بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

پيامدهاي كار تحت سيستم روشنايي نامطلوب:

خستگي چشم

اشكال در تطابق و ديد اشياء و رنگها

كاهش بهره‌وري و کارایی شغلی

خيرگي و صدمه به شبکیه

افزايش حوادث 

اختلالات اسکلتی عضلانی

اسلاید 2 :

   ويژگيهاي روشنايي مطلوب صرفنظر از منبع تأمين آن در موارد زير خلاصهميگردد.

  • شدت روشنايي مطابق استاندارد(عمومي و موضعي)
  • تناسب منابع روشنایی با ماهیت کارو رنگ دهی مناسب طیف
  • تناسب چیدمان منابع و یکدستی توزیع روشنایی(عدم وجود سايه روشن محسوس)
  • عدم مزاحمت درخشندگی سطوح، پنجره ها و منابع روشنایی
  • رنگ و انعكاس مناسب سطوح داخلي بمنظور توزيع روشنايي
  • نگهداری صحیح منابع و سطوح

اسلاید 3 :

آيا سيستم روشنايي كارگاه از نظر بهداشتي مطلوب است؟

1 -روشناييمطلوب:           واجد تمام معيارهاي مطلوبيت

2- روشنايي معيوب:       واجد برخي از معيارهاي مطلوبيت و قابل اصلاح

2- روشنايي نامطلوب:    واجد برخي از معيارهاي مطلوبيت و غير قابل اصلاح  نياز مند بازمهندسی

اسلاید 4 :

عوامل مؤثر بر ديدن:

علاوه بر سلامتي چشم عوامل زير در روئيت اشياء و تصاوير نقش اساسي دارند:

1- شدت روشنايي

2- اندازه شئ يا تصوير

3- طول زمان روئيت

4- طول موج نور يا طيف بازتابي

5- ضریب انعكاس سطوح

6- تباين

اسلاید 5 :

آمار چه مي‏گويد؟

جمع بندي آمار موجود در مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت در سال 1386:

17% كارگاهها دارای شرايط نامناسب روشنايي بوده اند.

 12% كارگران در معرض روشنايي نامناسب قرار داشته اند.

نتايج ارزيابي روشنایی  در320 كارگاه صنعتي بالای 20 کارگر در 7 منطقه صنعتی (همدان، مشهد، قزوين، آمل، تنكابن ، زنجان, قم ) كه در آنها تعداد 17829 نفر كارگر مشغول كار بوده‏اند نشان داد کهتنها 5424 نفر معادل 4/30% در محيطهاي كاري با روشنايي مطلوب مشغول كار بوده‏اند.

اسلاید 6 :

رفتارهاي امواج نوري

بازتابش

تفرق

انحراف

تداخل

شكست

اسلاید 7 :

كميات سنجش روشنايي

1- شار نوري منبع:

شار نوراني منبع يا توان نوري منبع عبارتست از توان نوري ساطع شده از منبع نوراني كه با واحد لومن  lm بيان مي‌گردد و با Φ نشان داده مي‌شود.

يك لومن شار نوراني ساطع شده از يك شمع استاندارد در يك استراديان (زاويه فضايي) است.

یک وات 683 لومن است

 

اسلاید 8 :

2- شدت نور منبع:

شدت نور منبع، با نماد I و با واحد شمع استاندارد يا كاندلاcdبيان مي‏گردد.

بطور عملي يك كاندلا، شدت نور ناشي از يك منبع نوراني با سطح(1/60) cm2   از جسم سياه در درجه  ذوب  پلاتين (2045°k) در فشار يك اتمسفر (101325 Pa) است. شدت تابش نور از اين منبع را به عنوان شمع استاندارد مي‌گيرند.
شار عبوري از سطح كره در هر زاويه فضايي حائز اهميت است. سطح كره با شعاع واحد به‏صورت زير محاسبه مي‏شود:

لذا مي‌توان گفت انتشار نور ناشي از يك منبع نقطه‏اي با شدت

يك كاندلا، كه بصورت فضايي تابش روشنايي دارد، در هر زاويه فضايي يك لومن شار نوراني منتشر مي‏كند

اسلاید 9 :

3 - شدت روشنايي (E):شدت روشنايي با نماد E ، عبارتست از ميزان شارنوراني دريافت شده توسط يك سطح معين مي‌باشد، واحد‌هاي آن فوت كاندل fc و لوكس Lx  مي‌باشد.واحد بين‌المللي شدت روشنايي لوكس  lx است.

يك لوكس،شدت روشنايي است كه از يك شمع استاندارد در فاصله يك متري توسط سطح يك متر مربعي دريافت مي‌شود يا بر آن سطح تابيده شود

فوت‌كندل:شدت روشنايي است كه از يك شمع استاندارد
(يك كاندلا) در فاصله يك فوتي توسط يك فوت مربعي دريافت
شود، يا برآن سطح تابيده شود   fc = 11 lx
.

اسلاید 10 :

استانداردهاي شدتروشناييدر محيطهاي مسكوني، تجاري، عمومي و صنعتي براي آسايش افراد، شدت روشنايي  در جداول مخصوصي بيان گرديده است. حداقل شدت روشنايي قابل قبول 50 لوكس مي باشد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید