بخشی از مقاله

آشنايي با آلارم هاي موجود در پست هاي فشار قوي

يكي از وظايف مهم اپراتور، آشنا بودن به كليه آلارمهاي موجود در پست مي باشد. علاوه بر آن بايد دلايل دريافت هر آلارم را بخوبي بداند تا بتواند بعد از دريافت آلارم، جهت عادي نمودن وضعيت شبكه از خود واكنش مقتضي نشان دهد به طورمثال با دريافت آلارم380v AC. SUPPLY FAILURE(اشكال در تغذيه380 ولت)، بايستي اپراتور مسئول سريعا از كليد 380 ولت مربوطه بازديد شوند كه نسوخته باشند. در صورتي كه كليد و فيوزهاي مربوطه بررسي شدند و اشكال نداشتند، كليد 380 ولت برق اصلي مصرف داخلي قطع گردد تا اينكه سريعا كليد وصل و مصرق داخلي تامين گردد.


در صفحات بعد آلارمهاي مربوطه به ترانسفورماتورها- خطوط و آلارمهاي عمومي تعدادي از پست هاي 63 و 230 كيلو ولت جهت آشنايي آورده شده است. معمولا پوشش روي پنجره آلارمها به رنگ هاي سبز، سفيد، زرد و قرمز مي باشد.
- رنگ سبز برقدار بودن سيستم را نشان مي دهد.
- رنگ سفيد مربوط به تغيير وضعيت يا آلارمهاي بي خطر مي باشد


- رنگ زرد علامت خطر است.
- رنگ قرمز علامت از مدار خارج شدن دستگاه را نشان مي دهد.

شرح آلارمهاي مشترك230 كيلو ولت:


1) قطع دژنكتور به وسيله راههاي حفاظتي پشتيبان.
2) قطع دژنكتور به وسيله اشكالات انتهاي خط.
3) حفاظت جريان گردشي« داخلي » به وسيله ديفرانسيل قطع گرديد.
4) آلارم بالا بودن فركانس.
5) آلارم پايين بودن فركانس.
6) رله هاي پشتيبان حفاظتي تحريك شده اند.


7) عملكرد اشكال به وسيله ثباتها ثبت گرديده است.
8) اشكال در مدارتغذيه ترانس ولتاژ باس بار.
9) اشكال در منبع تغذيه 110 ولت DC.
10) اشكال در مدار حفاظت رله ديفرانسيل.
11) اشكال در منبع تغذيه 380 ولت AC.
12) اشكال در 110 ولت سيستمهاي باتري شارژر(110 ولت باتري شارژ قطع شده است)
13) مدار حفاظت پشتيبان بريكر اشكال دارد.


14) كاغذ(نوار) سيستم ثبات به انتها رسيده است.
15) سيگنال اتفاقات ثبت گرديده است.
16) اشكال در منبع تغذيه سيستم نشان دهنده تابلو كنترل مشترك(110v DC).
17) اشكال در منبع تغذيه مدار110 ولت آلارمها.
18) ديزل اظراري در حال كار است.
19) اتصال زمين روي 110 ولت باتري شارژر.
20) بلوكه شدن(مسدود شدن) حفاظت پشتيبان بريكر اصلي.


21) اشكال در سيستم منبع تغذيه(DC) ثبا خطاها.
22) كاغذ(نوار) ثبات سيگنال ها تمام شده است.
23) اشكال در مدار 110 ولت DC تغذيه سيستم سنكرونانيرينگ.
24) اشكال در منبع تغذيه 110 ولت DC يا 220 ولت AC سيستم آلارمها
25) ديزل اظطراري اشكال دارد.
26) اشكال در سيستم 110 ولت باتري(بالا و يا پايين ولتاژ 110 ولت)

 

شرح آلارمهاي قسمت 230 كيلو ولت ترانسفورماتور:
1) تريب به وسيله حفاظت اصلي.
2) تريب به وسيله رله حفاظتي ديفرانسيل ترانس اصلي.
3) آلارم مربوط به عملكرد رله حفاظتي ظاهر شده.


4) آلارم بالا بودن دماي سيم پيچ ترانس اصلي.
5) آلارم بالا بودن دماي روغن ترانس.
6) آلارم پايين بودن سطح روغن ترانسفورماتور اصلي.


8) آلارم اشكال در منبع تغذيه سيستم كنترل تپ چنجر ترانس اصلي.
9) اشكال در منبع تغذيه 110 ولت DC مدارات سكسيونرها.
10) اشكال در منبع تغذيه DC 110 ولت سيستم حفاظت.
11) اشكال در منبع تغذيه DC 110 ولت سيستم اينترلاك ها.


12) تريپ ترانس در اثر بالا بودن فشار روغن ترانس.
13) تريپ ترانس در اثر بلا بودن دماي روغن ترانس.

شرح آلارمهاي مربوط به خطوط تغذيه 230 كيلو ولت:
1) تريپ خط 230 كيلو ولت به وسيله حفاظت اصلي.
2) حفاظت اصلي خط تحريك شده آلارم.
3) آلارم اشكال در مدار حفاظت اصلي.
4) آلارم اشكال در مدار حفاظت اصلي.
5) آلارم اشكال در تجهيزات سيستم P.L.C.


6) تريپ خط به وسيله حفاظت پشتيبان.
7) تريپ مستقيم خط به وسيله مدار P.L.C.
8) آلارم اشكال در مدار تغذيه ترانسفورماتور ولتاژ.
9) آلارم اشكال در مدار110 ولت DC حفاظت خط 230.


10) اشكال در مدار تغذيه 110 ولت DC سكسيونرها.
11) اشكال در منبع تغذيه 110 ولت DC نشان دهنده ها.
12) اشكال در منبع تغذيه 110 ولت DC سيستم انترلاك.


13) آلارم حفاظت نا تعادلي پلهاي دژنكتور 230 كيلوولت.
14) آلارم پايين بودن فشار هواي دژنكتور اصلي.
15) آلارم افت فشار گاز SF6(مجددا گاز تزريق شود).
16) اشكال در مدار كنترل 110 ولت DC.


17) آلارم مربوط به تريپ اتومات دژنكتور.
18) اشكال در سيستم كمپرسور هواي دژنكتور.
19) آلارم مربوط به مدار كنترل بريكه بلوكه شده.
20) اشكال در مدار تريپ دژنكتور.

شرح آلارمهاي مشترك 63 كيلوولت:
1) حفاظت باس بار 63 كيلوولت تريپ داده.
2) حفاظت باس بار 63 كيلوولت بلوكه شده.
3) حفاظت باس بار 63 كيلوولت اشكال دارد.


4) حفاظت باس بار 63 كيلو ولت عملكرد رله ديفرانسيل.
5) اشكال در منبع تغذيه 220 ولت AC حفاظت باس بار.
6) اشكال در منبع تغذيه ترانسفورماتورهاي ولتاژ باس بار.
7) اشكال در منبع تغذيه 110 ولت DC سيستم آلارمها.


8) اشكال در منبع تغذيه 110 ولت DC يا 220 AC سيستم آلارم‌ها.
9) اشكال در منبع تغذيه 110 ولت سيستم سنكرونايزينگ.
10) اشكال در منبع تغذيه 110 ولت DC مدار مشترك اينترلاك‌ها.
11) اشكال در منبع تغذيه 110 ولت سيستم مشترك نشان دهنده‌ها.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید