بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

کیلوماستیکس مسنیلی بیماری زا نمی باشد تروفوزوئیت ها ی آن بلند بوده و اندک اندک به طرف خلف باریک می گردند.

حرکت توسط 3 تاژک در بخش قدامی صورت می گیرد.

اسلاید 2 :

سیتوستوم یا فرورفتگی دهانی توسط رشته های باریک فرا گرفته شده و یک تاژک کوتاه نیز به داخل فرورفتگی دهانی رفته است.

 مشخص ترین رشته دهانی به طرف خلف سیتوستوم دور می زند و سبب ایجاد نمایی همانند عصای چوپان می شود.

 کیست این تاژکدار به دلیل داشتن برجستگیهایی همانند نوک پستان، لیمویی شکل است.

اسلاید 3 :

تریکوموناس هومینیس

حركت این تاژکدار غیر بیماریزا انگلی سریع و نامنظم می باشد و دارای 4 تاژک قدامی و یک تاژک دور زننده می باشد که لبه خارجی پرده مواج را ایجاد می کند كه تا انتهاي بدن ادامه دارد.

 مشخصه پرده مواج وجود میله نازک و جهنده ای تحت عنوان کوستا است.

 در تشخیص این انگل میله باریکی تحت عنوان اگزوستیل از انتهای قدامی به خلفی کشیده شده و از انتهای خلفی به شکل نوک تیز بیرون آمده، کمک کننده است.

اسلاید 4 :

تریکوموناس تناکس

تریکوموناس تناکس یا بوکالیس مشابه انتاموبا ژنژیوالیس در کیسه های چرکی و کریپت های لوزه ای زندگی می نماید و گاهی متعاقب استنشاق  ترشحات دهانی سبب عفونت برونشیال یا ریوی موقت می گردد.

اسلاید 5 :

انتروموناس هومینیس

انتروموناس هومینیس در بخش قدامی دارای 3 تاژک می باشد که توسط آنها حرکاتی سریع و منظمی دارد.

 تاژک چهارم به طرف خلف کشیده شده است .

 در نمونه های رنگ آمیزی شده یک هسته در نزدیک انتهای قدامی دیده می شود.

 هسته دارای یک غشای واضح و کاریوزوم مرکزی بزرگ می باشد.

کیست ها بیضی شکل هستند.

در کیستهای رنگ شده از یک تا 4 هسته امکان دارد مشاهده شود اما وجود 2 هسته شایع تر می باشد.

اسلاید 6 :

رتورتاموناس اینتستینالیس

تروفوزوئیت های این انگل تخم مرغی شکل یا قطره اشکی بوده و دارای حرکت گسترده ای به وسیله دو تاژک قدامی خود می باشند.

 یک سیتوستوم از انتهای قدامی تا نزدیک نصف طول ارگانیسم کشیده شده است.

اسلاید 7 :

هسته دارای یک کاریوزوم کوچک، فشرده و مرکزی می باشد و لایه ظریفی از گرانولهای کروماتین بر غشای هسته واقع شده است.

 یک فیبریل در کنار سیتوستوم قرار دارد اما فاقد نمای عصای چوپان مانند کیلوماستیکس می باشد.

 

اسلاید 8 :

کیستها گلابی شکل بوده و تقریبا در مرکز خود دارای یک هسته نسبتا بزرگ می باشند.

دو فیبریل از ناحیه هسته ای به طرف بخش باریک کیست کشیده شده اند.

 این روش قرارگیری مانند نمای منقار پرنده و کاملا تشخیصی است.

 تشخیص این انگل بدون رنگ آمیزی مقدور نیست.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید