تحقیق در مورد سوپاپ هیدرولیکی

word قابل ویرایش
21 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

سوپاپ هیدرولیکی
فهرست مطالب

روش ازمون مجموعه سوپاپ هیدرولیکی سیستم ترمز خودروها
هدف
دامنه کاربرد
دستگاه ازمون
نمونه‏های ازمایشی
دستگاه ازمون و دستورالعمل

بسمه تعالی
پیشگفتار
استاندارد روش ازمون مجموعه سوپاپ هیدرولیکی ترمز خودروها که بوسیله کمیسیون فنی مربوطه تهیه و تدوین شده و در سی و چهارمین کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی مورخ ۶۷/۹/۲۷ مورد تائید قرار گرفته , اینک باستناد ماده یک قانون مواد الحاقی به قانون تاسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب اذر ماه ۱۳۴۹ بعنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می‏گردد .

برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم , استانداردهای ایران در مواقع لزوم مورد تجدیدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .
بنابراین برای مراجعه به استاندارهای ایران باید همواره از اخرین چاپ و تجدیدنظر انها استفاده نمود .

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی‏المقدور بین این استاندارد و استاندارد کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .
لذا با بررسی امکانات و مهارتهای موجود و اجرای ازمایش‏های لازم این استاندارد با استفاده از منبع زیر تهیه گردیده است :
SAE J 1118 1983
Hydralic valves for motor vehicle brake systems test procedure

روش ازمون مجموعه سوپاپ هیدرولیکی سیستم ترمز خودروها
۱ ـ هدف
هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش ازمون مجموعه سوپاپ ۱ در دستگاه ترمز خودروها اعم از سوپاپهای تولید تجارتی و بازرسانی شده می‏باشد این روش ازمون جهت حصول اطمینان از عملکرد رضایت‏بخش مجموعه سوپاپ می‏باشد .

۲ ـ دامنه کاربرد
این دستورالعمل جهت مجموعه سوپاپ هیدرولیکی ترمز خودروهای سبک و سنگین که از مایع ترمز طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۳۶۳ استفاده می‏کنند می‏باشد , این استاندارد شامل سوپاپهای اخطار تفاضلی ۲ نگهدارنده ۳ یا متعادل کننده ۴ و یا ترکیبی از انها می‏گردد .

۳ ـ دستگاه ازمون
به استثنا ازمونهای جریان ( بند ۵-۲) نگهداری ( بند ۵-۴-۲) و متعادل کردن ( بند ۵-۴-۳) دستگاه ازمون باید مطابق مدار نشان داده شده در شکل شماره یک یا معادل ان باشد تمام لوله‏ها و اتصالات هیدرولیکی نباید از اندازه قطعاتی که در وسیله نقلیه مورد استفاده قرار می‏گیرد کوچکتر باشد دستگاه ازمون باید مطابق دستورالعمل زیر و در صورت نیاز مطابق بند (۵) مورد استفاده قرار گیرد .

۳-۱- راه‏انداز فشار هیدرولیکی ـ غیر از مواردی که دستورالعمل دیگری داده شده راه‏انداز فشار هیدرولیکی باید قادر به اعمال فشار ۱۳۸۰±۲۴۵ کیلو پاسکال در ثانیه به سوپاپ هیدرولیکی و ازاد کردن ان باشد . برای عملکرد به صورت انفرادی دستگاه مزبور باید قادر به تولید فشاری تا KPa 20680 باشد ضمنا باید دارای سیستم تنظیم کننده‏ای باشد که فشار را در حال سکون بعد از هر بار ترمز کردن روی ۱۳۸ تا ۲۰۶۸۰ کیلو پاسکال ثابت نگهدارد . جهت عملکرد به صورت سیکلی ( متعدد ) دستگاه راه‏انداز فشار باید قادر به تولید فشارهایی تا ۶۹۰۰ کیلو پاسکال باشد و نیز دارای تنظیماتی باشد که بتوان از ان فشارهای ۳۴۵۰ و ۶۹۰۰ کیلو پاسکال را دریافت نمود .

دستگاه باید فشار را به طور یکنواخت در مدت ۱/۶ تا ۲ ثانیه به حد مزبور برساند . راه‏انداز فشار در زمان رها کردن ترمز فشار هیدرولیکی را به طور کامل باید ازاد نماید , دستگاه راه‏انداز فشار سیکلی باید دارای تنظیماتی باشد که بتوان به کمک ان ترمز را با سرعت ۱۰۰۰ سیکل بر ساعت گرفته و رها نماید .
۳-۲- قید نیرو ـ قید نیرو نشان داده شده در شکل شماره ۲ باید دارای تغییر مکان میلیمتر در هر محفظه نیرو بوده در حالیکه افزایش فشار در سیلندر چرخ در محدوده نشان داده شده در شکل شماره ۳ باشد , قید نیرو باید سیلندرهای ترمز چرخ را همانگونه که روی دستگاه ترمز اتومبیل نصب می‏شوند در خود جای دهد .

یاداوری ـ به جای استفاده از دستگاه ازمون فوق می‏توان از مجموعه‏های ترمز واقعی طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۳۶۳ یا معادل ان استفاده نمود طوری که نیازهای ازمایش بند ۵ را براورد سازد .

۳-۳- ابزارهای اندازه‏گیری ـ برای هر بخش از مجموعه سوپاپ باید از فشارسنج هیدرولیکی یا دستگاه اندازه‏گیری دیگر و یک سوپاپ قطع جریان استفاده گردد . یکی از فشارسنج‏ها که فشار سنج ضعیف به شمار می‏رود باید دارای مقیاس صفر تا ۲۰۷ کیلو پاسکال و دیگری که فشارسنج قوی محسوب می‏گردد باید دارای مقیاس صفر تا ۳۴۵۰۰ کیلو پاسکال باشد . هر دو فشارسنج باید از نوعی باشند که تغییر مکان هیدرولیکی قابل اغماض داشته باشند طرح‏های اندازه‏گیری فشار به غیر از فشارسنج‏های بکار رفته باید دارای دقت ±۰/۵ درصد باشد

. برای شمارش تعداد ترمز کردنها باید از دستگاه شماره‏انداز , مکانیکی یا الکتریکی استفاده گردد . در زیر هر یک از نقاط اتصال مجموعه سوپاپ باید یک ظرف نشتی‏گیر قرار داد . این طرف باید دارای حداقل سطح تماس با هوا را داشته باشد تا تبخیر سطحی به حداقل برسد در مدار هیدرولیکی باید از یک لوله قائم به ارتفاع ۶۱۰ میلیمتر مطابق شکل شماره یک استفاده شود . به کلیه لامپ اخطار باید به ولتاژ ۱۲ تا ۱۴ ولت DC متصل نمود تا با روشن شدن لامپ از اتصال کنتاکتهای کلید اطلاع حاصل گردد .

۳-۴- وسایل مورد نیاز در محیط ازمایش
۳-۴-۱- محفظه اوزون ۵ ـ این محفظه باید غلظت اوزون را روی PPhm 50 حجمی در دمای ۳۷/۷±۳ درجه سلسیوس نگه دارد .
۳-۴-۲- محفظه هوای گرم ـ کوره عایق‏بندی شده‏ایست با ظرفیت کافی که گنجایش سوپاپ ازمون را در خود داشته باشد . و دارای یک سیستم کنترل دمای ترموستاتیکی که بتواند دمای هوای جاری داخل کوره را روی ۱۰۰±۵ درجه سلسیوس ثابت نگهدارد باشد مجموعه سوپاپ باید به وسیله حفاظتی در برابر تشعشع حرارت المنتهای حرارتی محافظت گردد .

۳-۴-۳- محفظه هوای سرد ـ محفظه هوای سرد باید گنجایش کافی جهت جای دادن سوپاپ ازمون را در خود داشته باشد این محفظه باید تسهیلاتی داشته باشد که بتوان بدون برداشتن سوپاپ ان را به کار انداخت یا بازرسی نمود و باید توانایی نگهداری هوا را با فشار محیط و دمای درجه سلسیوس داشته باشد .
۳-۵- اتصالات ازمون و مایع ترمز , مایع ترمز هیدرولیکی باید مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره …. باشد لوله‏ها و اتصالات به کار رفته در دستگاه ازمون باید از نوع لوله‏ها و اتصالات بکار رفته در وسیله نقلیه باشد .

۴ ـ نمونه‏های ازمایشی
مجموعه‏های سوپاپ ازمایشی پس از تولید نباید مورد استفاده قرار گرفته و نباید قبل از ازمایش قطعات ان مجزا شده باشد .
۵ ـ دستگاه ازمون و دستورالعمل
ازمایش باید به ترتیب نشان داده شده و در دمای ۴۴ تا ۱۶ درجه سلسیوس انجام گیرد مگر اینکه روش دیگری ارائه شده باشد . قبل از تکمیل تمام ازمونها نباید مجموعه سوپاپ باز شود .
۵-۱- مقاومت واشرها یا گردگیرهای الاستومری ۶ در برابر اوزون ـ دهانه‏های هیدرولیکی را نسبت به دمای محیط اب‏بندی نمائید و مجموعه سوپاپ را تحت محفظه اوزون ۵۰±۵ حجمی در دمای ۳۷±۳ درجه سلسیوس برای مدت ۵۰ ساعت قرار دهید .

۵-۱-۱- مجموعه سوپاپ را از محفظه اوزون بیرون بیاورید و بدون باز کردن قطعات , مجموعه اب‏بندی یا گردگیرها را معاینه کنید .
۵-۲- جریان جبران کننده و برگشت برای دستگاه ترمز جلو و عقب
۵-۲-۱- در حالیکه یک مجرای خروجی از دستگاه ترمز جلو باز شده ( در صورتیکه سوپاپ بیش از یک دهانه خروجی داشته باشد ) و به هوای محیط مربوط گردیده است و تمام دهانه‏های خروجی دیگر به وسیله درپوشهای مناسب بسته شده‏اند فشار ۱۴±۳ کیلو پاسکال را به دهانه ورودی اعمال نمائید و شدت جریان را در دهانه خروجی اندازه‏گیری کنید .
۵-۲-۲- ازمون بند ۵-۲-۱ را تکرار نمائید با این تفاوت که این بار فشار هیدرولیکی را به دهانه خروجی اعمال کرده و شدت جریان را در دهانه ورودی اندازه بگیرید .
۵-۲-۳- ازمون بند ۵-۲-۱ را تکرار نمائید با این تفاوت که این بار فشار هیدرولیکی را به دهانه ورودی دستگاه ترمز عقب اعمال کرده و شدت جریان را در دهانه خروجی اندازه بگیرید .
۵-۲-۴- ازمون بند ۵-۲-۳ را تکرار نمائید با این تفاوت که این بار فشار هیدرولیکی را به دهانه خروجی اعمال کرده و شدت جریان را در دهانه ورودی اندازه بگیرید .

۵-۲-۵- ازمونهای بند ۵-۲-۱, ۵-۲-۲, ۵-۲-۳ و ۵-۲-۴ را تکرار نمائید با این تفاوت که این بار فشار هیدرولیکی ۳۴۵±۳ کیلو پاسکال را پس از قرار دادن سوپاپ نگهدارنده در وضعیت برگشت همان طوری که توسط کارخانه سازنده خودرو تعیین شده است اعمال نمائید . مدت ۱۵ تا ۲۰ ثانیه تامل نموده تا فشار مجموعه سوپاپ به ۱۹۰۰±۳۳۴۵ کیلو پاسکال تعادل یابد . سپس فشار را در فواصل زمانی ۳۰±۱ ثانیه یادداشت کنید .

۵-۴- مشخصه‏های عملی ـ رابط هیدرولیکی دستگاه ازمایش را به مجموعه سوپاپ متصل و تمام اتصالات را با گشتاور اسمی مشخص شده از طرف کارخانه سازنده خودرو محکم نمائید . دستگاه ازمون را با مایع ترمز جدید پر کنید در صورت لزوم دستگاه را از چهار نقطه هواگیری کنید . تمام پیچهای هواگیری را با گشتاور اسمی مشخص شده از طرف کارخانه سازنده محکم نمائید . فعالیت اخطار تفاضلی را یادداشت نمائید . پس از انکه پیستون حداقل یکبار تا انتهای مسیر خود حرکت کرد فشار ورودی سوپاپ متعادل کننده یا نگهدارنده و یا هر دو را در برابر فشاری مشخصه خروجی طوری تنظیم کنید که پیستون تفاضلی مجددا در مرکز قرار گیرد ( بطور دستی یا خودکار )

۵-۴-۱- ازمون فعالیت اخطار تفاضلی ـ روغنهای اضافی داخل حفره کلید را قبل از ازمون تخلیه نمائید . فشار ۱۲۸۰۰ کیلو پاسکال را به مجموعه سوپاپ دستگاه ترمز جلو و عقب اعمال کنید سوپاپ قطع جریان الف و ب سیلندر اصلی و قید نیرو را مسدود کرده و فشار سیلندر اصلی را ازاد نمائید .
۵-۴-۱-۱- مدت ۱۵ تا ۲۰ ثانیه تامل نموده تا فشار مجموعه سوپاپ به ۱۳۸۰۰±۳۴۵ کیلو پاسکال تعادل یابد . سپس فشار را در فواصل زمانی ۳۰±۱ ثانیه یادداشت نمائید . مقاومت کلید لامپ اخطار را روی اهم متر بخوانید .

۵-۴-۱-۲- در حالیکه فشار در دهانه ورودی دستگاه ترمز عقب به اندازه فشار جو نگهداشته شده است فشار هیدرولیکی کافی به ورودی دستگاه ترمز جلو اعمال کنید تا پیستون تفاضلی حداکثر کورس ( تغییر مکان ) خود را طی کند . فشار پیستون تفاضلی ( اختلاف فشار ) را ثبت و اتصال سویچ لامپ را بررسی نمائید .
۵-۴-۱-۳- دهانه ورودی دستگاه ترمز جلو را به فشار اتسمفر اتصال دهید ( همان طوری که در مورد ترمز عقب اجرا گردید ) در کلید نوع فنری ۷ لامپ اخطار باید روشن باقی بماند . فشار را به طور همزمان به دستگاه ترمز جلو و عقب وارد نمائید تا پیستون تفاضلی دوباره در وسط مسیر قرار گیرد ( هر جا که این دستورالعمل قابل اجرا باشد ) فشار لازم جهت قرار گرفتن پیستون در مرکز را یادداشت نمائید ( هر جا که این دستورالعمل قابل اجرا باشد ) اندازه‏گیری فشار را در لحظه‏ای که لامپ کلید خاموش می‏شود انجام دهید .

۵-۴-۱-۴- روش بند ۵-۴-۱-۲ را تکرار نموده با این تفاوت که مجرای ورودی دستگاه ترمز عقب را تحت فشار قرار داده در حالیکه مجاری ورودی دستگاه ترمز جلو به فشار جو مربوط شده باشد .
فشار ورودی پیستون تفاضلی را یادداشت نمائید اتصال کلید لامپ اخطار را بازدید کنید .
۵-۴-۱-۵- روش بند ۵-۴-۱-۳ را تکرار نمائید .
۵-۴-۲- ازمون سوپاپ نگهدارنده ـ مشخصات سوپاپ نگهدارنده را که از طرف کارخانه سازنده مشخص شده است عملا مورد ازمایش قرار دهید .
۵-۴-۳- ازمون سوپاپ متعادل کننده ـ مشخصات سوپاپ متعادل کننده را که از طریق کارخانه سازنده مشخص شده است عملا مورد ازمایش قرار دهید

.
۵-۵- ازمون مقاومت فیزیکی ـ تمام مجاری خروجی مجموعه سوپاپ را با درپوش مناسب مسدود نمائید و مجموعه سوپاپ را به سیلندر اصلی ترمز ارتباط دهید فشار ۲۰۶۸۵±۶۹۰ کیلو پاسکال را به مجموعه سوپاپ دستگاه ترمز جلو و عقب اعمال نمائید فشار را برای مدت ۱۵±۵ ثانیه نگهدارید و بعد ان را ازاد نمائید . در طول ازمون فشار را مشاهده نمائید و مجموعه سوپاپ را از نظر نشتی و معایب فنی معاینه کنید .

۵-۶- دوام در دمای بالا ـ راه‏انداز فشار را برای کار کردن متناوب با سرعت ۱۰۰۰±۱۰۰ سیکل ۸ بر ساعت (۳/۱۷ تا ۴ ثانیه بر سیکل ) بکار اندازید .
مجموعه سوپاپ را در محفظه گرم قرار دهید در محفظه را ببندید تا دمای مایع درون سوپاپ در هنگام ازمون سیکلی به دمای محفظه گرم برسد . قید نیرو ممکن است در داخل و یا خارج از محفظه قرار بگیرد دستگاه راه‏انداز فشار را برای فشار خروجی ۶۹۰۰±۶۹۰ کیلو پاسکال تنظیم نمائید و ظرفهای خالی نشتی‏گیر را در زیر هر یک از نقاط اب‏بندی شده مجموعه سوپاپ قرار دهید

.
در حالیکه دمای محفظه را تدریجا در مدت ۶ ساعت به ۱۰۰±۵ درجه سلسیوس می‏رسانید پیستون را به حرکت دراورید

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 21 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد