بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

بررسی اجمالی

 • پیوند کووالانسی
 • تصاویرمولکولی
 • الکترونگاتیوی
 • اندازه اتم

اسلاید 2 :

پیوند کووالانسی

 • پیوند میان اتم ها که ازطریق به اشتراک گذاشتن الکترون ها تشکیل شده است.
 • پیوندهای کووالانسی بین دو اتم غیرفلزی که ازطریق به اشتراک گذاشتن جفت الکترون ها تشکیل شده
 • اتم ها تمایل دارند تا لایه خارجی انرژی آنها پر شده باشد (قاعده هشتایی یا اکتت)
 • پیوندهای کووالانسی می توانند با نمودار نقطه ای لوویس نمایش داده شوند

اسلاید 3 :

نمودار نقطه‌ای لوویس

 • نمودار نقطه‌ای لوویس به اشتراک گذاشتن الکترون‌ها را میان اتم ها، در جایی که پیوندها تشکیل می شوند، نشان می‌دهد.
 • اتم ها برای پر شدن خارجی ترین لایه انرژی خود، الکترون‌ها را به اشتراک می گذارند (8 الکترون درلایه خارجی‌شان).
 • هیدروژن یک استثنا است (این اتم در لایه خارجی خود 2 الکترون دارد)

اسلاید 4 :

پیوندهای چندگانه

 • پیوندهای دوگانه و سه گانه می‌توانند به منظور پر شدن لایه (سطح) خارجی انرژی میان اتم‌ها تشکیل شود.
 • این پیوند زمانی اتفاق می‌افتد که دو اتم بیش از یک جفت الکترون به اشتراک بگذارند.

اسلاید 5 :

ساختارهای چندگانه لوویس

 • برخی ازمولکول‌ها می‌توانند بیش از یک ساختار ممکن داشته باشند، معمولا این زمانی است که یک پیوند یگانه و یک پیوند دوگانه می‌ توانند به هم تبدیل شوند (قاعده رسم ساختارهای لوویس)
 • مثال SO2 (g)

اسلاید 6 :

نمودارهای ساختاری

 • نمودارهای لوویس به منظور ساده شدن می‌توانند تبدیل به نمودارهای ساختاری شوند
 • نمودارهای ساختاری برای نمایش یک پیوند، یا یک جفت الکترون از خطوط استفاده می‌کنند، اما این نمودارها جفت الکترون‌های غیر پیوندی را نمایش نمی‌دهند.
 • مثال: گاز کلر

اسلاید 7 :

کاربرگ نمودار نقطه ای لوویس

 • با استفاده از قوانین رسم نمودار نقطه ای لوویس، کاربرگ را کامل کنید (نمودار نقطه ای لوویس و ساختار)
 • برای تمرین بیش‌تر با ساختارهای لوویس کار کنید

اسلاید 8 :

ساختارهای مولکولی ترکیبات  - شیمی فضایی

 • تا کنون مولکول ها را در 2 بعد نمایش داده ایم.
 • در صورتیکه در واقعیت مولکول ها ساختاری 3 بعدی دارند
 • برای پیش‌گویی اشکال 3 بعدی مولکولی از تئوری VSEPR (دافعه جفت الکترون لایه ظرفیت) استفاده می‌کنیم.
 • بر اساس دافعه الکترواستاتیک جفت الکترون‌ها

اسلاید 9 :

 • توجه کنید که نیروی دافعه قوی ترین نیرو میان جفت الکترون های غیر پیوندی و ضعیف‌ترین نیرو میان دو جفت الکترون پیوندی است، و دافعه میان یک جفت الکترون غیر پیوندی و یک جفت الکترون پیوندی در حد بینابین این دو قرار دارد.
 • ما تئوری VSEPR برای یک اتم مرکزی بکار می‌بریم که در لایه ظرفیت خود هشت الکترون دارد، سه نوع شکل وجود دارد، شامل خطی، مثلثی مسطح و چهار وجهی
 • در تئوری VSEPR، یک گروه اکترونی، یک پیوند (یگانه یا چندگانه) یا یک جفت الکترون غیر پیوندی است.

اسلاید 10 :

 • شکل خطی زمانی ایجاد می‌شود که یک اتم مرکزی دو گروه الکترونی دارد.
 • به دلیل اینکه گروه های الکترونی تا حد امکان دور از هم باشند شکل خطی می شود.
 • زاویه‌ی میان گروه های الکترونی 180 درجه است.
 • اتم مرکزی با دو اتم دیگر بوسیله‌ی دو پیوند دوگانه یا ترکیبی از یک پیوند یگانه و یک پیوند سه گانه پیوند داده است.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید