مقاله اصول مقاوم سازی سازه های فولادی با استفاده از جوشکاری به روشقوس الکتریکی و الکترود پوشش دار

word قابل ویرایش
5 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

توسعه روزافزون تولیدات فلزی موجب گردیده تا اهمیت مساله مونتاژ به ویژه صنعت جوش مورد توجه قرارگرفته و فرآیندهای متنوع جوشکاری، جایگاه خاصی را در صنعت به خود اختصاص دهند.

یکی از شیوه های متدوال اتصال فلزات، جوشکاری با قوس الکتریکی و الکترود پوشش دار است در اکثر صنایع، مانند سازه های فولادی، اسکلت های فلزی، تولید ماشین آلات صنعتی، مصنوعات کشاورزی، صنایع خودروسازی و …. مورد استفاده قرار می گیرد.

در این مقاله که به صورت سلسله مطالب تقدیم دوست داران صنعت جوش می گردد به منظور استفاده در مقاوم سازی سازه های فولادی، سعی شده ابتدا تکنیک ها و دستور العمل های فنی، خاص این فرایند، به صورت پیوسته و تکنیک های مربوط به فرایند های مختلف قوسی مانند TIG-MIC-MAG و به منظور جایگزینی که در بعضی از موارد در مقاوم سازی نیز به کار برده می شوند ….. ارائه گردد. به امید آنکه مورد توجه و استفاده علاقمندان قرارگیرد.

-۱ تاریخچه جوشکاری قوسی

جوشکاری قوسی در ابتدا با استفاده از الکترود ذغالی اختراع شد و سپس، درسال ۱۸۹۱ با به کارگیری الکترود فلزی بدون پوشش، اجرا گردید. اما دشواری های زیادی که مصرف الکترود بدون پوشش همراه داشت، موجب گردید تا مخترعین این صنعت بهتدریج در راه تکمیل آن قدم بردارند. لذا، در سال ۱۹۰۵ استفاده از الکترود پوشش دار رایج شد و از آن به بعد، روز به روز کیفیت الکترودهای تولید شده، بهبود یافت.

امروزه نیز رقابت زیادی در کشورهای تولید کننده الکترود به منظور افزایش کیفیت آن وجود دارد.

-۲ مشخصات قوس الکتریکی

در این فرایند، قبل از هر چیز شناخت قوس الکتریکی و مسائل مربوط به آن حائز اهمیت است. درمورد تشکیل قوس الکتریکی، می توان گفت، چنانچه بین دو قطب جریان الکتریسته، تخلیه بارالکتریکی صورت گیرد، قوس الکتریکی تشکیل می گردد. بر اثر تشکیل قوس الکتریکی، گاز (هوای) موجود در منطقه یونیزه شده و در اتصال، اثر نامطلوب ایجاد کند.

در جوشکاری با الکترود پوشش دار، عناصر مضر گازی، جذب پوشش الکترود شده و موجب عدم تاثیر نامطلوب در جوش می گردند. در تعریف قوس الکتریکی، آزمایش باطری اتومبیل را می توان مثال زد. برای تشخیص میزان شارژ (بودن) یا دشارژ

(خالی) بودن باطری، از برخورد دو قطب آن توسط یک هادی استفاده می شود، جرقه های حاصل از این برخورد، نمایشی از قوس الکتریکی است، چنانچه این عمل تداوم یابد، باطری تخلیه شده و ذخیره انرژی خود را از دست می دهد. در تشکیل قوس جوشکاری نیز از همین اصل، بهره گیری می شود. با این تفاوت که برای تدوام بخشیدن به قوس از یک منبع قدرت یا انرژی،

استفادهمیگردد. منبعقدرتویامنبعانرزیموجبمیشودتاقوسالکتریکیبهصورتپیوستوباشدتجریانموردنیازتشکیلگردد. برایایجادقوسالکتریکی،کافیاستقطبهایمثبتومنفییکمنبعقدرتالکتریکیراباهمبرخورددهیم،تماسبیندوقطبممکناستطیچندمرحلهگیرد،تافضایمناسبجهتتشکیلقوسبهوجودآید.
جرقههایحاصلازبرخورددوقطب،زمینهایجادقوسرافراهممیسازد. تنظیمشدتجریانمناسبنیزباعثتداوموپایداریقوسمیگردد. دربعضیازفرایندهایقوسی،بااستفادهازولتاژزیاد،میتوانبدونبرخوردقطبهاوفقطباکمکردنفاصلهبینآنها،امکانتشکیلقوسرابهوجودآورد.

-۳ منبع قدرت POWER SOURCE

جوشکاری از دستگاه های مختلف که جریان متناوب(CURRENT ALTERNATIVE) کهاختصاراً با حروف AC ویا مستقیم (DIRECTCURRENT)که با حروف DC نشان داده می شود، استفاده می گردد. (شکل (۱متداول ترین دستگاه های جوشکاری، ترانسفورماتتورهای (AC)هستند که وظایف اصلی آن ها، افزایش شدت جریان و کاهش ولتاژ است.
برای به کارگیری جریان DC از دینام ها و یا یکسو سازها رکیتفایر(RECTIFIER) جوشکاری استفاده می شود. این دستگاه ها علاوه بر وظایف فوق، کار یکسوکنندگی جریان را نیز به عهده دارند. می توان از دستگاه های جریان DC برای اتصال کلیه فلزات و الیاژهایی که قابلیت جوشکاری دارند، استفاده کرد همچنین، ذوب تمامی الکترودها با این دستگاه ها امکان پذیر است.

در شماره های بعد، مطالب اختصاصی پیرامون دستگاه های جوشکاری و کاربرد وسیع آن ها، همچنین الکترودهای جوشکاری، تقدیم دوست داران و علاقمندان این صنعت، خواهد شدلازم به ذکر است در عملیات معلوم سازی چنانچه با الکترود جوشکاری شودحتماً باید از دستگاه رکیتفایر (DC) استفاده شود.

تکنیک های جوشکاری با قوس الکتریکی والکترود پوشش دار

منظور از دستور العمل ها، تعیین شرایط و تشخیص محدودیت های استفاده از جوش و ارائه قوائد صحیح برای تولید مصنوعات فلزی، سازه های فولادی و قطعات مختلف صنعتی است که با جوشکاری ساخت و نصب می گردند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 5 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد