بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ناپلئون، امپراتور فرانسه، در یکی از جنگ ها وقتی دید تعداد دشمنان بسیار بیشتر از افراد خود است از روش جالبی استفاده کرد.

ناپلئون به قلب سپاه حمله کرد و نیروها را به دو بخش تقسیم کرد.

از آنجا که هر یک از دو بخش سپاه به تنهایی از پس ناپلئون بر نمی آمدند، بر آنها تلفات سنگینی وارد آمد.

ناپلئون با تقسیم سپاه بزرگ به دو سپاه کوچک تر و پیروز شدن بر تک تک آن ها توانست بر سپاه بزرگ غلبه کند.

اسلاید 2 :

این روش، مسئله را به نمونه های کوچک تر تقسیم میکند، آنقدر این کار را ادامه میدهد تا بتوان نمونه های کوچک شده را به راحتی حل کرد. حل مسئله اصلی از ترکیب کردن همین حل های کوچکتر بدست می آید.

روش تقسیم و حل یک روش بالا به پایین است. زیرا برای حل یک نمونه سطح بالا از مسئله، با رفتن به پایین و به دست آوردن حل نمونه های کوچک تر حاصل میشود.

اسلاید 3 :

روش تقسیم و حل شامل مراحل زیر است:

1- تقسیم نمونه ای از یک مسئله به یک یا چند نمونه کوچک تر.

2- حل هر نمونه کوچکتر. اگر نمونه های کوچک تر به قدر کافی کوچک نبودند، برای این منظور از بازگشت استفاده کنید.

3- در صورت نیاز، حل نمونه های کوچک تر را ترکیب کنید تا حل نمونه اولیه بدست آید.

اسلاید 4 :

همانطور که ملاحظه میکنید، الگوریتم جستجوی دودویی که در درس های قبل دیدیم، دقیقا یک مثال از روش تقسیم و حل است.

اسلاید 5 :

یکی از روش های مرتب سازی که به روش تقسیم و حل کار میکند، روش مرتب سازی ادغامی است.

در این روش آرایه را بطور مکرر تقسیم میکنیم تا به زیرآرایه های

یک عنصری برسیم.

پس از آن زیرآرایه ها دو به دو با هم بصورت مرتب شده ادغام

میشوند و این کار تا جایی که حل کل مسئله بدست آید ادامه

می یابد.

اسلاید 6 :

یکی دیگر از روش های مرتب سازی است.

در این روش یک عنصر به عنوان عنصر محور انتخاب میشود ( اغلب عنصر اول ). همه ی عناصر کوچک تر از محور در سمت چپ محور و همه ی عناصر بزرگتر از عنصر محور در طرف راست آن قرار میگیرند.

سپس مرتب سازی سریع، به طور بازگشتی فراخوانی میشود تا زیرآرایه سمت چپ و زیرآرایه سمت راست عنصر محوری را مرتب کند. این کار آنقدر تکرار میشود تا به زیرآرایه های تک عنصری برسیم. در این صورت کل آرایه مرتب شده است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید