مقاله محاسبه و برآورد هزینه های جوشکاری با الکترود دستی در ساخت سازه های فلزی

word قابل ویرایش
6 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

این مقاله دارای فرمول های زیادی میباشد

مقدمه
بـرای محاسـبه هزینه عملیات جوشــکاری، در نظر گرفتـن هزینه های متغیر از میان هزینه های متعدد، بسـیار مهم می باشد. برای آنکه بتوان فرآیندهای مخت ف ل جوشـکاری را با هم مقایسـه نمود، کافی است هزینه های ماشین ، تولید و مواد را بطور مسـتقیم با یکدیگر مقایسه نمود، بالاخره آنکه برای یک برآورد جامع مورد نیاز جهت پیشـنهاد قیمت ، هزینه های بالاسـری (Over head) نیز باید مورد محاسـبه قرار گیرد. در این مقاله هدف تعیین برآورد هزینه جوشکاری با الکترود دستی می باشد.

١- طبقه بندی هزینه های جوشکاری
هزینه های جوشکاری به ٢ دسته عمده الف – هزینه های ثابت ب – هزینه های متیغر تقسـیم بندی می شوند، هزینه های ثابت شامل : الف – هزینه حقوق پرسنل ب – هزینه آب ، اجاره ، یا هزینه مکان پ – هزینه خرید ماشین آلات و دسـتگاه ها میباشد، معمولا در محاسبات برآورد هزینه های جوشکاری مبغ ل هزینه های ثابت را در هر پروژه در محدوده ۵ تا ٢٠ درصد هزینه های متیغ ر جوشکاری در نظر میگیرند
هزینه های متغیر جوشکاری شامل : الف – هزینه الکترود یا فلز پرکنده ب – هزینه های دستمزد جوشکاری پ – هزینه برق مصرفی
ت – هزینه استفاده از ماشین آلات می باشد.
٣- هزینه الکترود
میزان مصرف الکترود به علت اتلافاتی از قبیل پاشـش ، تشکیل گل جوش و لایه اکسیدی، باقی ماندن و مصرف نشدن انتهای الکترود، همواره از مقدار مورد نیاز برای پرکردن درز اتصال بیشتر است .
این اتلافها با در نظر گرفتن ضریب اطمیانن «n» و ضریب تعویض الکترود «B» در محاسبه لحاظ میشوند.
(۱)
ضریب اطمینان برای فرآیندهـای مختلف ، متفاوت اسـت ، برای جوشـکاری با الکترود دستی مقدار آن ٠.۶۵-٠.۴٢ می باشد که به طور متوسط مقدار ٠.۵٣ در نظر گرفته میشود.
توصیه شـده است که برای جوشکاری با الکترود دستی، بهتر است از ضریب تعویض الکترود به جای ضریب اطمیانن استفاده نمود، در این صورت رابطه (١) به صورت رابطه (٢) تغیر میکند .
در واقـع ضریـب تعویض B بیـان می کند که چه تعـداد تعویض الکترود برای تولید یک کیولگرم فلز جوش انجام شـده یا مورد نیاز اسـت . البته قطر و طول الکترودهای مورد استفاده پارامترهای مهم دیگری هسـتند که باید مورد توجه قرار گیرند. تعداد الکترودها بر متر طول درز یا بر طول لوله از رابطه (٣) محاسبه میگردد.

۱ – ۳- نرخ ذوب
وزن الکترودهای ذوب شده در واحد زمان را نرخ ذوب می گویند، در این فرآیند نرخ ذوب بستگی به نوع الکترود، قطر آن و همچنین شدت جریان موثر جوشکاری دارد. نرخ ذوب از رابطه (۴) بدست آورید.

۲ – ۳- سرعت جوشکاری
نرخ ذوب از طرفی به فرآیند جوشکاری و از طرف دیگر به پارامترهای انتخاب شده در حین جوشکاری بستگی دارد. با داشتن وزن جوش و نرخ ذوب سرعت جوشکاری از رابطه (۵) قابل محاسبه است:
V=A/G
در جوشکاری چند پاسه با پارامترهای متفاوت جوشکاری برای هر پاس، همیشه باید وزن جوش و نرخ ذوب برای هر پاس خاص تعریف و محاسبه گردد. با داشتن وزن رسوب و سرعت نرخ ذوب می توان زمان اصلی جوشکاری را مطابق رابطه (۶) به دست آورد:
۴- هزینه های دستمزد
در جوشکاری با الکترود دستی هزینه های دستمزد یکی از فاکتورهای مهم در هزینه های نهایی بشمار می آید. هزینه دستمزدها از رابطه (۷) محاسبه می گردد.
با توجه به قرارداد منعقده میان کارگر و کارفرما، هزینه های دستمزد فقط شامل هزینه های مستقیم که به افراد شاغل در کارگاه پرداخت می شود نمی باشد، بلکه هزینه های غیر مستقیم دیگری را نیز در برمی گیرد که شامل هزینه های قانونی و توافقی قرارداد، از قبیل موارد ذیل می باشد: سهم کارفرما از حق بیمه تامین اجتماعی، مالیات، حق عائله مندی، پرداختی تعطیلی ها، عیدیها، هزینه های درمانی، تغذیه، لباس کار، پاداشها و …

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 6 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد