بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهميت

در گذشته موارد متعددي از شکست سدها گزارش شده است که در صورت وجود مانيتورينگ

    مناسب ، ميبايست با نشانه هاي هشدارشکست در محل کشف ميشد.

 

برنامه های مانيتورينگ اطلاعات ضروری را فراهم ميکند که فهم بهتری از اجراء و نگهداری

    سد را گسترش ميدهد

دانستن اينکه يک سد در حد انتظار رفتار می کند و توانايی شناسايی تغييرات برای صاحبان  سد بسيار حياتی است ، زيرا آنها مسئول مستقيم پيامدهای شکست يک سد هد هستند

اسلاید 2 :

انواع روشهای جمع آوري اطلاعات

.Iابزارها

.IIبازرسي های حضوری

.IIIويدئوهای نظارتی

.I عکسها

. برنامه های نمونه گيری کيفی آب

. Iبرنامه های جمع آوری محدود اطلاعات مثل آزمايشات ژئوتکنيکی ، استفاده از رادار و بازتابهای لرزه ای ، مقاومت ويژه و گرمايی و ...

. IIآزمايشات زمينشناسی مانند حفر گمانه ، گودال آزمايش و ...

. IIIگزارشات مکتوب از عملکرد سد ومخزن

اسلاید 3 :

مزايای نسبی ابزارها

ابزارها می توانند اطلاعات را بطور دائمی و پيوسته ارائه نمايند

 

به دليل ماهيت کارکرد آنها ، ميتوانند تغييرات ناگهانی را نزديک به زمان حقيقی گزارش      کنند

 

ابزارها اطلاعات را به صورت عددی و با دقت مناسب تهيه ميکنند

 

ابزارها می توانند اطلاعات را از عمق فونداسيون که دسترسی به آنها مشکل و بعضا غير     ممکن است ، بدست آورند

 

از ديدگاه حقوقی

 

پژوهش و تحقيقات آتی

اسلاید 4 :

اهداف يک برنامه ی ابزاربندی

.1فاز ساخت : تاييد فرضيات طراحی ، تغييرات سطح آب زيرزمينی ، شرايط پايداری ، امنيت فضای کار و کنترل کيفي ساخت

.2فاز بهره برداری : اولين آبگيري سد . در اين مرحله مقاومت نشت ، پی ، پايه ها و کناره ها برا‍ی اولين بار تست و کنترل می شوند

.3فاز بلند مدت ( عملکرد طبيعی ) : کمک به شناسايی مشکل و فراهم کردن بستری براي تاييد اينکه آيا ايراد به وسيله ی راه حل های ما ، برطرف شده يا خير

اسلاید 5 :

اين وسيله برای اندازه گيری کرنش در

   خاکريزها ، بتن و ... بکار ميرود.

   بازه عملياتی  

   خطا

اين وسيله از دو فک انتهايی که بين آنها يک فنر قرار دارد تشکيل شده

    است. فک ها نسبت به هم حرکت کرده و کرنش اندازه گيری می شود.

اسلاید 6 :

اين وسيله براي ثبت مقادير نشست به کار

    ميرود

اصول کار آن بر اساس عملکرد مانومتری است

سنسور اختلاف هد هيدروليکی بين مخزن و

   وسيله را اندازه گيری نموده و به صورت پالس

   الکتريکی به مرکز ارسال ميکند

   بازه عملياتی

   دقت 

   خطا

اسلاید 7 :

 پيزومترها برای اندازه گيری سطح

    آب زيرزمينی فشار آب منفذی ، 

    تاثيرات آزمايش پمپ ،

    فشار uplift و ... بکار ميروند

 

اسلاید 8 :

اين ابزار برای ثبت تغييرات دما در

    بدنه سد بکار ميرود.

   دما رابطه ی مستقيمی با پارامترهايی

   مثل زهکشی ، تنش و ... دارد .

تفاوت ضريب انبساط پوسته و هسته

   اساس عملکرد اين وسيله می باشد

   بازه عملکرد 

   دقت

اسلاید 9 :

از اين وسيله برای اندازه گيری فشار و تنش در

   خاکريزها ، پايه ی پل ها ، نوک شمع ها ،

   سطوح ديوارهای حائل و ... بکار ميرود

از دو صفحه ی فولادی که از اطراف به هم جوش داده شده اند و درون آن سيال قرار دارد.

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید