بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

نماز یک بار بر دوش انسان نیست ، بلکه یک لطف و یک دریچه است.

جوانان عزیز ، دقایق معدود نماز را فقط برای نماز بگذارند و در طول نماز ، تا آن جا که می توانند ، با تمرکز و حضور قلب ، مایه زندگی بخش ذکر و تضرع را برای جان و دل نیازمند خویش تأمین کنند.

اسلاید 2 :

وقت نماز

وقت نماز ظهر و عصر

نماز ظهر و عصر هرکدام وقت مخصوص و مشترکی دارند:                       

وقت مخصوص   

نماز ظهر

از اول ظهر است تا وقتی که

 به اندازه خواندن 4 رکعت   

 نماز بگذرد  

نماز عصر

به اندازه خواندن 4 رکعت وقت

 به مغرب مانده باشد اگر کسی

 تا این وقت نماز ظهر را نخوانده ،

باید نماز ظهر را قضا نماید و

نماز عصر را خواند      

اسلاید 3 :

وقت نماز ظهر و عصر

مکارم و خامنه ای :

 وقت نماز عصر تا غروب آفتاب است.

 

ما بین وقت مخصوص نماز ظهر و نماز عصر،وقت مشترک آنهاست.            

اسلاید 4 :

وقت نماز مغرب و عشاء

وقت مشترک : ما بین وقت مخصوص نماز مغرب و عشاء وقت مشترک آنهاست.

نکته

 اگر از روی معصیت یا به واسطه عذری نماز مغرب یا عشا ء را تا نصف شب نخواند بنا بر احتیاط واجب باید تا قبل از اذان صبح ، بدون این که نیت ادا و قضا کند بجا آورد.

اسلاید 5 :

وقت مخصوص و مشترک برای اشخاص فرق می کند.

 مثلاً اگر به اندازة خواندن دو رکعت نماز از اول ظهر بگذرد وقت مخصوص نماز ظهر کسی که مسافر است تمام شده و داخل وقت مشترک می شود ولی برای کسی که مسافر نیست باید به اندازه خواندن چهار رکعت نماز بگذارد.

اسلاید 6 :

وقت نماز صبح

نزدیک اذان صبح از طرف مشرق ، سفیده ای رو به بالا حرکت می کند که آن را فجر اول گویند. موقعی که آن سفیده پهن شد ، فجر دوم و اول وقت نماز صبح است و آخر وقت نماز صبح موقعی است که آفتاب بیرون می آید.

اسلاید 7 :

احکام وقت نماز

موقعی انسان می تواند مشغول نماز شود کهیقین کند وقت داخل شده است.

اگر انسان ملتفت نباشد که باید با یقین به داخل شدن وقت مشغول نماز شود، چنانچه بعد از نماز بفهمد که تمام نماز را در وقت خوانده ، نماز او صحیح است و اگر بفهمد تمام نماز را پیش از وقت خوانده یا بفهمد که در بین نماز ، وقت داخل شده است نمازش باطل است.

 

 

 

کسی که به اندازه خواندن یک رکعت نماز وقت دارد ، باید نماز را به نیت ادا بخواند ولی نباید عمدا نماز را تا این وقت تأخیر بیاندازد.

اسلاید 8 :

احکام وقت نماز

مستحب است انسان نماز را در اول وقت آن بخواند و راجع به آن خیلی سفارش شده است و هر چه به اول وقت نزدیکتر باشد بهتر است مگر آن که تأخیر آن از جهتی بهتر است ، مثلا صبر کند که نماز را به جماعت بخواند.

وقت نماز وسیع است و اگر کار واجبی دارد مثلاً:

   طلبکار ، قرض خود  را مطالبه می کندباید اول قرض را پرداخت کند .

        

       مسجد نجس استباید اول مسجد  را تطهیر کند.

چنانچه اول نماز بخواند معصیت کرده ولی نمازش صحیح است.

برگرداندن نیت از نماز قضا به نماز ادا و از نماز مستحب به نماز واجب ، جایز نیست.

اسلاید 9 :

قبله

احکام قبله

خانه کعبه که در مکه معظمه می باشد قبله است و باید روبروی آن نماز خواند ولی کسی که دور است  اگر طوری بایستد که بگویند رو به قبله نماز می خواند کافی است.

همچنین کار هایی مانند سر بریدن حیوانات ، باید رو به قبله انجام گیرد.

کسی که نماز واجب را ایستاده می خواند باید طوری بایستد که بگویند رو به قبله ایستاده و لازم نیست زانوهای او و نوک پای او هم رو به قبله باشد.

اسلاید 10 :

احکام قبله

کسی که باید نشسته نماز بخواند ، اگر نمی تواند به طوری معمول بنشیند و در موقع نشستن ، کف پاها را به زمین می گذارد ، باید در موقع نماز صورت و سینه و شکم او رو به قبله باشد و لازم نیست ساق پای او رو به قبله باشد.

کسی که نمی تواند نشسته بخواند، باید در حال نماز به پهلوی راست طوری بخوابد که جلوی بدن او رو به قبله باشد و اگر ممکن نیست باید به پهلوی چپ طوری بخوابد که جلوی بدن او رو به قبله باشد و اگر این را هم نتواند باید به پشت بخوابد به طوری که کف پای او رو به قبله باشد.

نماز مستحبی را می شود در حال راه رفتن و سواری خواند و اگر انسان در این دو حال نماز مستحبی بخواند لازم نیست روبه قبله باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید