بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • نمونه گونه مورد نظر در شعله به حالت اتمي تبديل مي شود
 • الكترونهاي ظرفيت اتمهاي مورد نظر با جذب انرژي حرارتي به سطوح انرژي بالاتر ارتقاء پيدا مي كنند
 • در برگشت به حالت پايه از خود تابش نشر كرده

شدت تابش نشر شده متناسب با غلظت آن گونه در محلول اوليه است

اسلاید 2 :

 • نمونه بصورت محلول و در حالتي كه به ذرات ريز و يكنواختي تبديل شده ، بصورت غبار وارد شعله مي شود.
 • بخارات محلول حاوي نمونه بهمراه سوخت و اكسيدان وارد مشعل مي شوند

اسلاید 3 :

 • انتقال محلول (بوسيله لوله موئينه)
 • تزريق و پاشيدن محلول و تبديل آن به ذرات ريز
 • انتقال ذرات ريز
 • تبخير و حذف حلال
 • تعادل بين ذرات تبخير شده
 • اندازه گيري نشر يا جذب

اسلاید 4 :

 • معادله ماكسول ـ بولتزمن

  Nu / No = (gu / go) e -(Eu - Eo) / KT

gu = سهم آماري حالت بر انگيخته

go = سهم آماري حالت پايه

K= ثابت بولتزمن

Eu = انرژي حالت برانگيخته

Eo = انرژي حالت پايه

T = درجه حرارت كلوين ‏

اسلاید 5 :

 • ثابت جفت شدن راسل ـ ساندرز J=(L+S) g=2J+1

S = ±1/2  ,  L Þ S=0 , p=1 , d=2 , f=3

 • در طيف سنجي نسبت Nu / No عامل مهمي در وضوح و شكل طيفها است .

اسلاید 6 :

 • خط طيفي 228.8nm كادميم ناشي از انتقال 1so ® 1s1 است

نسبت Nu/No را در شعله هواـ استيلن (حرارت 2250° C) محاسبه كنيد

gu /go = (2J+1)/(2J+1) = (2(1)+1)/(2(0)+1) = 3/1

n = c/l = 2.998x1010 cm/sec / 2.88x10-5 cm

  = 1.310x10-15 sec-1

Eu-Eo=hn=(6.626x10-27erg-sec)(1.310x10-15 sec-1)

Eu-Eo = 6.682x10-12 erg

Nu / No = (gu / go) e -(Eu-Eo)/KT = 4.5x10-10

اسلاید 7 :

 • مقدار كمي از عنصر مورد نظر يا نمك آن و يا تركيبي از آنها همراه بامقدار كمي گاز بي اثر دريك حباب كوارتز قرار ميگيرد
 • در اثر تابش امواج راديو فركانسي گاز بي اثر يونيزه ودر حالت تحريك شده با اتمهاي عنصر مورد نظر برخورد كرده و اتمهاي فلز تحريك شده نشر مي كنند

اسلاید 8 :

log(Io/ It) = A = abc

log It = -abc + log Io

  با محلول شاهد (Blank) معادله ساده تر ميشود

  حساسيت (Sencitivity) :

غلظتي كه معادل 1% جذب باشد (جذب 0.0044) معادل شيب ناحيه خطي منحني تجزيه اي است

  حد آشكار سازي (Limit of Detection) يا LOD :

غلظتي از نمونه كه علامت حاصل از آن دو يا سه برابر ريشه ميانگين مربعي لرزشي (nois) است

اسلاید 9 :

 • جنبه هاي عملي كار با اتم سازها
 • اندازه گيري علامتهاي جذبي
 • كاربردهاي طيف سنجي جذب اتمي
 • ملاحظات عمومي
 • استفاده از حلالهاي آلي

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید