بخشی از مقاله

بسمه تعالي
در ليست جامع توابع BIOS, DOS كه در زيرآمده است ، تمامي اعداد به صورت هگزا دسيمال مي باشند .ستونهاي مربوط به BIOS, DOS مشخص مي كند كه تابع به كدام دسته تعلق دارد و اينكه آن تابع در كدام قسمت توضيح داده شده است . توابعي كه با X علامت خورده اند در كتاب آمده اما توابعي كه با # مشخص شده اند در كتاب


نيامده اند.
مرجع توابع BIOS
توابع BIOS (Basic Input / Output System ) بنيادي ترين سطح هر كامپيوتر شخصي و كامپيوتر هاي مشابه مي باشد . توابع BIOS عمليات اصلي لازم براي استفاده مفيد از سخت افزار دستگاه را ممكن مي سازد .
جداول و فضاهاي داده شده اي مشترك
اين بخش جداول توصيفي براي فضاهاي داده اي و ديگر اطلاعاتي كه مرجع توابع BIOS مي باشند ، را در بر مي گيرد .
جدول 1 : حالتهاي صفحه نمايش
حالت نوع برد طبق دهنده دقت عرض و طول تعداد كاراكتر

رنگ
00H متن CGA[3] 200×320 8×8 25×40 16
EGA[2,3] 350×320 14×8 25×40 16
MCGA 400×320 16×8 25×40 16
VGA[1] 400×360 16×9 25×40 16
01H متن CGA 200×320 8×8 25×40 16
حالت نوع برد طبق دهنده دقت عرض و طول تعداد كاراكتر رنگ
EGA[2] 350×320 14×8 25×40 16
MCGA 400×320 16×8 25×40 16
VGA[1] 400×360 16×9 25×40 16
EGA[2,3] 350×640 14×8 25×80 16
MCGA 400×640 16×8 25×80 16


VGA[1] 200×720 16×9 25×80 16
03H متن CGA 200×640 8×8 25×80 16
EGA[2] 350×640 14×8 25×80 16
MCGA 400×640 16×8 25×80 16


VGA[1] 400×720 16×9 25×80 16
04H گرافيك CGA/EGA/ MCGA/VGA 200×320 8×8 25×40 4
05H گرافيك CGA/EGA[3]/ MCGA/VGA 200×320 8×8 25×40 4
06H گرافيك CGA/EGA/ MCGA/VGA 200×640 8×8 25×80 2
07H متن MDA/EGA 350×720 14×9 25×80 تكرنگ
VGA[1] 400×720 16×9 25×80 تكرنگ
08H گرافيك Pcjr 200×160 8×8 25×20 16
09H گرافيك Pcjr 200×320 8×8 25×40 16
0AH گرافيك Pcjr 200×640 8×8 25×80 4
حالت نوع برد طبق دهنده دقت عرض و طول تعداد كاراكتر رنگ


0BH --- رزرو
0CH --- رزرو
0DH گرافيك EGA/VGA 200×320 8×8 25×40 16
0EH گرافيك EGA/VGA 200×640 8×8 25×80 16
0FH گرافيك EGA/VGA 350×640 14×8 25×80 تك رنگ
10H گرافيك EGA/VGA 350×640 14×8 25×80 16
11H گرافيك MCG/VGA 480×640 16×8 25×80 2
12H گرافيك VGA 480×640 16×8 25×80 16
13H گرافيك MCG/VGA 200×320 8×8 25×40 256
[1] حالت VGA گسترده ؛ در غير اين صورت VGA مي تواند مشخصه هاي CGA يا EGA را براي اين حالت شبيه سازي نمايد .
[2] حالت EGA وقتي به صفحه نمايش رنگي توسعه يافته متصل شود ؛ در غير اين صورت مشخصه هاي CGA را در اين حالت شبيه سازي مي كند .
[3] سايه هاي خاكستري را مشخص مي كند .

جدول 2 : كلمه وضعيت دستگاه
بيت معني
0 ديسك گردان نصب شده است =1
1 كمك پردازنده نصب شده است=1
بيت معني
2-3 حافظهRAM برد اصلي سيتسم
00 = 16 كيلو بايت


01 = 32 كيلو بايت
10 = 48 كيلو بايت
11 = 64 كيلو بايت
2 ابزار اشاره كننده نصب شده است= (PC/2)1
3 بدون استفاده(PC/2 )
4-5 حالت ويدئو آغازين
01 = 25×40 رنگي
10 = 25×80 رنگي


11 = 25×80 تك رنگ
6-7 تعداد ديسك گردانها( اگر بيت صفر مساوي يك باشد)
=00 يك ديسك گردان وصل شده است
=01 دو ديسك گردان وصل شده است
=10 سه ديسك گردان وصل شده است
=11 چهار ديسك گردان وصل شده است

8 بدون استفاده

9-11 تعداد بوردهاي پورت سريال وصل شده

12 تطبيق دهنده بازي نصب شده است = 1

12 بدون استفاده (PC/2)
بيت معني
13 بدون استفاده
13 مودم دروني نصب شده است = 1
14-15 تعداد چاپگرهاي وصل شده

 

جدول شماره 3 : بيت هاي وضعيت كنترل كننده ديسك
76543210 معني
…….1 فرمان غير مجاز به ديسك گردان
……1. علامت آدرس پيدا نشده ( سكتور بد )
……11 ديسكي كه قابل نوشتن نيست (WRI

TE – PROTECT )
…..1.. سكتور درخواست شده پيدا نشد
…..11. خط تعويض ديسك فعال
….1… DMA overrun
….1..1 قصد DMA براي دستيابي به بالاي مرز 64 كيلو بايت
….11.. غير مجاز
…1…. خطاي CRC در زمان خواندن ديسك
..1….. خطاي كنترل كننده
.1…… عدم موفقيت جستجو
1….… وقفه ديسك


جدول شماره 4 : بيت هاي وضعيت پورت
…….1 داده اي آماده
……1. خطاي Overrun
…..1.. خطاي Parity
….1… خطاي Framing
…1…. توقف دريافت شد
..1….. ثبات نگهدارند فرستنده ( THR ) خالي
.1…… ثبات انتقال فرستنده (TSR ) خالي
1….… وقفه

جدول 5 : بيت هاي وضعيت مودم


76543210 معني
…….1 تغيير در وضعيت خط (CTS) Clear TO Send
……1. تغييردر وضعيت خط (DSR) Data Set Redy
…..1.. دنباله لبه مشخص كننده زنگ
….1… تغير در سيگنال خط دريافت
…1…. (CTS) Clear TO Send
..1….. (DSR) Data Set Redy


.1…… مشخص كننده زنگ
1….… سيگنال خط دريافت تشخيص داده شده

جدول 6 : كدهاي بازگشتي از سرويسهاي دستگاه كاست
كد معني
00h دستور غير مجاز
01h خطاي CRC
02h از رفتن داده انتقالي
03h هيچ داده اي در روي نوار قرار نگرفت
04h داده پيدا نشد
86h هيچ پورت كاست در دسترس نيست

جدول 7 : جدول توصيف همگاني
آفست توضيح
00h ساختگي ( با مقدار اوليه صفر )
08h موقعيت سگمنت داده GDT ( با مقدار اوليه صفر )
10h اشاره گر منبع GDT
18h اشاره گر مقصد GDT


20h اشاره گر به سگمنت BIOS ، با صفر پر مي شود. BIOS از اين منطقه براي ايجاد سگمنت كد حالت حفاظت شده استفاده مي كند .
28h اشاره گر به سگمنت پشته BIOS با صفر پر مي شود .BIOS از اين منطقه براي ايجاد سگمنت پشته حالت حفاظت شده استفاده مي كند.


منبع و مقصد طرح GDT

آفست توضيح


00h محدوديت سگمنت
02h آدرس فيزيكي 24 بيتي سگمنت
05h حق دستيابي به داده سگمنت ( تنظيم به 93h )
06h كلمه رزرو شده ( بايدصفر باشد )

جدول 8 : بيت هاي وضعيت چاپ
76543210 معني
…….1 وقفه
..…XX. بدون استفاده
….1… خطاي ورودي / خروجي (I/O )
…1…. چاپگر انتخاب شده
..1….. كاغذ تمام شده
.1…… تاييد شده
1….… چاپگر اشغال نيست


توابع BIOS
Int 10/00
حالت تنظيم ويدئو
حالت صفحه نمايش كه بوسيله برد تطبيق دهنده ويدئو مورد استفاده قرار مي گيرد را تنظيم مي كند .

براي صدا زدن
AH 00h
AL حالت صفحه نمايش ( جدول 1 )

بر مي گرداند
هيچ چيز را

توضيحات
حالت ويدئو را تنظيم مي كند ، صفحه را پاك مي كند ( و در صورتي كه بيش از يك برد تطبيق دهنده موجود باشد ) تطبيق دهنده را انتخاب مي كند . براي آنكه در روي سيستمهاي VGA, MCGA, EGA مانع پاك كردن صفحه نمايش شويد ، بيت 7 ثبات AL را مساوي يك قرار دهيد .

Int 10/01
تنظيم حالت مكان نما


براي تنظيم ارتفاع مكان نما مورد استفاده قرار مي گيرد .

براي صدا زدن
AH 01h
CH خط مرور شروع در بيت هاي 0-4
CL خط مرور خاتمه در بيت هاي 0-4
باز مي گرداند
هيچ چيز را

توضيحات
نوع مكان نما در حالت متن را با تعيين خطوط شروع و خاتمه مرور تعين
مي كند. در حالت تك رنگ خط مرور شروع پيش فرض 0Bh و خط مرور خاتمه 0Ch مي باشد . در حالت هاي رنگي خطوط مرور شروع پيش فرض 06h و خط مرور خاتمه 07h است .
Int/10/02
تنظيم محل مكان نما
براي صدا زدن
AH 02h
BH شماره صفحه ( صفر براي حالتهاي گرافيكي )
DH رديف
DL ستون

بر مي گرداند


هيچ چيز را

توضيحات
براي قرار دادن مكان نما در يك محل خاص مورد استفاد

ه قرار مي گيرد . وقتي صفحه در حالت متن است ، موقعيت مكان نما نسبت به گوشه سمت چپ بالاي صفحه ( موقعيت 0,0) تعيين مي گردد . گوشه سمت راست پايين صفحه در حالت متن 25×80 ( 24و 79) و در حالتهاي 25×40 ( 24و39) مي باشد .

صفحه حالت تطبيق دهنده
0-7 00h , 01h VGA , MCGA , EGA , CGA
0-3 02h , 03h CGA
0-7 02h , 03h VGA , MCGA , EGA
0 07h MDA
0-07 07h VGA , EGA
Int/10/03
خواندن محل و پيكر بندي مكان نما

براي صدا زدن
AH 03h
BH شماره صفحه

برمي گرداند
BH شماره صفحه ويدئو
CH خط مرورشروع مكان نما
CL خط مرور خاتمه مكان نما
DH رديف
DL ستون

توضيحات
خط مرور شروع و خاتمه مكان نما و موقعيت جاري مكان نما را مي خواند. همان مقاديري كه بوسيله ان ، موقعيت مكان نما ، تنظيم شده بود (Int/10/02 ) را بر مي گرداند .

Int/10/04
خواندن محل قلم نوري

براي صدا زدن
AH 04h

 


برمي گرداند
AH 0 ، قلم نوري روي كار نيست / تحريك نشده است .
1 ، قلم نوري روي روي كار است / تحريك شده است .
BX ستون نقطه( صفر تا 319 يا صفر تا 639 بسته به حالت )
CH رديف نقطه ( صفر تا 199 )
CL ستون نقطه ( صفر تا nnn ، بسته به حالت )


DH رديف كاراكتر ( صفر تا 24 )
DL ستون كاراكتر ( صفر تا 79 يا صفر تا 39 بسته به حالت )

توضيحات
وضعيت و موقعيت قلم نوري را مي خواند . فقط در حالتي اطلاعات با ارزش برمي گرداند كه قلم نوري تحريك شده باشد ( AH=1 ) . قلم نوري موقعيت عمودي را تنها با دقت دو خط بر مي گرداند . دقت افقي بهتر از دو سيستمهاي PC/2 ( MCGA يا VGA ) قلم نوري را پشتيباني نمي كند .( AH هميشه مقدار 00h را بر مي گرداند )
Int/10/05
انتخاب صفحه جاري فعال
براي صدا زدن
AH 05H
AL شماره صفحه انتخاب شده ( جدول موجود در توضيحات )

بر مي گرداند
هيچ چيز را

توضيحات
صفحه ويدئوي فعال را انتخاب مي نمايد . اين تابع با بردهاي VGA, EGA, MCGA, CGA كار مي كند ، اما قارد نيست با بر د تكرنگ كه فقط داراي حافظه براي يك صفحه ويدئو مي باشد ، كار كند . شماره هاي مجزاي ويدئو عبارتند از :
صفحه حالت برد تطبيق دهنده
0-7 00,01h CGA,EGA, MCGA,VGA
0-3 02h,03h CGA
0-7 02h, 03h VGA,MCGA,EGA
0-7 07h,0dh VGA,EGA


0-3 0Eh EGA,VGA
0-1 0Fh , 10h VGA,EGA
Int/10/06
حركت دادن پنجره به طرف بالا
براي صدا زدن
AH 06h
AL تعداد خطوطي كه بايد حركت داده شوند.
BH مشخصه براي فضاي خالي ايجاد شده
CH رديف، گوشه سمت چپ بالاي صفحه
CL ستون ، گوشه سمت چپ بالاي صفحه
DL ستون، گوشه سمت راست پايين صفحه
برمي گرداند
هيچ چيز را

توضيحات
يك پنجره را با مشخصه معين شده پاك مي كند ، يا پنجره را به تعداد خطوط معين شده به طرف بالا حركت مي دهد . تمام خطوط به طرف بالا حركت داده مي شوند و خطوط خالي از پايين اضافه مي گردند . براي پاك كردن پنجره ثبات AL را با عدد صفر و يا با عددي بزرگتر از تعداد خطوط پنجره پر كنيد .
Int/10/07
حركت دادن پنجره به طرف پايين
براي صدا زدن
AH 07h
AL تعداد خطوطي كه بايد حركت داده شوند .
BH مشخصه براي فضاي خالي ايجاد شده
CH رديف، گوشه سمت چپ بالاي صفحه
CL ستون ، گوشه سمت چپ بالاي صفحه
DH رديف ، گوشه سمت راست پايين صفحه
DL ستون ، گوشه سمت راست پايين صفحه


باز مي گرداند
هيچ چيز را

توضيحات
اين تابع دقيقاً همانند تابع 06 در اينتراپت 10h عمل مي كند ، اما با اين تفاوت كه خطوط پنجره بطرف پايين حركت داده مي شوند .
Int/10/08
خواندن كاراكتر و مشخصه آن


براي صدا زدن
AH 08h
BH شماره صفحه

باز مي گرداند
AH بايت مشخصه
AL كاراكتر ASCII

توضيحات
يك كاراكتر و بايت مشخصه را ( در صفحه معين شده ) از محل فعلي مكان نما
مي خواند.
Int/10/09
نوشتن كاراكتر و مشخصه آن
براي صدا زدن
AH 09h
AL كاراكتر ASCII
BH شماره صفحه
BL بايت مشخصه كاراكتر موجود در AL
CX تعداد كاراكترهايي كه بايد نوشته شود.

باز مي گرداند
هيچ چيز را

توضيحات
كاراكتر ASCII و بايت مشخصه آنرا در محل مكان نما در صفحه معينش ده مي نويسد . اين تابع محل مكان نما را تغير نمي دهد .
در حالت متن مي تواند تا 536/65 كاراكتر را بنويسد . چنانچه در حين نوشتن خطي پرشود ، به طور خودكار مكان نما به خط بعدي انتقال پيدا مي كند . در حالت گرافيك ، تابع فقط به انتهاي خط مي رود و بايت مشخصه ويدئو در ثبات BL رنگ كاراكترهاي نوشته شده را تعيين مي كند. چنانچه بيت هفتم يك شود ، در زمان نمايش كاراكتر ها ، مقدار ثبات BL با رنگ پس زمينه XOR مي شود.
Int/10/0A


نوشتن كاراكتر در محل مكان نما

براي صدا زدن
AH 0Ah
AL كاراكتر ASCII
BH شماره صفحه
BL رنگ كاراكتر موجود در ثبات AL
CX تعداد كاراكترهايي كه بايد نوشته شوند .

باز مي گرداند
هيچ چيز را

توضيحات
دقيقاً همانند تابع 09 در اينتراپت 10h عمل مي كند ، با اين تفاوت كه مشخصه نمايش در حالت متن تغيير داده نمي شود .
Int/10/0B
تنظيم پالت رنگ
براي صدا زدن


AH 0BH
BH كد تشخيص پالت رنگ يك شده است .
0 ثبات BL رنگ پس زمينه و مرز را در بر مي گيرد .
1 ثبات BL پالت رنگ را در بر مي گيرد .
BL مقدار رنگ كه بايد براي مشخصه رنگ استفا ه شو د.
باز مي گرداند


هيچ چيز را

توضيحات
اين تابع محتواي پالت رنگ را انتخاب يا تنظيم مي كند و فقط براي نمايشگرهاي گرافيكي با دقت – متوسط عمل مي كند . اين تابع هيچ اثر مستقيمي بر روي حافظه ندارد. اين تابع بر روي روش تفسير كنترل كننده CRT ، 6845 بر روي حافظه ويدئو اثر مي گذارد. در حالت متن ، اين عبارت رنگ مرز را تعيين مي كند ، پالت هاي رنگ مجاز براي اين تابع عبارتند از :
پالت نقطه رنگ
0 0 همانند پس زمينه
1 سبز
2 قرمز
3 قهوه اي
1 0 همانند پس زمينه
1 آبي فيروزه اي
2 صورتي - بنفش
3 سفيد
Int/10/0C
نوشتن نقاط گرافيكي – يك نقطه تكي را در مختصات تعيين شده در روي صفحه نمايش مي نويسد .
براي صدا زدن
AH 0Ch
AL مقدار رنگ
BH شماره صفحه
CX شماره ستون نقطه


DX شماره رديف نقطه

برمي گرداند
هيچ چيز را

توضيحات


در حالت بادقت متوسط ، اثر اين تابع به پالت مورد استفاده بستگي دارد. چنانچه بيت هفتم ثبات AL مساوي يك باشد ، رنگ جديد با رنگ نقطه جاري XOR مي شود . براي جزئيات درمورد محدوديت صفحه در حالتهاي مختلف به جدول يك مراجعه شود .
Int/10/0D
خواندن نقاط گرافيكي
براي صدا زدن
AH 0Dh
BH شماره صفحه
CX شماره ستون نقطه
DX شماره رديف نقطه
بازمي گرداند
AL شماره رنگ

توضيحات
اين تابع مقدار نقطه را در مختصات گرافيكي معين شده ، مي خواند . براي اطلاع از جزئيات در مورد محدوديتهاي آدرس در حالتهاي مختلف ويدئو به جدول شماره يك مراجع كنيد . براي دانستن شماره صفحه هاي مجاز كه مي تواند در ثبات BH قرار گيرد به Int10/0C مراجعه كنيد .
Int/10/05
نوشتن در حالت تله تايپ
براي صدا زدن
AH 0Eh
AL كاراكتر ASCII
BH شماره صفحه ( حالت نوشتاري )
BL رنگ پيش زمينه

باز مي گرداند
هيچ چيز را

توضيحات
اين تابع متن را با پردازش كاراكتري محدود بر روي صفحه نمايش مي نويسد و توانايي تشخيص كدهاي ASCII زنگ( 07h) ، پسرو ( 08H ) ، ابتداي خط ( 0Dh ) و خط بعد (0Ah) بوسيله اين تابع وجود دارد . بعد از انجام عمل نوشتن مكان نما به موقعيت بعدي مي رود . براي كار با ROM Bios سيستمهاي داراي تاريخ 4/24/81 و 10/19/81 ، ثبات BH بايدبه صفحه نمايش جاري اشاره كند .
Int/10/0F
بدست آوردن حالت جاري صفحه نمايش
براي صدا زدن
AH 0FH

باز مي گرداند


AH تعداد ستونهاي روي صفحه نمايش
AL حالت صفحه نمايش ( جدول يك را ببينيد )
BH صفحه نمايش فعال

توضيحات
حالت نمايش كنترل كننده ويدئو را به همراه تعداد ستونها و صفحه جاري به دست
مي آورد .
Int/10/0C
تنظيم ثبات پالت –(بسته به شماره تابع فرعي كه در AL قرار دارد ).عمليات روي ثباتهاي پالت رنگ را در كنترل كننده هاي ويدئو EGA/VGA كنترل مي كند .

براي صدا زدن
AH 10h
AL 00h تنظيم ثبات پالت
BH مقدار رنگ
BL ثبات پالت كه بايد تنظيم شود
AL 01H تنظيم ثبات رنگ حاشيه
BH مقدار رنگ
AL 02H تنظيم تمام ثباتها و حاشيه
ES:DX اشاره كننده به ليست رنگي 17 بايتي
AL 03h تغير حالت بين حالات چشمك زن وروشنايي ( فقط در EGA)
BL 00h = شدت روشنايي فعال
01h چشمك زن فعال


AL 07h، خواندن ثبات پالت (PS/2 )
BL ثبات پالت كه بايد خوانده شود
08h AL خواندن ثبات مرور بيش از حد متعارف ( PS/2 )
09h AL خواندن ثباتها و حاشيه پالت
ES:DX اشاره گر به جدول 17 بايتي براي مقادير
AL 10h تنظيم ثبات رنگي
BX ثبات رنگي كه بايد تنظيم شود


CH عدد سبز كه بايد تنظيم شود
CL عدد آبي كه بايد تنظيم شود
DH عدد قرمز كه بايد تنظيم شود

AL 12h تنظيم بلوك ثبات هاي رنگ
BX اولين ثبات رنگ كه بايد تنظيم شود
CX تعداد ثباتهاي رنگ كه بايدتنظيم شود
ES:DX اشاره كننده به اعداد رنگ

AL 13h انتخاب صفحه رنگ
BL 00h انتخاب حالت صفحه بندي
BH حالت صفحه بندي
00h = 4 بلوك ثبات 64 بايتي
01h = 16 بلوك ثبات 16 ثباتي

AL 13h انتخاب صفحه رنگ
BL 01h انتخاب صفحه
BH شماره صفحه
00-30 براي 64 – بلوك ثباتي
00 – 0Fh براي 16 – بلوك ثباتي

 

AL 15h خواندن بلوك ثباتهاي رنگي
BX اوليت ثبات رنگ كه بايد خوانده شود .

AL 17 h خواندن بلوك ثبات رنگ


BX اولين ثبات رنگ كه بايد خوانده شود
CX تعداد ثباتهاي رنگ كه بايد خوانده شوند
ES:DX اشاره كننده به بافر كه مقادير ثبات رنگ را در بر مي گيرد
AL 1Ah خواندن وضعيت صفحه رنگ

AL 1Bh جمع كردن اعداد رنگ به سايه هاي خاكستري
BX اولين ثبات رنگ كه بايد جمع شود
CX تعداد ثباتهاي رنگ كه بايد جمع شوند .

باز مي گرداند
توابع فرعي 07h و 08h
BH مقدار خوانده شده

تابع فرعي 09h
ES:DX اشاره كننده به جدول 17 بايتي
تابع فرعي 15h
CH عدد سبز خوانده شده
CL عدد آبي خوانده شده
DH عدد قرمز خوانده شده
تابع فرعي 17h
ES:DX اشاره كننده به جدول رنگ
تابع فرعي 1Ah
BL حالت جاري صفحه بندي
CX صفحه جاري

توضيحات
در سيستمهاي pCjr و يا داراي صفحه نمايش VGA , EGA , MCGA اين تابع ارتباط رنگ را با نقاط كنترل مي كند . اين تابع انشعابي براي BIOS است كه در سيستمهاي داراي نمايشگرEGA/ VGA قابل اعمال مي باشد . توضيح كامل اين تابع از عهده اين مرجع سريع خارج مي باشد .
Int/10/0C


توليد كاراكتر – ( بسته به تابع فرعي كه در ثبات AL قرار مي گيرد ) توابع توليد كننده كاراكترهاي گرافيكي را پشتيباني مي كند .


براي صدا زدن
AL 00h فراخواني alpha كاربر
BH تعداد بايت در هر كاراكتر


BL بلوكي كه بايد فراخواني شود
CX تعدادي كه بايد ذخيره شود
DX آفست كاراكتر در جدول
ES:BP اشاره كننده به جدول

AL 01h مجموعه RAM تك رنگ
BL بلوكي كه بايد فراخواني شود

AL 02h ، RAM 8×8 نقطه مضاعف
BL بلوكي كه بايد فراخواني شود

AL 03h تنظيم مشخص كننده بلوك
BL انتخاب بلوك توليد كننده كاراكتر

AL 10h فراخواني alpha كاربر
BH تعداد بايت در هر كاراكتر
BL بلوكي كه بايد فراخواني شود
CX تعدادي كه بايد ذخيره شود
DX آفست كاراكتر در جدول
ES:BP اشاره كننده به جدول كاربر

AL 11h مجموعه ROM تك رنگ
BL بلوكي كه بايد فراخواني شود


AL ROM , 12h 8×8 نقطه مضاعف
BL بلوكي كه بايد فراخواني شود

AL 20h اشاره كننده كاراكتر كاربر را در 1Fh قرار بده
ES:BP اشاره كننده به جدول كاربر

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید