مقاله تدوین چهارچوبی برای بررسی تأثیرات سیستم روشنایی جاده ها بر ارتقاء ایمنی(مطالعه موردی محور فیروزکوه – جابان )

word قابل ویرایش
16 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

خلاصه
مبحث ایمنی یکی از بخش های مهندسی ترافیک می باشد که به بررسی ایمنی معابر و تحلیل تصادفات و دلایل رخداد آن می پردازد. حس بینایی برای ایمنی و جریان مناسب حمل و نقل در راه ها ضروری می باشد زیرا چراغ های نصب شده در خیابان ها ، مکمل نور چراغ جلوی ماشین ها می باشند و نور پردازی هایی که صورت می گیرد ، شرایط هندسی راه ، روسازی ، جداول ، خودروهای عبوری و پارک شده را به وضوح برای راننده مشخص می کند . نورپردازی یکی از عواملی است که بر آسایش روانی تاثیر به سزایی می گذارد و در محیط هایی که از لحاظ شرایط نوری به آن توجه نشده باشد ، باعث ایجاد حس عدم امنیت می شود . یکی از دلایل رخداد تصادف در شهرها و جاده های شهری و بیرون شهری نقص در سیستم روشنایی است . در این مقاله اقدام به ارائه یک مدل بر روی سیستم روشنایی جاده ها در زمان های متفاوت شب و روز و ارزیابی تاثیر میزان روشنایی در تصادفات و اقدام متقابل ایمن سازی که تلاش شده که با استفاده از چهارچوب داده ها و سازه های اطلاعاتی در محور فیروزکوه ابتدا تا انتهای روستای جابان در شرایط مختلف به بررسی ، مدل سازی و نتیجه گیری در مورد ارائه راهکارهایی برای ارتقاء ایمنی پرداخته است .
واژه های کلیدی: روشنایی ، ایمنی ، ضریب اهمیت راه ، تصادفات ، شرایط نوری جاده
١. مقدمه
حس بینایی برای ایمنی و جریان مناسب حمل و نقل در خیابان ها و جاده های ماضروری می باشد.هرچند که ، در بسیاری موارد،به علت ضعف های چشم انسان ، شبانگاهان نور چراغ جلو وسایل نقلیه مانع از دید کافی مورد نیاز رانندگی می شود.چراغ های نصب شده در خیابان ها مکمل نور چراغ جلوی ماشین ها می باشند،بدین صورت که دامنه دید را بصورت عرضی و طولی گسترش می دهد. بدین ترتیب ، به رانندگان به وسیله پیش آگاهی، خطرات موجود در مسیر خیابان و یا عابران کمک می کند.تحقیقات نشان می دهد که میزان سانحه های شب هنگام می تواند به وسیله تأمین روشنایی کافی در خیابان ها کاهش یابد. روشنایی به راننده این امکان را می دهد که یک عابر پیاده را در مسیر خیابان ، دورتر از پرتوهای نوری چراغ جلوی خودرو و حتی قبل از اینکه عابر پیاده داخل خیابان گردد را ببیندو همین طور به عابر پیاده به وسیله موانع شبرنگ کناره های خیابان کمک می کند.
تصادفات یکی از بزرگترین چالش های پیش روی مهندسین ترافیک می باشد.ایران با تلفات سالیانه ١٩هزار نفر دررتبه پنجم در جهان از نظر تعداد تلفات جاده ای قرار دارد. در بررسی عوامل تصادفات سه عامل انسان ، راه و وسیله نقلیه را دخیل می دانیم که از میان آنها انسان بیشترین سهم را در بروز تصادف داراست . نکته مهجور مانده در این تقسیم بندی این است که برخی بین دو و یا هر سه عامل مشترک اند.یکی از این علتهای تصادفات ،روشنایی معابر است .در نگاه اول روشنایی را میتوان از نقایص راه منظور نمود ، اما با نگاهی دقیق تر ابعاد دیگری از آن نمایان می شود.با مطالعات انجام گرفته مشخص شده که روشنایی به تنهایی باعث بروز تصادف نخواهد شد و عواملی نظیر بی توجهی عابرین پیاده یا موتورسواران به وسیله نقلیه و فرض قابلیت دیده شدن ایشان توسط رانندگان نیز در رخداد تصادفهایی که تامه آن نقص سیستم روشنایی می باشد،دخیل است .
افزایش تصادفات شبانه در راه ها وخسارات جانی و مالی مربوطه حاکی از تبدیل این معضل به یک بحران و فاجعه ملی است و پیشگیری و مبارزه با آن نیاز به عزم ملی و بهره گیری از همه امکانات مادی و معنوی دارد.واقعیت بیانگر آن است که روش ها و راهکارهای مورد عمل و جاری موجود چندان مؤثر نبوده و با افزایش روزافزون تعداد وسیله نقلیه و بالا رفتن سرعت آنها و عدم تناسب توسعه و ارتقاء سطح سرویس راه ها با آن بر نگرانی ها افزوده و موجبات رشد تصادفات شبانه را فراهم می سازد.
تأمین روشنایی راه ها یکی از مهم ترین مسائل مربوط به حفظ ایمنی راه هاست .در حال حاضر در بیشتر کشورها سیستم روشنایی یکی از اجزای لاینفک هر سیستم حمل و نقلی می باشد که به منظور تأمین روشنایی و دید کافی رانندگان تأکید ویژه ای بر طراحی، تأمین و تعمیر و نگهداری آنها وجود دارد.وجود روشنایی مناسب در شرایط ضعیف روشنایی و بخصوص شبها می تواند موجبات ارتقای ایمنی مسیر را فراهم آورد.تحلیل آمار تصادفات در کشورهای مختلف مؤید این مطلب است که روشنایی ثابت راه ها می تواند تا ٣٠ درصد در کاهش تصادفات شبانه مؤثر باشد.
٢. مروری بر پیشینه تحقیق :
پیش از ورود به بحث روشنایی نیاز است . برخی اصطلاحات که در این مقاله مورد استفاده قرار خواهد گرفت ، تعریف شود: شدت روشنایی* در یک نقطه واقع بر یک سطح برابر است با نسبت شار نوری تابیده به جزء کوچک سطح که نقطه مزبـور در آن واقع است .رابطه (١) برای محاسبه شدت روشنایی به کار می رود.
(۱)
واحد شدت روشنایی ، لوکس است که عبارت است از شدت روشنایی یک متر مربع سطح ناشی از تابش یـک لـومن شـار نوری . همانطور که می دانیم کلیه تشعشعات یک منبـع نـور قابـل دیـدن بـا چشـم نیست .شـار نـوری عبارتسـت از تـوان تشعشعات الکترومغناطیسی قابل دید که از منبع نور خارج شـودو واحـد انـدازه گیـری آن لـوم اسـت . نـور سـنج دستگاهی است برای اندازه گیری شدت روشنایی با واحدlux می باشد،دستگاه مورد نظر” شدت نور” بـر سـطح سنسـور را حس نموده و با توجه به ضرایب تبدیل اختصاص داده شده به دستگاه دیجیتالی شدت روشنایی محلـی کـه سنسـور در آن واقع است را نشان می دهد. در شکل ١ نمونه ای از این دستگاه نشان داده شده است .
شکل ١ – نمونه ای از دستگاه نورسنج
در ارتباط با پارامترهای مکان یابی روشنایی راهها، جدول (٢) نتایج بررسی های به عمل آمده در این تحقیـق را نشـان مـی دهد.همانگونه که مشاهده می شود، کشور آمریکا بیشترین مطالعه را در این زمینه انجام داده و به طور کلی توجه بیشـتری به این موضوع داشته است .راهنمایی روشنایی راههای آشتو به عنوان منبع اصلی سیاسـت گـذاری هـا و یکنواخـت سـازی اقدامات طراحی راه در این کشور،نسبت به ارائه ضوابطی اقدام نموده است که در ان فرآیند مشخصی برای تدوین روشـنایی آزادراهها و تبادل ها پیشنهاد شده ولی ضوابط مشخصی برای سایر رده های عملکردی راه ارائه نشده اسـت . در ایـالات مختلف آمریکا با توجه به شرایط درون ایالتی ، مشاهده می شود که بعضأ از پارامترهای دیگـری اسـتفاده شـده اسـت و بـا توجه به شرایط خاص ترافیکی راههای تحت پوشش خود نسبت به تدوین ساختار ضوابط مکان یابی روشنایی اقـدام نمـوده اند.در برخی از این ایالات مشاهده می شود که ضوابط مکان یابی روشنایی نسبت بـه آشـتو آسـانتر و بـه عبـارتی دیگـر از محدودیت کمتری برخوردار است .
در خصوص سایر کشورها، ارتباط جامعی در ارتباط با نحوه مکان یابی در کشورها دردست نیسـت .تنها کشـورآلمان ضـوابط نسبتأ کاملی را در این ارتباط ارائه داده است که رویکرد غالب آن برای مناطق درون شهری می باشـد. ضـوابط ایـن کشـور شامل پارامترهایی مانند میزان تردد روزانه ، چگالی دسترسی ها، وضعیت فاصله دید و تعداد عابرین پیـاده را کـه در آمریکـا نیز مورد استفاده قرار گرفته ، می باشد.اما جالب آنکه تعداد تصادفات را در راه به عنوان عاملی برای مکان یابی روشنایی مد نظر قرار نمی دهد. پارامترهایی که غالبأ در ارتباط با سایر کشورها مورد استفاده قرار می گیرنـد محـدود بـه متوسـط تردد روزانه می گردد و در صورتی که میزان تردد روزانه از یک حد مشخصی بیشتر باشد، نسبت به تأمین روشـنایی در آن راه اقدام می نمایند.با این حال ، مشاهده می گردد در ایلات تاسمانی کشور استرالیا علاوه بر متوسط تردد روزانـه از فـاکتور تصادفات نیز به عنوان معیاری جهت مکان یابی روشنایی در راه ها استفاده شده است .
مکانیابی روشنایی در راه های کشور توسط ادارات کل راه و ترابری استان و بر اساس شرایط خاص محـدوده تحـت پوشـش مربوطه انجام می پذیردودر این راستا، نسبت به نظر سنجی و جمع آوری اطلاعـات از ادارات راه و ترابـری اقـدام گردیـد و نتایج مبین پراکندگی و سلیقه ای بودن این مهم در شرایط کنونی تأمین روشنایی در راه های کشور بود.
جدول ١ – مقایسه پارامترهای مکان یابی و اولویت بندی تأمین روشنایی در کشورهای مختلف
٣. روش تحقیق
مکان یابی روشنایی درراهها با هدف ارائه ابزاری به تصمیم گیران در جهت تخصیص بهینه منابع و تعیین اولویت روشنایی به راهها انجام می شود.در این ارتباط ، لازم است تا ساختار مشخصی که امکان مقایسه کمی اولویت بین راهها را برای تأمین روشنایی فراهم نماید، تعیین گردیده و در اختیار تصمیم گیران و کارشناسان مربوطه قرارگیرد.
به طورکلی، در هر پروژه حمل و نقلی مجموعه ای اطلاعات و داده های خروجی به دست خواهد امد که با استفاده از روش ها و تکنیک های اماری می توان روابط موجود بین آنها را کشف و در موارد مشابه از این روابط برای پیش بینی نتیجه ، بدون آنکه احتیاج باشد از ابتدا مراحل آمارگیری و آنالیز داده ها را دوباره انجام داد،استفاده نمود.در نتیجه استفاده از مدل باعث افزایش سرعت و بهره وری و همچنین کاهش اشتباهات احتمالی خواهدشد.به عبارت دیگر،مدل ها روابط ریاضی موجود بین یکسری از داده ها می باشند که به زبان ریاضی بیان می گردند.مدل ها انواع مختلفی دارند.بعضی از مدل ها به صورت خطی و بعضی به صورت غیر خطی می باشند.مدل استفاده شده در این مطالعه با توجه به نمونه های مشخص شده و طبیعت نحوه انجام تصمیم گیری به صورت خطی انتخاب شده است .
در ارتباط با ساختار کلی مدل ، با توجه به عوامل ذیل نسبت به انتخاب ساختار خطی برای مدل ارائه شده اقدام گردیده است .به طورکلی، مدل ارائه شده پیش از آنکه یک مدل تحلیلی باشد، یک مدل انتخابی است .با توجه به این موضوع که غالبأ مدل های خطی برای برآورده نمودن انتظار انتخاب از مدل نتایج مناسبی ارائه می دهند،فرض خطی بودن مدل قابل قبول به نظر می رسد.یکی از ملاحظاتی که در انتخاب مدل لحاظ گردیده است ، سادگی و امکان قابلیت بهره برداری از آن به عنوان یک ابزار تصمیم گیری می باشد.ازاین رو، ساختارخطی مدل به نحو احسن می تواند این شرایط را برآورده نماید . با توجه به پارامترهای انتخابی می توان فرض نمود که فرآیند تغییر پارامترها با متغیر وابسته مدل تقریبأ ارتباط خطی دارند.به طوری که با افزایش کمیت هر یک از پارامترها ، میزان نیاز روشنایی قطعه نیز افزایش پیداخواهد نمود.
شکل (٢) ساختارکلی مدل های پیشنهادی را برای مکانیابی محل های نصب روشنایی در راههای مستقیم ، نشان می دهد. همانگونه که در بخش های گذشته و در خلال مطالعات تطبیقی نیز مشاهده گردید،ضوابط و معیارهای اولویت بندی روشنایی در بخش های مستقیم ر اه با یکدیگر بعضأ متفاوت و بر اساس نوع تقاطع ها و میزان حجم ترددی که از تقربگاه های مختلف وارد تقاطع می گردد،شرایط تأمین روشنایی مورد ارزیابی قرار می گرفت .از این رو، مدل اولویت بندی مجزایی برای تقاطع ها در نظر گرفته شده است .
شکل ٢- ساختارکلی مدل اولویت بندی روشنایی در بخش های مستقیم راه
با توجه به مواردی که عنوان شد ، شکل کلی تابع اهمیت راه برای تأمین روشنایی قسمت های مستقیم راه به صورت (رابطه ١) است :
(٢) اتصال به اینترنت از طریق GPS که در آن :
ضریب اهمیت قطعه i از راه j .
سطح سرویس قطعه i از راه j .
نسبت نرخ تصادفات شبانه به نرخ تصادفات روزانه قطعه i از راه j .
نوع عملکرد راه i (طبق نشریه ۴١۵).
شرایط آب و هوایی قطعه i از راه j .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 16 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد