بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

انواع وقفه در pic:

الف) وقفه خارجي كه از بيرون اعمال مي شود

ب)وقفه ناشي از سرريز تايمر

ج) وقفه ناشي از تغيير وضعيت براي يكي از پايه RB4و RB5

RB6وRB7كه اين تغيير وضعيت مي تواند صفر شدن يكي از پايه ها و يا يك شدن يكي از اين پايه ها باشد .

د) وقفه ناشي از پايان  نوشتن در حافظه داخلي E2PROM(هر بار كه فرايند نوشتن در يك بايت به پايان رسيد مي توان وقفه داشت حدود (10 ms ) در pic با امدن وقفه انتهاي نوشتن اگر خواست بايت بعدي را بنويسد.

اسلاید 2 :

: INTCON رجيستر

RBIF:(PortB change interrupt flag bit)

هرگاه وقفه بند ج فعال شود يك مي شود در غير اين صورت صفر مي شود.

بعد ازوقفه بايد نرم افزاري صفر شود تا براي اطلاع از وقفه جديد آماده شود

INTF:(interrupt flag external bit)

0: وقفه خارجي نيامده است

1:وقفه خارجي آمده است

T0IF:(Timer 0 overflow interrupt flag bit)

0:وقفه نوع سرريز نيامده است

1:وقفه نوعسرريز اتفاق افتاده است.

RBIE:وقفه نوع ج غير  فعال(0)      

          وقفه نوع ج  فعال (1)

اسلاید 3 :

:INTE وقفه خارجي غيرفعال(0)

             وقفه خارجي فعال(1)

TOIE:وقفه سريز تايمر غيرفعال(0)

          وقفه سريز تايمر فعال(1)

(eeprom write complete interrupt enable bit):EEIE

          وقفه د غير فعال(0)

          وقفه د فعال1))

(Global interrupt enable bit):GIE

       همگي وقفه هاغير فعال(0)

       همگي وقفه ها فعال(1)

اسلاید 4 :

پورتها

PORTA:

1-داراي 6 پايه است.

2- پايه هاي 2 تا 10 ورودي هاي آنالوگ است كه 3 تای آنها روي پورت e و 6 تاي ديگر روي پورت a قرار دارد.

3- پايه هاي شماره 4و5 به عنوان Vref براي ولتاژ مرجع A/D بكار مي رود.

4- پايه 6 زماني كه تايمر در مد شمارنده است و كلاك مورد نياز را از اين پايه اعمال مي كنيم.

5- پايه 7 براي ورودي خروجي سريال استفاده مي شود.

اسلاید 5 :

PORTB:

1-سه تا از پايه هاي اين پورت دو تا نام دارند و اين سه پاي براي بر نامه ري زيزي داخلي PIC استفاده مي شوند( دستورات از طريق PGD و كلاك از طريق PGCو وبراي اعلام آغاز شروع برنامه به PICاز PGM اين سه پايه براي وارد كردن كدهاي دستورات برنامه به PIC استفاده مي شوند.

2-ولتاژ لازم براي PROGRAM كردن PIC حدود 13 ولت است كه در اين هنگام مي بايستي PGM ولتاژ 13 ولت داشته با شند

3-پايه RB0  به نام INT نيز مي باشد كه براي اعمال وقفه از بيرون استفاده مي شود .

در صورت فعال شدن وقفه روي RB4 تا RB7 و هر گونه تغيير وضعيتي روي آنها موجب وقفه مي شود.( كاربرد آن بطور نمونه براي تعريف (صفحه كليد است

اسلاید 6 :

PORTC:

1-اين پورت 8 بيت مي باشد.

2- خروجي اسيباتور تايمر 1 روي پايه 15 ظاهر مي شود . اگر تايمر 1 شمارنده با شد ورودي كلاك از اين پايه اعمال مي شود.

3-ورودي اسيلاتور تايمر 1 ويا فعال بودن تايمر در حالت SLEEP از طريق پايه 16 اعمال مي شود . يعني مي تواند به عنوان كلاك در حالت SLEEP استفاده شود.

خاصيتBOOT  LOADER:

به جاي PROGRAMكردن كامل PIC ابتدا بر نامه ي كوچكي را روي ميكرو ذخيره و بعد از طريق پورت سريال بقيه برنامه را روي PICذخيره مي كنيم.

اسلاید 7 :

ديگر پايه ها:

1-پايه 18 كلاك پورت سريال در حالت سنكرون (SCLبراي IICو SCK برايSPI)

2- پايه 23 ورودي داده SPI , ورودي و خروجي داده IIC(SDI براي SPI و SDA براي IIC)

3-پايه 24 خروجي داده پورت سريال همزمان

4-پايه هاي 25 و26 براي حالت آسنكرون

(CK                             براي كلاك سنكرون

USRTوDT                     براي داده سنكرون

USRTو   TRANSMIT براي ارسال آسنكرون

و RECEIVE              براي دريافت آسنكرون)

از اين طريق  PIC به SLAVE پايه 19 اتصال برخي دستگاهها  به فرم و  و WR و RD هاي انجام مي شودكه پايانه

 به عنوان ورودي هستند(CHIP ENABLE ) CE

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید