دانلود فایل پاورپوینت سود تقسیم نشده و سود سهام

PowerPoint قابل ویرایش
53 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سود تقسیم نشده و سود سهام توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سود تقسیم نشده و سود سهام قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اگر سرمایه گذارى صاحبان یک موسسه رابرای یک مدت ثابت در نظر بگیریم و دریافت هر گونه وام از اشخاص دیگر را در یک موسسه نسبت به ابتدای سال بدون تغییر در نظر بگیریم تمام  وجوه بدست آمده اضافى بردارائیها در ابتداى سال را سود صاحبان موسسه می نامند بنا براین یکی از ارکان شناسایی سود عامل مهم زمان می باشد و سود فرآیند داد وستد است بین یک شرکت یا موسسه در مدت محدودی از زمان .

سود تقسیم نشده:

تعریف:

هر گونه منافع تحصیل شده در یک دوره مالی معین که بین صاحبان موسسه توزیع و پرداخت شده باشد را سود تقسیم نشده می گویند. سود تقسیم نشده شامل منافع تحصیل شده موسسه که از موسسه خارج نشده است می باشد . نمودار ذیل ساختار سود تقسیم نشده در شرکتهای سهامی را نشان می دهد:

اسلاید ۲ :

مثال عددى:فرض می کنیم شرکتی به ساخت وفروش خودروى سوارى اشتغال دارد.بهای تمام شده هر سوارى برای شرکت ٠٠٠/٠٠٠/ ٢٠ریال یا ٠٠٠٠٠٠ ٢ تومان می باشد ٣معین شده است. X٣ بهای تمام شده مزبوردریک دوره مالی سهام    سرمایه   و  دارائیهای شرکت  در  ابتدای  سال  مبلغ ٠٠٠٠٠٠ ٨٠٠ ریالX٣

۱۴٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰=۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰×۴۹۰

بهای تمام شده خودرو فروخته شده      ۱۴٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰=۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰×۴۹۰

بهای تمام شده خودرو فروخته شده

مالیات بر درآمد شرکت دردوره     ۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰ =۱۰٪×۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰

X  شرکتX                    صورتحساب سود و زیان سال۳

  فروش کل                       ۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰

(بهای تمام شده کالای فروش رفته)     ( ۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰)

  ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰

اسلاید ۳ :

سود ناویژه(۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰)

(هزینه های دوره)۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰

سود ویژه قبل از کسر مالیات (۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰)

(مالیات بردرآمد)

سود ویژه

۹۸۰۰۰۰۰۰۰

اسلاید ۴ :

بدهی است که در هر سال رقم سود ویژه تابع درآمد وهزینه انجام شده در همان سال می باشد در ضمن اگر بطورمثال طبق توصیه هیات مدیره و تائید مجمع عمومی شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰  به عنوان اندوخته قانونی و ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال بعنوان اندوخته احتیاطی و ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال سود سهام به صاحبان سهام تعلق گیرد با تنظیم صورتحساب سود،میزان سود ) مبلغX3 انباشته تقسیم نشده درپایان دوره مالی ( سال ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال خواهد بود به فرض اینکه از سالهای قبل سود انباشته ای باقی نمانده باشد.

اسلاید ۵ :

X  سال۳X               صورتحساب تقسیم سود ویژه شرکت

سود ویژه دوره مالی                    ۹۸۰۰۰۰۰۰۰

(تقسیمات و تخصیصات سود)

اندوخته قانونی             ۸۰۰۰۰۰۰۰

اندوخته احتیاطی         ۱۰۰۰۰۰۰۰۰

سودسهام                 ۵۰۰۰۰۰۰۰۰

جمع کسورات                              (۶۸۰۰۰۰۰۰۰)                                           

                                               ۳۰۰۰۰۰۰۰۰

اسلاید ۶ :

سود تقسیم نشده یا انباشته یاسنواتی

ملاحظه می شود سود تقسیم نشده باقیمانده منافع تحصیل شده شرکت که بین صاحبان سهام و سایر امور شرکت تقسیم یا توزیع نشده می باشد .مبلغ سود تقسیم نشده رقم متصل شونده به ترازنامه می باشد وباعث متصل شدن سود وزیان دوره مالی به ترازنامه آخرسال درهمان دوره می باشد .با توجه به توضیحات اعبارتست از:  اعبارتست از:

 x3فوق ترازنامه اول سال

Xدرابتدای سال    ۳ Xترازنامه شرکت    

جمع بدهی و حقوق صاحبان  جمع دارائی ها ۸۰۰۰۰۰۰۰۰

سهام وسرمایه،۸۰۰۰۰۰۰۰۰   

حساب x3 صندوق (وجه نقد) شرکت طی سال نیز به شرح ذیل می باشد:

اسلاید ۷ :

X3 حساب وجه نقد در سال

پرداختی بابت بهای تمام شده  مانده اول سال ۸۰۰۰۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

سوارایها:۵۰۰دستگاه                      دریافتی بابت فروش۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰

پرداختی بابت هزینه ها           ۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰

جمع                ۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰

جمع                              ۱۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰

مانده به نقل زیر                   ۳۰۵۰۰۰۰۰۰۰  ۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰

۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰ 

۳۰۵۰۰۰۰۰۰۰

اسلاید ۸ :

با توجه به مانده حساب دارائی ها که به صورت نقد فرض شده به شرح زیرX است ترازنامه شرکت در پایان سال۳ خواهد بود.ملاحظه می شود تفاوت در ترازنامه اول سال کلا سود مکتسب خالص دوره مالی X ودرپایان سال ۳ X3     می باشد.

Xدر پایان سال   ۳ Xترازنامه شرکت

بدهی جاری  :  دارائی: 

مالیات بر درآمد ۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰          وجه نقد                ۵۰۰۰۰۰۰۰/۳

سود سهام پرداختی  ۵۰۰۰۰۰۰۰۰        موجودی کالا             ۲۰۰۰۰۰۰۰۰

جمع بدهی جاری   ۱۹۷۰۰۰۰۰۰۰    جمع دارائی                  ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰

حقوق صاحبان سهام:

سرمایه   ۸۰۰۰۰۰۰۰۰

اندوخته قانونی    ۸۰۰۰۰۰۰۰

اندوخته احتیاطی  ۱۰۰۰۰۰۰۰۰

سودتقسیم نشده    ۳۰۰۰۰۰۰۰۰

۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰

اسلاید ۹ :

سود تقسیم نشده در ماهیت دارائی ها وجود داردو بطور کلی تمام بخش بدهی ها وسرمایه و سود تقسیم نشده و اندئخته ها از نظر ماهوی در دارائیها وجود دارند.این دارائیهای یک بخش یا موسسه می باشد که بخشی از آن از محل بدهیهای شخص یا موسسه و بخشی دیگر از محل سرمایه یا حقوق صاحب یا صاحبان موسسه بوجود آمده است .در واقع توزیع سود بین سهامداران یا صاحب موسسه باعث خارج شدن از منابع وجوه نقد یا کاهش دارایی در شرکت یا موسسه خواهد شدباقی ماندن سود در شرکت وعدم توزیع آن یا عدم پرداخت آنباعث برقراری دارائی های شرکت تعادل سود تقسیم نشده خواهد شد حتی اگر بخشی از سود تقسیم نشده به اندوخته ها اختصاص یابد.برابر قانون تجارت مصوب ۱۳۴۵،طبق ماده۲۳۹سود قابل تقسیم که ب بیان دیگر سود تقسیم نشده است عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل واندوخته های قانونی وسایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل .بنابر ماده ۲۳۹،مانده سود تقسیم نشده هر سال در دوره بعد بعنوان سود قابل تقسیم بایستی با سود قابل تقسیم سال مالی جمع شده ودر تسهیم سود سال مالی،مورد تقسیم واقع شود.

اسلاید ۱۰ :

مثالی مربوط به مباحث ذکر شده بالا:

اگر یک شرکت را از سال اول تاسیس در نظربگیریم،این شرکت در ابتدای امر فاقد سود مکتسب می باشد .فرض می شود که در سال اول مبلغ۰۰۰/۱ریال سود خالص پس از کسر مالیات بر درآمد دوره داشته باشد این رقم در واقع سود ویژه شرکت پس از کسر مالیات است چون از۰۰۰/۱ریال بایستی اندوخته ها وسود سهام کنار گذاشته شود لذا در این حالت برخی به آن سود قابل تقسیم میگوینددر صورتی که در ماده ۲۳۹

قانون تجارت سود قابل تقسیم بعد از کسر اندوخته قانونی وسایر اندوخته های اختیاری می باشد .از طرف دیگر مبلغ ۰۰۰/۱ ریال سود ویژه پس از کسر مالیات ،چون تقسیم نشده تا زمان تقسیم می تواند نام سود تقسیم نشده را داشته باشد بنابراین چون مبلغ ۰۰۰/۱ریال می تواند مورد تقسیم واقع شود از دید برخی از حسابدارن سود قابل تقسیم است ،از دید برخی سود تقسیم نشده است از نظر قانون تجارت ظاهرا هیچ یک از ۲اصطلاح را شامل نمی شود اما چون قانون تجارت نظر به سود قابل تقسیم بین سهام دارن دارد لذا از نقطه نظر مبلغی که بین سهام داران قابل تقسیم است سود قابل تقسیم را مطرح می سازد .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 53 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد