بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

  • ايجاد يک رکورد در فايل چگونه انجام ميشود؟
  • چگونه يک رکورد از فايل حذف ميگردد؟
  • فضاي رکورد حذف شده چگونه بازيابي ميشود؟
  • چه استراتژيهايي برايبازيابي فضاي فايل وجود دارد؟
  • انواع ناپيوستگي (fragmentation) در داخل يک فايل کدامند؟

 

اسلاید 2 :

ايجاد يک رکورد در فايل چگونه انجام ميشود؟

چگونه يک رکورد از فايل حذف ميگردد؟

توابع اوّليه فايل سيستم  ) open, write, read و seek (   به ما اجازه ايجاد فايل، ايجاد رکورد يا تغييرمحتواي آن را مي دهند.                                   (فيزيکي؟)

ولي براي حذف رکوردها (delete) در يک فايل تابعي نداريم!              (فيزيکي؟)

نميتوانيم قسمتي از فضاي رزرو شده يک فايل را به سيستم برگردانيم!

اسلاید 3 :

چگونه يک رکورد از فايل حذف ميگردد؟

فضاي رکورد حذف شده چگونه بازيابي ميشود؟

مسؤليت حذف رکورد در فايل و استفاده مجدد از فضاي خالي شده برعهده کاربر ميباشد.      ( user program )

 براي حذف رکورد بطور منطقي (Logical) ميتوان از روش علامت گذاري (Marking) استفاده نمود.  مثلا در کاراکتر اول رکورد علامت '*'  قرار داد.

استفاده مجدد از فضاي رکورد هاي علامت گذاري شده برعهده خود کاربر خواهد بود .

اگر تعداد رکوردهاي حذف شده زياد باشد بايستي برنامه مخصوص ديگري نيز عمل بازسازي فضاي فايل را برعهده بگيرد.    (Storage Compaction)

اسلاید 4 :

چگونه يک رکورد از فايل حذف ميگردد؟

فضاي رکورد حذف شده چگونه بازيابي ميشود؟

مسؤليت حذف رکورد در فايل و استفاده مجدد از فضاي خالي شده برعهده کاربر ميباشد.      ( user program )

 براي حذف رکورد بطور منطقي (Logical) ميتوان از روش علامت گذاري (Marking) استفاده نمود.  مثلا در کاراکتر اول رکورد علامت '*'  قرار داد.

استفاده مجدد از فضاي رکورد هاي علامت گذاري شده برعهده خود کاربر خواهد بود .

اگر تعداد رکوردهاي حذف شده زياد باشد بايستي برنامه مخصوص ديگري نيز عمل بازسازي فضاي فايل را برعهده بگيرد.    (Storage Compaction)

اسلاید 5 :

يک روش بازيابي رکوردهاي با طول ثابت چيست؟

روش تشکيل يک ليست از رکورد هاي حذف شده (Avail list).

فضاهاي آزاد شده  با يک Linked list به يکديگر مرتبط ميگردد.

در آغاز فايل يک رکورد به نام Header Record لازم ميباشد.

از شماره RRN رکوردها اسنفاده ميشود.

انتهاي ليست با شماره 1-  مشخص ميگردد.

اسلاید 6 :

يک روش بازيابي رکوردهاي با طول متغير چيست؟

روش تشکيل يک ليست از رکورد هاي حذف شده (Avail list).

ولي با در نظر گرفتن طول متغيرفضاهاي آزاد شده.

از شماره RRN رکوردها نميتوان استفاده نمود.

بايستي از آدرس بايتي رکوردها (Byte offset) استفاده کرد.

 در ضمن در هر رکورد آزاد شده بايستي طول آن به بعنوان يک فيلد حفظشود.

 

اسلاید 7 :

     چه استراتژيهايي براي بازيابي فضاهاي آزاد (Avail list) وجود دارد؟

(Placement Strategies)

(1روشFirst-fit:

  • هنگام ثبت يک رکورد جديد، اوّلين فضايي که طول آن کافي باشد انتخاب مي شود.
  • در اينصورت، نيازي به مرتب سازي Avail list نميباشد.                    (چرا؟)

(2 روشBest-fit:

هنگام ثبت يک رکورد جديد، کوچکترين فضايي که طول آن کافي باشد انتخاب مي شود.

در اينصورت بايستي Avail list به طور صعودي  مرتب شده باشد.                    (چرا؟)

(3 روشWorst-fit:

üهنگام ثبت يک رکورد جديد، بزرگترين فضاي آزاد موجود انتخاب مي شود.

üدر اينصورت بايستي Avail list به طور نزولي مرتب شده باشد.             (چرا؟)

üفضاي باقيمانده احتمالي نيز مجددا به Avail list اضافه مي شود.               (چرا؟)

                                 (مزايا و معايب؟)

اسلاید 8 :

    انواع ناپيوستگي (fragmentation) در داخل يک فايل کدامند؟

فضاهاي کوچک موجود در Avail list که قابل استفاده مجدد نميباشد.  (External)

فضاهاي به هدر رفته در داخل خود رکوردها. (Internal)

چه روشهايي برايکم کردنناپيوستگيهایExternal وجود دارد؟

دو فضای آزاد شده مجاورهم را ميتوان به هم پيوند زد. (Coalescing the holes)

استفاده از روشهاي Placement متناسب با شرايط هر فايل.

در چه شرايطي روش worst-fit مي تواند بهترازBest-fit باشد؟

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید