بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مدل مخفي مارکوف

روشي براي مدل کردن پديده هاي تصادفي

مسئله گلوله ها و ظرف ها

 

 

 

 

 

مدل هاي مخفي مارکوف گسسته و پيوسته

 

اسلاید 2 :

مدل مخفي مارکوف (ادامه)

پارامترهاي مدل

احتمال شروع (بردار π)

احتمال انتقال (ماتريس A)

احتمال مشاهدات (ماتريس B در حالت گسسته)

هر مدل بصورت λ=(π, A, B)

سه مسئله اساسي در مورد مدل مخفي مارکوف

.1محاسبه P(O|λ)

.2پيدا کردن دنباله حالات بهينه

.3پيدا کردن مقدار بهينه براي پارامترها

اسلاید 3 :

مدل مخفي مارکوف (ادامه)

انواع توپولوژي

 

 

مدل هاي پيوسته با مخلوط هاي گوسي متعدد

 

 

مقدار اوليه پارامترهاي مدل

اسلاید 4 :

تطبيق مدل هاي مخفي مارکوف

هدف از تطبيق

بازشناسي مستقل از گوينده

بازشناسي وابسته به گوينده

 

روش هاي تطبيق

MLLR (Maximum Likelihood Linear Regression)

MAP (Maximum A Posteriori)

اسلاید 5 :

مدل هاي زباني

تعريف مدل زباني

ساختاري (کاهش فضاي جستجو)

احتمالي (تخمين هزينه)

 

کاربرد انواع مدل زباني در

جستجوي واج ها

–N-gram واج ها

–نحوه قرارگيري واج ها در کنار هم (CV, CVC, CVCC)

جستجوي کلمات

–N-gram کلمات

–قواعد نحوي زبان

–RE

–CFG

اسلاید 6 :

مسئله جستجو

انواع روش هاي جستجوي قابل استفاده در بازشناسي گفتار

جستجوي جامع (کور)

جستجوي A*

جستجوي شعاعي

–امکان تخمين مسير باقيمانده هميشه وجود ندارد

–کاهش زمان جستجو از حالت نمايي (         ) به w×b

جستجوي ويتربي همگام با زمان شعاعي

ويتربي

همگام با زمان

شعاعي

اسلاید 7 :

روش هاي استفاده شده

استخراج بردارهاي ويژگي توسط HTK

مدل هاي مخفي مارکوف

براي هر واج يک مدل سه حالته با 16 mixture در هر حالت

تخمين اوليه احتمال مشاهدات (پارامترهاي توزيع هاي گوسي)

–استفاده از الگوريتم ويتربي و توزيع مشاهدات بين حالت ها

–استفاده از الگوريتم Splitting LBG

 

 

 

ساير پارامترهاي مدل مقدار تصادفي مي گيرند

اسلاید 8 :

روش هاي استفاده شده (آموزش مدل ها)

استخراج و جمع آوري نمونه هاي آموزشي

 

آموزش به روش بام-ولش

استفاده از الگوريتم هاي forward و backward

 

آموزش به روش ويتربي

اعمال ويتربي روي همه نمونه هاي آموزشي

پيدا کردن خوشه بندي بهينه

 

 

اسلاید 9 :

روش هاي استفاده شده (جستجوي واج ها)

جستجوي دنباله واجي بهينه

ورودي و خروجي

مدل هاي آموزش داده شده براي هر واج

روش پوياي دولايه

–يک مدل مرجع براي هر واج

–استفاده از الگوريتم DTW (لايه اول)

–استفاده از جستجوي پويا

روش استفاده شده

–استفاده از مدل هاي مخفي مارکوف بجاي مدل مرجع

–سه انشعاب در هر حالت از فضاي جستجو

–ماندن در حالت قبل

–رفتن به حالت بعدي

–شروع بازشناسي يک واج جديد

–جستجوي شعاعي

 

اسلاید 10 :

روش هاي استفاده شده (جستجوي کلمات)

جستجوي دنباله کلمات

ورودي، خروجي، لغتنامه و گرامر

روشهاي قبلي: جستجوي جامع، شعاعي، A* و ...

روش بکار رفته ويتربي شعاعي همگام با زمان است

اطلاعات واج نويسي بجاي مدل کلمات

ماهيتاً همگام با زمان نيست

پارامترهاي هر حالت جستجو

–زمان (شماره فريم جاري از دنباله واج ها)

–آخرين کلمه دنباله بازشناسي شده فعلي

–هزينه مسير جاري و اطلاعات مربوط به طول مسير

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید