بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اوريون

  اوريون يك عفونت ساده خود محدود شونذه است. اين بيماري با تب، تورم و درد يك يا دو طرفه پاروتيد و موارد مكرر مننگوآنسفاليت و اوركيت مشخص مي شود.

—

اسلاید 2 :

اتيولوژي

 ويروس اوريون از خانواده پاراميسكوويريده و جنس روبولاويروس مي باشد. اين ويروس يك RNA ويروس تك زنجيره اي چند شكلي است.

اسلاید 3 :

— دو گليكوپروتئين سطحي، NH ( هم آگلوتينين – نوروآمينداز ) و F (اتصال) به ترتيب جذب ويروس به سلولهاي ميزبان و نفوذ آن به درون سلول را انجام مي دهند.

اسلاید 4 :

آسيب شناسي و مكانيزم آسيب زايي

  ويروس اوريون غدد بزاقي، CNS، پانكراس، بيضه ها و به مقدار كم تيروئيد، تخمدانها، قلب، كليه ها، كبد و سينوويوم مفاصل را هدف قرار مي دهد.

اسلاید 5 :

— به دنبال عفونت، همانند سازي ويروسي اوليه در اپي تليوم دستگاه تنفسي فوقاني رخ مي دهد.

— عفونت از طريق تخليه لنفي به عقده هاي لنفاوي مجاور گسترش يافته و ويرمي رخ مي دهد و باعث گسترش ويروس به بافتهاي هدف مي شود.

اسلاید 6 :

  ويروس اوريون باعث نكروز سلولهاي عفوني شده مي گردد و توام با ارتشاح التهابي لنفوسيتيك است.

   مجاري غدد بزاقي با اپي تليوم نكروزي پوشيده شده و بافت بينابيني دچار ارتشاح با لنفوسيتها مي گردد. تورم بافت داخل بيضه ها ممكن است منجر به آنفاركتوس ايسكميك كانوني گردد.

   CSFحتي در افراد بدون نشانه هاي باليني مننژيت، اغلب شامل پلئوسيتوز چند هسته اي است.

اسلاید 7 :

تظاهرات باليني

   دوره نهفته اوريون بين 25-12 روزاست، ولي معمولاٌ 18-16 روز مي باشد. عفونت ويروس اوريون مي تواند منجر به تظاهرات باليني گردد كه از حالت بدون علامت يا علائم غير اختصاصي تا يك بيماري تيپيك توام با پاروتيت با يا بدون عوارض گرفتاري چند سيستم در بدن ، متغير است.

اسلاید 8 :

— مورد تيپيك با يك پيش نشانه تب، سردر، استفراغ و حالت درد كه براي 12 روز طول مي كشد تظاهر مي كند. سپس پاروتيت ظاهر شده و ممكن است در ابتدا يك طرفه بوده ولي در 70% موارد دو طرفه مي شود.

اسلاید 9 :

  غدد پاروتيد حساس به درد مي باشندو ممكن است همراه با گوش درد در همان طرف بوده و يا گوش درد زودتر از آن رخ دهد. بلع غذاها يا مايعات ترش يا اسيدي ممكن است درد ناحيه پاروتيد را تشديد كند.

   همچنان كه تورم پيشرفت مي كند، زاويه فك پايين محو شده و لوب گوش ممكن است به سمت بالا و خارج منتقل شود. دهانه مجراي استنسن ممكن است قرمز و دچار ادم باشد.

 

اسلاید 10 :

  تورم پاروتيد تقريباٌ ظرف 3 روز به حداكثر رسيده و سپس تدريجاٌ ظرف 7 روز كاهش مي يابد. تب همراه با علائم ساير سيستمهاي بدن ظرف 5-3 روز كاهش مي يابند.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید