بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1- مقدمه

2- ارزیابی هیدروژئولوژیکی و هیدروژئوشیمیایی چشمه

3- ارزیابی هیدروژئوشیمیایی چاههای آب شرب شهرضا

4-  مقایسه خصوصیات چشمه و چاههای آب شرب شهرضا

5- برآورد حوضه آبگیر چشمه و ارزیابی ارتباط یا عدم

      ارتباط هیدرولیکی چشمه با چاههای آب شرب

اسلاید 2 :

بخش اول- مقدمه

1- موقعیت جغرافیایی

2- زمین شناسی منطقه

3- بیان مسئله

اسلاید 3 :

بخش دوم:

ارزیابی هیدروژئولوژیکی و هیدروژئوشیمیایی چشمه

اسلاید 4 :

بخش سوم:
ارزیابی هیدروژئوشیمیایی چاههای
آب شرب شهرضا

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید