بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

شكست الكتريكي در عايقها

2- گازها

اسلاید 2 :

قانون گازها: كلاسيك

تئوري جنبشي

اسلاید 3 :

قانون گازها:توزيع سرعت ذرات

اسلاید 4 :

شكست الكتريكي در گاز

 

اسلاید 5 :

شكست الكتريكي در گاز-(ميانگين) فاصله آزاد

اسلاید 6 :

شكست الكتريكي در گاز

اسلاید 7 :

شكست الكتريكي در گاز- تعيين ميانگين فاصله آزاد

اسلاید 8 :

  • با فرض n0 تعداد ذرات برخورد كننده در x=0 و با انتگرالگيري در فاصله صفر تا x :
  • احتمال وجود فاصله آزادي بطول x برابر است با احتمال برخورد در فاصله x+dx. با مشتقگيري از رابطه فوق تابع چگالي احتمال فاصله آزاد x  را بصورت زير تعريف ميكنيم:

اسلاید 9 :

ميانگين فاصله آزاد خواهد شد:

  • مقطع برخورد خواهد شد:
  • مقطع كل شامل مولفه هاي زير خواهد بود:

اسلاید 10 :

شكست الكتريكي در گاز:مقطع برخورد كل

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید