بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

عيوبي كه عموماً به آنها جريان سرد يا نيامد اطلاق مي شود يا عيوب سطحي به عيوبي اطلاق مي شود كه در بيشتر موارد قابل رؤيت بوده و گاهي سبب عدم پذيرش قطعه مي شود . اين عيب معمولاً به عنوان يك عيب ناشي از نحوه جريان فلزمذاب شناخته

مي شود.

اسلاید 2 :

اين عيب به اين دليل ايجاد مي شود كه هميشه بين زمان رسيدن فلز مذاب به يك محل مشخص در قالب و وقوع انجماد سريع فلز يك رقابت وجود دارد اگر زماني كه دو جريان فلز مذاب به هم مي رسند، فلز به طور جزئي منجمد شده باشد چروك ها يا روي هم آمدگي و يا لايه لايه شدگي هايي در سطح قطعه ايجاد مي شود كه اين موارد مشخصه هاي عيوب سطحي هستند. اين عيب اغلب در جاهايي كه قالب سردتراست مثل انتهاي زائده هاي نازك و ضخيم به چشم مي خورد.(شكل1)

اسلاید 3 :

1- طراحي نامناسب سيستم راهگاهي (كه براي برطرف كردن  اين عیب باید سيستم راهگاهي مناسبي طراحي شود).

2- ضخامت ديواره : با توجه به فرمول

                                                                    هرچه بیشترباشد گرمای بیشتری گرفته می شود   m

و باعث به وجود آمدن عیوب سطحی در قطعه می شود

اسلاید 4 :

3- شكل قطعه ريختگي : وقتي ضخامت قالب يك نواخت نباشد اولاً مقدار گرمایي كه بايد از مذاب گرفته شود در قسمتهاي ضخيم قطعه بيشتر است در همين قسمتهاي ضخيم قطعه قالب نيز نازكتر بوده كه طبق رابطه فوق افزايش دماي بيشتری خواهد داشت در نتيجه بين اجزاء ضخيم و نازك قالب تنش هاي حرارتي اعمال شده كه باعث به وجود آمدن يك عيب در قطعه مي شود.

اسلاید 5 :

4- زمان پرشدن : يك اصل مهم در اين زمينه اين است كه هر چه زمان پرشدن كمتر باشد، سطح تمام شده قطعه بهتر است.در واقع باید به خاطرداشت که هیچ یک از عیوب سطحی در اثر کوتاه بودن زمان پر شدن رخ نمی دهند.

5- دماي قالب : پايين بودن دماي قالب سبب سرد شدن جريان فلزمذاب و در نتيجه افزايش ميزان فلز منجمد شده در مسير جريان فلز مي شود. اگر درصد فلز جامد در مسير جريان بالا باشد ، مي تواند سبب عدم چسبندگي مناسب بين قسمت هاي مختلف جريان و در نتيجه تشكيل چروك يا ايجاد جريان سرد شود، اين عيوب متداولترين نوع عيوب سطحي را تشكيل

مي دهند.

اسلاید 6 :

6- دماي فلز : دماي فلز نيز مي تواند عيوب سطحي را تحت تأثير قرار دهد؛ بديهي است كه هر چه فلزداغ تر

 باشد؛ سطح تمام شده بهتر خواهد بود گرچه هميشه افزايش دماي فلز باعث به وجود آمدن عيب هاي ديگري نیزمي شود.

اسلاید 7 :

تخلخل يكي از بزرگترين مشكلات در دايكست به شمار

 مي آيد. و تخلخل داخلي ناشي از انواع گازهاي حبس شده در قطعه مي باشد.

اسلاید 8 :

تشخيص تخلخل گازي : تخلخل هاي گازي تقريباً هميشه به شكل حباب هاي حبس شده در قطعه هستند كه به طور نمونه شبيه به يك سري حفره گرد و با سطح صاف در قطعه ريختگي ظاهر مي شوند. مشخصه كليدي براي شناسايي تخلخل گازي ديواره صاف اين نوع تخلخل است.(مانند شكل)

اسلاید 9 :

تخلخل گازي در دايكست از سه منبع اصلي سرچشمه مي گيرد:

1- هواي حبس شده: كه بستگي به دو فاكتور زير دارد:

الف) مقدار مذاب ريخته به داخل سيلندر.

  ب) سرعت پيستون.

اسلاید 10 :

الف) هواي حبس شده متداولترين نوع گازهاي محبوس در قطعات دايكست به شمار مي آيد كه به دليل سرعت زياد پيستون حجم زيادي از گاز داخل قالب محبوس مي شود.

نتايج برخي از تحقيقات نشان داده است كه براي به حداقل رساندن هواي محبوس بايد 50%  محفظه پر باشد. اگر درصد پر شدن از 50% كمتر باشد فلز تمايل به تشكيل موجي خواهد داشت كه بين سر پيستون و قالب به سمت جلو و عقب حركت مي كند. با شروع حركت پيستون به سمت جلو موجي در جلوي سر پيستون ايجاد مي شود و اين موج مي تواند به موج منعکس شده در ميانه هاي سيلندر برخورد كند. اين موضوع سبب ايجاد اغتشاش و در نتيجه حبس هوا مي شود .(شكل 4و8)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید