بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مسيرياب: ابزاري است براي برقراري ارتباط دو يا چند شبکه

زيرساخت ارتباطي: مجموعه مسيريابها و کانالهاي فيزيکي ما بين آنها

الگوريتم‌هاي مسيريابي : روشهايي براي پيدا کردن مسيري بهينه ميان دومسيرياب به گونه‌اي که هزينه کل مسير به حداقل برسد.

اسلاید 2 :

آدرسهاي MAC:

 • آدرسهاي لايه فيزيکي جهت انتقال فريمها بر روي کانال
 • اندازه آدرس وابسته به پروتکل و توپولوژي شبکه
 • تغيير آدرسهاي MAC بسته‌هاي اطلاعاتي هنگام عبور از مسيريابهاي موجود در مسير

آدرسهاي IP :

 • آدرسهاي جهاني و منحصر به فرد
 • مشخص‌کننده يک ماشين فارغ از نوع سخت افزار و نرم افزار آن
 • ثابت بودن آدرسهاي IP بسته هاي اطلاعاتي هنگام عبور از مسيريابهاي موجود در مسير

بسته IP:

 • واحد اطلاعاتي با اندازه محدود

اسلاید 3 :

توپولوژي شبكه:

 • مجموعه مسيريابها و كانالهاي فيزيكي ما بين آنها در زيرساخت ارتباطي يك شبكه
 • متغير با زمان

ترافيك شبكه:

 • تعداد متوسط بسته‌هاي اطلاعاتي ارسالي و يا دريافتي روي يك كانال در واحد زمان
 • متغير با زمان

  گام يا Hop:

  • عبور بسته از يك مسيرياب=  گام
  • تعداد مسيريابهاي موجود در مسير يك بسته = تعداد گام = Hop Count

  ازدحام يا Congestion:

   بيشتر بودن تعداد متوسط بسته‌هاي ورودي به يك مسيرياب از تعداد متوسط بسته هاي خروجي

  بن بست  Deadlock:

  پايان طول عمر بسته‌ها

اسلاید 4 :

توپولوژي شبكه:

 • مجموعه مسيريابها و كانالهاي فيزيكي ما بين آنها در زيرساخت ارتباطي يك شبكه
 • متغير با زمان

ترافيك شبكه:

 • تعداد متوسط بسته‌هاي اطلاعاتي ارسالي و يا دريافتي روي يك كانال در واحد زمان
 • متغير با زمان

  گام يا Hop:

  • عبور بسته از يك مسيرياب=  گام
  • تعداد مسيريابهاي موجود در مسير يك بسته = تعداد گام = Hop Count

  ازدحام يا Congestion:

   بيشتر بودن تعداد متوسط بسته‌هاي ورودي به يك مسيرياب از تعداد متوسط بسته هاي خروجي

  بن بست  Deadlock:

  پايان طول عمر بسته‌ها

اسلاید 5 :

 • ارسال بسته‌هاي اطلاعاتي بدون نياز به اطلاع از آدرسهاي IP مبدأ و مقصد و فقط داشتن شماره VC جهت ارسال بسته
 • عدم اجراي الگوريتم مسيريابي جهت هدايت بسته‌هاي اطلاعاتي از مبدأ به مقصد
 • دريافت بسته به ترتيب ارسال شده در مقصد
 • عدم احتمال گم‌شدن بسته‌ها در عمل مسيريابي در شبكه

اسلاید 6 :

 • ارسال بسته‌هاي اطلاعاتي با استفاده از آدرسهاي IP مبدأ و مقصد در شبكه
 • انجام مسيريابي جداگانه براي هر بسته
 • توزيع و هدايت بسته‌ها روي مسيرهاي متفاوت بر اساس شرايط توپولوژيكي

 و ترافيكي لحظه‌اي شبكه

 • امكان دريافت بسته بدون ترتيب ارسال شده در مقصد
 • لزوم نظارتهاي ويژه بر گم شدن و يا تكراري بودن بسته در لايه‌هاي بالاتر

اسلاید 7 :

 • عدم توجه به شرايط توپولوژيكي و ترافيك لحظه‌اي شبكه
 • جداول ثابت مسيريابي هر مسيرياب در طول زمان
 • الگوريتم‌هاي سريع
 • تنظيم جداول مسيريابي به طور دستي در صورت تغيير توپولوژي زيرساخت شبكه
 • تغيير مسيرها به کندي در اثناي زمان
  • به هنگام سازي جداول مسيريابي به صورت دوره‌اي بر اساس آخرين وضعيت توپولوژيكي و ترافيك شبكه
  • تغيير سريع مسيرها
  • تصميم‌گيري بر اساس وضعيت فعلي شبكه جهت انتخاب بهترين مسير

  × ايجاد تأخيرهاي بحراني هنگام تصميم‌گيري بهترين مسير  به جهت پيچيدگي الگوريتم

اسلاید 8 :

 • محاسبه و ارزيابي هزينه ارتباط با مسيريابهاي همسايه (مسيريابهايي كه به صورت مستقيم و فيزيكي با آن در ارتباط هستند)
 • ارسال جداول مسيريابي توسط هر مسيرياب در فواصل زماني منظم براي مسيريابهاي مجاور
 • پيچيدگي زماني كم
 • الگوريتمهايDistance Vector

اسلاید 9 :

 • سريعترين الگوريتم براي ارسال اطلاعات به مقصد در شبكه
 • جهت ارسال بسته‌هاي فراگير و كنترلي مانند اعلام جداول مسيريابي

اسلاید 10 :

 • اندازه‌گيري تأخير هر يك از خطوط خروجي مسيرياب توسط خود مسيرياب
 • ارسال بسته خاص به نام Echo Packet روي تمام خطوط خروجي خود
 • پاسخ تمام مسيريابهاي گيرنده بسته با ارسال بسته Echo Reply
 • اگر مسيرياب موظف باشد كه با دريافت بستة Echo خارج از نوبت و به سرعت به آن پاسخ بدهد ، “زمان رفت و برگشت اين بسته فقط تاخير فيزيكي بين دو مسيرياب را به عنوان معيار هزينه مشخص ميكند.
 • اندازه‌گيري اين زمان با استفاده از زمان سنج و تقسيم آن مقدار بر عدد 2 و درج در جدول توسط مسيرياب
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید