بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهمیت بتن سبک  (Lightweight Concrete)

سبکسازی ساختمانها

 صرفهجوئی در مصرف انرژی

اسلاید 2 :

انواع بتن سبک  از نظر نحوه  تولید

الف- بتن سبک با استفاده از سنگدانههای سبک

ب- بتن سبک با استفاده از ایجاد هوا در داخل بتن

سنگدانه سبک

چگالی سنگدانهها بین kg/m31000-100متغیر است.

سنگدانه طبیعی (سنگهای آتشفشانی):  پومیس- توف

سنگدانه مصنوعی (فرآوری شده توسط حرارت)

مثل لیکا، ورمیکولیت، پرلیت، پلی استایرن  

اسلاید 3 :

بتن سبک با استفاده از ایجاد هوا در داخل بتن

بتن کفی:      ترکیب سیمان + ماسه + کف

بتن گازی:    ترکیب سیمان + آهک + پودر آلومینیوم + ماسه

(بلوک های هبلکس و سیپورکس)

چگالی هر دو بتن بین  kg/m3800-400 میباشد.

اسلاید 4 :

انواع بتن سبک  از نظر کاربرد

الف- بتن سبک سازهای 

   چگالی kg/m3  1900-1400

   حداقل مقاومت فشاري تعريف شده براي آنها  MPa 17    مي باشد.  

در مناطق زلزله خيز، آييننامهها حداقل مقاومت فشاري بتن سبك را به MPa 20 محدود ميكنند.

 

اسلاید 5 :

انواع بتن سبک  از نظر کاربرد

ب- بتن سبک غیر سازهای

چگالی                          کمتر از kg/m3800

   

مقاومت فشاري

- بتن کفی

- بتن گازی

 - بتن با سنگدانه پرلیت

 - بتن با پلی استایرن منبسط شده

اسلاید 6 :

انواع بتن سبک  از نظر کاربرد

بتنهای سبک غیر سازهای، عایق صوت و حرارت خوبی هستند

کاربردهای بتن سبک غیر سازه ای

1- به عنوان پارتیشن (جدا کننده)

2- شیب بندی سقف

اسلاید 7 :

بتن سبک EPS

Lightweight Expanded PolyStyrene (EPS) concrete

با توجه به نیاز روز افزون  به سبک سازی و کاهش مصرف انرژی در ساختمانها، استفاده از بتن سبک غیر سازهای جهت جایگزینی به جای مصالح سنتی مثل سفال جهت جداسازی فضاها در کشور با توجه به حذف یارانهی انرژی رونق پیدا کرده است. یکی از انواع بتن سبک غیر سازهای، بتن EPS میباشد.

اسلاید 8 :

بتن سبک EPS

چگالی ذرات EPS بین kg/m3 30-12 میباشد.

در این نوع بتن، به جای بخشی از سنگدانهها از دانههای پلی استایرن منبسط شده (EPS) استفاده میشود.

اسلاید 9 :

اشکالات تولید بتن سبک EPS

1- پدیده جدا شدگی (Segregation) به خاطر چگالی کم EPS

2- آب گریز (hydrophobic)  بودن ذرات EPS

راهکار های پیشنهاد شده توسط محققین

1- استفاده از میکروسیلیس

2- استفاده از  مواد شیمیایی یا اپوکسی ها جهت افزایش چسبندگی

اسلاید 10 :

روند انجام تحقیق

در تحقیق حاضر تاثیر میکروسیلیس و مادهی هوازا بر همگنی بتن و  مقاومت فشاری بتن EPS بررسی میشود

8 طرح اختلاط مختلف ساخته شد 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید