بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ساختار يک فايل چکونه ميباشد؟

* سازماندهیداده های يک فايل به چه صورت است؟

* تعاريف رکورد و فيلد چيست؟

*  منظور از کليداصلی يا ثانوی چيست؟

*  انواعساختار رکورد و فيلد چگونه است؟

*روشهای دسترسی به رکوردها کدامند؟

*  همخواني بين سيستم ها به چه معنی ميباشد؟

اسلاید 2 :

  ساختار يک فايل چکونه ميباشد؟

  سازماندهی داده های يک فايل به چه صورت است؟

  تعاريف رکورد و فيلد چيست؟

  از ديدگاه کاربران:

*هر فايل مجموعه ای از بخشهای منطقی بنام رکورد (Record) ميباشد.       (منطقی؟)

*هر رکورد مجموعه ای از واحدهای مفهومی بنام فيلد (Field) ميباشد.         (مفهومی؟

*فيلد هايی که براي متمايز نمودن يک رکورد مفيد باشند کليد (Key) خوانده ميشوند.

*کليدي که يک رکورد را بطور يکتا متمايز مينمايد، کليد اصلي (Primary) ميناميم.

*کليدهايي که برای مواردي از جستجو مفيد هستند، کليدثانوي  (Secondary) ميناميم.

اسلاید 3 :

سازماندهی داده های يک فايل به چه صورت است؟

انواع ساختار رکورد و فيلد چگونه است؟

انواع ساختار فيلد:

(1فيلدهاي با طول مشخص

(2فيلدهاي محتوي شاخص طولي

(3فيلدهاي محتوي کاراکتر پاياني) يا جدا کننده(

(4فيلدهاي مشخص شده بوسيله کلمه کليدي

اسلاید 4 :

(1فيلدهايباطولمشخص (FixedLength):

-دسترسي به هر فيلد راحت و سريع مي باشد.                                   (چرا؟)

-ولي مقداري از فضاي رزرو شده ممکن است بيهوده مصرف شود.

-فضاي اضافی با کاراکتر Space  (يا صفر)  پرميگردد.

اسلاید 5 :

(2فيلدهايمحتويشاخصطولي(Lengthindicator) :

üفضاي اضافي رزرو نشده و بيهوده به هدر نميرود.

üامکان پرش به فيلدهاي بعدي براحتي ميسر است .

üولي لااقل يک بايت براي هر فيلد اضافه ميشود) با محدوديت طول فيلد:    (255 (چرا؟)

اسلاید 6 :

(3فيلدهايمحتويکاراکترپاياني(ياجداکننده) (Separator):

*فضاي اضافی رزرو نشده و بيهوده به هدر نميرود.

*ولي يک بايت براي هر فيلد اضافه ميشود.

*محدوديت روي طولفيلد وجود ندارد.

*ولي کاراکتر جداکننده نبايستي در خود فيلد استفاده شود.

*در ضمن امکان پرشسريع به فيلدهاي بعدي وجودندارد

*کاراکترهاي هر فيلد بايستي يکبهيک چک شوند.

اسلاید 7 :

(4فيلدهايمشخصشدهبوسيلهکلمهکليدي:

*هر فيلد بصورت  Keyword=value  مشخص ميشود.          (HTML style)

*مانند حالت سوم نياز به کاراکتر پاياني (يا جدا کننده)  ميباشد.

*ترتيب فيلد ها اهميتی ندارد.

*در صورت عدم احتياج به يک فيلد، مستقيما فيلدبعدي در رکورد ثبت ميگردد.

*چند کاراکتر اضافي (براي Keyword) به طول هرفيلد اضافه ميشود.

اسلاید 8 :

سازماندهی داده های يک فايل به چه صورت است؟

انواع ساختار رکورد و فيلد چگونه است؟

انواع ساختار رکورد:

(1رکوردهاي با طول مشخص.

(2رکوردهاي تعريف شده بر حسب تعداد فيلد.

(3رکوردهاي محتوي شاخص طولي.

(4رکوردهاي محتوي کاراکترپاياني) يا جدا کننده.(

(5رکوردهاي مشخص شده با کمک ايندکس

اسلاید 9 :

(1 رکوردهاي با طول مشخص:

*معمولا با فيلدهاي بطول مشخص هستند.

*ولي انواع ديگر فيلدها نيز ميتوانند در چنين رکوردي تعريف شوند.ü

*به هر حال فضاي باقيمانده با کاراکتري مثل Space پر خواهد شد.   (Padding)

اسلاید 10 :

(2 رکوردهايتعريفشدهبرحسبتعدادفيلد:

*اين رکوردها با طول متغيرهستند.

* معمولا با فيلدهاي بطولمتغير تعريف ميشوند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید