمایشی ما دقیقاً تعریف می کند کدام یک از حوادث ورودی n ظاهر می شوند یا نمی شوند . اشاعه ما همچنین تمام محاسبات را در برمی گیرد که می توانند به عنوان یک قالب ناقص مرتب شوند . روش و یافته ما اجازه می دهد تحلیل گر اعتبار ، مدلهای اعتبار نامشخص کامل و ناقص را از مدلهای اعتبار جدید موجود توسعه می دهد و این اجازه درک تحلیل گر از سیستم را به شما می دهد . الگوریتم های محاسباتی هر دو فراهم شده اند تا مدلها و ساختارهای موجود را توسعه داده و مدلهای جدید ایجاد کنند . تکنیک یا روش مربوطه روی یک مدل معتبر از فرآیندی صنعتی و سه مرحله ای نشان داده می شود .
واژه های ضمیمه شده : قالبهای ناقص نامشخص ، احتمال نامعلوم ، مجموعه های نامشخص غیروابسته ها .

۱-مقدمه :

مدلهای اعتباری بسیاری از سسیتم ها نیاز به احتمالات یک تعداد از حوادث مستقل دارند اغلب این احتمالات می توانند از داده یا نظریه ای ارزیابی شوند ، اما گاهی اوقات انتخاب احتمالات برای ورودی مشکل است . این کار تحقیقاتی بخشی از یک مطالعه در حال بررسی در زمینه تحلیل دارای نتیجه برتر است . بسیاری از عوامل جالب توجه از محدوده های تحقیقاتی(پژوهشی) غیرریاضی سنتی مثل ارزیابی احتمال یک حمله تروریستی نشأت می گیرد . عوامل دیگر عواملی پرهزینه و یا شاید پرخطر هستند از لحاظ اینکه به طور آزمایشی مقایسه شوند . علاوه بر این ، عقیده متخصصی که قبلاً برای این احتمالات بکار می رفت به ندرت به طور دقیق ارزیابی می کرد . مجموعه های نامشخص و نظریه احتمال وسیله ای را برای تعریف و بررسی این کمیتهای نامشخص ارائه می دهد . یک پارامتر نامشخص است که ممکن است به عنوان یک عملکرد عضویت نامشخص به این صورت نشان داده شود . که نقش عضویت مجموعه نامشخص F است . سپس امکان اینکه F در یک مجموعه S طراحی شده است با و است این درکی است که ما به طور نامشخص در احتمال یک رویداد A تشریح می کنیم .

در این مقاله PA یک مجموعه نامعین است که در احتمال جدید وناپایداری یا بی ثباتی را تعریف می کند قالبهای نامعلوم ناقص روشی برای توسعه احتمالات نامشخص بر پایه ورودیهای نامشخص مستقل فراهم می سازند . احتمال هر رویداد که می تواند در عبارات ناشی از اتحادهای مستقل تشریح شود ، همینطور بخشهای داخلی و متمم هر رویداد دارای جذبه عملی مهم نمی توانند تنها با عملیات مستقل تعریف شوند ، قالبهای ناقص نامشخص یک نظریه کامل را فراهم نمی سازند . به این ترتیب ، توسعه نامشخص استاندارد کامل نمی شود به این دلیل همه رویدادها یک احتمال نامعین را طراحی نمی کنند Zadeh توسعه دیگری را پیشنهاد می کند که کامل شده است [۱۱]

، اما این توسعه (در بافت ما) به طور بی اثبات نشان داده می شود با محاسباتی از قالبهای ناقص نامعلوم برای پیشرفتهای اخیر احتمال نامشخص لطفاً [۵]-[۲] را مشاهده کنید Walley و Cooman به طور اخص ، درباره تکمیل و تداوم یک مجموعه عمومی تر بحث می کنند . و نیز کار پژوهشی کایز را بر روی مهندسی شکست سیستم [۶] و مباحث دیگر قالبهای ناقص نامعین مشاهده نمایید .
در اینجا ما یک توسعه جدید از نظریه احتمال نو را بر پایه n ورودیهای مستقل ، هر کدام با یک احتمال نامشخص را گسترش می دهیم . عناصر و عوامل فضا یا مکان نمونه آزمایشی ما دقیقاً تعریف می کنند که رویدادهای ورودی n ظاهر شده یا نمی شود . این توسعه به طور کامل و مداوم نشان داده می شوند .

۲ -محاسبات مستقل و قالبهای ناقص نامعین :

در طول این بخش ، ما علامت بارز را برای نشان دادن یک مجموعه نامعین که ارائه دهنده احتمال A است و علامت را برای نشان داده وابستگی نقش عضویت نیمه دائم و را برای نشان دادن ضریب تلاقی های (قطع کردن) به کار می بریم . یک مجموعه نامعین محدب (برآمده ساختار خاصی دارد هر تلاقی یا قطع a یک زیر مجموعه محدب و نزدیک محسوب می شود . ما می بینیم یک احتمال نامعین برآمده یا محدب که هر قطعه می توانند به عنوان یک بخش داخلی نزدیک به نوشته شوند .

این فرضیه درباره محدب بودن یا کج بودن (انحراف) مقیاسی برای تصور اینکه نقش عضویت دارای یک مدل متمایز (تکی) است محسوب می شود . هر کار پژوهشی با احتمالات نامعین مستقل روی این فرضیه در خصوص انحراف (یا تحدب و برآمدگی) قرار می گیرد ، اما کار ما به صورت عمومی تر خواهد شد . در ذیل اکثر مدلهای نامعین یا نامشخص هدایت می شوند همه مجموعه های نامعین در اینجا نیاز به غیر تهی تلاقی دارند . این مشخصه در اینجا به طور طبیعی دنبال می شود .
رویدادهای مستقل را در نظر بگیرید را با ارزیابی احتمالات که در مدل اعتبار یا اعتبار یا اعتبار مدل به کار می روند . در بخش زیر که توسط تاناکا و همکارانش [۱] و بسیاری دیگر هدایت می شود

برداشت کلی ما از غیر وابسته یا مستقل جدید و قطعی است . ما احتمالات موجود برای را در نظر می گیریم که در درک و فهم (جدید) قراردادی مستقل و غیروابسته هستند . هدفمان این است که نظریه نامشخصی را برای تعریف احتمالات اتحادهای متغیر ، تقسیمات یا نقاط تقاطع و متمم ها یا مکمل ها در این مجموعه ها به کار می بریم . با این هدف ، ما روش استاندارد تاناکا و همکارانش را دنبال می کنیم . و در ابتدا تقسیمات نامعینی را از رویدادهای مستقل بوجود می آوریم .
اگر رویدادها یا حوادث مستقل هستند ، پس برای احتمالات جدید ما داریم :

با استفاده از اصول توسعه معمولی ، ما اتحاد نامعین مستقل و تقسیمات را به صورت زیر تعریف می کنیم.

متممهای احتمالات نامعین به طور مشابه با

تعریف می شود . ما سپس اجزاء یا ویژگیهای آشنایی را در زیر مشاهده می کنیم شماره۴ :

این فرمول سوم قانون دورگان است و به روشی عینی تشریح می شود (۵)

اگر احتمالات نامشخص محدب یا برآمده و منحرف هستند ، ما روابطی بین نکات پایانی و حدفاصل های تلاقی داریم (۶)

متاسفانه ، قوانین توزیع یا پراکندگی در اینجا با شکست مواجه می شوند . کاربرد روبه جلو در فرمول زیر نشان داده می شود معادله (۸)

این فرمول نیز شکست می خورد زیرا مستقل نیستند و بنابراین (۴) نمی تواند به کار برده شود.
همانطور که ما در فرمول (۸) می بینیم ، باید دقت کنیم تا آن را در سازماندهی محاسبات برای نمایش غیروابستگی (مستقل) بکار بریم . این معمولاً از طریق تعریف محاسبات به عنوان ساختار قالب صورت می گیرد . این نقطه نظر به طور طبیعی در چندین مقاله در خصوص قالبهای نامشخص ناقص بررسی می شود . برای نمایش و ارائه این مفهوم کلی ، مثال نمودار درختی یا قالب را در نظر گیرید ، در تصویر ۱ این نمودار شامل سه نNتغیر است ، اتحادها ، تقاطع یا تقسیمات و متمم ها ندا یا اشارات ، احتمالات ورودی نامشخص ترکیب می شوند طبق فرمول (۱) – (۳) . همانطور که درخت به جلو توسعه می یابد و هرNODE یا شاخه تنها یک خروجی یا محصول دارند که مستقل نشان داده می شود . زیرا قوانین مک مورگان در (D) نشان دهنده آن است ، و ما می توانیم درختان ناقص (نمودار درختی) ناقص را تنها با استفاده از اتحادها و تقسیمات یا فقط با تقسیمات و متمم ها توسعه دهیم . این چنین ، چندین روش و یافته متفاوت برای نمودارهای درختی ناقص ایجاد می شوند که در حقیقت مقایسه آنها وقتی وسعتهای استاندارد (۱) – (۳) به کار می روند صورت می گیرد .

متاسفانه ، بسیاری از مسائل به آسانی در یک ساختار نمودار درختی رو به جلو قرار نمی گیرند ، با وجود هر شاخه که فقط یک محصول یا خروجی دارد . در تحقیقات ما ، عواملی خاصی (مثل خطر تروریسم) بسیاری از رویدادهای مختلف را تحت تاثیر قرار می دهند که بنابراین نمودارهای درختی مستقل از لحاظ ساختاری مسئله ساز هستند . چنانچه در بخش بعدی خواهیم دید ، مسائل و مشکلات دیگری پیش روی ماست .

۳-ناقص (دارای نقصان) :

نمایش بعضی از مجموعه ها می تواند مجدداً برای اجازه استفاده از (۱) – (۳) مرتب شود . برای مثال ، در (۸) ، به دلیل اینکه (ضرورتاً) مستقل یا جدای از نیست ، ما می توانیم به سادگی تعریف کنیم (۹)

اکنون مستقل هستند بنابراین ما می توانیم به طور دقیق را با استفاده از (۲) مشخص کنیم ، از این رو مستقل از است ، و ما می توانیم (۱) را برای محاسبه به کار بریم . متاسفانه حل کردن چنین مسائلی یا روابطی می تواند در مدلهای پیچیده خیلی سخت و دشوار باشد . بحث عمده تر درباره این واقعیت است که همه احتمالات نامشخص نمی توانند با مرتب سازی دوباره در یک محاسبه ای که غیروابسته یا مستقل را نشان می دهد به حساب آیند .
برای مثال ، فهرست بندی تمام محاسبات احتمال مستقل به آسانی نشان می دهد که که ممکن است مجدداً به نظم و ترتیب در نیایند تا اجازه محاسبه بوسیله فرمول مستقل را بدهند . دو جزء از اجزاء سیستم مستقل را در نظر بگیرید شماره j , I اگر رویداد یا حادثه نشان دهد که عملی است و نشان دهد که عملی است پس یک احتمال نامشخص است که دقیقا یکی از دو اجزا یا ترکیبها عملی هستند .

ناتوانی (۱) – (۳) برای محاسبه چنین احتمالات ، محدودیتی جدی در کاربردهای معتبر به حساب می آید . این مسئله با وابستگی اولین تشخیص کوپر[۱۵] بود . و بطور خلاصه توسط نویسندگان[۱۷] دیگر نیز بحث و بررسی شد .
این محدودیت یا محدوده با مثالی که ما در این مقاله به کار می بریم نشان داده می شود .فرآیند تولیدی سه مرحله ای را که در نمودار ۲ نشان داده شده در نظرمی گیریم . این نمودارحرکت یک فرآیند صنعتی را از طریق سه مرحله نشان میدهد . یک مرحله ممکن است با دوبخش زاید اجرا شود ، هر کدام با یک قابلیت بازده (ظرفیت ) از آیتم های۵ .۰در هر ثانیه . اگر هر دو بخش ۱ و ۲ عملی هستند ، مرحله یک دارای یک بازده یا قابلیت یک آیتمی در هر ثانیه است . (آیتم یک ) . اگر تنها یکی از دو بخش عملی هستند . بازده مرحله یک ۵ .۰ آیتم در هر ثانیه (بار) است . اگر نه بخشی ۱ و نه بخشی یا دستگاه ۲ عملی نباشند بازده مرحله ۱ ، صفر است . این نقطه نظر

ممکن است برای ایجاد بازده قابلیت کل فرآیند با قابلیت مرحله یک در حال محدود کردن جریان احتمالی از طریق مرحله ۲ و غیره به کار رود . اجازه دهید رویدادی باشد که دستگاه یا بخش را عملی می سازد فرض کنید قابل اصلاح (قابل جبران) است البته دارای بخشهای مستقل است ، پس ضریب آمادگی ثابت یا غیرمتحرک در دستگاه یا بخش است . اجازه دهید T ، بازده قابلیت فرآیند باشد ، ما می توانیم نقش حالت – قطعی T را به این صورت محاسبه کنیم . P(T=1) معادله

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 27 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد