بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

گروه بندی عيوب جوشكاری

عيوب جوشكاری را می توان به طبقه ها، دسته ها وگروه هاي گوناگونی از جنبه های مختلف تقسيم نمود.

در استاندارد بين المللي ISO 6520عيوب جوش ذوبي به 6 گروه زير تقسيم شده اند :

گروه شماره 1 – ترك ها (Cracks)

گروه شماره 2- حفره ها (Cavities)

گروه شماره 3- آخال توپر (Solid Inclusion)

گروه شماره 4- ذوب ناقص (Lack of Fusion) و نفوذ ناقص (Lack of Penetration)

گروه شماره 5- شكل ناقص (Imperfect Shape)

گروه شماره 6- عيوب متفرقه (Miscellaneous Imperfections)

اسلاید 2 :

 (Cracks) گروه شماره 1 – ترك ها

ترك ”ناپيوستگی بوجد آمده بوسيله پارگی موضعی است، كه می تواند ناشی ازسرد شدن يا تنش باشد.

تنشهای باقيمانده و هيدروژن از عوامل ايجاد تركها به حساب مي آيند.

تركها به دو دسته گرم وسردتقسيم مي شوند.

ترك گرم در خلال انجماد مذاب، شكل مي گيرد

ترك سرد (تاخيري) بعد از آنكه فرايند انجماد كامل شد شروع خواهد شد.

 

اسلاید 3 :

انواع تركها به شرح زير است :

 -1 ترك ريز (Micro Cracks/Micro Fissures)

وقتی ترك ابعاد ريزی در حد ميكروسكوپی داشته باشد به ميكرو ترك يا ميكرو فيشر موسوم است.

 -2 ترك طولي (Longitudinal Crack)

در فرايندهای جوشكاری زير پودری كه معمولا با سرعت زيادی همراه است به چشم می خورد

تركهای طولی در جوشهای كوچك و كم حجم بين قسمتهای بزرگ و حجيم ناشی از آهنگ سريع سرد شدن ودر گيری يا در مهار بودن قطعات است.

ترك طولي اساسا موازي با محور جوش است و به چهار صورت واقع مي شود :

در فلز جوش

در مرز جوش

در منطقه تاثير حرارت

در فلز پايه

اسلاید 4 :

-3  ترك عرضي (Transverse Crack)

ترك عرضي اساسا عمود بر محور جوش است و بيشتر ناشي از تنشهاي فشاري عمود بر جوشي كه قابليت نرمي زيادي ندارد، مي باشد.

تركهاي عرضي ممكن است در مناطق زير واقع شوند :

در فلز جوش

در منطقه تاثير حرارت

در فلز پايه

اسلاید 5 :

-4  ترك هاي تشعشعي (Radiated Crack)

تركهاي تشعشعي تركهاي انتشار يافته از يك نقطه مشترك مي باشند كه در مناطق زير ممكن است ايجاد شوند

ترك چاله، ترك انتهاي خط جوش است و زماني رخ ميدهد كه جوشكاري بدرستي و به خوبي به پايان نرسد. گاهي به اين ترك نيز ترك ستاره اي اتلاق مي شود.

ترك چاله جوش، ترك انقباضي بوده و معمولا از قطع ناگهاني قوس ناشي مي شود. ترك در چاله جوش عمدتا به سه صورت زير ديده مي شود :

طولي

عرضي

ستاره اي

اسلاید 6 :

 -6 گروه تركهاي منفصله (Group of Disconnected Cracks)

گروهي از تركهاي جدا از هم مي باشند كه ممكن است در نواحي زير مشاهده شوند :

-7  تركهاي انشعابي (Branching Cracks

گروهي از تركهاي متصل به هم مي باشند كه منشا آنها يك ترك مشترك است و نسبت به تركهاي تشعشعي قابل تشخيص هستند.

 -8 ترك گلويي (Throat Crack)

تركهاي طولي هم جهت با محور جوش در روي سطح آن هستند. ترك گلويي نه هميشه ولي اكثرا جزو تركهاي گرم به حساب مي آيد.

اسلاید 7 :

 -9 ترك در پنجه (Toe Crack)

از دامنه جوش جايي كه تنشهاي فشاري متمركزند، شروع به گسترش و اشاعه كرده و منشا پيدايش آن ممكن است هيدروژن باشد كه در اين صورت جزو تركهاي سرد خواهد بود.

اسلاید 8 :

 -10 تركهاي زير مهره اي (Under Bead Cracks)

تركهاي سردي هستند كه در منطقه تاثير حرارتي بوجود آمده و معمولا طول كمي دارند.

تركهاي زير مهره اي زماني خطر جدي محسوب مي شوند كه سه عامل زير در آنها وجود داشته باشد :

هيدروژن

ريز ساختاري سخت با قابليت انعطاف بسيار كم

تنش باقيمانده زياد در محل مورد نظر

شکل کلی ترک ها در اسلاید بعدی میباشد

اسلاید 9 :

گروه شماره 2- حفره ها (Cavities)

حفره هاي گازي بوسيله حبس گاز در جوش تشكيل مي شوند.

 -1 منفذ گازي (Gas Pore)

منفذ تكي حبس شده در جوش اساسا به شكل كروي ظاهر مي شود.

اسلاید 10 :

-2  تخلخل(Porosity)

تخلخل در نتيجه حبس گاز هنگام سرد شدن جوش بوجود مي آيد.

تخلخل معمولا كروي است ولي احتمال تخلخلهاي طولي نيز وجود دارد.

حفره هاي گازي در قطعات چدني شايد به شكل لايه به لايه نيز پيدا شوند.

 -3 تخلخل با پخش يكنواخت (Uniformly Distributed Porosity)

تخلخل با پخش يكنواخت، تعدادي منفذ گازي پخش شده بصورت يكنواخت با الگوي پراكندگي همسان در سرتاسر فلز جوش است.

روش آماده سازي محل اتصال يا مواد مصرفي مي تواند در مواردي موجب بروز تخلخل شود.

-4  تخلخل خوشه اي (Cluster Porosity)

تخلخل موضعي يا خوشه اي، حفره هايي هستند كه در يك محل مجتمع شده و اكثرا ناشي از برقراري و قطع نادرست قوس حين انجام عمليات جوشكاري مي باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید