بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعاریف و اصطلاحات

 • اندازه اسمی( N ):

اندازه نوشته شده روی نقشه را اندازه اسمی گویند.

 • خط صفر :

خطی منطبق بر اندازه اسمی بوده و مرزی است که در آن انحراف اندازه برابر صفر می باشد.

 • انحراف فوقانی(Ao ):

فاصله بین خط صفر و بزرگترین اندازه مجاز را انحراف فوقانی گویند.

 • انحراف تحتانی ( Au ) :

فاصله بین خط صفر و کوچکترین اندازه مجاز را گویند.

اسلاید 2 :

تعاریف و اصطلاحات

 • بزرگترین اندازه( G ):

عبارتست از بزرگترین حد مجاز که از جمع جبری اندازه اسمی و انحراف فوقانی حاصل می شود.

 • کوچکترین اندازه (K):

عبارتست از کوچکترین حد مجاز و از جمع جبری اندازه اسمی و انحراف تحتانی حاصل می شود.

 • تلرانس ( T ):

حد تغییرات مجاز در اندازه را تلرانس گویند و مقدار آن از تفاضل بزرگترین و کوچکترین اندازه قطعه بدست میآید.

 • اندازه فعلی:

اندازه تمام شده ای را که ابزار اندازه گیری نشان می دهداندازه فعلی گویند.

اسلاید 3 :

 • لقی (S) :

تفاضل اندازه قطر سوراخ از قطر میله را لقی گویند.

 • سفتی ( U):
 • تفاضل اندازه قطر میله از قطر سوراخ را لقی گویند.

اسلاید 4 :

 • میدان تلرانس:

کیفیت و همچنین مرغوبیت تلرانس را نسبت به خط صفر نشان می دهد.بطور کلی پنج نوع میدان تلرانس قابل تشخیص می باشد.

اسلاید 5 :

 • سیستم ایزو هر یک از مراحل قبلی را به چند مرحله تقسیم و از حروف لاتین استفاده کرده است.

اسلاید 6 :

 • کیفیت تولرانس:
 • عبارتست از آن که هر چه کمتر باشدمی گوییم درجه مرغوبیت آن بیشتر استپس هر چه اختلاف اندازه مجاز کمتر باشدقطعه از نظر کیفی اندازه دقیقتری دارد.
 • برای نشان دادن کیفیت تولرانس در سیستم ایزو از اعداد استفاده می گردد.و از IT01 شروع و به IT18 ختم می شود.
 • هر چه از کیفیت 01 به طرف کیفیت 18 حرکت می کنیم مقدار تلرانس بیشتر می شود.

اسلاید 7 :

انواع انطباقات

 • انطباق بازی دار :

اندازه قطر میله همواره از اندازه قطر سوراخ کوچکتر بوده و میدانهای تولرانس همدیگر را قطع نمی کنند.مانند یاتاقانها که باید قشر نازکی از روغن فضای بین میله و سوراخ را پر کند.

اسلاید 8 :

 • انطباق عبوری :
 • در این حالت اندازه قطر میله برحسب مورد میتواند از اندازه قطر سوراخ بزرگتر یا کوچکتر باشد.
 • میدانهای تلرانس دو قطعه در این حالت همدیگر را قطع کرده و بر حسب اندازه فعلی میتواند نسبت به هم حالت آزاد تا پرسی داشته باشد.

اسلاید 9 :

 • انطباق پرسی:
 • در این نوع انطباق اندازه قطر میله همواره از اندازه قطر سوراخ بزرگتر بوده و میدانهای تلرانس دو قطعه همدیگر را قطع میکنند.در این حالت دو قطعه با فشار چکش، پرس و یا بکمک انبساط و انقباظ در داخل یکدیگر قرار می گیرند.

اسلاید 10 :

سیستم انطباق

 • سیستم ثبوت سوراخ:
 • دراین سیستم اندازه قطر سوراخ را ثابت نگه داشته و با انتخاب انحراف های لازم اندازه قطر میله را به نحوی تغییر می دهند که هر نوع انطباقی که لازم باشد حاصل شود.
 • حرف H مشخص کننده موقعیت میدان تلرانس سوراخ بوده و همواره سیستم ثبوت سوراخ را تداعی میکند و میله ها با توجه به موقعیت میدان های تلرانس مربوطه (از a تا z ) میتوانند انطباقهای متفاوتی را با سوراخ بوجود آورند.
 • a تا h انطباق بازی دار
 • j تا n انطباق عبوری
 • p تاz انطباق پرسی
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید