بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مروری بر مسيريابی در شبکه های کامپيوتری

هوش جمعی (swarm Intelligence)

مسيريابی با الهام از کلونی مورچه ها

nAntNet CL

nAntNet C

شبيه سازی AntNet C

مقايسه AntNet با روشهای معمول  مسيريابی

اسلاید 2 :

نيازهای حاصل از رشد شبکه های ارتباطی

nافزايش کارآيی

nمديريت توزيع شده

معيارهای موثر در ارزيابی روشهای “مسيريابی”

nThr ughput

nAverage Delay f packets

ويژگی خاص مساله “مسيريابی”

nعدم قطعيت (St chastic)

nپويايی (Dynamic)

n

اسلاید 3 :

Emergent  Intelligence

nتعاملات محلی ، محدود و ساده اعضای يک دسته و جمعيت  با محيط ، منتهی به يک رفتار جمعی هوشمندانه می شود

nاين تعاملات غالبا غريزی بوده وبدون نظارت انجام می گيرند

nنتيجه آن غالبا يک رفتار پيچيده و هوشمندانه جمعی و بطور خاص انجام بعضی بهينه سازی های پيچيده است

nاين نوع هوشمندی هيچ نيازی به کنترل مرکزی و ديد کلی نسبت به سيستم ندارد

Stigmergy : ايده اصلی در تعاملات

nارتباط با واسطه محيط

لانه سازی موريانه ها

ترشح اسيد فرميک توسط مورچه ها

 

 

اسلاید 4 :

مزايايي که هوش جمعی از آن بهره می برند

nمقياس پذيری(scalability)

تعاملات توزيع شده موجودات

nخطا پذيری(Fault t lerance)

عدم وجود کنترل متمرکز

nقابليت تطبيق پذيری عاملها

nسرعت انتقال تغيير

nتفکيک پذيری (m dularity)

nخودکار بودن سيستم : نياز به نظارت انسان نيست

nکارکرد موازی

اسلاید 5 :

کاربردها

nAd-h c wireless netw rk

nR b tic

n ptimizati n

nR uting

اسلاید 6 :

ترشح اسيد فرميک در مسير حرکت

دنبال کردن مسيرهای با اسيد فرميک بيشتر

تبخير

اسلاید 7 :

Ant-Based C ntr l در شبکه های تلفن

Agent-Based R uting System (ARS)

nکاربرد بهينه از منابع شبکه

AntNet r uting ارائه شده توسط D rig & Car

nAntNet CL

nAntNet C

اسلاید 8 :

F rward Ant and Backward Ant

ويرايش (1.0): ارائه شده در سال 1997 توسط D rig

 در جدول مسيرياب به ازای هر مقصد ممکن (هر نود شبکه) يک رديف وجود دارد.

 ليستی از اطلاعات n  مسافرت آخر به ازای هر مقصد نگهداری می شود

ميانگين و واريانس در يک پنجره بطول W محاسبه می شود

 

اسلاید 9 :

هر r uter دارای 2 صف می باشد

nHigh pri rity queue

backward antها در آن قرار می گيرند

  N rmal queue

F rward ant ها و بسته های داده در آن قرار می گيرند

اسلاید 10 :

 

 

 

هر ant دارای يک پشته است

دو دسته بسته های ant داريم

nF rward ant از مبدا به سمت مقصد حرکت می کند و اطلاعات مسير را در پشته خود ذخيره  می کند.

nBackward ant از مقصد به سمت مبدا باز میگردد و جداول r uter ها را بروز می کند

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید