مقاله در مورد BIOS

word قابل ویرایش
127 صفحه
19700 تومان
197,000 ریال – خرید و دانلود

بسمه تعالی
در لیست جامع توابع BIOS, DOS که در زیرآمده است ، تمامی اعداد به صورت هگزا دسیمال می باشند .ستونهای مربوط به BIOS, DOS مشخص می کند که تابع به کدام دسته تعلق دارد و اینکه آن تابع در کدام قسمت توضیح داده شده است . توابعی که با X علامت خورده اند در کتاب آمده اما توابعی که با # مشخص شده اند در کتاب

نیامده اند.
مرجع توابع BIOS
توابع BIOS (Basic Input / Output System ) بنیادی ترین سطح هر کامپیوتر شخصی و کامپیوتر های مشابه می باشد . توابع BIOS عملیات اصلی لازم برای استفاده مفید از سخت افزار دستگاه را ممکن می سازد .
جداول و فضاهای داده شده ای مشترک
این بخش جداول توصیفی برای فضاهای داده ای و دیگر اطلاعاتی که مرجع توابع BIOS می باشند ، را در بر می گیرد .
جدول ۱ : حالتهای صفحه نمایش
حالت نوع برد طبق دهنده دقت عرض و طول تعداد کاراکتر

رنگ
۰۰H متن CGA[3] 200×۳۲۰ ۸×۸ ۲۵×۴۰ ۱۶
EGA[2,3] 350×۳۲۰ ۱۴×۸ ۲۵×۴۰ ۱۶
MCGA 400×۳۲۰ ۱۶×۸ ۲۵×۴۰ ۱۶
VGA[1] 400×۳۶۰ ۱۶×۹ ۲۵×۴۰ ۱۶
۰۱H متن CGA 200×۳۲۰ ۸×۸ ۲۵×۴۰ ۱۶
حالت نوع برد طبق دهنده دقت عرض و طول تعداد کاراکتر رنگ
EGA[2] 350×۳۲۰ ۱۴×۸ ۲۵×۴۰ ۱۶
MCGA 400×۳۲۰ ۱۶×۸ ۲۵×۴۰ ۱۶
VGA[1] 400×۳۶۰ ۱۶×۹ ۲۵×۴۰ ۱۶
EGA[2,3] 350×۶۴۰ ۱۴×۸ ۲۵×۸۰ ۱۶
MCGA 400×۶۴۰ ۱۶×۸ ۲۵×۸۰ ۱۶

VGA[1] 200×۷۲۰ ۱۶×۹ ۲۵×۸۰ ۱۶
۰۳H متن CGA 200×۶۴۰ ۸×۸ ۲۵×۸۰ ۱۶
EGA[2] 350×۶۴۰ ۱۴×۸ ۲۵×۸۰ ۱۶
MCGA 400×۶۴۰ ۱۶×۸ ۲۵×۸۰ ۱۶

VGA[1] 400×۷۲۰ ۱۶×۹ ۲۵×۸۰ ۱۶
۰۴H گرافیک CGA/EGA/ MCGA/VGA 200×۳۲۰ ۸×۸ ۲۵×۴۰ ۴
۰۵H گرافیک CGA/EGA[3]/ MCGA/VGA 200×۳۲۰ ۸×۸ ۲۵×۴۰ ۴
۰۶H گرافیک CGA/EGA/ MCGA/VGA 200×۶۴۰ ۸×۸ ۲۵×۸۰ ۲
۰۷H متن MDA/EGA 350×۷۲۰ ۱۴×۹ ۲۵×۸۰ تکرنگ
VGA[1] 400×۷۲۰ ۱۶×۹ ۲۵×۸۰ تکرنگ
۰۸H گرافیک Pcjr 200×۱۶۰ ۸×۸ ۲۵×۲۰ ۱۶
۰۹H گرافیک Pcjr 200×۳۲۰ ۸×۸ ۲۵×۴۰ ۱۶
۰AH گرافیک Pcjr 200×۶۴۰ ۸×۸ ۲۵×۸۰ ۴
حالت نوع برد طبق دهنده دقت عرض و طول تعداد کاراکتر رنگ

۰BH — رزرو
۰CH — رزرو
۰DH گرافیک EGA/VGA 200×۳۲۰ ۸×۸ ۲۵×۴۰ ۱۶
۰EH گرافیک EGA/VGA 200×۶۴۰ ۸×۸ ۲۵×۸۰ ۱۶
۰FH گرافیک EGA/VGA 350×۶۴۰ ۱۴×۸ ۲۵×۸۰ تک رنگ
۱۰H گرافیک EGA/VGA 350×۶۴۰ ۱۴×۸ ۲۵×۸۰ ۱۶
۱۱H گرافیک MCG/VGA 480×۶۴۰ ۱۶×۸ ۲۵×۸۰ ۲
۱۲H گرافیک VGA 480×۶۴۰ ۱۶×۸ ۲۵×۸۰ ۱۶
۱۳H گرافیک MCG/VGA 200×۳۲۰ ۸×۸ ۲۵×۴۰ ۲۵۶
[۱] حالت VGA گسترده ؛ در غیر این صورت VGA می تواند مشخصه های CGA یا EGA را برای این حالت شبیه سازی نماید .
[۲] حالت EGA وقتی به صفحه نمایش رنگی توسعه یافته متصل شود ؛ در غیر این صورت مشخصه های CGA را در این حالت شبیه سازی می کند .
[۳] سایه های خاکستری را مشخص می کند .

جدول ۲ : کلمه وضعیت دستگاه
بیت معنی
۰ دیسک گردان نصب شده است =۱
۱ کمک پردازنده نصب شده است=۱
بیت معنی
۲-۳ حافظهRAM برد اصلی سیتسم
۰۰ = ۱۶ کیلو بایت

۰۱ = ۳۲ کیلو بایت
۱۰ = ۴۸ کیلو بایت
۱۱ = ۶۴ کیلو بایت
۲ ابزار اشاره کننده نصب شده است= (PC/2)1
3 بدون استفاده(PC/2 )
4-5 حالت ویدئو آغازین
۰۱ = ۲۵×۴۰ رنگی
۱۰ = ۲۵×۸۰ رنگی

۱۱ = ۲۵×۸۰ تک رنگ
۶-۷ تعداد دیسک گردانها( اگر بیت صفر مساوی یک باشد)
=۰۰ یک دیسک گردان وصل شده است
=۰۱ دو دیسک گردان وصل شده است
=۱۰ سه دیسک گردان وصل شده است
=۱۱ چهار دیسک گردان وصل شده است

۸ بدون استفاده

۹-۱۱ تعداد بوردهای پورت سریال وصل شده

۱۲ تطبیق دهنده بازی نصب شده است = ۱

۱۲ بدون استفاده (PC/2)
بیت معنی
۱۳ بدون استفاده
۱۳ مودم درونی نصب شده است = ۱
۱۴-۱۵ تعداد چاپگرهای وصل شده

 

جدول شماره ۳ : بیت های وضعیت کنترل کننده دیسک
۷۶۵۴۳۲۱۰ معنی
…….۱ فرمان غیر مجاز به دیسک گردان
……۱٫ علامت آدرس پیدا نشده ( سکتور بد )
……۱۱ دیسکی که قابل نوشتن نیست (WRI

TE – PROTECT )
…..۱٫٫ سکتور درخواست شده پیدا نشد
…..۱۱٫ خط تعویض دیسک فعال
….۱… DMA overrun
….۱٫٫۱ قصد DMA برای دستیابی به بالای مرز ۶۴ کیلو بایت
….۱۱٫٫ غیر مجاز
…۱…. خطای CRC در زمان خواندن دیسک
..۱….. خطای کنترل کننده
.۱…… عدم موفقیت جستجو
۱….… وقفه دیسک

جدول شماره ۴ : بیت های وضعیت پورت
…….۱ داده ای آماده
……۱٫ خطای Overrun
…..۱٫٫ خطای Parity
….۱… خطای Framing
…۱…. توقف دریافت شد
..۱….. ثبات نگهدارند فرستنده ( THR ) خالی
.۱…… ثبات انتقال فرستنده (TSR ) خالی
۱….… وقفه

جدول ۵ : بیت های وضعیت مودم

۷۶۵۴۳۲۱۰ معنی
…….۱ تغییر در وضعیت خط (CTS) Clear TO Send
……۱٫ تغییردر وضعیت خط (DSR) Data Set Redy
…..۱٫٫ دنباله لبه مشخص کننده زنگ
….۱… تغیر در سیگنال خط دریافت
…۱…. (CTS) Clear TO Send
..1….. (DSR) Data Set Redy

.۱…… مشخص کننده زنگ
۱….… سیگنال خط دریافت تشخیص داده شده

جدول ۶ : کدهای بازگشتی از سرویسهای دستگاه کاست
کد معنی
۰۰h دستور غیر مجاز
۰۱h خطای CRC
02h از رفتن داده انتقالی
۰۳h هیچ داده ای در روی نوار قرار نگرفت
۰۴h داده پیدا نشد
۸۶h هیچ پورت کاست در دسترس نیست

جدول ۷ : جدول توصیف همگانی
آفست توضیح
۰۰h ساختگی ( با مقدار اولیه صفر )
۰۸h موقعیت سگمنت داده GDT ( با مقدار اولیه صفر )
۱۰h اشاره گر منبع GDT
18h اشاره گر مقصد GDT

۲۰h اشاره گر به سگمنت BIOS ، با صفر پر می شود. BIOS از این منطقه برای ایجاد سگمنت کد حالت حفاظت شده استفاده می کند .
۲۸h اشاره گر به سگمنت پشته BIOS با صفر پر می شود .BIOS از این منطقه برای ایجاد سگمنت پشته حالت حفاظت شده استفاده می کند.

منبع و مقصد طرح GDT

آفست توضیح

۰۰h محدودیت سگمنت
۰۲h آدرس فیزیکی ۲۴ بیتی سگمنت
۰۵h حق دستیابی به داده سگمنت ( تنظیم به ۹۳h )
06h کلمه رزرو شده ( بایدصفر باشد )

جدول ۸ : بیت های وضعیت چاپ
۷۶۵۴۳۲۱۰ معنی
…….۱ وقفه
..…XX. بدون استفاده
….۱… خطای ورودی / خروجی (I/O )
…۱…. چاپگر انتخاب شده
..۱….. کاغذ تمام شده
.۱…… تایید شده
۱….… چاپگر اشغال نیست

توابع BIOS
Int 10/00
حالت تنظیم ویدئو
حالت صفحه نمایش که بوسیله برد تطبیق دهنده ویدئو مورد استفاده قرار می گیرد را تنظیم می کند .

برای صدا زدن
AH 00h
AL حالت صفحه نمایش ( جدول ۱ )

بر می گرداند
هیچ چیز را

توضیحات
حالت ویدئو را تنظیم می کند ، صفحه را پاک می کند ( و در صورتی که بیش از یک برد تطبیق دهنده موجود باشد ) تطبیق دهنده را انتخاب می کند . برای آنکه در روی سیستمهای VGA, MCGA, EGA مانع پاک کردن صفحه نمایش شوید ، بیت ۷ ثبات AL را مساوی یک قرار دهید .

Int 10/01
تنظیم حالت مکان نما

برای تنظیم ارتفاع مکان نما مورد استفاده قرار می گیرد .

برای صدا زدن
AH 01h
CH خط مرور شروع در بیت های ۰-۴
CL خط مرور خاتمه در بیت های ۰-۴
باز می گرداند
هیچ چیز را

توضیحات
نوع مکان نما در حالت متن را با تعیین خطوط شروع و خاتمه مرور تعین
می کند. در حالت تک رنگ خط مرور شروع پیش فرض ۰Bh و خط مرور خاتمه ۰Ch می باشد . در حالت های رنگی خطوط مرور شروع پیش فرض ۰۶h و خط مرور خاتمه ۰۷h است .
Int/10/02
تنظیم محل مکان نما
برای صدا زدن
AH 02h
BH شماره صفحه ( صفر برای حالتهای گرافیکی )
DH ردیف
DL ستون

بر می گرداند

هیچ چیز را

توضیحات
برای قرار دادن مکان نما در یک محل خاص مورد استفاد

ه قرار می گیرد . وقتی صفحه در حالت متن است ، موقعیت مکان نما نسبت به گوشه سمت چپ بالای صفحه ( موقعیت ۰,۰) تعیین می گردد . گوشه سمت راست پایین صفحه در حالت متن ۲۵×۸۰ ( ۲۴و ۷۹) و در حالتهای ۲۵×۴۰ ( ۲۴و۳۹) می باشد .

صفحه حالت تطبیق دهنده
۰-۷ ۰۰h , 01h VGA , MCGA , EGA , CGA
0-3 02h , 03h CGA
0-7 02h , 03h VGA , MCGA , EGA
0 07h MDA
0-07 07h VGA , EGA
Int/10/03
خواندن محل و پیکر بندی مکان نما

برای صدا زدن
AH 03h
BH شماره صفحه

برمی گرداند
BH شماره صفحه ویدئو
CH خط مرورشروع مکان نما
CL خط مرور خاتمه مکان نما
DH ردیف
DL ستون

توضیحات
خط مرور شروع و خاتمه مکان نما و موقعیت جاری مکان نما را می خواند. همان مقادیری که بوسیله ان ، موقعیت مکان نما ، تنظیم شده بود (Int/10/02 ) را بر می گرداند .

Int/10/04
خواندن محل قلم نوری

برای صدا زدن
AH 04h

 

برمی گرداند
AH 0 ، قلم نوری روی کار نیست / تحریک نشده است .
۱ ، قلم نوری روی روی کار است / تحریک شده است .
BX ستون نقطه( صفر تا ۳۱۹ یا صفر تا ۶۳۹ بسته به حالت )
CH ردیف نقطه ( صفر تا ۱۹۹ )
CL ستون نقطه ( صفر تا nnn ، بسته به حالت )

DH ردیف کاراکتر ( صفر تا ۲۴ )
DL ستون کاراکتر ( صفر تا ۷۹ یا صفر تا ۳۹ بسته به حالت )

توضیحات
وضعیت و موقعیت قلم نوری را می خواند . فقط در حالتی اطلاعات با ارزش برمی گرداند که قلم نوری تحریک شده باشد ( AH=1 ) . قلم نوری موقعیت عمودی را تنها با دقت دو خط بر می گرداند . دقت افقی بهتر از دو سیستمهای PC/2 ( MCGA یا VGA ) قلم نوری را پشتیبانی نمی کند .( AH همیشه مقدار ۰۰h را بر می گرداند )
Int/10/05
انتخاب صفحه جاری فعال
برای صدا زدن
AH 05H
AL شماره صفحه انتخاب شده ( جدول موجود در توضیحات )

بر می گرداند
هیچ چیز را

توضیحات
صفحه ویدئوی فعال را انتخاب می نماید . این تابع با بردهای VGA, EGA, MCGA, CGA کار می کند ، اما قارد نیست با بر د تکرنگ که فقط دارای حافظه برای یک صفحه ویدئو می باشد ، کار کند . شماره های مجزای ویدئو عبارتند از :
صفحه حالت برد تطبیق دهنده
۰-۷ ۰۰,۰۱h CGA,EGA, MCGA,VGA
0-3 02h,03h CGA
0-7 02h, 03h VGA,MCGA,EGA
0-7 07h,0dh VGA,EGA

۰-۳ ۰Eh EGA,VGA
0-1 0Fh , 10h VGA,EGA
Int/10/06
حرکت دادن پنجره به طرف بالا
برای صدا زدن
AH 06h
AL تعداد خطوطی که باید حرکت داده شوند.
BH مشخصه برای فضای خالی ایجاد شده
CH ردیف، گوشه سمت چپ بالای صفحه
CL ستون ، گوشه سمت چپ بالای صفحه
DL ستون، گوشه سمت راست پایین صفحه
برمی گرداند
هیچ چیز را

توضیحات
یک پنجره را با مشخصه معین شده پاک می کند ، یا پنجره را به تعداد خطوط معین شده به طرف بالا حرکت می دهد . تمام خطوط به طرف بالا حرکت داده می شوند و خطوط خالی از پایین اضافه می گردند . برای پاک کردن پنجره ثبات AL را با عدد صفر و یا با عددی بزرگتر از تعداد خطوط پنجره پر کنید .
Int/10/07
حرکت دادن پنجره به طرف پایین
برای صدا زدن
AH 07h
AL تعداد خطوطی که باید حرکت داده شوند .
BH مشخصه برای فضای خالی ایجاد شده
CH ردیف، گوشه سمت چپ بالای صفحه
CL ستون ، گوشه سمت چپ بالای صفحه
DH ردیف ، گوشه سمت راست پایین صفحه
DL ستون ، گوشه سمت راست پایین صفحه

باز می گرداند
هیچ چیز را

توضیحات
این تابع دقیقاً همانند تابع ۰۶ در اینتراپت ۱۰h عمل می کند ، اما با این تفاوت که خطوط پنجره بطرف پایین حرکت داده می شوند .
Int/10/08
خواندن کاراکتر و مشخصه آن

برای صدا زدن
AH 08h
BH شماره صفحه

باز می گرداند
AH بایت مشخصه
AL کاراکتر ASCII

توضیحات
یک کاراکتر و بایت مشخصه را ( در صفحه معین شده ) از محل فعلی مکان نما
می خواند.
Int/10/09
نوشتن کاراکتر و مشخصه آن
برای صدا زدن
AH 09h
AL کاراکتر ASCII
BH شماره صفحه
BL بایت مشخصه کاراکتر موجود در AL
CX تعداد کاراکترهایی که باید نوشته شود.

باز می گرداند
هیچ چیز را

توضیحات
کاراکتر ASCII و بایت مشخصه آنرا در محل مکان نما در صفحه معینش ده می نویسد . این تابع محل مکان نما را تغیر نمی دهد .
در حالت متن می تواند تا ۵۳۶/۶۵ کاراکتر را بنویسد . چنانچه در حین نوشتن خطی پرشود ، به طور خودکار مکان نما به خط بعدی انتقال پیدا می کند . در حالت گرافیک ، تابع فقط به انتهای خط می رود و بایت مشخصه ویدئو در ثبات BL رنگ کاراکترهای نوشته شده را تعیین می کند. چنانچه بیت هفتم یک شود ، در زمان نمایش کاراکتر ها ، مقدار ثبات BL با رنگ پس زمینه XOR می شود.
Int/10/0A

نوشتن کاراکتر در محل مکان نما

برای صدا زدن
AH 0Ah
AL کاراکتر ASCII
BH شماره صفحه
BL رنگ کاراکتر موجود در ثبات AL
CX تعداد کاراکترهایی که باید نوشته شوند .

باز می گرداند
هیچ چیز را

توضیحات
دقیقاً همانند تابع ۰۹ در اینتراپت ۱۰h عمل می کند ، با این تفاوت که مشخصه نمایش در حالت متن تغییر داده نمی شود .
Int/10/0B
تنظیم پالت رنگ
برای صدا زدن

AH 0BH
BH کد تشخیص پالت رنگ یک شده است .
۰ ثبات BL رنگ پس زمینه و مرز را در بر می گیرد .
۱ ثبات BL پالت رنگ را در بر می گیرد .
BL مقدار رنگ که باید برای مشخصه رنگ استفا ه شو د.
باز می گرداند

هیچ چیز را

توضیحات
این تابع محتوای پالت رنگ را انتخاب یا تنظیم می کند و فقط برای نمایشگرهای گرافیکی با دقت – متوسط عمل می کند . این تابع هیچ اثر مستقیمی بر روی حافظه ندارد. این تابع بر روی روش تفسیر کنترل کننده CRT ، ۶۸۴۵ بر روی حافظه ویدئو اثر می گذارد. در حالت متن ، این عبارت رنگ مرز را تعیین می کند ، پالت های رنگ مجاز برای این تابع عبارتند از :
پالت نقطه رنگ
۰ ۰ همانند پس زمینه
۱ سبز
۲ قرمز
۳ قهوه ای
۱ ۰ همانند پس زمینه
۱ آبی فیروزه ای
۲ صورتی – بنفش
۳ سفید
Int/10/0C
نوشتن نقاط گرافیکی – یک نقطه تکی را در مختصات تعیین شده در روی صفحه نمایش می نویسد .
برای صدا زدن
AH 0Ch
AL مقدار رنگ
BH شماره صفحه
CX شماره ستون نقطه

DX شماره ردیف نقطه

برمی گرداند
هیچ چیز را

توضیحات

در حالت بادقت متوسط ، اثر این تابع به پالت مورد استفاده بستگی دارد. چنانچه بیت هفتم ثبات AL مساوی یک باشد ، رنگ جدید با رنگ نقطه جاری XOR می شود . برای جزئیات درمورد محدودیت صفحه در حالتهای مختلف به جدول یک مراجعه شود .
Int/10/0D
خواندن نقاط گرافیکی
برای صدا زدن
AH 0Dh
BH شماره صفحه
CX شماره ستون نقطه
DX شماره ردیف نقطه
بازمی گرداند
AL شماره رنگ

توضیحات
این تابع مقدار نقطه را در مختصات گرافیکی معین شده ، می خواند . برای اطلاع از جزئیات در مورد محدودیتهای آدرس در حالتهای مختلف ویدئو به جدول شماره یک مراجع کنید . برای دانستن شماره صفحه های مجاز که می تواند در ثبات BH قرار گیرد به Int10/0C مراجعه کنید .
Int/10/05
نوشتن در حالت تله تایپ
برای صدا زدن
AH 0Eh
AL کاراکتر ASCII
BH شماره صفحه ( حالت نوشتاری )
BL رنگ پیش زمینه

باز می گرداند
هیچ چیز را

توضیحات
این تابع متن را با پردازش کاراکتری محدود بر روی صفحه نمایش می نویسد و توانایی تشخیص کدهای ASCII زنگ( ۰۷h) ، پسرو ( ۰۸H ) ، ابتدای خط ( ۰Dh ) و خط بعد (۰Ah) بوسیله این تابع وجود دارد . بعد از انجام عمل نوشتن مکان نما به موقعیت بعدی می رود . برای کار با ROM Bios سیستمهای دارای تاریخ ۴/۲۴/۸۱ و ۱۰/۱۹/۸۱ ، ثبات BH بایدبه صفحه نمایش جاری اشاره کند .
Int/10/0F
بدست آوردن حالت جاری صفحه نمایش
برای صدا زدن
AH 0FH

باز می گرداند

AH تعداد ستونهای روی صفحه نمایش
AL حالت صفحه نمایش ( جدول یک را ببینید )
BH صفحه نمایش فعال

توضیحات
حالت نمایش کنترل کننده ویدئو را به همراه تعداد ستونها و صفحه جاری به دست
می آورد .
Int/10/0C
تنظیم ثبات پالت –(بسته به شماره تابع فرعی که در AL قرار دارد ).عملیات روی ثباتهای پالت رنگ را در کنترل کننده های ویدئو EGA/VGA کنترل می کند .

برای صدا زدن
AH 10h
AL 00h تنظیم ثبات پالت
BH مقدار رنگ
BL ثبات پالت که باید تنظیم شود
AL 01H تنظیم ثبات رنگ حاشیه
BH مقدار رنگ
AL 02H تنظیم تمام ثباتها و حاشیه
ES:DX اشاره کننده به لیست رنگی ۱۷ بایتی
AL 03h تغیر حالت بین حالات چشمک زن وروشنایی ( فقط در EGA)
BL 00h = شدت روشنایی فعال
۰۱h چشمک زن فعال

AL 07h، خواندن ثبات پالت (PS/2 )
BL ثبات پالت که باید خوانده شود
۰۸h AL خواندن ثبات مرور بیش از حد متعارف ( PS/2 )
09h AL خواندن ثباتها و حاشیه پالت
ES:DX اشاره گر به جدول ۱۷ بایتی برای مقادیر
AL 10h تنظیم ثبات رنگی
BX ثبات رنگی که باید تنظیم شود

CH عدد سبز که باید تنظیم شود
CL عدد آبی که باید تنظیم شود
DH عدد قرمز که باید تنظیم شود

AL 12h تنظیم بلوک ثبات های رنگ
BX اولین ثبات رنگ که باید تنظیم شود
CX تعداد ثباتهای رنگ که بایدتنظیم شود
ES:DX اشاره کننده به اعداد رنگ

AL 13h انتخاب صفحه رنگ
BL 00h انتخاب حالت صفحه بندی
BH حالت صفحه بندی
۰۰h = 4 بلوک ثبات ۶۴ بایتی
۰۱h = 16 بلوک ثبات ۱۶ ثباتی

AL 13h انتخاب صفحه رنگ
BL 01h انتخاب صفحه
BH شماره صفحه
۰۰-۳۰ برای ۶۴ – بلوک ثباتی
۰۰ – ۰Fh برای ۱۶ – بلوک ثباتی

 

AL 15h خواندن بلوک ثباتهای رنگی
BX اولیت ثبات رنگ که باید خوانده شود .

AL 17 h خواندن بلوک ثبات رنگ

BX اولین ثبات رنگ که باید خوانده شود
CX تعداد ثباتهای رنگ که باید خوانده شوند
ES:DX اشاره کننده به بافر که مقادیر ثبات رنگ را در بر می گیرد
AL 1Ah خواندن وضعیت صفحه رنگ

AL 1Bh جمع کردن اعداد رنگ به سایه های خاکستری
BX اولین ثبات رنگ که باید جمع شود
CX تعداد ثباتهای رنگ که باید جمع شوند .

باز می گرداند
توابع فرعی ۰۷h و ۰۸h
BH مقدار خوانده شده

تابع فرعی ۰۹h
ES:DX اشاره کننده به جدول ۱۷ بایتی
تابع فرعی ۱۵h
CH عدد سبز خوانده شده
CL عدد آبی خوانده شده
DH عدد قرمز خوانده شده
تابع فرعی ۱۷h
ES:DX اشاره کننده به جدول رنگ
تابع فرعی ۱Ah
BL حالت جاری صفحه بندی
CX صفحه جاری

توضیحات
در سیستمهای pCjr و یا دارای صفحه نمایش VGA , EGA , MCGA این تابع ارتباط رنگ را با نقاط کنترل می کند . این تابع انشعابی برای BIOS است که در سیستمهای دارای نمایشگرEGA/ VGA قابل اعمال می باشد . توضیح کامل این تابع از عهده این مرجع سریع خارج می باشد .
Int/10/0C

تولید کاراکتر – ( بسته به تابع فرعی که در ثبات AL قرار می گیرد ) توابع تولید کننده کاراکترهای گرافیکی را پشتیبانی می کند .

برای صدا زدن
AL 00h فراخوانی alpha کاربر
BH تعداد بایت در هر کاراکتر

BL بلوکی که باید فراخوانی شود
CX تعدادی که باید ذخیره شود
DX آفست کاراکتر در جدول
ES:BP اشاره کننده به جدول

AL 01h مجموعه RAM تک رنگ
BL بلوکی که باید فراخوانی شود

AL 02h ، RAM 8×۸ نقطه مضاعف
BL بلوکی که باید فراخوانی شود

AL 03h تنظیم مشخص کننده بلوک
BL انتخاب بلوک تولید کننده کاراکتر

AL 10h فراخوانی alpha کاربر
BH تعداد بایت در هر کاراکتر
BL بلوکی که باید فراخوانی شود
CX تعدادی که باید ذخیره شود
DX آفست کاراکتر در جدول
ES:BP اشاره کننده به جدول کاربر

AL 11h مجموعه ROM تک رنگ
BL بلوکی که باید فراخوانی شود

AL ROM , 12h 8×۸ نقطه مضاعف
BL بلوکی که باید فراخوانی شود

AL 20h اشاره کننده کاراکتر کاربر را در ۱Fh قرار بده
ES:BP اشاره کننده به جدول کاربر

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 19700 تومان در 127 صفحه
197,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد