بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

آمادگی :

 • برای تغییر در سبک زندگی (کنترل بدن –تعامل -جدایی
 • ورود به مدرسه

اسلاید 2 :

 • کند وثابت
 • 5 سالگی وزن 18/5 کیلو (هر سال 2/3 کیلو گرم)
 • قد :رشد یکنواخت (9-6/5 سانت هرسال)
 • 3 سالگی 95 سانت
 • 4 سالگی 103 سانت
 • 5 سالگی 110 سانتی متر
 • شکم مثل نوپاها بر امده نیست
 • طریف وکشیده وخوش اندام
 • تفاوت فیزیکی دختر وپسر در لباس ومو است

اسلاید 3 :

حرکت طریف وعمده

 • 3 سالگی مهارت راه رفتن – دویدن –بال کشیدن وپریدن
 • بهبود هماهنگی چشم دست
 • لی لی روی یک پا 4 سالگی
 • 5 سالگی شروع شنا –اسکیت –توانایی کار بادست
 • 5 سالگی کشیدن همه اجزا بدن
 • 5-4 سالگی تقلید کشیدن مربع –خط متقاطع
 • 6-5 سالگی مثلث ولوزی (اخرین شکل که میکشد )

اسلاید 4 :

 • 3 سالگی تکامل اشکال در نقاشی (ترسیم همه اشکال هندسی)وترکیب اشکال ساده وطرح جدید
 • ادغام دوطرح =طرح ترکیبی
 • ادغام 3یا 4 طرح ترکیبی =یک تصویر(انسان –خانه-حیوانات ودرختان)
 • نقاشی ابزاری برای سنجش هوش –تکامل شخصیت –انطباق روانی اجتماعی

اسلاید 5 :

تکامل روانی اجتماعی
(حس ابتکار) initiation

 • مرحله یادگیری جدی
 • کار وبازی فعال وبه طور واقعی حس رضایت از فعالیت خود
 • عدم رضایت (توقع بیش از توانایی )موجب احساس گناه
 • ظهور وجدان در پایان این دوره (از وظایف مهم )

اسلاید 6 :

مرحله ادیپال (Oedipal  or  Phallic )

 • همزمان با درک موجودیت خود دست به طبقه بندی می زند
 • طبقه بندی (مونث – مردم –اشیائ –فرد بزرگ وکوچک )
 • قائل شدن تفاوت جنسی ورفتار مناسب در این زمینه
 • کشمکش پسر با پدر
 • کشمکش دختر با مادر (الکتراElectra)

اسلاید 7 :

تکامل شناختی
آمادگی برای مدرسه رفتن

 • مرحله پیش عملکردی preoperational stage (7-2سالگی)
 • شامل دو مرحله

الف: پیش درکی preconceptual  4-2 سالگی

ب: تفکر شهودی intutive thouht

اسلاید 8 :

 • انتقال از افکار خود مداری به آگاهی اجتماعی
 • رشد زبان
 • ارتباط کلامی خود مدار است لذا افکار کودک را با روش غیر کلامی جستجو کنید
 • تنها وسیله درک موقعیت ها بازی است
 • درک آنها از صحبت دیگران محدود است (مثل درک زمان طولانی مساوی عید )

اسلاید 9 :

 • تفکر جادویی magic thinking))تصور اینکه افکار قدرت جادوی دارند (آرزوی مرگ کسی )

اسلاید 10 :

تکامل اخلاقی
سطح پیش اخلاقی  یا پیش اخلاقی

 • قضاوت سطحی خیلی اولیه
 • رفتار نتیجه خوب با بد بودن از سوی دیگران تنظیم میشود
 • احساس ملموس عدالت در سطح اولیه
 • بیشتر به نیاز خود فکر می کند تا دیگران
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید