بخشی از مقاله

شهباز

گزارش
موقعيت قانوني و اهداف WIMAX FORUM:
WIMAX FORUM يك شركت غيرانتفاعي صنعت مدار مي باشدكه براي كمك به تسريع و اعتبار سنجي قابليت عمل بينا بيني محصولات بي سيم نوار پهن منطبق با استانداردهاي ETSI Hipe MAN و IEEE802-16، ايجاد شده است. هدف اين شركت اين است كه راه اندازهاي جهاني راه حل هاي دستيابي بي سيم نوار پهن (BWA) قابل اجرا مبتني بر استانداردها را تسريع بخشد.

و بازار را براي اين راه حل ها، گسترش دهد. تاريخچه محاسباتي نشان داده است كه ابتكار و نوآوري سيار يريع روي مي دهد زماني كه يك ساختار صنعتي مبتني بر استانداردها وجود داشته باشد با مشترياني كه از ذينفع هاي اوليه بشمار مي آيند. كاهش ها را هزينه هاي تجهيزات و روشهاي محكم و پايدار براي طراحي شبكه نيز تا حد زيادي اين مدل تجاري رابراي خدمات رسان ها ارتقاء بخشيده اند.


تجهيزات گواهي شدهWIMAX FORUM براي طيف وسيعي از سناريوهاي به كار اندازي دسترسي بي سيم نوار پهن طراحي مي شود و براي اين راه حل‏ها قابل پيكره بندي مي باشد.
اين سناريوها عبارتند از احتمالات براي طيف طولاني تر (تا50k) در چگالي پايين، شرايط بيروني خط ديد(los) براي راه اندازي هاي غير los طيف كوتاهتر در محيط هاي شهري پرجمعيت و شلوغ.
اين دستگاهها مي توانند ثابت باشند، قابل حمل يا بوبايل باشند يا تركيبي از ايندو در اين طيف از شرايط، ويژگي مشترك، قابليت ارائه انتقال پذيري نوار پهن است به كاربران خانگي و تجاري.

تقاضاي قابل ملاحظه اي براي دسترسي نوار پهن بي سيم قابل انعطاف سريع راه انداز وجود دارد. به اين دليل،802-16 از ابتدا براي حمايت از سطوح خدمات چندگانه طراحي شد. مثلاً خدمات سطح E1 يا T1 ضمانت شده براي شركتهاي تجاري و خدمات بهترين سرعت DS براي مصرف كنندگان خانگي Quality of service" " نيز در اين استاندارد طراحي شده است براي ارائه خدماتي كه نيازمند زمان ركود كمي هستندمثل خدمات صدا و ويدئو.


با انعطاف پذيري كه سيستم هاي دسترسي نوار پهن بي سيم ارائه مي دهد، يك سرويس دهنده مي تواند امتباز قابليت هدايت و انتقال سرعت بالاي «طبق تقاضا» را براي رويدادهايي چون نمايشگاه تجاري با صدها يا حتي هزاران كاربر هات اسپات 802-11 فراهم آورد- اين هات اسپات هاي wifi از راه حل‏هاي 802-16 به عنوان back haul خودش به شبكه اصلي استفاده خواهد كرد. چنين قابليت انتقال «طبق تقاضا»همچنين مي تواند براي شركتهايي نافع باشد كه نياز هاي انتقال پذيري نوار پهن دارند.


مهمترين نكته اين است كه تاثير- اين تكنولوژي – با فرض شرايط قانوني مطلوب در كشورهاي در حال توسعه كه خدمات رسان ها زير ساخت سيم دار را به كار نينداخته اند يا جايي كه سيم بندي كيفيت كافي براي حمايت از يك جمعيت با سواد در كامپيوتر روز افزون وجود ندارد، خيلي مهم خواهد بود. بخصوص براي نواحي با چگالي جمعيت پايين و راه اندازي هاي مربوطه، دسترسي نوار پهن بدون سيم ممكن است بسيار آسان و سريع تر و ارزان تر باشدنسبت به زير ساخت سيم دار جديد.


اهميت هماهنگ سازي جهاني:
يكي از موانع اصلي كه براي تسريع در دسترسي بي سيم نوار پهن در سراسر دنيا بايد به آن فائق شد، هزينه مي باشد. گرچه هزينه كل اين راه‏اندازي شامل هزاران فاكتور مي باشد(جوازها، فضاي برج يا سقف اطاق، مخارج back haul)، هزينه تجهيزات واقعي يك مؤلفه مهمي استو كانون توجه خدمات رسان ها و سازندگان دخيل درWIMAX FORUM، مي باشد. هماهنگ‏‏سازي جهاني يا تخصيص يكنواخت طيف در سراسر دنيا، براي پايين آوردن هزينه هاي تجهيزات بسيار ضروري و حياتي است چون راديوها، مولفه هزينه اي مهمي در گسترش سيمهاي WIMAX FORUM Certified به شمار مي روند. براي بالا بردن عملكرد راديويي و به حداقل رساندن هزينه ها، راديوها را بايد براي هريك از نوارهاي طيف اصلي كه مناسب براي راه اندازي هاي Wimax شناخته شده اند، بهينه سازي كرد.
هرچه راديوهاي كمتري براي در خدمت بازار جهاني BWA مورد نياز باشد، صرفه جويي هاي مقياسي كه مي توان در توليد بدست آورد بيشتر است و به كاهش هزينه تجهيزات خواهد انجاميد. Wimax، همچنين مطرح مي دارد كه دولتها در تخصيص دهي طيف، براي اين تكنولوژي خنثي عمل مي كنند.
نوارهاي طيف بايد به طريقي اختصاص يابند كه به دارندگان جواز و مجوز امكان دهد مناسبترين خدمات و تكنولوژي ها را براي بازار خودشان بكار برند تا مادامي كه اين راه حل ها براي حمايت از سازش پذيري دستگاه ها و رفتار در يك حالت پايدار و ايمن كه الزامات قانوني دست جويند. با سرعت روز افزون پيشرفت تكنولوژي، روشهايي كه مشخص مي كند كدام تكنولوژي ممكن است يك تخصيص خطر خاص بكار روند، سريعاً منسوخ و متروك مي‏شوند Wmax، به كار بار سياست گذاران تعهد دارد براي تضمين كاربرد كارآمد و موثر و پرمنفعت اقتصادي طيف.

- باندهاي اوليه مورد توجه
در سه سال آينده- تا چارچوب زماني سال 2006- Wmax بر اين عقيده است كه يك سطح قابل قبولي از هماهنگ سازي جهاني براي BWA را مي توان در نوارهاي طيف ذيل به دست آورد:
5GHZ معاف از مجوز: طيف هاي فركانس مورد نظر عبارتند از نوارهاي بين 5.85GHZ و 5.25 چون در اكثر كشورها طيف معاف از مجوز براي استفاده، «آزاد» مي باشد، اين باند براي راه اندازي هاي اجتماعي محلي روستايي در بازارهاي دور از مركز و روستايي با تراكم جمعيت كم و ارائه خدمات كم، باندي استراتژيك به شمار مي آيد. WIMAX متفاوت از WiFi كه هدف اوليه‏اش برنامه هاي كاربردي شبكه منطقه محلي مي باشد، بدنبال برنامه هاي كاربردي ناحيه پايتخت نشين طيف بلندتر مي باشد و از سطوح بازده توان مجاور بالاتري برخوردار است در باند GHZ5 بالايي، بسياري از كشورها خروجي برق بالاتري را مجاز مي دانند. -4واتي در برابر 1 وات يا كمتر از EIRP در باندهاي GHZ5 پايين تر- كه اين باند را براي كاربردهاي WIMAX جذاب تر مي كند.


WIMAX منابع اضافي ديگري را تهمه خواهد كرد. بخصوص در قاره اروپا، انتشار وسيع تر اين باند را به يك شيوه زمانبندي شده و هماهنگ شده تسريع نمايد.
-دولت آمريكا در حال بررسي پيشنهاداتي امنيتي بر افزايش بازده توان سدر باندهاي معاف از جواز در نواحي روستايي تا راه اندازي هاي كم هزينه تري را در اين نواحي تسهيل بخشد- خروجي برق بالغ بر 25 وات پيشنهاد شده است.


GHZ5/3 داراي مجوز: طيف اصلي و اوليه محو دار اختصاص يافته براي كاربردهاي BWA در اين مجاورت كلي بين 4/3 و GHZ6/3 قرار دارد قرار دارد گرچه تخصيص هاي جديدي بين 4/3-3/3 و GHZ8/3-6/3 هم وجود دارند. باندهاي بين 4/3و GHZ6/3 براي دسترسي بي سيم ثابت در اكثزيت كشورهاي اختصاص يافته اند به جز در كشور ايالات متحده. در اين باندها، نوكري WIMAX اين است كه الزامات و مقتضيات قانوني و تكنيكي غيرضروري كه شايد مانع بكارگيري مدل هاي BWA نمونه اي شود را به حداقل يرساند.


GHZ5/2 مجوزدار: باندهاي بين 5/2 و GHZ7/2 در امريكا، مكزيكو، برزيل و برخي از كشورهاي آسياي جنوب شرقي اختصاص يافته اند. WIMAX در اقدامات جهاني پيش رونده مشاركت دارد. اين تلاش ها از توصيه هايي منشاء مي گيرند كه از «كنفرانس راديوي جهان (WRC)» نتيجه شده اند. –با اين هدف كه قابليت دستيابي اين باندها را براي كاربردهاي نوار پهن موبايل قابل حمل و ثابت گسترش دهد. همچنين باند GHZ3/2 در اسياي جنوب شرقي (از جمله استرليا، كره جنوبي، نيوزيلند)اختصاص يافته است كه WIMAX از برخي از توليدكنندگان اين تجهيزات انتظار دارد با راديوهاي GHZ5/2 خود آنجا پوشش دهند.

 

 

باندهاي جديد مورد نظر براي فركانس پايين تر:
هسته طيف مساوي نمي باشد، امواج راديويي از باند فركانس پايين تر، بيشتر منتشر مي شوند و يك رابطه مستقيمي بين تعداد پايگاههاي مبناي مورد نياز براي پوشش يك ناحيه خاص را بوجود مي آورند هرچه باند فركانس پايين تر و كمتر باشد، پايگاههاي مبناي كمتري مورد نياز مي باشد. چون هزينه راه اندازي يكي از فاكتورهاي اصلي است براي تسريع راه اندازي BWA، دسترسي به باندهاي فركانس پايين تر، حياتي و ضروري است. مثال هاي زيادي در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد. از استفاده از اين باندهاي فركانس پايين تر براي بالا بردن تله دانسيته. قابليت دستيابي باندهاي فركانس پايين تر براي دسترسي نوار پهن مشابهاً نفوذ نوار پهن را افزايش خواهد داد.
WIMAX براي بالابردن اختصاص دهي طيف معاف از جواز و طيف جواردار در باندهاي فركانس پايين تر، با استانداردهاي جهاني و طرفين قانوني كار خواهد كرد. باندهايي در طيف زير فركانس GHZ1

را انتظار مي رود كه مثل انتقال ايستگاههاي تلويزيوني از پخش آنالوگ به ديجيتال، قابل دسترسي شوند. براي مثال در آمريكا كميسيون ارتباطات فدرال FCC طيفي را براي دسترسي بي سيم نوار پهن در كانال هاي UHF TV قبلي 59-52 مجاز دانسته است و در حال بررسي راه اندازي كانال هاي UHF با باند 69-60 مي باشد.
FCC همچنين يك بيانيه اي را براي استفاده معاف از مجوز از كانال هاي TV زير MHZ700 صادر كرده است. طيف هاي بين 512و MHZ698 پركاربردترين ها هستند چون ممكن است آنتن ها براي فركانس هاي زير MHZ500 مشكل آفرين شوند.


بايد توجه نمود كه پخش كنندگان TV آنالوگ تا چارچو ب زماني 2010/2009 براي طيف خالي لازم نيستند. پس تلاش هايي در حال جريان است تا راه حل هايي با اين پخش كنندگان يافت شود و براي دولت ها كه يك گذار سريع تري را برانگيزانند. WIMAX بررسي هاي مشتركي را به انجام خواهد رسانيد تا نشان دهد چگونه دستگاه WIMAX Forum certihed مي تواند در باندهاي مجاور به پخش تلويزيوني و ديگر كاربردها در باندهاي فركانس پايين تر عمل كند.

خلاصه
در دنياي امروز رسترسي نوار پهن براي رشد اقتصادي ملت ها ضروري مي باشد. Forum بر اين عقيده است كه اين براي دولت ها لازم و واجب است كه يك نقش رهبري و هدايتي را در تخمين اين مطلب ايفا كنند كه شهروندانشان از بزرگترين انتخاب هاي عرضه كننده هاي دسترسي نوار پهن و مقرون به صرفه ترين خدمات دسترسي نوار پهن و دستگاهها، بهره مند شوند.

مدل هاي مورد تجاري براي دسترسي بي سيم نوار پهن ثابت بر مبناي تكنولوژي WIMAX و استاندارد 802-16

مقدمه:
اصطلاح WIMAX با استاندارد واسط هوا شبكه ناحيه مركز شهر بدون سيم IEEE802-16 (MAX) مترادف شده است. استاندارد 802-16 در انتشار اصلي و اوليه اش به كاربردهايي در نوارهاي مجاز و غيرمجاز در زير طيف فركانس GHZ11 پوشش دهد. بي سيم هاي مطابق WIMAX كه شكاف بين LANهاي بي سيم و شبكه هاي ناحيه گسترده را پر مي كنند، يك راه ديگر بدون سيم ثابت كه از نظر هزينه هم كارآمد و مقرون به صرفه است را براي DSL سيم خط و كابل معمولي و متعارف

فراهم مي آورد و در نواحي كه اين تكنولوژي‏ها به سهولت قابل دستيابي هستند و نكته مهم تر اينكه تكنولوژي WIMAX مي تواند در نواحي وراي دسترسي به DSL و كابل معمولي راه حل دستيابي نوار پهن مقرون به صرفه اي را فراهم آورد. پيدايش و تكامل پيشرونده 2EEE802-16 اين استاندارد را بسط خواهد داد تا كاربردهاي موبايل را دربرگيرد و امكان دستيابي نوار پهن را بطور مستقيم براي ابزارها و دستگاههاي قابل حمل كه با WIMAX كار مي كنند. فراهم آورد. اين ابزارها از تلفن هاي  مفصلي را براي تكنولوژي WIMAX ارائه خواهد داد در كاربردهاي بدون سيم ثابت در طيف زير فركانس GHZ11. برنامه هاي كاربردي موبايل مبتني بر IEEE80216 در يك مقاله ديگر مورد بحث قرار خواهند گرفت. براي برنامه هاي كاربردي بدون سيم ثابت، دو سناريوي آمارنگاري و دو مدل

بازاري مورد آناليز قرار مي‏‏گيرند، يك مدل بازاري كه در آن اپراتور فقط انتخاب مي كند كه سرويس‏ها را به مشتريان ساكن محلي ارائه دهد و در دومي، هم مشتريان ساكن محلي و هم مشتريا تجاري كوچك تا حد متوسط مورد نظر قرار مي گيرند. بسياري از فرضيه هاي مورد تجاري بكار رفته در اين آناليز، نمونه اي هستند از پارامترهايي كه يك اپراتور در پيشرفته ترين كشورهاي توسعه يافته تجربه مي كند، يعني در جايي كه دسترسي بدون سيم، يك راه حل رقيبي را براي DSL، كابل و يا خطوط استيجاري به طور انبوه قيمت گذاري شده ارائه مي‏دهد.

 

معماري WIMAX و كاربردهاي آن
يك MAN بي سيم مبتني بر استاندارد واسط هوا WIMAX به همان طريقي پيكره بندي مي شود كه يك شبكه سلولي سنتي با پايگاههاي مبنا كه از نظر استراتژيك محل يابي شده اند پيكره بندي مي شود. با استفاده از معماري يك نقطه به چند نقطه براي ارسال سرورها روي شعاعي بيش از چندين كيلومتر كه اين بستگي دارد و به فركانس قدرت ارسال و حساسيت رسيو يا دريافت كننده در نواحي با چگالي جمعيت بالا اين رنج عموماً از نظر ظرفيت محدوديت دارد نه از نظر طيف فركانس مرتبط با محدوديازس در مقدار طيف قابل دسترسي پايگاههاي مبنا يا اصلي به طور نمونه اي از طريق پيوندهاي ميكروويوفيبري يا نقطه به نقطه به گره هاي فيبري قابل دسترسي يا از طريق خطوط استيجاري از يك اپراتور -خط سيم متصدي به شبكه اصلي متصل مي‏شوند- اين رنج و قابليت NLOS اين تكنولوژي را در انواع مختلف محيط‏ها، به يك تكنولوژي جذاب و مقرون به صرفه اقتصادي تبديل كرده است. اين تكنولوژي از همان ابتداي امر به عنوان وسيله اي تلقي شد براي ارائه دستيابي نوار پهن بدون سيم «آخرين مايل» در شبكه ناحيه مركز شهر (MAN) با عملكرد و سرويس ها و خدماتي قابل مقايسه با، يا بهتر از DSL سنتي، كابل و يا خدمات خطوط استيجاري TI/EI.


بخش هاي مربوط به بازار كه در تلفيق با آناليز مورد تجارت بحث خواهد شد عبارتند از:
1- دستيابي به اينترنت سرعت بالاي 50 و دستيابي اينترنت مسكوني:
امروزه اين بخش بازار اساساً وابسته است به قابليت دسترسي DSL با كابل. در برخي نواحي، خدمات قابل دسترسي ممكن است انتظارات مشتري را از نظر عملكردي يا اعتبارپذيري و يا خيلي گران بودن نتوانند برآورده سازند. دربسياري از نواحي روستايي، مشتريان مسكوني و محلي محدود شوند به خدمات شماره گيري سرعت پايين در كشورهاي در حال توسعه، نواحي زيادي وجود دارند بدون ابزار مناسبي براي دستيابي به اينترنت. اين آناليز نشان خواهد داد كه تكنولوژي WIMAX يك اپراتور نادر خواهد ساخت كه از نظر اقتصادي اين بخش بازار را مد نظر قرار دهد و تحت شرايط آمارنگاري مختلف يك موردتجاري برنده اي داشته باشد.
2- شركت هاي تجاري متوسط و كوچك:
اين بخش بازار در اكثر موارد، در نواحي به غير از محيط هاي شهري به شهرت رقابتي كمتر بهره مند مي شوند و سرويس هاي كمتري به آن ارائه مي شود. تكنولوژي WIMAX مي تواند به نحو مقرون به صرفه اقتصادي، نيازهاي شركت هاي تجاري سايز كوچك و متوسط را در محيط هاي كم جمعيت، برآورده سازد و همچنين مي تواند يك راه حل مقرون به صرفه اي را در نواحي روستايي فراهم آورد كه با DSL به خدمات خطوط استيجاري رقابت كند.

 

3- بك هال (Back haul) لكه داغ wifi:
اين نقطه هاي داغ wifi با سرعت فراواني در سرتاسر دنيا در حال نصب شدن هستند. يكي از مشكلات براي گسترش پيوسته و مداوم نقطه داغ hot spol، قابليت دسترسي راه حل هاي يك بك هاول مقرون به صرفه با ظرفيت بالا مي باشد. اين برنامه كاربردي نيز با تكنولوژي wimax مطرح مي شود و با قابليت نماديك، wimax نيز مي تواند در شكاف هاي پوشش بين نواحي پوشش wifi پر كند. معماري wimax و كاربردها در شكل 1 به تصوير كشيده شده اند.
برنامه هاي كاربردي ذيل در آناليز مورد تجاري گنجانده نشده اند، معهذا ذكر آنها از اين نظر با ارزش است كه آنها منابع عوايد پتانسيل اضافي را براي اپراتور بي سيم به نمايش مي گذارند:
1- بك هال سلولي:
در آمريكا، Back haul از طريق اجاره سرويس هاي T1 از اپراتورهاي متصدي خط – سيم انجام مي گيرد. با تكنولوژي wimax، اپراتورهاي سلولي، اين فرصت را خواهند داشت تا وابستگي خود به تسهيلات Back haul اجاره شده از رقباي خودشان را كاهش دهند. خارج از ايالات متحده، استفاده از ميكروويو نقطه به نقطه براي Back haul موبايل، شايع تر است اما wimax هنوز مي تواند در قادر ساختن اپراتورهاي موبايل نقش مهمي ايفا كند تا با استفاده از wimax به عنوان يك شبكه فراگنجايشي، به نحوي كه مقرون به صرفه اقتصادي باشد، ظرفيت Back haul افزايش يابد. اين

روش فراگنجايشي اپراتورهاي موبايل را قادر مي سازد كه ظرفيت لازم را بيفزايند. براي حمايت طيف وسيعي از سرويس هاي جديد موبايل كه قرار است بدون خطر اختلال در سرويس هاي موجود، ارائه دهند. در بسياري از موارد، اين برنامه كاربردي از طريق استفاده از لينك هاي نقطه به نقطه مبتني بر 802-16 كه زيرساخت PXP مشترك دارند، به بهترين نحو مد نظر قرار مي گيرد.

2- سرويس هاي امنيت عمومي و شبكه هاي خصوصي:
حمايت براي خدمات نماديك و توانايي و قابليت ارائه پوشش همه جانبه حاضر در يك ناحيه مركز شهر،‌ ابزاري را براي اجراي قانون، حفاظت از آتش سوزي و ديگر سازمان هاي امنيتي عمومي كه آنها را قادر مي سازد تحت انواع شرايط مغاير، ارتباطات بحراني را حفظ كنند فراهم مي آورد. شبكه هاي خصوصي براي كارخانه هاي صنعتي، دانشگاه ها و ديگر محيط هاي نوع علمي نيز يك فرصت تجاري بالقوه اي را براي wimax ارائه مي دهند.

فرضيه ها و ملاحظات موردي تجاري
يك آناليز موردي تجاري دقيق و صحيح مي بايست انواع وسيعي از متغيرها را مد نظر داشته باشد. اينها در اين بخش همراه با فرضيه هاي بكار رفته در آناليز موردي تجاري بحث خواهند شد.

علم آمار نگاري:
آمارگيري، در تعيين قابليت هاي تجاري هر شبكه ارتباطات راه دور، نقش كليدي ايفا مي كند. به طور سنتي نواحي مرتبط با آمار نگاري به نواحي شهري، حومه اي و نواحي روستايي تقسيم مي شوند. در آناليز ما، يك ناحيه چهارم نيز افزوده شده به نام خارج شهر يا اطراف شهر. نواجي اطراف شهر مسكوني هستند و در مقايسه با نواحي حومه اي شهر بسيار دورتر از مركز شهر هستند با چگالي خانواده هاي كمتر.

قابليت دستيابي DSL:
به خاطر مسافت بين كاربر نهايي و مركز سوئيچينگ و اينكه كابل در بسياري از موارد خيلي گران مي باشد، محدود مي گردد. نواحي روستايي براي منظور اناليز مورد تجاري اين طور تعريف مي شوند شهرهاي كوچك يا شهرك هاي كوچكي كه دور از ناحيه پايتخت قرار گرفته اند. چگالي هاي مشتري در اين نواحي مي تواند نسبتاً بالا باشد اما آنها ميل دارند به خاطر موقعيت دور از استرس شان، كمتر خدمات رساني شوند.


جدول ذيل، مشخصه هايي را به صورت خلاصه مي آورد كه در هر يك از اين چهار منطقه جغرافيايي مورد بحث، يك خدمات رسان بي سيم با آنها مواجه خواهد شد.

خدمات و سرويس ها:
در ذيل توصيفي از خدمات ارائه مي شود كه در مورد تجاري بكار رفته است با نخستين سال RPO هاي فرضي – اين ARPU ها با كابل هاي كنوني، DSL و خدمات خطوط استيجاري در اكثر كشورهاي توسعه يافته قابل رقابت هستند يا كمتر از آنها هستند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید