بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

الف كليات: اتوماسيون و دلايل فراگيري مونتاژ مكانيكي

- اكثر كارخانجات ايران از درجه اتوماسيون نسبتاً پائيني برخورداند.

- منظورازاتوماسيون، يك كارخانه بزرگ براي توليد يك قطعه مشخص نيست.

- بلكه اتوماسيون محدوده بسيار وسيعي دارد و يك تكنولوژي پيوسته است.

اسلاید 2 :

كار مهندسين صنايع در كارخانه هاي اتوماتيك:

‹‹تماما نيازمند دانش درخصوص روشهاي توليد و مونتاژ مي باشند ››

-طراحي و اصلاح چگونگي جريان مواد و قطعات

                             (ورودي و خروجي هر ماشين)

- طراحي و اصلاح خطوط تغذيه و مونتاژ

-

- طراحي استقرار ماشين آلات مختلف توليدي

- برنامه ريزي فرآيندهاي توليد Process    Planning

 - طبقه بندي قطعات براي توليد        Group     teehnology

اسلاید 3 :

-طراحي سلولهاي ساخت و توليد

-

-ايجاد ارتباط بين "طراحي" و "ساخت "       CAD   /   CAM

-

- طراحي و استقرار سيستم هاي پپيشرفته توليدي

FMS / CIM / CIMS                                               

در بين كارخانجات اتوماتيك در صد زيادي از آنها عمليات ذيل را مكانيزه كرده اند:

الف – مونتاژ    ب – ساخت    ج – حمل و نقل     د – بسته بندي    هـ – تست

اسلاید 4 :

تعاريف اتوماسيون:

الف اتوماسيون عبارتست از هنركاربرد مكانيكي در ورود قطعات

به ماشين و خروج آنها از ماشين (تغذيه و تخليه)، دور زدن وحركت

 قطعات بين عمليات (انتقال قطعات)، انتقال دادن ضايعات و انجام

 اين كارها در زماني برابر با زمان كار ماشين آلات، بنحوي كه

بتوان تمام يا قسمتي از خط توليد را توسط دكمه اي از ايستگاهي

كنترل كرد.

اسلاید 5 :

ب- اتوماسيون يعني اتوماتيك كردن وسايل نسبت به سابق.

  ج اتوماسيون هم به عمليات اتوماتيك و هم برفرآيند توليد قطعات دلالت

   مي كند. اين تعريف شامل فعاليتهاي صنعتي نظير طرح محصول و روش

   توليد و تئوري ارتباطات و كنترل ماشين آلات نيز مي شود.

اسلاید 6 :

د- اتوماسيون عبارت از يك تكنولوژي براي انجام و كنترل توليد است كه كاربرد مكانيك، صنايع، الكترونيك و كامپيوتر سر وكار دارد. اين تكنولوژي شامل:

1- ماشين ابزارهاي اتوماتيك براي انجام فرآيند روي قطعات.

2- ماشين هاي مونتاژ اتوماتيك.

3- ربات هاي صنعتي.

4- سيستم هاي اتوماتيك حمل و نقل و ذخيره سازي.

5- سيستم هاي اتوماتيك بازرسي و كنترل كيفيت.

.

اسلاید 7 :

6- كنترل باز خودرو كامپيوتري فرآيند.

7- سيستم هاي كامپيوتري برابر برنامه ريزي، جمع آوري داده ها و تصميم گيري براي پشتيباني فعاليت هاي ساخت و توليد، مي باشد.

اسلاید 8 :

درجات اتوماسيون:

الف توليد بصورت سفارشي: حداقل مقدار توليد و قيمت تمام شده بالا

1- حمل و نقل مجزاي هر قطعه

2- روش توليد خاص هر محصول

3- مونتاژ دستي قطعات

اسلاید 9 :

ب- توليد كارگاهي: حجم تولي نسبتاً كم و قيمت تمام شده بالا

1- حمل و نقل مجزاي هر قطعه

2- توليد گروهي

3- ماشينهاي نيمه اتوماتيك

4- مونتاژ دستي قطعات

اسلاید 10 :

ج توليد بصورت پيشرفته: حجم توليد متوسط و قيمت تمام شده متوسط

1- حمل و نقل دستي قطعات و محصولات

2- بعضي از ماشين ها اتوماتيك و بعضي نيمه اتوماتيك

3- خط توليد منظم در بعضي قسمتها

4- مونتاژ دستي قطعات

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید