مقاله در مورد سنسور شبکه ی نیرو

word قابل ویرایش
37 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

سنسور شبکه ی نیرو

۲۲-۱ مقدمه
سنجش دقیق ولتاژ، جریان یا دیگر پارامتر های شبکه ی نیرو پیش نیازی برای هر شکلی از کنترل می باشد که از کنترل اتوماتیک حلقه ی بسته تا ثبت داده ها برای اهداف آمارب می تواند متغیر می باشد . اندازه گیری و سنجش این پارامتر ها می تواند به طرق مختلف صورت گیرد که شامل استفاده از ابزار ها ی مستقیم خوان و نیز مبدل های سنجش الکتریکی می باشد.

مبدل ها خروجی آنالوگ D.C دقیقی را تولید می کنند – که معمولا یک جریان است- که با پارامتر های اندازه گیری شده مرتبط می باشد (مولفه ی مورد اندازه گیری)آنها ایزولاسیون الکتریکی را بوسیله ی ترانسفورماتور ها فراهم می کنند که گاها به عنوان ابزولاسیون گالوانیکی بین ورودی و خروجی بکار برده می شوند.این مسئله ابتداء یک مشخصه ی ایمنی محسوب می شود ولی همچنین به این معنی است که سیم کشی از ترمینال های خروجی و هر دستگاه در یافت کننده می تواند سیک وزن و دارای مشخصات عایق کاری کمی باشد مزیت های ابزار های اندازه گیری گسسته در زیر ارائه گردیده است.
الف) نصب شدن در نزدیکی منبع اندازه گیری، کاهش بار ترانسفورماتور وسیله و افزایش ایمنی بدنبال حزف سلسله ی سیم کشی طولانی.
ب) قابلیت نصب نمایشگر دور از مبدل
ج) قابلیت استفاده از عناصر نمایشگر چندگانه به ازای هر مبدل
د) بار روی CT’s/VT’s بصورت قابل ملاحظه ای کمتر است.
خروجی های مبدل ها ممکن است به روش های مختلف از ارائه ی ساده ی مقادیر اندازه گیری شده برای یک اپراتور تا بهره برداری شدن بوسیله ی برنامه ی اتوماسیون سک شبکه برای تعیین استراتژی کنترلی مورد استفاده قرار گیرد.
۲-۲۲) مشخصه های عمومی
مبدل ها می توانند دارای ورودی ها یا خروجی های منفرد و یا چند گانه باشند ورودی ها ، خروجی ها و تمامی مدار های کمکی از همدیگر مجزا خواهند شد. ممکن است بیش از یک کمیت ورودی وجود داشته باشد و مولفه ی مورد اندازه گیری می تواند تابعی از آنها باشد-هرچند مبدل اندازه گیری که مورد استفاده قرار گیرد معمولا انتخابی بین نوع مجزا و پیمانه ای وجود دارد که نوع اخیر یعنی پیمانه ای توسط پریز واحد ها را به یک قفسه ی ایتاندارد وصل می کند موقعیت و اولویت استفاده نوع مبدل را تعیین می کند.
۱-۲-۲۲) ورودی های مبدل
ورودی مبدل ها اغلب از ترانسفورماتور ها گرفته می شود که این امر ممکن است از طرق مختلف صورت پذیرد . به طور کامل ، برای بدست آوردن بالا ترین دفت کلی باید کلاس اندازه گیری ترانسفورماتور های دستگاه مورد استفاده قرار گیرد. و سپس خطای ترانسفورماتور، ولو اینکه از راه جبر و بصورت ریاضی گون، به خطای مبدل اضافه خواهد شد. هرچند که اعمال مبدل ها به کلاس محافظتی ترانسفورماتور های دستگاه عمومیت دارد و به این علت است که مبدل ها معمولا بر اساس توانایی تحمل اضافه بار کوتاه مدت مشخص روی جریان ورودی آنها توصیف می شوند. مشخصه های عمومی مقاومتی مناسب برای اتسال به کلاس حفاظتی تران

سفور ماتور های دستگاه برای مدار ورودی جریان یک ترانسفور ماتور در ذیل آمده است:
الف)۳۰۰ درصد کل جریان پیوسته
ب)۲۵۰۰ درصد برای سه ثانیه
ج)۵۰۰۰ درصد برای یک ثانیه
مقاومت ظاهری ورودی هر مدار ورودی جریان باید تا حد ممکن پایین و برای ولتاژ ورودی باید تا حد ممکن بالا نگه داشته شود. این کار خطا ها را بعلت عدم تناسب مقاومت ظاهری کاهش می دهد .
۲-۲-۲۲) خروجی مبدل ها
خروجی یک مبدل معمولا منبع جریان می باشد. و به این معنا یت که در طول محدوده تغییرات ولتاژ خروجی (ولتاژ مقبول) مبدل ، وسایل نمایشگر اضافی بدون محدودیت و بدون هرگونه نیازی برای تنظیم مبدل می تواند اضافه گردند.میزان ولتاژ قابل قبول ، حداکثر مقاومت ظاهری حلقه ی مدار خروجی را تعیین می کند . به طوری که میزان بالای ولتاز قابل قبول ، دوری موقعیت دستگاه مزبور را تسهیل می کند.
در جایی که حلقه ی خروجی برای اهداف کنترلی مورد استفاده قرار گرفته می شود ، دیود زینر های به طور مناسب ارزیابی شده گاها در میان ترمیتال های هر وسیله در حلقه ی سری برای حفاظت در برابر امکان تبدیل مدارات داخلی آنها به مدار باز نصب می شوند.این امر اطمینان می دهد که یک وسیله خراب در داخل حلقه منجر به خرابی کامل حلقه ی خروجی نمی گردد. طبیعت جریان ساده ی خروجی مبدل حقیقتا ولتاژ را بالا می برد و تا تحت فشار قرار دادن سیگنال خروجی صحیح اطراف حلقه ادامه می یابد.
۳-۲-۲۲) دقت مبدل
معمولا دقت از اولویت های اولیه می باشد . اما در مقایسه باید اشاره گردد که دقت می تواند به طرق مختلف تعریف گردیده و شاید تحت تعاریف بسیار نزدیک شرابط استفاده اعمال گردد. مطالبی که در زیر اشاره می گردد تلاش دارد تا برخی از موضوعاتی که دارای عمومیت بیشستری هستند و نیز ارتباط آنها با شرایطی که در عمل رخ می دهد با استفاده از تروینولوژی معین در ICE 60688 را روشن می سازد.
دقت مبدل بوسیله ی عوامل مختلف (به یک مقدار کم یا زیاد) تحت تاثیر فرار خواهد گرفت که با نام مقادیر تاثیر شناخته می شود که روی آن استفاده کننده کنترل کمی داشته یا حتی هیچ کنترلی ندارد. جدول ۱-۲۲ لیست کاملی از مقادیر تاثیر را به نمایش در آورده است.دقت تحت گروهی از شرایط که به عنوان شرایط مرجع شناخته می شوند بررسی می گردند. شرایط مرجع برای هر یک از مقادیر تاثیر می تواند به صورت یک مقدار منفرد (برای مثال ۲۰ درجه ی سانتی گراد) یا محدوده ی تغییرات ( برای مثال ۱۰ تا ۴۰ درجه ی سانتی گراد ) بیان گردد.
خطای تعیین شده تحت شرایط مرجع به خطای ذاتی باز می گردد. همه ی مبدل هایی که دارای خطای ذاتی یکسانی هستند در یک کلاس دقت مشخص گروهبندی می شوند که بوسیله ی نشانه ی کلاس مذکور مشخص می گردند. نشانه ی کلاس با خطای ذاتی بوسیله درصدی مشخص می گردد( برای مثال مبدلی با خطای ذاتی ۰٫۱ درصد از کل مقیاس دارای نشانه ی کلاسی برابر با ۰٫۱ می باشد) یکی است.
سیستم نشانه ی کلاسی که در IEC 60688 استفاده می شود نیازمند این است که تغییرات برای هر یک از مقادیر تاثیر دقیقا مرتبط با خطای ذاتی باشد و این به این معنی است که بیشترین مقدار دقت آن است که کارخانه ی سازنده ادعا دارد و کمترین مقدار ناشی از حدود ناپایداری است.
به علت آنکه مقادیر تاثیر زیادی وجود دارند ، پایداری ها به صورت منفرد تعیین می گردند ضمن اینکه همه ی دیگر مقادیر تاثیر در شرایط مرجع نگهداری می شوند محدوده تغییرات اسمی استفاده از یک مبدل بوسیله ی کارخانه ی سازنده مشخص می گردد. محدوده تغییرات اسمی به طور طبیعی گسترده تر از میزان یا محدوده ی تغییرات مرجع می باشد. مطابق با محدوده ی تغییرات اسمی استفاده از یک مبدل خطاهای اضافی به علت یک خزا روی هم جمع می شوند. این خطا های اضافی به مقدار تاثیر منفردی که اغلب نشانه ی کلاس می باشد محدود می شود. جدول ۲-۲۲ جزئیات اجزاء محدوده ی تغییرات نوعی یک مبدل را طبق استاندارد ارائه می کند.
جدول ۱-۲۲ ) ——————————————————–

همچنین آشفتگی برای مشخص شدن کارائی تحت شرایط عملی واقعی بالا می رود. سیگنال خروجی اغلب یک مولفه ی اندازه گیری آنالوگ D.C می باشد اما از یک مقدار ورودی متناوب بدست می آید و به ناچار مقدار مشخصی از اجزاء متناوب یا موج دار را دارار خواهد بود. موج یا شکن بوسیله ی اختلاف بین مقادیر ماکسیمم و مینیمم اخزاء متناوب سیگنال خروجی تعریف می گردند . هر چند که برخب سازنده ها از اختلاف بین میانگین تا ماکسیمم یا r.m.s (Remote Monipulator system) استفاده می کنند. برای با معنی بودن شرایطی که تحت آن مقار موج یا شکن اندازه گرفته شده است باید توضیح داده شود ، برای مثال ۰٫۳۵% r.m.s = 10% peak-to-peak ripple .
با تغییرات شرایط مولفه ی مورد اندازه گیری سیگنال به طور آنی از تغییرات طبعیت نمی کند بلکه دارای تاخیر زمانی می باشدو این مسوله به علت فیلترینگ مورد نیاز برای کاهش شکن یا ،در مبدل هایی که از تکنولوژی رقمی استفاده می کنند ، ممانعت از بد نمایی زمان واکنش معمولا می تواند در عوض افزایش شکن کاهش یابد و بالعکس. مبدل هایی که دارای زمان واکنش گکمتر از معمول هستند می توانند برای چنان مواردی مورد استفاده قرار گیرد جایی که سیستم نیرو، نوسانات ، افت ها و نوسانات فرکانس پایین را که باید مانیتور گردد تحمل می کند.
مبدل هایی که دارای جریان خروجی می باشند ولتاژ خروجی ماکسیممی دارند که به عنوان ولتاژ قابل قبول شناخته می شود. اگر مقاومت بار خیلی بالا باشد و از این رو ولتاژ قابل قبول از یک حدی تجاوز کند، خروجی مبدل دارای دقت بالایی نخواهد بود.
میدل های مخصوصی بوسیله ی سازندگان برای استفاده روی سیستم هایی که شکل موجی ، سینوسی خالص نیست مشخصه بندی شده اند. آنها عموما به انواع دریافت حقیقی r.m.s باز می گردند . برای چنین انواعی عامل اختشاش شکل موج یک مقدار تاثیر می باشد. دیگر مبدل ها به دربافت میانگین باز می گردند و برای پاسخ به مقدار r.m.s یک مرجع سینوسی خالص تنظیم شده اند. اگر شکل موج ورودی به هم بریزد خطا ها بوجود خواهند آمد . برای مثال خطایی به علت

آسیب دیدن سومین هارمونیک می تواند بالغ بر یک در صد به ازای سه درصد هارمونیک شود. اولین بار که دستگاه نصب شد استفاده کننده توقع دارد که دقت مبدل در طی زمان پایدارباقی بماند. استفاده از اجزاء دارای کیفیت بالا و نیز بررسی محافظه کارانه ی نیرو به اطمینان از پایداری طولانی مدت کمک خواهد کرد ولی شرایط محیطی مخالف یا ناسازگار می تواند منجر به تغییر کارایی گردد که ممکن است نیاز به جایگزینی آن در طی طول عمر دستگاه گردد.

۳-۲۲) تکنولوژی مبدل های دیجیتال
مبدل های دارای سیستم نیروی دیجیتال از تکنولوژی مشابهی که در مورد رله های رقمی و دیجیتال که در فصل هفتم توضیح داده شده استفاده می کنند. سیگنال های آنالوگ حاصل شده از CT’s و VT’s برای جلوگیری از بدنمایی فیلتر می شوند ( با استفاده از مبدل A/P به دیجیتال تبدیل می شوند( و سپس پردازش سیگنال برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز انجام می گیرد. اطلاعات پایه در فصل هفتم ارائه گردیده است. نرخ نمونه برداری ۶۴ (نمونه/چرخه) یا بیشتر ممکن است مورد استفاده قرار گیرد و کلاس دقت آن به طور معمول ۰٫۵ می باشد.
خروجی ها ممکن است هم دیجیتال و هم آنالوگ باشند . خروجی های آنالوگ به وسیله ی عوامل تاثیر گزار روی دقت آنچنانکه در بالا توضیح داده شد تحت تاثیر قرار می گیرند. خروجی های دیجیتال نوعا در شکل یک پیوند مخابراتی با انواع موجود RS232 و RS458 هستند زمان واکنش بسته به نرخی که مقادیر به پیوند مخابراتی انتقال داده می شوند و تاخبر در پردازش داده ها درد انتهای دریافت کننده ممکن است در مقایسه با مبدل های آنالوگ قابل تحمل تر باشند .
در حقیقت همه ی مقادیر تاثیری که یک مبدل آنالوگ سنتی را تحت تاثبر قرار می دهند در مبدل های دیجیتالی نیز در برخی اشکال مشاهده می شوند ولب خطاهای ایحاد شده شاید خیلی کمتر از نوع مشابه در مبدل های آنالوگ بوده و نیز در یک چرخه ی زمانی طولانی بسیار پابدار تر می باشد.
مزیت استفاده از تکنولوژی رقمی در مبدل ها به صورت زیر می باشد:
۱- پایداری طولانی مدت بهبود شده
۲- اندازه گیری r.m.s با دقت خیلی بیشتر

۳- امکان ارتباطی بهبود یافته
۴- قابلیت برنامه ریزی مقیاس گزاری
۵- محدوده ی تغییرات گسترده تر از توابع
۶- کاهش یافتن اندازه ی دستگاه
پایداری طولانی مدت بهبود یافته هزینه ها را به وسیله ی توسعه دادن اینتروال های بین کالیبراسیون مجرد کاهش می دهد . اندازه گیری r.m.s با دقت خیلی بالا به استفاده کنند

ه امکان استفاده از داده ها را با دقت بهتری روی منابعی با میزان هارمونیک مشخص فراهم می کند . امکانات ارتباتی بهبود یافته اجازه می دهد که مبدل های زیادی پیوند ارتباتی مشابهی را به مشارکت گزارده و هر مبدل اندازه گیری های متعددی را فراهم آورد. این مسئله منجر به صرفه جوبب در اتصالات سیمی و تعداد مبدل های مورد استفاده می گردد . مقیاس گذاری قابل برنامه ریزی موضعی یا ریموت یک مبدل اجازه می دهد که مبدل را در محل مورد نظر مقیاس بندی کرد. مقیاس گذاری می تواند برای انعکاس تغییرات در شبکه تغییر کرده یا در هر جای دیگر مورد استفاده ی مجدد قرار گیرد . تغییرات می تواند از راه پیوند ارتباطی دانلود شود بنابر این نیاز بازدید محل را از بین می برد.
همچنین این عمل ریسک مقیاس گزاری غلط را بوسیله ی استفاده کننده و باز گرداند مبدل به سازنده برای تنظیم کردن آن کاهش می دهد . کار پرداز ها گستره ی وسیعی از مبدل ها را برای کاربرد ها ی بسیار و ورودی های در دسترس مناسب نگه می دارند . بنابر این زمان تحویل را کاهش می دهند . مبدل ها در یک پکیج با گستره ی بسیار وسیعی از توابع موجود می باشند بنابراین فضای تجهیزات را روی تابلو برق کاهش می دهند . توابع موجود شامل هارمونیک تا شماره ی سی و یکم ، انرژی و اطلاعات بار حداکثر می باشند. مورد اخیر برای مذاکره ی تعرفه مفید می باشند.
۴-۲۲) تکنولوژی مبدل های آنالوگ
همه ی مبدل های آنالوگ دارای مشخصه ی ضروری زیر می باشند:
الف) یک مدار ورودی دارای مقاومت ظاهری Zin می باشد.
ب) ایزولاسیون ( عدم وجود ارتباط الکتریکی) بین ورودی و خروجی
ج) یک منبع جریان ایده آل که یک جریان خروجی ایجاد می کند I1 که یک دقت محسوب شده و تابعی خطی از Qin یعنی مقدار ورودی می باشد.
د) یک مقاومت ظاهری Z0 موازی که مقاومت ظاهری حقیقی خروجی منبع جریان را نشان می دهد و کسر کوچکی از خروجی ایده آلI2 منحرف می کند .

ه) یک جریان خروجی I0 مساوی با I1 – I 2 )) .
این مشخصه ها یصورت دیاگرام گون در شکل ۱-۲۲ نشان داده شده اند.
شکل۱-۲۲ ) ———————————————————-
محدوده ی تغییرات معمول برای خروجی ۰-۱۰ mA ، ۰-۲۰ mA و ۴-۲۰ mA می باشد . مبدل های صفر جریان دار( برای مثال ۴-۲۰ mA ) صفر موقوف (برای مثال ۰-۱۰ mA برای ۳۰۰-۵۰۰

kv ) و محدوده ی معکوس خطی ( برای مثال ۱۰-۰ mA برای ۰-۱۵ kv) به طور معمول نیاز مند یک منبع تغزیه ی کمکی هستند . انواع دو افتی دارای دو قسمت خطی خطی نسبت به مشخصه ی خروجی آن هستند برای مثال یک خروجی ۰-۲۰ mA برای قسمت اول محدوده ی ورودی ۰ تا ۸kv و خروجی ۲-۱۰mA برای قسمت دوم محدوده ی ورودی ۸ تا ۱۵ kv می باشد.
۱-۵-۲۲) انتخاب مبدل
مبدل های جریان معمولا به یک دستگاه ترانسفورماتور جریان کمکی با نرخ خروجی ۱ تا ۵ amps وصل می شوند .انواع دریافت میانگین و r.m.s حقیقی برای اندازه گیری دقیق ورودی باید مورد استفاده قرار گیرد . آنها می توانند نیروی مورد نیاز خود را تامین کنند ، بجز نوع r.m.s حقیقی یا زمانی که یک جریان صفر جریان دار ( برای مثال ۴-۲۰ mA ) مورد نیاز باشد. آنها هدایتی نیستند و بنابر این قادر به تشخیص بین جریان ورودی و خروجی نیستند. برای کسب یک سیگنال هدایتی یک ولتاژ ورودی نیز نیاز خواهد بود.
۲-۵-۲۲)مبدل های ولتاژ
اتصال معمولا به یک دستگاه ترانسفور ماتور ولتاژ کمکی است ولی ممکن است مستقیم باشد اگر مقدار اندازه گیری شده از ولتاژ کم و کافی باشد نوع صفر موقوف شده بطور معمول برای فرآهم آوردن یک خروجی برای محدوده ی مشخصی از ولتاژ ورودی استفاده می شود جایی که اندازه گیری صفر روی مقدار ورودی لازم نیست.نوع خطی معکوس اغلب برای اهداف مطایقطی از لحاظ زمان استفاده می شود.
۳-۲-۲۲)فرکانس
اندازه گیری دقیق فرکانس دارای اهمیت حیاتی برای اپراتور های با سیستم انتقالی می باشد ولی نه آنچنان اهمیتی که برای اپراتور های دارای دستگاه ژنراتور دیزلی می باشد. مشخصه های دقتی ۰٫۱ درصد و ۰٫۰۱ درصد بر پایه ی درصد مقیاس مرکزی فرکانس قرار دارند و بر این معنی است که برای مثال یک وسیله با ۰٫۱ درصد نشان داده می شود و دراری مقیاس مرکزی به ا

ندازه ی ۵۰ Hz خطای بیشینه ای در حدود ۵۰ mHz ‾+ تحت شرایط مرجع خواهد داشت.
۴-۵-۲۲) زاویه ی فاز
مبدل هایی که زاویه ی فاز را اندازه می گیرند به صورت مکرر برای نمابش عامل نیرو بکار برده می شوند . این امر بوسیله ی مقیاس گزاری دستگاه مذکور در یک حالت غیر خطی بر طبق قانون کسینوس ها بدست می آید . برای اندیکاتور های دیجیتالی و تجهیزات SCADA فراهم آوردن تبدیل صحیح برای بدست آوردن نمایش صحیح عامل نیرو ضروری به نظر می رسد . مبدل های زاویه ی فاز با محدوده ی تغییرات ورودی مختلفی موجود هستند. زمانی که مقیاس گزاری º۱۸۰…º۰…º۱۸۰ باشد یک ناحیه ی مبهمی در حدود مثبت منفی ۲ درجه در حداکثر محدوده ی تغییرات و جود دارد . در این ناحیه جایی که خروجی باید برای مثال -۱۰ mA یا +۱۰ mA باشد خروجی ممکن است به صورت جسته و گریخته در یک سطح بالای مقیاس یه دیگری جهش کند همچنین مبدل هایی برای اندازه گیری زاویه ی بین دو ولتاژ ورودی موجود می باشد براخی از انواع مبدل ها از نقطه ی تلاقی صفر شکل موجی ورودی برای کسب اطلاعات فاز استفاده می کنند و بنابراین مستعد ایجاد خطا هستند اگر ورودی دارای مقدار مشخصی از هارمونیک باشد محاسبه ی فاکتور نیرو از مقادیر حاصل از خروجی های یک وات و مبدل VAR یک اندازه گیری درستی را با وجود هارمونیک بدست خواهد داد .
۵-۵-۲۲) کمیت های نیرو
اندازه گیری توان موثر (Watts) و توان هرز) (VARs عموما به سادگی دیگر مقادیر نمی باشد . مراقبت زیادی با انتخاب این نوع به خاطر اختلافات در پیکر بندی باید انجام گیرد . ضروری است که نوع مناسبی برای سیستم انتخاب شود تا با در نظر گرفتن عواملی چون شرایط عملیاتی سیستم (بار متعادل و نا متعادل ) تعداد جریان و شرایط ولتاژ موجود و اینکه آیا جریان نیرو به نظر می رسد که وارد یا خارج و یا هم وارد و هم خارج شده است اندازه گیری شود . محدوده ی تغییرات مولفه

ی مورد اندازه گیری باید همه ی احتیاجات احتمالی ناشی از فرا تر رفتن از محدوده تغییرات تحت شرایط زمان را احاطه کند بطوری که مبدل و دستگاه اندیکاتور آن یا دیگر تجهیزات در یافت کننده که فرا تر از حد بالایی محدوده ی تغییرات موثر آن مورد استفاده قرار نگرفته است . شکل ۲-۲۲ اتصالات مورد استفاده برای انواع مختلف اندازه گیری ها را به نمایش در آورده است
شکل۲-۲۲)—— —————————————————–
۶-۵-۲۲) مقیاس گزاری
ارتباط بین جریان خروجی و مقدار مولفه ی مورد اندازه گیری از اهمیت بالایی بر خوردار است و نیازمند ملاحظات با دقتی می باشد . البته هر دستگاه در یافت کننده باید بر اساس دسته بندی خودش استفاده شود اما اگر ممکن باشد برخی از انواع استاندارد ها بنا نهاده شوند . به عنوان مثال می توان آزمایش اندازه گیری ولتاژ a.c اشاره کرد سیستم مقدماتی دارای ارزش اسمی ۱۱kv بوده و ترانسفور ماتور دارای نسبتی در حدود ۱۱ کیلو وات روی ۱۱۰ کیلو وات می باشد. برای مشخص کردن ضریب تبدیل برای یک ولتاژ ۰ تا ۱۰ میلی آمپر به ۱۱۰ ولت بر ۱۰ میلی آمپر لازم نیست که مبدل اپتیمم گردد . یکی از اهداف ، می بایست که امکان مانیتورینگ ولتاژ روی محدوده ای از مقادیر باشد پس باید حد بالایی مورد انتخاب قرار گیرد( مثلا ۲۰+ درصد یا ۱۳۲ ولت) . با استفاده از ضریب تبدیل اصلی خروجی بیشینه ی مبدل لازم است که ۱۲ میلی آمپر باشد. که این براساس قابلیت اغلب مبدل های ۰ تا ۱۰ میلی آمپری می باشد اکثریتی که می تواند با یک فرا محدوده ی ۲۵ درصدی همسازی کند اما به این معنا است که هر وسیله ی نمایان ساز آنالوگ وا بسته باید حساسیتی در حدود ۱۲ میلی آمپر داشته باشد. هر چند که مقیاس مورد نیاز روی وسیله اکنون ۰ تا ۱۳٫۲ کیلو ولت می باشد که می تواند منجر به ایجاد اشکال در ترسیم مقیاس در چنان روشی که آن را قابل خواندن کند ( و با استاندارد مربوطه مطابقت دارد) . در این مثال برپایه ی اندیکاتور با مقیاس کامل به اندازه ی ۱۵ کیلو وات و برابر کردن آن با ۱۱ میلی آمپر به صورت صریح انجام خواهد گرفت بنابر این ایجاد مشخصه های دستگاه نمایشگر بسیار آسانتر خواهد بود مبدل باید مشخص کند ورودی ۰ تا ۱۵۰ ولت یک خروجی ۰ تا ۱۰ میلی آمپر ایجاد می

کند . در مورد مبدل های با خروجی ۰ تا ۲۰ میلی آمپر مراقبت بالایی در مقیاس گزاری خروجی نیاز است آنچنان که هیچ قابلیت فرا محدوده ای وجود نداشته باشد حد خروجی ۲۰ میلی آمپر از دیدگاه اندازه گیری ثابت می باشد . چنان خروجی هایی نوعا به عنوان ورودی در سیستم های SCADA استفاده می شوند و سیستم های SCADA معمولا بر این اساس برنامه ریزی می شوند که فرض می شود که شدت جریان متجاوز از ۲۰ میلی آمپر منجر به خرابی مبدل می شود .بنابر این با استفاده از مثال بالا خروجی احتمالا باید به گونه ای مقیاس بندی شود که ۲۰ میلی آمپ

ر ۱۳۲ ولت را نشان دهد و از این رو ورودی ۱۱۰ ولتی اسمی منجر به یک خروجی ۱۶٫۶۷ میلی آمپر می شود یک مقیاس بندی درست احتمالا از ۱۶ میلی آمپر برای ارائه ی ۱۱۰ ولت استفاده می کند با خروجی ۲۰ میلی آمپر مساوی با ۱۳۷٫۵ ولت (یعنی ۲۵ درصد روی محدوده بجای ۲۰ در صد مورد نیاز) . مقیاس گداری مبدل به طوری که ورودی ۱۱۰ ولت به وسیله ی خروجی ۲۰ میلی آمپر نشان داده شود غلط خواهد بود در نتیجه قابلیت فرا محدوده ای مورد نیاز موجود نخواهد بود .
ملاحظات مشابهی به مبدل جریان با پیچیدگی بیشتر نسبت به مبدل های (Watts) جایی که نسبت ولتاژ و جریان ترانسفورماتور باید در نظر گرفته شود اعمال می گردد. در این مورد خروجی مرتبط با توان اولیه سیستم خواهد بود .
باید اشاره گردد که جریان ورودی متناظر با خروجی با مقیاس کامل ممکن است که دقیقا مساوی با نرخ ثانویه ی ترانسفورماتور جریان نباشد اما این موضوع مسئله ی مهمی به شمار نمی آید ( سازنده این امر را در نظر گرفته است) .
برخی از این مشکلات و مسائل لازم نیست که در نظر گرفته شود اگر مبدل فقط تغذیه می شود برای مثال می توان به ایستگاه های حومه ای SCADA اشاره کرد هر وسیله ی در یافت کننده که می تواند برای اعمال عامل مقیاس گذاری روی ورودی های منفرد برنامه ریزی شود میتواند محدوده ی تغییرات زیادی از سیگنال ها را تطبیق دهد عامل اصلی که باید در نظر گرفته شود این می باشد که مطمئن شویم که مبدل قادر به فراهم کردن سیگنال ها درست روی مقدار کامل مقیاس ورودی می باشد به این علت ایت که آن در بالا ترین مقدار مورد انتظار مولفه ی مورد اندازه گیری اشباع نمی شود .

۷-۵-۲۲) منابع تغزیه ی کمکی
بسیاری از مبدل ها نیازی به منابع تغذیه ی کمکی ندارند که به این نوع مبدل ها مبدل های خود توان گفته می شود از آنهایی که نیاز به یک منبع تغذیه ای کمکی دارند اکثریت دارای یک پیشقدر (Bias ) یا خروجی صفر جریاندار مثل ۴ تا ۲۰ میلی آمپر می باشند. این به این علت است که یک خروجی غیر صفر نمی تواند برای خروجی صفر کسب گردد مگر اینکه یک منبع تغذبه ای مجزا وجود داشته باشد مبدل هایی که نیاز به یک منبع تغذیه ای کمکی دارند عموما با یک حفت ترمینال مجزا برای مدار کمکی آماده می گردند. ترمینال مجزا برای مدار کمکی آماده می کردند . بطوریکه مصرف کننده دارای انعطاف پذیری در اتصال منبغ تغذیه ای ورودی به مولفه ولتاژی مورداندازه گیری یا به یک منبع تغذیه ای مجزا می باشد . هرچند که برخی از سازندگان طرحهای خودشان را استانداردیزه کرده اند آنچنانکه بنظر می رسد که از نوع خودتوان هستند ولی اتصال منبع تغذیه ای کمکی دقیقا داخلی است . برای مبدل های اندازه گیرac استفاده ار منبع تغذیه ای کمکی dc مبدل را قادر می سازند که روی گستره ی وسیعی از ورودی ها عملیات انجام می دهد .
محدوده ی ولتاژ منبع تفذیه ی کمکی که میدل می تواند روی آن عمل کند بوسیله ی سازنده مشخص می شود . اگر ولتاژ کمکی از یک مقدار ورودی منتج شده باشد دامنه اندازه گیری در حدود ۲۰% ولتاژ اسمی منبع تغذیه ای کمکی محدود خواهد شد . این مسئله زمانی مشکل ساز می شود که بخواهیم مقادیر پایین کمیت ورودی را اندازه گیری کنیم .
۶-۲۲ ) مراکز اندازه گیری
مراکز اندازه گیری بطور موثر مجموعه ای از مبدل های مجزا می باشد که روی یک وضعیت مشترک سوار شده اند . این مسئله بطور گسترده نشدنی است اگر تکنولوژی آنالوگ برای پردازش سیگنالها مورد استفاده قرار گیرد اما اگر از تکنولوژی دیجیتال یا رقمی استفاده شود چنان محدودیت هایی وجود نخواهدداشت . بنابراین مراکز اندازه گیری ابزاری هستند برای استفاده از چنین تکنولوژی

هایی . آنچنان که در فصل هفتم اشاره گردید یک رله ی رقمی می تواند اندازه گیری های بسیاری از کمیت های سیستم نیرو را فراهم آورد . بنابراین یک روش جایگزین در نگرش بر مراکز اندازه گیری استفاده از تکنولوژی رقمی می باشد که یک رله ی رقمی است و توابع محافظتی آن را از بین می برد و گستره ی وسیعی از پارامترهای اندازه گیری سیستم نیرو را به هم می پیوندد .
نظر به اینکه برخی اختلافات مهمی وجود دارد تقریبا این عمل وضعیت حقیقی را به صورت زیادی ساده سازی می کند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 37 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد