بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهداف :

شناخت سير زايمان طبيعي

شناخت سير زايمان غير طبيعي

شناخت عواملي كه منجر بر غير طبيعي شدن سير زايمان مي گردند .

آشنايي با نحوه برخورد و اقدامات لازم در موارد فوق

اسلاید 2 :

تعريف Dystocia :

پيشرفت آهسته و غير طبيعي زايمان

علل Dystocia :

1- اختلالات نيروهاي انقباض                                       

                              

اسلاید 3 :

2- اختلالات نمايش ، وضعيت ، قرار ، رشد جنين

3- اختلالات لگن لستخواني مادر

4- اختلالات كانال زايماني

تنگي لگن اغلب با اختلال عمل رحمي همراه بوده و ايندو با هم شايعترين علت زايمان سخت مي باشند.

به عنوان يك اصل كلي هر زمان كه عدم تناسب بين قسمت نمايشي جنين و كانال زايمان وجود داشته باشد اختلال عمل رحمي شايع است .

اسلاید 4 :

تشخيص زايمان :

بزرگترين مانع دردرك زايمان طبيعي ، تشخيص شروع آن است .

بهترين تعريف زايمان :

انقباضات دردناك همراه با اتساع سرويكس به ميزان 4-3 سانتي متر همراه با غشاهاي سالم . در اين حالت شروع زايمان با زمان پذيرش بيمار آغاز مي گردد .

اسلاید 5 :

مراحل زايمان :

مرحله اول : از زمان شروع اتساع سرويكس تا زمان تكميل آن

مرحله دوم : از زمان شروع تكميل اتساع سرويكس تا خروج جنين

مرحله سوم :از زمان شروع خروج كامل جنين تا خروج كامل جفت

اسلاید 6 :

مرحله اول زايمان :

Ø با فرض اينكه تشخيص زايمان قطعي شود ، درباره پيشرفت زايمان طبيعي چه انتظاراتي وجود دارد ؟

Fridman مرحله اول زايمان را به سه بخش عملي تقسيم مي كند .

الف- مقدماتي     preparators

ب-اتساعي        Dilatational     

اسلاید 7 :

Fridmanمرحله اتساع سرويكس را به دو بخش فاز نهفته و فاز فعال تقسيم مي كند .

اسلاید 8 :

فاز نهفته :

  با انقباضات منظم رحمي شروع مي شود .

  انقباضات در جهت توليد افسمان و نرم شدن سرويكس عمل مي كنند .

  با اتساع پيشرونده ، هر چه آهسته سرويكس همراه مي باشد .

  وقتي اتساع سرويكس به 5-3 سانتي متر رسيد اين فاز پايان مي يابد .

-فاز نهفته طولاني

                     بيشتر از 20 ساعت در نولي پار

                     بيشتر از 14 ساعت در مولتي پار

اسلاید 9 :

فاكتورهايي كه بر طول دوره فاز نهفته تاثير مي گذارند

-تسكين زايمان يا بي حسي نخاعي

-وضعيت نا مناسب سرويكس (سرويكس ضخيم ، بدون افاسمان و يا غير متسع )

-زايمان كاذب

اسلاید 10 :

درمان :

استراحت و sedation

-85% وارد فاز فعال مي شوند

-نقباضات متوقف مي شوند   زايمان كاذب

-5%مجددا فاز نهفته غير طبيعي را تجربه  خواهند كرد و احتياج به تحريك با اكسي توسين دارند .

نتيجه : از انجام آمنيوتومي در اين فاز مي بايست اجتناب نمود .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید