بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 مقدمه

يك مديربايد با تجزيه وتحليل ودرك اهداف سازماني كه مسئوليت آنرا عهده دار است از منابع  محدود كه در اختيار دارد به نحو مطلوب استفاد ه  وبا عنايت به توقعات ومحدوديت هاي  دروني وبيروني  در جهت  حصول به اهداف سازمان به كار گيرد.لذا ضروري است كه مديران داراي شايستگي ها وتوانايي هايي باشند كه مهارتها، دانش ورفتارها ونگرشها زيربناي آنها باشد.مبناي  صلاحيت  فرايندي  است  كه مديران را قادر مي سازد  تا به صورت  سيستماتيك با افزايش  دانش جهاني اقدامات استراتژيك  وبرنامه ريزي هاي لازم را جهت اداره امور سازمان انجام داده واقدام به انجام كار گروهي  در راستاي  دستيابي به اهداف  سازمان  نمايد.از اين  طريق آنان قادر خواهند بود افراد مناسب رابا  مهارتهاي  مناسب ودر زمان مناسب به كار گيرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسلاید 2 :

مفهوم مديريت بر مبناي صلا حيت

وجود مديران اثربخش وكارا براي موفقيت سازمان هاي امروز ضروري

   است اين مديران بايدداراي صلاحيت وشايستگي وتوانايي هاي باشد.مديريت

   صلاحيت به دو جنبه درون سازماني وبيرون سازماني تقسيم مي شود. جنبه درون سازماني شامل صلا حيت برنامه ريزي ، صلاحيت خود مديريتي و صلاحيت كار گروهي است جنبه بيرون ساز ماني شامل صلاحيت ارتباط،

    صلاحيت اقدام استراتژيك وصلاحيت آگاهي جهاني است

 

اسلاید 3 :

صلاحيت كار گروهي

  هنگامي كه  مديران درباره  كار گروهي كه يكي ديگر ازجنبه هاي مديريت

 صلا حيت درون سازماني است فكرمي كنند اغلب تمايزي بين اعضاي گروه

 ورهبرآن قائل مي شوندطراحي يك گروه خوب متضمن كارايي بالاست.واين

 امربه يك محيط  مشاركتي وحمايتي  كامل نياز دارد در يك محيط  مشاركتي

 به اعضاي گروه اختيار داده مي شود كه بر اساس  وظايفشان  تصميم گيري

 كنند.مديراني كه فاقد صلاحيت  كار گروهي هستند اغلب نظريه هاي  خشن،

 ناگهاني و نا منعطف ارائه ميكنند ودر نتيجه  ديگران احساس  بي اعتباري،

 ناكامي ورنجش خواهند كرد.اين صلاحيت دربرگيرنده مواردي به شرح زير

است.

اسلاید 4 :

1-طراحي تيم كاري

طراحي تيم شامل تدوين اهداف واضح وروشن ومشخص وتعريف وظايف تيم  به  طور كلي وتعيين  وظايف ومسئوليتهاي اعضاي  گروه به صورت فردي مي باشد بايد توجه داشت كه گروه براي شناسايي و كسب منابع لازم در جهت  نيل  به  اهدافش ،نياز به  ياري  و حمايت دارد ودر يك تيم  كه كار گروهي انجام مي دهد،بايد به پاداش وتنبيه به عنوان عامل انگيزش بها داده شود .

تيم تعداد محدودي از افراد با مهارتهاي مكملند كه به منظور هدف مشترك واهداف عمليات وبا رويكرد مسئوليت متقابل  دربرابر يكديگر دورهم جمع جمع شده اند .

 

اسلاید 5 :

2-ايجاد بسترها وزير ساخت هاي لازم وايجاد يك محيط حمايتي

انواع مهارتهاي  مورد نياز در تيم از  بسترها و  زير  ساخت هاي  لازم محسوب مي شوند،اعضايي كه در تيم دور هم  گرد مي آيند  بايد مهارتها و توانمنديهاي  خاصي  داشته  باشد تا  بتواند عمليات  تيم را  انجام دهند، مهارت هاي تيم بايد مكمل هم باشد.به طور كلي اين مهارتها به سه دسته تقسيم مي شوند.

1-مهارت هاي وظيفه اي:هر فرد بايد با توجه به وظيفه ونقشي كه در تيم به عهده دارد مهارت هاي فني خاصي را دارا باشد.

2-مهارتهاي حل مساله وتصميم گيري:اعضاي  تيم  براي  حل  مسائل ومشكلاتي كه تيم با آنها روبه رومي شود نيازمند مهارت حل مسئله وتصميم گيري مي باشند.

3-مهارتهاي انساني:اين مهارتها براي جذب افراد تيم نسبت به هم وبرقراري ارتباط وهمكاري  بين هم لازم است.

اسلاید 6 :


3-پويايي مديريت در تيم

مديريت براي تبديل افراد به اعضاي فعال تيم،بايد كساني را به عضويت تيم در آورد كه از نظرروابط انساني داراي مهارت بالايي بوده وبعنوان عضو تيم اثربخش ازنظرهمكاري با سايراعضاء، آموزش لازم را ديده باشند وسازمان به سبب تلاش گروهي به اعضاي تيم پاداش مناسب بدهد .مشخصات تيمهايي كه مديران بايد طراحي كنند به شرح زير است.

1-خلاق ونوآور:عقايد ونظرهاي جديد را ارائه مي كند.

2-كاشف وموسس:پس از اينكه عقايد جديد بوسيله ديگران ارائه شد مي تواند به اين عقايد جامعه عمل بپوشاند.

3-تحليلگر:راه هاي ارائه شده را مورد تجزيه وتحليل قرار مي دهد.

4-سازنده-سازمان دهنده:ساختار سازماني براي طرح پيشنهادي ارائه مي كند.

5-نتيجه گر-توليدكننده:رهنمودهاي لازم را ارائه مي كند.

6-كنترل كننده-بازرس:امور را به صورت دقيق كنترل وبررسي مي كنند.

7-نگهدارنده:در مبارزه هاي تيم با گروه هاي خارجي،با اعتقاد راسخ از تيم دفاع مي كند.

8-گزارشگر-مشاور:در پي كسب اطلاعات كامل برمي آيد.

9-هماهنگ كننده:كا رها راهماهنگ منسجم ويكپارچه مي كند.

 

اسلاید 7 :

صلاحيت خود مديريتي
SELF-MA AGEME T COMPETE CY

در اين صلاحيت درون سازماني مدير بايد در صداقت و رفتار اخلاقي معيارهاي شفاف و مشخص داشته باشد .اشتباهاتش را بپذيرد ، مسئوليت اعمال خود را به عهده گيرد ، براي پيشبرد كارها به سختي و با جديت تلاش كند ، در مقابل امواج  باز دارنده از سوي  رقبا مقاومت كند همچنين يك تعادل معقول بين كار وزندگي و ديگرفعاليتهاايجاد نموده واهداف كاري وشخصي روشني را براي خود تصويرنمايد ودرجستجوي بهبود وجبران ضعف ها باشد.اين صلاحيت اشاره به ويژگيهاي شخص مديردارد كه موادبرجسته آن عبارتند از :

1- صداقت و رفتار اخلاقي

2- انعطاف پذيري و ميل به پيشبرد امور

3- ايجاد تعادل بين مقوله هاي كار و زندگي

4- خود آگاهي وتوسعه دانش

اين صلاحيت در بر گيرنده مواردي به شرح زير است .

اسلاید 8 :

1- آگاهي و دانش
2- صداقت و رفتار

1- آگاهي و دانش :

     دانش و مهارت گسترده مدير را آگاه ساخته و از چند وچون اوضاع با خبر مي كند و در نتيجه فرصت هايش را افزايش مي دهد .

2- صداقت و رفتار :

     بسياري از مديران خود محورعمل مي كنند ، در حاليكه مدير كمال جو و اثر بخش واقعي براي بهتر شدن وضع سازمان بارويي گشاده از انتقادات و نظريات اصلاحي افراداستقبال كرده و اگر اشتباهي از او رخ داده آن را پذيرفته و بردباري زيادي را در قبول اشتباهات و تشويق افراد نسبت به انتقاد سازنده و قبول آن از خود نشان مي دهد و ازهرگونه واكنش منفي ياانتقام جويانه پرهيزمي كند و با صداقت كامل و سخت كوشي وجديت توان سازمان را در اجراي تصميمات و كسب اهداف قوت مي بخشد .

 

اسلاید 9 :

3- انعطاف پذيري و ميل به پيشبرد امور

مديران بايد منعطف و نوعي مهارت  در برقراري ارتباط داشته  باشند چرا كه (بهترينان كساني هستند كه بهترين ارتباط  را با ديگران برقرارمي كنند).مديران موفق به كارهايي كه  افراد انجام مي دهند معني و مفهوم مي بخشند و با متمركز كردن  توجه  كاركنان بر روي كار و ارائه هدايتهاي لازم به آنان از انجام دادن موفقيت آميز كارهااطمينان حاصل  مي كنند اين گونه مديران به حفظ تمركز صحيح بر كار ، ساده كردن كار، اهل عمل بودن واهميت كار را روشن ساختن اهميت مي دهند . اين مديران در تعيين اهداف خود قاطعيت داشته اما در مورد روش دست يابي به آنهاانعطاف پذيرمي باشند در عصر تحولات سريع ، رقابت شديد و كهنه شدن مداوم همه چيز،انعطاف پذيري وسازگاري از شرايط اساسي موفقيت است .   

اسلاید 10 :

صلاحيت برنامه ريزي واداره امور
pLA I G ADMI ISTRATIO COMPETE CY

صلاحيت برنامه ريزي واداره اموريكي ازجنبه هاي مديريت صلاحيت درون سازماني است. برنامه ريزي تجسم وطراحي وضعيت مطلوب در آينده  و يافتن راه ها  وساختن ابزارووسايلي است كه رسيدن به آن را فراهم مي كند بطور كامل وجامع برنامه ريزي واداره امور را مي توان چنين بيان داشت، برنامه ريزي فرايند تصميم گيري در مورد هدف يا اهدافي است كه بايد دردوره اي معين تعقيب شوندونيزاجراي برنامه هايي است

     به منظورنيل به اهداف بايد صورت گيرد.برنامه ريزي واداره امورازوظايف مديريت است وبه 4 مسئله اساسي  پاسخ ميدهد.1 -اكنون در كجا هستيم؟ (اين سوال مربوط به ارزيابي موقعيت فعلي است)  2-چرا مي خواهيم برويم؟ (مربوط به تعيين هدف هاي مطلوب) 3-به كجا مي خواهيم برويم؟(مربوط به تعيين هدف هاي مطلوب) 4-چگونه

     مي توانيم از وضعيت فعلي به مكان مطلوب برسيم؟(مر بوط به طرح عمليات و تجزيه وتحليل آثار مالي فعاليت هايي است كه براي رسيدن به وضع مطلوب بايد انجام شود.)

    اين صلاحيت در بر گيرنده مواردي به شرح زير است .

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید