بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1 – ترکیب عنصری نمونه های ماده
2 – ساختار مولکول های معدنی ، آلی و زیست شناختی
3 – ترکیب کیفی و کمِّی مخلوط های پیچیده
4 – ساختار و ترکیب سطح جامدات
5 – نسبت ایزوتوپی اتم ها در نمونه ها
در اختیار ما قرار می دهد .

طیف سنجی جرمی دستگاهی است که یون های متحرک سریع را بر اساس نسبت جرم به بار آنها ،جدا می کنند .

اسلاید 2 :

منابع یونی :نقطه شروع برای تجزیه طیف سنجی جرمی تشکیل یون های آنالیت گازی است و حوزه و کاربرد یک روش طیف سنجی جرمی تحت تاثیر فرآیند یونش قرار دارد .

اسلاید 3 :

دسته بندی منابع یونش :
الف ) سخت :
انرژی بالا ، قطعه قطعه شدن زیاد ، شدت پیک یون مولکولی کم

ب ) نرم :
انرژی پایین ، قطعه قطعه شدن کم ، شدت پیک یون مولکولی زیاد

اسلاید 4 :

A high-energy electron can dislodge an electron from a bond, creating a radical cation (a positive ion with an unpaired e-).

اسلاید 5 :

ملکول ها در حالت ها ی برانگیخته بالای ارتعاشی و چرخشی ، قطعه قطعه می شوند وتعداد زیادی یون های مثبت با جرم های مختلف کمتر ( وبه ندرت بیشتر ) از جرم یون ملکولی تولید می کنند.
این یون ها به نام یون های دختر خوانده می شوند .

پیک هایی در جرم های بزرگتر از جرم یون مولکولی ظاهر می شوند .
این پیک ها به یون هایی مربوط اند که فرمولهای شیمیایی یکسان اما ترکیبات ایزوتوپی مختلف دارند .
مثلا در مورد متیل کلرید ، مهمترین گونه های ایزوتوپی عبارتند از :

اسلاید 6 :

در یونش شیمیایی ، اتم های گازی نمونه ( حاصل از ورودی پیمانه ای یا کاوند گرما داده شده ) در اثر برخورد با یون های حاصل از بمباران الکترونی مقداری اضافی از یک گاز واکنشگر ، یونیده می شوند .
یکی از متداولترین واکنشگرها متان است که با الکترون هایی با انرژی زیاد واکنش می دهد و یون هایی مانند ، ، و ، را به دست می دهد .

اسلاید 7 :

تفکیک وتکرارپذیری طیف سنج های زمان پرواز به اندازه دستگاه های قطاع مغناطیسی ویا چهار قطبی نیست ولی محاسنی همچون سادگی ، محکمی ، راحتی دسترسی به منبع یونی و گستره جرمی نا محدود تا اندازهای این محدودیت ها را جبران می کند .

اسلاید 8 :

آشکارسازها:1- فنجان فارادی

اسلاید 9 :


2- تکثیر کننده الکترون
الف- تکثیرکننده دینود گسسته

دارای کاتد و چند دینود سطوح Cu/Be می باشد.

اسلاید 10 :

طیف جرمی یک ترکیب خالص چند نوع داده ها را که شناسایی آنها مفید است در اختیار می گذارد .
اول وزن مولکولی ترکیب و دوم فرمول مولکولی آن است .


طیف سنج جرمی وسیله ای بی رقیب برای تعیین وزن مولکولی است .
البته این مسئله به شناسایی پیک یون مولکولی ، یا در برخی موارد پیک یا نیاز دارد .

فرمول مولکولی را از روی طیف جرمی یک ترکیب می توان تعیین کرد .
مشروط بر اینکه پیک یون مولکولی را بتوان شناسایی و جرم دقیق آن را به دست آورد .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید